ANVÄNDNINGSVILLKOR FÖR UBISOFTS TJÄNSTER
ANVÄNDNINGSVILLKOR FÖR UBISOFTS TJÄNSTER

ANVÄNDNINGSVILLKOR FÖR UBISOFTS TJÄNSTER

Innehåll

 1. BESKRIVNING AV TJÄNSTERNA

 2. KONTO

 3. ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA OCH UPPFÖRANDEREGLER

 4. TILLGÅNG OCH SÄRSKILDA VILLKOR FÖR MINDERÅRIGA

 5. IMMATERIELL ÄGANDERÄTT

 6. ANVÄNDARSKAPAT INNEHÅLL

 7. RAPPORTERING AV OLAGLIGT INNEHÅLL

 8. TEKNISKA SKYDDSÅTGÄRDER – FÖRVALTNING AV DIGITALA RÄTTIGHETER

 9. KREDITER, ABONNEMANG OCH UBISOFT-POÄNG

 10. BETALTJÄNSTER (UBISHOP)

 11. FORUM OCH DISKUSSIONSOMRÅDEN SOM TILLHANDAHÅLLS AV TJÄNSTERNA

 12. TÄVLINGAR, LOTTERIER OCH TROHETSPROGRAM

 13. REKLAM OCH SÄLJFRÄMJANDE ÅTGÄRDER FÖR PRODUKTER

 14. BETA-TESTER

 15. SKADESTÅNDSANSVAR, ERSÄTTNING OCH GOTTGÖRELSE

 16. UPPHÖRANDE

 17. UPPDATERING AV TJÄNSTER OCH VILLKOR

 18. SEKRETESS OCH INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

 19. VIDEOSPELANVÄNDARNAS HÄLSA

 20. PROGRAMVARA, HJÄLPPROGRAM OCH VERKTYG

 21. SÄRSKILDA VILLKOR FÖR KOMPATIBLA MOBILA TERMINALER

 22. ALLMÄNT

VÄLKOMMEN TILL UBISOFT SERVICES.

LÄS NOGA IGENOM DESSA ALLMÄNNA VILLKOR

1. BESKRIVNING AV TJÄNSTERNA

1.1 Dessa allmänna villkor (nedan kallade villkoren) styr din användning av nätspel, applikationer och tjänster, inklusive multimediaprodukternas nätfunktioner, webbplatserna, servrar, programvara och den ramen genom vilken dessa inslag tillhandahålls för närvarande (nedan gemensamt kallade tjänsterna) eller kommer att tillhandahållas av UBISOFT ENTERTAINMENT S.A., eller något av dess dotterbolag eller närstående bolag, inklusive UBISOFT EMEA SAS (nedan gemensamt kallade Ubisoft eller vi).

1.2 Du ska noga läsa igenom dessa villkor eftersom de fastställer grunden för hur vi tillhandahåller tjänsterna. Som användare (nedan kallad användare) innebär din användning av någon eller alla av tjänsterna eller innehållet (enligt definitionen i artikel 1.3 nedan), att du godkänner dessa villkor, vår policy för skydd av personuppgifter och andra tillämpliga villkor beroende på den tjänst du använder inklusive och utan begränsning av försäljningsvillkoren (försäljningsvillkoren), slutanvändarlicensavtalet (licensavtal för slutanvändare) och andra spelregler, och att du samtycker till att uppfylla dem fullt ut. Om du inte godkänner dessa villkor bör du inte fortsätta att använda våra tjänster.

1.3 Innehållet omfattar all text, bilder, musik eller ljud, alla meddelanden eller upplysningar, fiktiva personer, namn, teman, föremål, scenbilder, kostymer, effekter, dialoger, slogan, platser, figurer, diagram, koncept, koreografier, videofilmer, audiovisuella effekter, domännamn och alla andra inslag som var för sig eller i kombination utgör en del av tjänsterna, tillsammans med alla berörda immateriella äganderätter i det ovanstående (gemensamt kallat innehållet).

För tydlighets skull, innehållet omfattar

 1. innehåll skapat av andra användare,

 2. ytterligare innehåll och

 3. testinnehåll (enligt definitionen i artikel 12 nedan).

1.4 Ubisofts förklaring om skydd av personuppgifter finns på https://legal.ubi.com och den utgör en integrerad del av dessa villkor. Läs noga igenom den för att förstå vår inställning och praxis vad gäller dina personuppgifter och hur vi behandlar dem.

1.5 Ubisoft förbehåller sig rätten att när som helst ändra, lägga till eller stryka artiklar i dessa villkor enligt de förfaranden som beskrivs nedan i artikel 17.

2. KONTO

2.1 Skapa ett konto.

 1. Tillgång till eller användning av vissa extra funktioner och/eller förmåner med tjänsterna förutsätter att ett konto skapas hos Ubisoft (nedan kallat konto). Om du inte har ett konto kan du skapa ett på https://www.ubi.com eller på https://www.uplay.com.

 2. För att skapa ett konto måste du ha en e-postadress och tillhandahålla exakta, fullständiga och aktuella uppgifter. Du måste vara behörig att använda de tjänster som du registrerar dig för, och framför allt uppfylla ålderskriterierna.

 3. Vissa tjänster kan kräva att du skapar ett användarnamn eller en profilbild (avatar). Dessa kommer att kopplas till ditt konto som kommer att visas offentligt. Därför råder vi dig att inte använda ditt efternamn i ditt användarnamn. Se vår policy för skydd av personuppgifter för att ta reda på vilken annan information som kan visas offentligt.

 4. Du får inte

  1. välja eller använda ett användarnamn eller en avatar som redan används av någon annan eller är knuten till ett annat konto,

  2. välja eller använda ett användarnamn eller en avatar som inte uppfyller kraven enligt dessa villkor, framför allt uppförandereglerna enligt artikel 3.2 och innehållsstandarden enligt artikel 3.3.

  3. skapa flera konton, om detta inte särskilt tillåts för tjänsten av Ubisoft. I sådana fall bekräftar du att du kommer att stänga ditt extrakonto på begäran av Ubisoft. Ubisoft råder dig att inte använda ditt efternamn i ditt användarnamn.

 5. Om du väljer eller får ett användarnamn, lösenord eller annan information som en del av våra säkerhetsförfaranden måste du behandla sådan information som konfidentiell och du får inte sprida den till en utomstående part. Vi kommer aldrig att be dig avslöja ditt lösenord och aldrig ta kontakt med dig för att be dig om minnestext som är knuten till ditt lösenord. Alla åtgärder, framför allt köp av tjänster, via ditt konto med ditt lösenord anses vara utförda av dig. Vi har rätt att efter eget gottfinnande avaktivera användarnamn eller lösenord om vi anser att du inte har uppfyllt en bestämmelse i dessa villkor.

2.2 Kontouppgifternas riktighet och användning

 1. Du samtycker till att tillhandahålla och upprätthålla exakta, fullständiga och aktuella personuppgifter för ditt konto (inklusive vid överföring av uppgifter från ett redan befintligt konto).

 2. Du får inte ge dig ut för att vara någon annan person eller enhet och får inte framställa din identitet eller en anknytning till någon annan person eller enhet på ett felaktigt sätt, bland annat genom att använda användarnamnet, lösenordet eller annan information som tillhör någon annans konto eller namnet, likheten, rösten, bilden eller fotografiet av en annan person eller genom att lämna falsk information om en förälder eller förmyndare när den informationen efterfrågas under registreringsprocessen.

 3. Vi kan eventuellt vidta åtgärder för att kontrollera riktigheten i den information som du lämnar, bland annat genom att kontrollera landkabeln eller mobiltelefonnummer och/eller e-postadressen som du har tillhandahållit med avseende på dig, en förälder eller en förmyndare i förekommande fall. För att skydda minderåriga, andra användare och förebygga risken för bedrägeri samtycker du till att på begäran skicka nödvändiga tillstånd och bestyrkanden av handlingar till Ubisoft per e-post, fax eller post. De handlingar som efterfrågas kan omfatta en kopia av ditt nationella identitetskort eller ditt pass.

 4. Du samtycker även till att så snabbt som möjligt via https://support.ubi.com, underrätta Ubisoft om otillåten användning av ditt användarnamn, lösenord eller annan information om ditt konto eller annat brott mot av säkerheten som avser eller berör tjänsterna som du får kännedom om.

3. ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA OCH UPPFÖRANDEREGLER

3.1 Användning av tjänsterna

 1. Du måste vara behörig att använda tjänsterna som du registrerar dig för i överensstämmelse med dessa villkor eller andra villkor som gäller för berörd tjänst.

 2. Tjänsterna är endast avsedda för personligt bruk och du får under inga omständigheter på något sätt använda dem i kommersiella syften utan att ha fått en licens för detta från oss och/eller våra licensgivare.

 3. Du får inte, varken direkt eller indirekt

  1. sälja, hyra ut eller marknadsföra innehållet,

  2. arrangera, ändra, dekompilera, demontera, bakåtkompilera, översätta, anpassa, reproducera, distribuera, sprida, e-posta eller överföra något av innehållet,

  3. automatisera eller vidareanvända en stor volym av innehållet,

  4. överföra innehåll mellan datorer eller mobila enheter utom vid normal användning av tjänsterna.

 4. När innehållet finns tillgängligt som en del av tjänsterna har du Ubisofts tillstånd att ladda hem berört innehåll till din dator(-er) eller mobila enhet(-er) och skriva ut sidorna, i förekommande fall, på villkor att du

  1. bevarar alla copyright- och varumärkesindikationer intakta och annan information om upphovsrätt och ursprung,

  2. inte kopierar (med undantag av kopiering vid normal användning av tjänsterna och skapandet av en enda säkerhetskopia) eller sprider innehållet, kopior eller härledda handlingar som helt eller delvis baseras på innehållet,

  3. inte använder innehållet på ett sätt som antyder ett samband med en av Ubisofts produkter, tjänster och/eller varumärken.

 5. Om du skriver ut, kopierar eller laddar hem någon av våra tjänster på ett sätt som bryter mot dessa villkor upphör din rätt att använda våra tjänster med omedelbar verkan och du måste, efter vårt gottfinnande, återsända eller förstöra alla kopior av det material som du har framställt.

 6. Du är ensam ansvarig för alla skador som Ubisoft, deras partner, andra användare av spelen och tjänsterna, eller någon annan individ eller juridisk enhet åsamkas, och som bryter mot lagen eller åsidosätter dina skyldigheter enligt dessa villkor.

3.2 Uppföranderegler

Du ansvarar för att följa dessa uppföranderegler.

 1. Du får endast använda tjänsterna i lagliga syften och enligt förutsedd användning av tjänsterna.

 2. Du får inte

  1. använda tjänsterna på ett sätt som bryter mot gällande lokala, nationella eller internationella lagar eller bestämmelser;

  2. använda inslag i tjänsterna eller innehållet som skulle kunna kränka andras och/eller Ubisofts immateriella äganderätter eller andra rättigheter,

  3. skapa, använda, dela med dig av och/eller på något sätt publicera (forum, offentlig profil eller på annat sätt) material (text, ord, bilder, ljud, videofilmer m.m.) i tjänsterna som skulle kunna bryta mot en skyldighet att bevara sekretessen, kränka en individs privatliv eller sporra till en olaglig handling (framför allt piratkopiering, fildelning eller spridning av varumärkesförfalskad programvara),

  4. ha tillgång till eller ha för avsikt att få tillgång till delar av tjänsterna vars användning inte har godkänts av Ubisoft,

  5. på något sätt arrangera, ändra, översätta, anpassa, reproducera, registrera, kopiera och/eller utvinna någon information, programvara, produkt eller annat inslag i eller del av innehållet utan Ubisofts utryckliga medgivande på förhand i överensstämmelse med dessa eller andra villkor,

  6. ändra, förvrida, blockera, på onormalt sätt belasta, avbryta, sakta in och/eller hindra samtliga eller någon del av tjänsternas normala funktion, eller andra användares tillgänglighet till dessa, eller funktionen i tjänsternas partnernätverk, eller försök till något av det ovanstående,

  7. överföra eller sprida virus, trojaner, maskar, bomber, korrumperade filer och/eller liknande destruktiva anordningar eller korrumperade data i tjänsterna, och/eller organisera, delta i eller på något sätt bli inblandad i en attack mot Ubisofts servrar och/eller tjänster och/eller de som tillhör dess tjänsteleverantörer och partner,

  8. skapa, använda och/eller sprida "automatiska datorprogram", "makroprogram" inklusive utan att begränsa sig till "fuskprogram",  "mods-program", "hacks-program", "bots-program" och "trainers-program" eller programvaruapplikationer, och/eller användning av tjänsterna via en spegelsajt,

  9. skapa, tillhandahålla eller använda alternativa metoder för att använda tjänsterna, till exempel serveremulatorer,

  10. använda felaktiga uppgifter, använda en annan användares konto, anta en annan persons identitet eller uppge falska referenser från en enskild eller juridisk enhet i förhållande till tjänsterna,

  11. på något sätt som inte uttryckligen medges av Ubisoft samla in eller fånga upp uppgifter som utbyts mellan andra användare inom ramen för tjänsterna, eller andra användares namn/användarnamn och/eller lösenord,

  12. försöka få tag i ett lösenord, information om ett konto eller annan information av privat natur från någon annan användare av tjänsterna, och/eller sälja, hyra ut, dela, låna ut och/eller på annat sätt till en utomstående part överföra ditt konto och/eller möjligheten att få tillgång till kontot och/eller på något annat sätt låta en utomstående part utnyttja ditt konto,

  13. på otillbörligt sätt utnyttja hjälptjänsten, knappar för att göra anspråk eller skicka osanna rapporter till medlemmar i Ubisofts personal,

  14. ha tillgång till, använda, ladda hem från tjänsterna eller på annat sätt kopiera eller tillhandahålla (kostnadsfritt eller mot betalning) ett register över tjänsternas användare eller annan information om användare eller användningen av tjänsterna,

  15. vägra följa instruktioner från en Ubisoft-representant, och/eller orättmätigt ge dig ut för att vara en anställd eller en representant från Ubisoft eller deras partner och/eller agenter.

3.3 Innehållsstandard

I förhållande till tjänsterna får du inte

 1. skapa, använda, dela och/eller på något sätt publicera (forum, offentlig profil eller på annat sätt) material (text, ord, bilder, ljud, videofilmer m.m.) eller innehåll som Ubisoft anser är olagligt, aggressivt, hotande, uppsåtligt, ärekränkande, osanningsenligt, pornografiskt, pedofiliskt, obscent, vulgärt, rasistiskt, främlingsfientligt, som kan piska till hatstämning, med tydlig sexuell innebörd, förolämpande, våldsamt, strider mot god sed eller på något sätt är oacceptabelt, eller

 2. trakassera andra användare, obedd skicka reklam, PR-material eller meddelanden i kommersiella syften, använda tjänsterna för undersökningar, tävlingar, pyramidförsäljning eller liknande åtgärder, eller för att göra massutskick av e-postmeddelanden eller spam.

3.4 Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att ändra uppförandereglerna och innehållsstandarden i artiklarna 3.2 och 3.3 för att begränsa användningen av tjänsterna. Vi kan till exempel fastställa

 1. ett maximalt antal dagar som meddelanden eller annat nedladdat innehåll kommer att lagras som en del av tjänsterna,

 2. ett maximalt antal eller en volym meddelanden som kan skickas till eller tas emot av ett konto som öppnats inom ramen av tjänsterna,

 3. en maximal minneskapacitet för ditt konto på våra servrar, och/eller

 4. ett maximalt antal gånger som du får åtkomst till tjänsterna samt en maximal varaktighet för varje åtkomst under en bestämd period.

3.5 Ubisofts övervakning av tjänsterna

 1. Vi är inte ansvariga för och har inte godkänt de åsikter, råd och/eller rekommendationer som visas eller läggs upp av tjänsternas användare, inklusive offentliga nätforum. Den berörda användaren är ensam ansvarig för sådana meddelanden.

 2. I enlighet med rättsliga krav åtar vi oss inte att övervaka innehållet, meddelanden och annan information som görs tillgänglig på tjänsterna av dess användare. Vi kan, men är inte tvungna, att ha uppsikt över, övervaka eller leda diskussionerna inom ramen för våra tjänster, framför allt på webbplatser och forum. Ytterligare information om vår övervakning av tjänsterna i förhållande till minderåriga finns i artiklarna 4 och 6.

 3. Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande tillbakavisa användarnamn, skärmnamn och/eller lösenord som du har valt.

4. TILLGÅNG OCH SÄRSKILDA VILLKOR FÖR MINDERÅRIGA

4.1 Om du är minderårig ska du läsa igenom villkoren tillsammans med en förälder eller en vårdnadshavare.

4.2 Om du är förälder eller vårdnadshavare rekommenderar Ubisoft dig att övervaka ditt barns verksamhet på nätet och kontrollera att ditt barn aldrig avslöjar sina personuppgifter utan ditt samtycke.

4.3 Vi kan begränsa åtkomsten till vissa tjänster på grund av ålder. För sådana tjänster ber vi en förälders eller vårdnadshavares godkännande om ett barn under 16 år (nedan kallad minderårig) önskar använda tjänsterna som görs tillgängliga för minderåriga. När en minderårig registrera sig måste han eller hon tillhandahålla en e-postadress till en förälder eller vårdnadshavare som vi kommer att kontakta för att bekräfta, tillbakavisa eller ändra barnets åtkomst till tjänsterna. Ubisoft förbehåller sig rätten att begränsa perioden under vilken en minderårig kan spela, i avvaktan på bekräftelse eller aktivering av deras förälder eller vårdnadshavare.

4.4 Vi förbehåller oss rätten att be om skriftligt medgivande från en förälder eller vårdnadshavare för en användare eller möjlig användare av tjänsterna som vi misstänker är minderårig. En förälders eller vårdnadshavares samtycke gäller endast för den tjänst som samtycket avser.

4.5 Vissa tjänster är särskilt utformade för barn och tillåter barn att skapa ett eget kostnadsfritt konto från vilket Ubisoft samlar in deras användarnamn, lösenord, födelsedatum (eller ålder), land och förälderns eller vårdnadshavarens e-postadress.

4.6 Sådana tjänster erbjuder ibland möjligheten att betala ett abonnemang eller för vissa spelfunktioner som gör att barnen kan delta mer aktivt i tjänsterna. Abonnemangstjänster kan också göra det möjligt för föräldrar eller vårdnadshavare att hantera sitt barns konto och skapa ett eget spelkonto.

4.7 I vissa tjänster kan barnet skapa personliga profilbilder (avatarer) som han eller hon kan använda i tjänsterna, bland annat i minispel och i virtuella världar. Barnet kan även använda andra funktioner i tjänsterna, som till exempel "rekommendera till en vän" för att bjuda in en vän att ta reda på mer om tjänsterna. Med inbjudningsfunktionen kan barn skicka ett meddelande till sina vänner för att uppmana dem att besöka den berörda tjänsten. Vi kommer att samla in ditt barns förnamn och e-postadress (eller, i annat fall, förälderns eller vårdnadshavarens e-postadress) och hans eller hennes väns e-postadress i syfte att skicka ett enda meddelande. Dessa uppgifter varken lagras eller används i andra syften och vi avslöjar inte barnets e-postadress för mottagaren.

4.8 Genom vissa tjänster kan barn få nyhetsbrev. Minderåriga med tillgång till ett forum kommer att kunna se andra användares meddelanden i forumet. I vissa forum ger Ubisoft tillgång till en "säker chat" som antingen filtrerar ord och fastställer uttryck som vi anser vara oacceptabla för minderåriga, eller begränsar bidragen till en lista med i förväg fastställda uttryck. Detta i syfte att begränsa sårande eller kränkande innehåll. När en forumtjänst är tillgänglig tillhandahålls länkar för att "rapportera missbruk".

4.9 Föräldrar eller vårdnadshavare kan avaktivera barnets konto när som helst genom att skapa ett föräldrakonto eller genom att skicka ett e-postmeddelande till administratören av personuppgiftsskyddet, vars kontaktuppgifter du hittar i förklaringen om skydd av personuppgifter.

4.10 Under alla omständigheter sker all användning av tjänsterna av minderåriga på deras föräldrars eller vårdnadshavares ansvar, som vi förutsätter samtycker till deras användning av tjänsterna och godkänner dessa villkor.

4.11 I den mån det är tillåtet enligt gällande lagstiftning, avsäger sig Ubisoft allt ansvar för all verksamhet som genomförs av minderåriga utan medgivande från deras föräldrar eller vårdnadshavare. Om du är förälder eller vårdnadshavare och samtycker till att ditt barn registrera sig för en eller flera tjänster, godkänner du därmed dessa villkor vad gäller ditt barns användning av tjänsterna. Läs igenom vår förklaring om skydd av personuppgifter på legal.ubi.com för mer information.

5. IMMATERIELL ÄGANDERÄTT

5.1 Immateriella äganderätter definieras som "patent, rätt till uppfinningar, copyright och tillhörande rättigheter, varumärken, handelsnamn, domännamn, tryckrättigheter, rättigheter till goodwill eller efterbildning, rättigheter vid tillbörlig konkurrens, mönsterrätt, programvarurättigheter, databasrättigheter, topografiska rättigheter, moraliska rättigheter, rättigheter till konfidentiell information (inklusive know-how och företagshemligheter) samt alla andra immateriella äganderätter, oavsett om de är registrerade eller inte, samt inklusive applikationer för, förnyelse eller förlängning av sådana rättigheter och alla liknande eller likvärdiga rättigheter eller former av skydd i någon del av världen".

5.2 Tjänsterna och innehållet skyddas av nationell och internationell lagstiftning och fördrag. Såvida inte annat uttryckligen fastställs i dessa villkor förbehåller vi, våra licenstagare och licensgivare, oss våra respektive immateriella äganderätter i tjänsterna och innehållet. All återgivning eller framställning av dessa inslag på vilket sätt och av vilken anledning det än må vara är förbjuden utan vårt föregående medgivande och, i tillämpliga fall, våra licensgivares och representanters medgivande.

5.3 Såvida inte annat uttryckligen fastställs i dessa villkor beviljas eller tilldelas du inga immateriella rättigheter av något slag.

5.4 Tjänsterna, innehållet och alla immateriella äganderätter för dessa tillhör Ubisoft eller dess licensgivare och representanter med undantag av användarskapat innehåll (se artikel 6 nedan).

6. ANVÄNDARSKAPAT INNEHÅLL

6.1 Ubisoft erbjuder dig möjligheten att (i) skapa, redigera, ändra, anpassa material eller information från antingen självständigt skapat innehåll eller, i tillämpliga fall, innehåll och/eller verktyg som ställs till ditt förfogande av Ubisoft i vissa tjänster, och (ii) ladda hem, publicera eller presentera detta material eller denna information via tjänsterna (nedan kallat användarskapat innehåll).

Om du skapar innehåll förbinder du dig att alltid iaktta artiklarna i dessa villkor under och efter att du har skapat detta innehåll. Villkoren kommer att fortsätta att gälla även efter att du har avslutat ditt konto.

Du är medveten om att du är ensam ansvarig för allt användarskapat innehåll antingen du har lagt upp det offentligt på ett forum eller privat översänt det till en annan användare av tjänsten eller till oss. Även om tjänsterna är utformade för att vara en säker plats där du kan dela med dig av användarskapat innehåll, kan Ubisoft inte garantera att andra användare inte missbrukar innehållet som skapats av användare och som du delar med dig av. Om du har användarskapat innehåll som du vill ska behandlas konfidentiellt och/eller inte vill att andra ska använda (inklusive men inte begränsat till foton, personuppgifter, namn, hemadress, telefonnummer m.m.) bör du inte lägga upp det på tjänsterna. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER UBISOFT ATT PÅ NÅGOT SÄTT ANSVARA FÖR ANVÄNDARSKAPAT INNEHÅLL, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FEL ELLER UTELÄMNANDEN I ANVÄNDARSKAPAT INNEHÅLL, ELLER FÖR FÖRLUST ELLER SKADOR AV NÅGOT SLAG SOM ETT RESULTAT AV ANVÄNDNINGEN AV ANVÄNDARSKAPAT INNEHÅLL SOM LAGTS UPP, E-POSTATS ELLER PÅ ANNAT SÄTT ÖVERFÖRTS VIA TJÄNSTERNA. UBISOFT ANSVARAR INTE FÖR EN ANVÄNDARES MISSBRUK ELLER FÖRSKINGRING AV ANVÄNDARSKAPAT INNEHÅLL SOM DU LAGT UPP PÅ TJÄNSTERNA.

6.2 Användarskapat innehåll som härrör från redan befintligt Ubisoft-innehåll (nedan kallat härlett användarskapat innehåll)

Du förklarar att du godtar att användarskapat innehåll kan utvecklas och skapas med hjälp av verktyg och/eller på basis av innehåll som tillhör Ubisoft, till exempel titlar, fiktiva personer, namn, teman, föremål, scenbilder, kostymer, effekter, texter, dialoger, slogan, platser, figurer, diagram, koncept, mönster, bilder, animeringar, ljud, musikkompositioner, koreografier och andra prestationer, videofilmer, audiovisuella effekter, användarvänliga funktioner och alla andra inslag i ett spel eller i tjänster. Allt användarskapat innehåll med sådant Ubisoft-innehåll kommer att betraktas som härlett användarinnehåll enligt definitionen nedan och regleras av denna artikel 6.

6.3 I detta avseende förklarar du att du godkänner Ubisoft som ensam ägare till alla rättigheter till härlett användarinnehåll som du har skapat från redan befintligt Ubisoft-innehåll, så snart det har skapats. Genom att godkänna dessa villkor samtycker du till att oåterkalleligen till Ubisoft kostnadsfritt överföra alla användarrättigheter som du eventuellt har till det berörda användarskapade innehållet, inklusive utan att begränsa sig till varumärkesrättigheter, patent, företagshemligheter, copyright, närliggande rättigheter och rättigheter till reklam däri, och göra det möjligt för Ubisoft att utan kostnad utnyttja följande rättigheter, enligt förteckningen nedan, som inte är uttömmande:

 1. Rätten att permanent eller tillfälligt, oberoende av på vilket sätt och i vilken form detta sker, reproducera i alla kända eller ännu okända media och framför allt

  • rätten att helt eller delvis integrera härlett användarskapat innehåll i Ubisofts alla produkter eller tjänster, inklusive men inte begränsat till andra online- (på nätet) eller offlinespel, filmer eller annat audiovisuellt innehåll,

  • rätten att ladda eller ladda hem, visa, verkställa, vidarebefordra och/eller lagra, oberoende av på vilket sätt, på vilken plats och på vilket medium detta sker, det härledda användarskapade innehållet och alla produkter som helt eller delvis innehåller det härledda användarskapade innehållet,

  • rätten att arrangera, korrigera, utveckla, översätta, digitalisera, koda in eller på annat sätt ändra det härledda användarskapade innehållet, och att reproducera resultaten av någon av dessa processer, oberoende av på vilket sätt detta sker och på alla befintliga eller framtida media,

  • rätten att göra kopior av hela eller delar av det härledda användarskapade innehållet och av alla produkter som införlivar hela eller delar av det härledda användarskapade innehållet, inklusive ändrade, översatta eller arrangerade versioner, i ett antal som avgörs av Ubisoft, oavsett med vilken metod och på alla media (inklusive men inte begränsat till digitala media, cd-skivor, cd-romskivor, dvd-skivor, spelkassetter, mobiltelefoner, PDA, Internet, m.m.),

  • rätten att mot betalning eller kostnadsfritt marknadsföra och distribuera (inklusive hyra ut, sälja och låna) alla eller delar av det härledda användarskapade innehållet, inklusive ändrade eller arrangerade versioner, och alla produkter som införlivar det härledda användarskapade innehållet, oberoende av med vilken metod och vilket kända eller ännu okända medium detta sker, samt

  • rätten att reproducera det härledda användarskapade innehållet, oberoende av på vilket sätt, i vilken form och vilket medium detta sker, efter behov för de användarrättigheter som det hänvisas till nedan.

 2. Rätten att framställa och sprida det härledda användarskapade innehållet på platser till vilka allmänheten har tillträde och i privata sammanhang, oberoende av på vilket sätt och enligt vilken process detta sker och på alla kända eller ännu okända media (och framför allt marksändningar, sändningar via satellit och kabel, optisk fiber, betal-tv eller kostnadsfri television, dataöverföring, internet, ADSL, videoplattformar, nät-tv och videoströmning, strömning, tv via MMDS, tv via mobiltelefon och catch-up-tv).

 3. Rätten att använda det härledda användarskapade innehållet på alla sätt i kommersiella eller icke-kommersiella syften för demonstration av, pr. och reklam för Ubisofts samtliga produkter och tjänster.

 4. Rätten att göra det härledda användarskapade innehållet eller produkter som införlivar det härledda användarskapade innehållet tillfälligt eller slutgiltigt tillgängligt för en så bred allmänhet som möjligt, framför allt via en överföring, licens eller någon typ av avtal, mot betalning eller kostnadsfritt, med alla idag kända eller okända medel och framför allt via internet eller ett digitalt nät, betalning per visning, betalning per uppspelning eller tv-sändning, och i allmänhet via alla media och/eller nät (framför allt analoga eller digitala nät och media, telekommunikationsnät och media samt datanät och media).

 5. Rätten att producera eller beställa produktion av nya produkter eller tjänster från det härledda användarskapade innehållet eller från produkter som införlivar det härledda användarskapade innehållet, antingen reproducerat som det är eller ändrat av Ubisoft eller av en utomstående part efter eget val.

 6. Rätten att utnyttja det härledda användarskapade innehållet tillsammans med produkter som införlivar det härledda användarskapade innehållet, dvs. framför allt

  • rätten att använda och/eller utnyttja hela eller delar av det härledda användarskapade innehållet och alla produkter som i någon form införlivar det härledda användarskapade innehållet, med eller utan anpassning för användning i form av härledda marknadsföringsprodukter, framför allt till exempel för att publicera eller producera böcker eller serieböcker, strategiböcker och böcker baserade på scenariot och/eller spelens grafik, och/eller tjänster, tidskrifter, kalendrar, skrivmaterial, klistermärken, affischer, kontorsmaterial, tillbehör till datorer eller spelkonsoler, skrivbordsunderlägg, skärmsläckare, figurer, spel, leksaker i alla material, textiler, porslin, teckningar, reklammaterial (främst genom visning av post på internet), akustisk eller visuell reproduktion och framställning (främst allt filmer, rapporter, dokumentärer, scenföreställningar, temaparker m.m.) och alla andra föremål som införlivar hela eller delar av det härledda användarskapade innehållet i alla väsentliga delar eller till sin form, dekoration, förpackning eller framställning,

  • rätten att producera uppföljare, föregångare, tillägg, fortsättningar och anpassningar av spel och annat som införlivar det härledda användarskapade innehållet för en annan plattform, på ett annat språk och i annan form, efter Ubisofts egna val, och

  • i allmänhet alla förmånsrätter som upphovsmannens äganderätt till sitt verk för med sig.

Denna överlåtelse av rättigheter beviljas på världsomfattande basis och under skyddsperioden för det härledda användarskapade innehållet genom gällande lagstiftning.

Ubisoft, eller en utomstående part till vilken rättigheterna till det härledda användarskapade innehållet har överlåtits enligt denna artikel, kan lämna in eller registrera en ansökan om immateriell äganderätt till det härledda användarskapade innehållet i eget namn för alla länder i världen. Användaren åtar sig att (i) teckna och tillhandahålla alla nödvändiga handlingar som efterfrågas av Ubisoft, eller av den utomstående parten till vilken rättigheterna har överlåtits, för registreringsändamål och framför allt för att teckna en begäran, överlåtelsehandling eller annan handling som kan vara nödvändigt för att tillåta Ubisoft eller den utomstående parten till vilken rättigheterna har överlåtits att registrera och få patent, varumärke, copyright, äganderätt, mönsterregistreringar eller någon annan form av skydd för det härledda användarskapade innehållet och erkännas som innehavaren av alla ärvda rättigheter och äganderätter till det härledda användarskapade innehållet samt (ii) ge Ubisoft eller den utomstående parten till vilken rättigheterna har överlåtits, all hjälp de behöver, på bekostnad av Ubisoft eller den utomstående parten till vilken rättigheterna har överlåtits, vid rättsliga åtgärder, förfaranden eller steg i syfte att tillämpa alla bestämmelser enligt denna artikel såväl i som utanför USA.

6.4 I händelse av att en behörig domstol fastställer att alla eller en del av rättigheterna till det härledda innehållet som skapats av dig inte giltigt kan överlåtas till Ubisoft på det sätt som beskrivs ovan, beviljar du härmed Ubisoft en oåterkallelig och överförbar rätt att utan kostnad, permanent eller under hela den rättsliga skyddsperioden för det härledda användarskapade innehållet enligt den immateriella äganderätten, använda, reproducera, framställa, ändra, visa, distribuera och i allmänhet utnyttja detta härledda användarskapade innehåll enligt denna artikel 6, på alla sätt, på alla kända och ännu okända media, för alla ändamål (kommersiella och icke-kommersiella) och på en världsomfattande basis, utan att du nödvändigtvis anges som källan till detta härledda användarskapade innehållet, mot bakgrund av tekniska och operativa restriktioner.

6.5 På samma sätt beviljar du andra användare av berörda tjänster och spel, utan kostnad, permanent under eller för hela den rättsliga skyddsperioden för det härledda användarskapade innehållet enligt den immateriella äganderätten, en icke exklusiv oåterkallelig rätt att använda det härledda användarskapade innehållet som du har skapat och publicerat, för de produkter och tjänster som erbjuds av Ubisoft, över hela världen och inom de gränser som medges av Ubisoft, och fram för allt för att få tillgång till, visa, kopiera, anpassa och ändra nämnda härledda användarskapade innehåll och skapa härledda verk inom ramen för tjänsterna. Denna licens kommer att fortsätta att gälla efter ett delvis upphörande av licensen från Ubisoft för att använda tjänsterna och/eller av dessa villkor.

Du har Ubisofts tillstånd att ladda hem en kopia av berört innehåll till en eller flera datorer eller mobila enheter och skriva ut sidorna, i förekommande fall, på villkor att du

 1. bevarar intakta alla copyright- och varumärkesindikationer och annan information om upphovsrätt,

 2. inte kopierar (med undantag av en enda säkerhetskopia) eller skapar härledda handlingar som helt eller delvis baseras på innehållet, och

 3. inte använder innehållet på ett sätt som antyder ett samband med en av Ubisofts produkter, tjänster och/eller varumärken.

6.6 Din användning av det härledda användarskapade innehållet

Härmed beviljar Ubisoft dig en icke exklusiv och ej överlåtbar personlig licens, som kan återkallas, att använda det härledda användarskapade innehållet som du har skapat av Ubisofts innehåll för hela världen och så länge som du använder tjänsterna, för att

 1. registrera det på din konsol, dator, mobiltelefon eller andra media som du använder för att få tillgång till tjänsterna,

 2. dela med dig av det till dina vänner som använder tjänsterna, och

 3. ladda det till tjänsterna och använda det inom ramen för tjänsterna och/eller på andra Ubisoft-tjänster eller partnernät, i enlighet med Ubisofts godkännande.

De andra användarna av tjänsterna har också beviljat dig en personlig icke exklusiv och ej överlåtbar licens, som kan återkallas, att använda det härledda användarskapade innehållet de skapat inom ramen för tjänsterna och i enlighet med dessa villkor. Licensvillkoren fastställs i artikel 6 nedan.

6.7 Användarskapat innehåll som du skapat oberoende av redan befintligt Ubisoft-innehåll (nedan kallat självständigt användarskapat innehåll)

Genom att lägga upp självständigt användarskapat innehåll på tjänsterna beviljar du Ubisoft en avgiftsfri, helt betald, evig, oåterkallelig, icke exklusiv och fullt ut licensierbar rätt och licens att använda, reproducera, ändra, anpassa, publicera, översätta, kombinera med andra verk, från vilken härledda verk kan skapas, inklusive men inte begränsat till syftet att marknadsföra produkter, distribuera, framföra, redigera och visa sådant självständigt användarskapat innehåll (helt eller delvis) över hela världen och/eller för att införliva det i andra verk oberoende av i vilken form, med vilken media, med vilken idag känd eller senare utvecklad teknik det sker, av något skäl, inklusive men inte begränsat till, underhållning, information, reklam, främjande och marknadsföring av Ubisofts alla tjänster eller produkter, i kommersiellt syfte eller i reklamsyften (nedan kallat licens för användarskapat innehåll). Vi är ense om att licensen för självständigt användarskapat innehåll för med sig att en licens beviljas för alla rättigheter till självständigt användarskapat innehåll inklusive men inte begränsat till varumärken, patent, företagshemligheter, copyright, närliggande rättigheter och reklamrättigheter. Du avstår uttryckligen från alla "moraliska rättigheter" i och till självständigt användarskapat innehåll. Föregående beviljanden inkluderar all copyright och andra immateriella äganderätter i och till ditt självständigt användarskapade innehåll. Du framhåller och garanterar att du äger det självständigt användarskapade innehållet som lagts upp av dig på eller genom tjänsterna, eller på annat sätt har rätten att bevilja licensen som avses i denna artikel, samt att det faktum att du lägger upp ditt självständigt användarskapade innehåll inte bryter mot någon annans rätt till privatliv, reklamrättigheter, copyright, avtalsrättigheter eller andra rättigheter. Du samtycker till att betala alla avgifter, arvoden och andra belopp som ska betalas till någon person med anledning av ett självständigt användarskapat innehåll som du lade upp på eller genom tjänsterna.

6.8 Användarskapat innehåll med din bild

Om användarskapat innehåll som du har skapat och publicerat innehåller din bild, erkänner du att Ubisoft har rätt att använda din bild som en del av tjänsterna över hela världen och för de berörda tjänsternas hela varaktighet. Du samtycker till att användarskapat innehåll med din bild används av Ubisoft på det sätt som fastställs i artiklarna 6.2 och 6.7. Om det användarskapade innehållet som du publicerar på tjänsterna innehåller en bild på någon annan person än dig själv, garanterar du att du har fått tillstånd från den berörda personen för Ubisofts användning av hans eller hennes bild enligt villkoren i denna artikel 6, och att du ersätter Ubisoft för alla eventuella förluster som Ubisoft kan drabbas av i händelse av ett berättigat klagomål, rättsliga åtgärder eller krav från en tredje part med anledning av att Ubisoft använder en tredje parts bild från användarskapat innehåll som du har skapat och/eller publicerat.

6.9 Under alla omständigheter

 1. Vi ger dig inte en licens för att använda användarskapat innehåll i kommersiella syften.

 2. Det faktum att det går att skapa användarskapat innehåll utgör en del av tjänsten som vi erbjuder och ger dig inte rätt till betalning. Detta gäller även när användarskapat innehåll görs tillgängligt för tjänstens andra användare.

 3. Du garanterar Ubisoft att det innehåll (antingen det är användarskapat innehåll eller annat) som du skapar och/eller publicerar medan du använder tjänsterna inte kränker en tredje parts rättigheter och fram för allt inte utgör en kränkning av immateriell äganderätt eller otillbörlig konkurrens, inklusive när innehållet används av Ubisoft vid tillhandahållandet av tjänsterna.

 4. Du garanterar att du är personligt ansvarig för allt innehåll som du skapar, använder och/eller publicerar när du använder tjänsterna och du samtycker till att försvara, ersätta och hålla Ubisoft skadelös, inklusive dess licensgivare, licenstagare, underlicenstagare, uppdragsinnehavare och rättsinnehavare samt deras respektive anställda, chefer eller direktörer mot alla krav eller påstådda fordringar, talan eller förfaranden mot Ubisoft och/eller dess dotterbolag, med anledning av användningen eller publiceringen av innehåll som du skapar, använder och/eller publicerar med hjälp av tjänsterna. Under dessa omständigheter förbehåller sig Ubisoft rätten att på egen bekostnad sköta sitt eget försvar och ha ensam kontroll över rättsliga åtgärder som kan ge upphov till ersättning för din del. Du samtycker i sådana fall att på begäran fullt ut samarbeta med Ubisoft för att förvara företagets intressen.

 5. För att undvika tvivelsmål, om inte eller fram till dess sådant innehåll avlägsnas av Ubisoft, kommer användarskapat innehåll som du har skapat i samband med tjänsterna att knytas till ditt användarnamn och göras tillgängligt för tjänstens användare.

 6. Du avstår uttryckligen från dina moraliska rättigheter till allt innehåll (både användarskapat och annat innehåll) som du skapar eller publicerar, enligt lagen om copyright, mönster och patent (Copyright, Designs and Patents Act) från 1988, och så långt det är rättsligt möjligt från liknande rättigheter som du kan ha i andra territorier i världen.

 7. Du ansvarar för att ingå samma överenskommelse med andra personer som kan åberopa moraliska rättigheter till användarskapat innehåll.

 8. Du erkänner och samtycker till att Ubisoft kan skydda användarskapat innehåll och även sprida användarskapat innehåll om så krävs enligt lagen eller om Ubisoft i god tro anser att sådant skydd eller spridning rimligtvis är nödvändigt för att iaktta den rättsliga processen, genomdriva dessa villkor, reagera på påståenden att användarskapat innehåll kränker tredje mans rättigheter, eller skydda Ubisofts, dess användares eller allmänhetens rättigheter, egendom eller personliga säkerhet. Du inser att den tekniska bearbetningen och överföringen av tjänsterna, inklusive ditt användarskapade innehåll kan innebära överföringar i olika nät, och att ändringar ska godkännas för en anpassning i förhållande till tekniska krav för sammankoppling av nät eller enheter. Ubisoft kan lagra användarskapat innehåll på obestämd tid. Ubisoft är dock inte skyldigt att lagra användarskapat innehåll eller göra det tillgängligt för dig i framtiden.

I den mån det medges enligt gällande lag och om det finns moraliska rättigheter eller andra liknande rättigheter (nedan kallade moraliska rättigheter) till användarskapat innehåll, som inte tillhör Ubisoft, samtycker du till att inte åberopa dina moraliska rättigheter till användarskapat innehåll mot Ubisoft eller dess dotterbolag och andra godkända användare. Du ansvarar för att ingå samma överenskommelse med andra personer som kan åberopa moraliska rättigheter till användarskapat innehåll.

7. RAPPORTERING AV OLAGLIGT INNEHÅLL

7.1 Om du anser att ett innehåll som görs tillgängligt i tjänsterna inte iakttar dessa villkor (inklusive uppförandereglerna och innehållsstandarden enligt artiklarna 3.2 och 3.3), kan du rapportera detta till Ubisoft med hjälp av rapportfunktionen som finns i varje tjänst eller genom att skicka den information som anges nedan i ett e-postmeddelande till följande e-postadress:

https://support.ubi.com

7.2 För att vi så snabbt som möjligt ska kunna besvara din rapport, är det till stor hjälp om du kan tillhandahålla så mycket av följande information som möjligt:

 1. Tidpunkt för din rapport.

 2. Ditt efternamn, förnamn, födelsedatum och födelseplats samt kontaktuppgifter, till exempel telefonnummer eller e-postadress.

 3. En identifiering och beskrivning av innehållet som enligt dig strider mot dessa villkor, samt var innehållet exakt är lokaliserat.

 4. Anledningen till att du tror att detta innehåll inte uppfyller dessa villkor och bör tas bort från tjänsterna. Ange om möjligt enligt vilken artikel i dessa villkor eller vilka lagbestämmelser.

 5. Vid rapportering av en kränkning av copyright: identifiera verket som skyddas av den copyright som du vill rapportera och tillhandahåll all nödvändig information som bevisar att copyrighten existerar och att du har rätt att ingripa på copyrightsinnehavarens vägnar.

 6. En förklaring där du intygar att all information i rapporten är med sanningen överensstämmande.

7.3 Efter att en rapport tagits emot förbehåller sig Ubisoft rätten att agera på det sätt som det, efter eget gottfinnande, anser lämpligt.

7.4 Ubisoft förbehåller sig rätten att be dig sluta använda innehåll som det anser strida mot dessa villkor och/eller radera eller avaktiver det berörda innehållet.

Om Ubisoft raderar eller avaktiverar något innehåll som du har publicerat och som anses strida mot dessa villkor, förbehåller Ubisoft sig rätten att säga upp dessa villkor och/eller tillfälligt eller permanent dra in ditt konto, enligt artikel 14 nedan.

8. TEKNISKA SKYDDSÅTGÄRDER – FÖRVALTNING AV DIGITALA RÄTTIGHETER

8.1 Vissa tjänster kan skyddas med tekniska skyddsåtgärder och förvaltning av digitala rättigheter, framför allt fysiskt skydd, tatuering (vattenstämpling), digitala nycklar och nätaktivering.

8.2 En höghastighetsuppkoppling till internet och skapandet av ett konto krävs för att få tillgång till nätfunktioner och för att spela på nätet, samt för att få tillgång till visst innehåll inklusive exklusivt innehåll som endast kan öppnas med en särskild unik nyckel.

8.3 Det kan krävas en permanent höghastighetsuppkoppling till internet och att du skapar ett konto för att kunna spela vissa spel och/eller få tillgång till tjänster som införlivar tekniken Digital Rights Management.

9. KREDITER, ABONNEMANG OCH UBISOFT-POÄNG

Inom en del tjänster kan Ubisoft erbjuda dig möjligheten att beställa vissa abonnemang, virtuell spelvaluta eller ytterligare innehåll som spelobjekt, anpassningsbara inslag, kartor, uppbyggnad av accelerationer, avatarer som när de lagts till ditt konto kan användas för attmaximera din upplevelse i spelet eller i applikationen. Du kommer att behöva ett konto för att kunna köpa och använda abonnemang, virtuell spelvaluta eller ytterligare innehåll. I sådana fall kommer försäljningsvillkoren som du hittar på tjänstens sida eller på legal.ubi.com att gälla och ska integreras i dessa villkor.

Vi kan dessutom erbjuda ett system som gör att du får poäng om du använder tjänster, om du laddar hem ytterligare innehåll (enligt definitionen nedan) eller om du deltar i vissa spel eller aktiviteter som erbjuds inom ramen för tjänsterna (nedan kallat poängsystem). Du kan byta dessa poäng mot ytterligare innehåll som vi erbjuder inom ramen för poängsystemet.

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande och när som helst ändra villkoren eller avlägsna en del eller alla poängsystem, på de villkor som anges i artikel 17 nedan.

10. BETALTJÄNSTER (UBISHOP)

I Ubisofts nätbutik kan du köpa Ubisoft-produkter, se https://shop.ubi.com. Särskilda villkor kan gälla för köp, se Ubishops webbplats.

11. FORUM OCH DISKUSSIONSOMRÅDEN SOM TILLHANDAHÅLLS AV TJÄNSTERNA

 1. Tjänsterna kan omfatta forum, informationsgrupper eller andra typer av nätdiskussionsområden (gemensamt kallade forum) som inte modereras eller som modereras i efterhand, med resultatet att dina meddelanden inte kontrolleras innan de visas på Ubisofts webbplatser.

 2. När du använder dessa tjänster bör du vara medveten om att ditt användarnamn och dina meddelanden är offentliga och kan ses av alla användare som besöker tjänsterna. Du skickar meddelanden på egen risk. Du är ensam ansvarig för att de skickas, publiceras och sprids.

 3. Du måste följa alla uppföranderegler och innehållsstandarder enligt artikel 3 i dessa villkor, och vidare åtar du dig att inte

  1. begränsa eller hindra någon av tjänstens andra användares användning av forumet,

  2. lägga ut på nätet eller via tjänsterna avslöja en användares verkliga personuppgifter,

  3. lägga ut eller avslöja information på nätet som i generellt sett inte berör det avsedda ämnet eller temat för det offentliga forumet i fråga,

  4. lägga ut eller avslöja information på nätet som är olämplig eller respektlös i förhållande till de användare som forumet vänder sig till,

  5. trakassera eller nedvärdera andra användare på forumet i privata eller offentliga meddelanden

 4. Ubisoft förbehåller sig rätten att kontakta dig för att få ytterligare information om de meddelanden som du har spridit, framför allt för att kontrollera att du har rätt att sprida dessa uppgifter och/eller att inslagen (text, ord, bilder, ljud, videofilmer m.m.) i meddelandena tillhör dig.

 5. Under alla omständigheter ansvarar Ubisoft inte för och har inte godkänt de åsikter, råd och/eller rekommendationer som visas eller skickas av användare på tjänsterna, särskilt på offentliga forum, och avsäger sig allt ansvar i detta avseende.

12. TÄVLINGAR, LOTTERIER OCH TROHETSPROGRAM

Ubisoft och/eller dess partner anordnar periodvis tävlingar, spel, kostnadsfria prisutdelningar och säljfrämjande åtgärder inom ramen för tjänsterna. Dessa kommer att vara föremål för särskilda villkor som vi kommer att meddela dig vid tidpunkten för dessa säljfrämjande åtgärder.

Ubisoft kan dessutom ha trohetsprogram och/eller periodiska extraerbjudanden i sina betaltjänster för vilka separata villkor gäller. Gå noga igenom dessa ytterligare villkor på betaltjänsterna.

13. REKLAM OCH SÄLJFRÄMJANDE ÅTGÄRDER FÖR PRODUKTER

Ubisoft kan, helt efter eget gottfinnande och endast med förbehåll för dess redaktionella policy för varje tjänst, visa produkter och/eller tjänster från tredje parter genom att infoga reklamlänkar, annonsfält eller andra annons- eller reklaminslag, och kan även genomföra korsmarknadsföringsåtgärder med partner efter eget val.

Ubisoft ansvarar inte för produkter eller tjänster från tredje part som visas på detta sätt.

14. BETA-TESTER

 1. Ubisoft kan, helt efter eget gottfinnande, kontakta dig och erbjuda dig att testa, utvärdera eller kommentera ett eller flera spel och tjänster, spelinslag och/eller nedladdningsbart innehåll innan det marknadsförs eller lanseras, i syfte att identifiera problem, programfel och/eller förbättra deras funktion (nedan kallat beta-tester).

 2. Om du går med på att testa spelen och tjänsterna, förbehåller sig Ubisoft rätten att be dig undertecknar en överenskommelse om sekretesskydd för varje beta-test och återsända den till Ubisoft innan du godkänns och programmet tillhandahålls eller görs tillgängligt för dig.

 3. När den undertecknade överenskommelsen om sekretesskydd har tagits emot, kan Ubisoft tillhandhålla en betaversion av ett spel eller spelen, innehåll, tjänster och tillhörande dokumentation och/eller annan information samt, i tillämpliga fall, tillåta dig att få tillgång till Ubisofts webbplatser (gemensamt kallade testinnehållet) i syfte att låta dig testa, utvärdera och/eller kommentera spelet/spelen.

 4. Du måste genomföra beta-testet personligen och inte låta någon annan att få tillgång till testinnehållet. Beta-testkonton får inga omständigheter överlåtas. Du kommer att anmodas att underrätta Ubisoft (och endast Ubisoft) om dina reaktioner och förslag efter upplevelse av testinnehållet i beta-testet. Alla kommentarer, återkoppling, förslag, idéer, kritik och andra uppgifter (gemensamt kallade kommentarer) som förmedlas, sprids eller erbjuds till Ubisoft under beta-testet, eller mer allmänt under användningen av tjänsterna, kommer att vara Ubisofts exklusiva egendom. Du åter dig därför att inte utnyttja eller publicera dina kommentarer eller på något sätt eller med någon process göra dem tillgängliga till en utomstående part vid sidan av Ubisoft. Du erkänner att Ubisoft får, såvida det är tillåtet enligt gällande lagstiftning, använda, sälja, främja och utnyttja kommentarerna oberoende av på vilket sätt detta sker och utan ersättning till dig.

 5. Du samtycker till och godkänner att testinnehållet som tillhandhålls är strikt konfidentiellt och/eller exklusiv information som tillhör Ubisoft.

 6. Ubisoft kan skydda visst testinnehåll genom att införliva tekniska skyddsåtgärder i innehållet i syfte att hindra olaglig reproduktion eller ändring av testinnehållet. Framför allt vänder sig testinnehållet till dig personligen och Ubisoft kan använda tatueringsprocesser ("vattenstämpling") för att identifiera överträdelser av dessa bestämmelser om beta-versioner.

 7. Betaversioner av spel och mer allmänt av testinnehåll tillhandahålls "i befintligt skick" och "beroende på tillgång" utan uttrycklig eller underförstådd garanti av något slag. Du spelar ett spel i betaversion på egen risk. Du accepterar att (i) testinnehållet kan innehålla kända eller okända programfel och att (ii) spelen och/eller annat testinnehåll eventuellt endast är tillgängligt med abonnemang efter avslutad betalas eller vid någon annan senare tidpunkt. Du erkänner att Ubisoft inte är skyldig att låta dig spela gratis under en viss period, eller att låta dig få tillgång till detta testinnehåll. Du accepterar även att alla dina data, framför allt bonusar, poäng, krediter, framskridanden och ställningar i spelförloppet, när som helst kan raderas och/eller nollställas. I detta fall kommer ditt framskridande och dina data att raderas och du återgår till utgångsläget.

 8. Du instämmer i att överträdelser mot dina skyldigheter enligt detta avsnitt skulle vålla Ubisoft oåterkallelig skada och att Ubisoft ha rätt att vidta åtgärder för att hindra en överträdelse eller en risk för att du inte uppfyller dina skyldigheter eller för att få ersättning för den skada som vållats, utan att det påverkar rätten att avsluta ditt konto enligt avsnitt 16 nedan.

 9. I slutet av beta-testperioden, eller när helst Ubisoft ber dig, ska du omedelbart returnera allt testinnehåll som du har fått av Ubisoft.

 10. Ingenting i dessa villkor kan tolkas som om det ger dig rättigheter eller förmåner i förhållande till testinnehållet. Alla villkor gäller för din användning av spelen under beta-testfasen.

15. SKADESTÅNDSANSVAR, ERSÄTTNING OCH GOTTGÖRELSE

15.1 Ansvarsbegränsning och ansvarfrihet

 1. Du erkänner uttryckligen att du använder tjänsterna och spelen på egen risk.

 2. Tjänsterna tillhandahålls i "befintligt skick", utan garantier, villkor, säkerheter eller andra förutsättningar vad gäller

  1. konformitet, precision, gångbarhet, fullständighet, tillförlitlighet eller säkerhet,

  2. lämplighet för en viss användning,

  3. marknadsvärde,

  4. avbrott eller problem, programfel, virus eller skadliga inslag, eller att problem, programfel, virus eller att skadliga inslag kommer att åtgärdas, och/eller

  5. din belåtenhet med tjänsterna.

 3. Framför allt kontrolleras inte innehållet ingående av Ubisoft, framför allt inte användarskapat innehåll (enligt definitionen i artikel 6), eller de uttalanden som du och andra användare publicerar via tjänsterna, inklusive forum eller dina åtgärder inom ramen för tjänsterna.

 4. Härmed utesluter vi uttryckligen

  1. alla villkor, garantier eller andra förutsättningar som annars kan göras gällande genom skrivna och oskrivna lagar, samt

  2. allt ansvar för förlust eller skada i samband med användningen av tjänsterna eller berörd tredje parts tjänster. Detta inkluderar

   1. alla slags förluster, antingen det rör om eget vållande (inklusive försumlighet eller brott mot en stadgeenlig skyldighet), kontrakt, feltolkningar (i god tro eller genom försumlighet) eller på annat sätt,

   2. direkt förlust,

   3. oavsiktlig förlust,

   4. underordnad förlust,

   5. följdförlust och

   6. indirekt förlust.

  3. Ingenting av det ovanstående hindrar krav på skadestånd för materiella tillgångar.

 5. Din enda gottgörelse vid en tvist med Ubisoft eller dessa licensgivare är att

  1. upphöra all användning av tjänsterna och avsluta ditt konto, och

  2. om tillämpligt, yrka skadestånd för dina förluster.

 6. Ubisofts skadeståndsansvar begränsar sig till ersättning av det avgiftbelagda innehållet, som Ubisoft efter att ha granskat ditt krav bekräftar är oanvändbart, med likvärdigt innehåll som väljs av Ubisoft.

 7. Under alla omständigheter kan Ubisofts och dess dotterbolags skadeståndsansvar inte överstiga betalningen för tjänsterna under tolv (12) månader innan tvisten uppstod.

 8. Ingenting av det ovanstående påverkar vårt skadeståndsansvar för dödsfall eller personskador till följd av vårt vållande, eller vårt skadeståndsansvar vid bedrägeri eller bedrägligt beteende, eller annat skadeståndsansvar som inte kan undantas eller begränsas enligt gällande lag.

15.2 Ersättning och kompensation

 1. Du samtycker till att bestrida, ersätta och hålla Ubisoft och dess dotterbolag (enligt definitionen ovan), underleverantörer och leverantörer av innehåll skadelösa vid krav eller påstådda fordringar, skadeståndsansvar och skador samt för alla kostnader, inklusive advokatarvoden, efter och/eller som ett resultat av en överträdelse av dessa villkor som du är ansvarig för eller som står i samband med ditt beteende inom ramen för tjänsterna.

 2. Utan att begränsa det generella i det föregående, samtycker du till att bestrida, ersätta och hålla Ubisoft och dess dotterbolag skadelösa i händelse av olämplig eller olaglig användning av ditt konto, inklusive i händelse av olaglig eller olämplig användning av någon som du har gett tillåtelse att använda ditt konto. Du samtycker till att personligen hållas ansvarig för din användning av tjänsterna och för all kommunikation och aktivitet inom ramen för tjänsterna.

 3. Ubisoft förbehåller sig rätten att på egen hand och egen bekostnad, sköta sitt eget försvar och ha ensam kontroll över rättsliga åtgärder som du normalt håller Ubisoft skadelös för.

15.3 Bestämmelserna i denna artikel 13 fortsätter att gälla efter att dessa villkor har upphört att gälla eller ditt konto har avslutats.

16. UPPHÖRANDE

16.1 Vi förbehåller oss rätten att avsluta alla eller delar av tjänsterna utan föregående meddelande.

16.2 Kontots eller tjänsternas upphörande på Ubisofts initiativ

 1. Vi kan tillfälligt eller permanent dra in ditt konto och din möjlighet att använda en eller flera tjänster eller en del av tjänsterna, när som helst, automatiskt och efter eget gottfinnande, när

  1. vi har skickat en formell begäran per e-post eller post om att styrka dina referenser eller att upphöra med en åtgärd, ett beteende eller att bryta mot dessa villkor,

  2. det har bekräftats eller det finns rimliga skäl att anta att

   • du inte iakttar dessa villkor eller andra särskilda villkor för en särskild tjänst eller särskilda tjänster,

   • du bryter mot rättsliga bestämmelser eller avtalsbestämmelser,

   • ditt konto har varit inaktivt i över sex månader och du inte har tillgång till betalningsfunktioner

   • du använder, skapar, delar, sprider otillåtna utomstående parters program som påverkar en tjänst, eller

   • av något annat skäl med avseende på din användning eller åtgärder i förhållande till tjänsterna.

 2. Om du har mer än ett konto förbehåller vi oss rätten att tillfälligt eller permanent dra in alla konton som du har öppnat när ett konto tillfälligt eller permanent har avslutats enligt detta förfarande.

 3. I händelse av att du bryter mot rättsliga bestämmelser eller avtalsbestämmelser, förbehåller vi oss rätten att vidta rättsliga åtgärder för att utkräva civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar i syfte att få överträdelsen att upphöra och erhålla skadestånd för våra förluster. Framför allt förbehåller vi oss rätten att åtala användare som med uppsåt skadade eller försökte skada tjänsterna eller störa tjänsternas legitima funktion eller gav hjälp så att detta kunde ske.

16.3 Kontots och/eller ett abonnemangs upphörande på ditt eget initiativ

 1. Du kan när som helst avsluta ditt konto för en särskild tjänst eller särskilda tjänster genom att fylla i formuläret på https://support.ubi.com.

 2. Om du inte godkänner dessa villkor får du inte använda tjänsterna och måste sända en förfrågan till Ubisoft om att avsluta ditt konto och/eller tillhörande abonnemang.

 3. Lägg märke till att de belopp som redan betalats för innevarande abonnemangsperiod inte kommer att återbetalas, om du bestämmer dig för att säga upp abonnemanget.

 4. Ubisoft förbehåller sig rätten att indriva kostnader, tillägg och avgifter som du ådrog dig innan kontot eller ett abonnemang på en särskild tjänst eller särskilda tjänster, avslutades. Det är dessutom din skyldighet att betala alla skulder till andra leverantörer av innehåll innan ditt konto avslutas. Alla innestående fordringar eller obetalda kostnader och andra olösta problem med tjänsterna måste klaras upp innan ett nytt konto kan öppnas.

 5. Om kraven i uppsägningsvillkoren ovan uppfylls kommer ditt konto och/eller ditt abonnemang att träda i kraft inom rimlig tid efter att du har tagit emot brevet från Ubisofts kundserviceavdelning.

16.4 Följder av uppsägningen av kontot

 1. I händelse av att ditt konto sägs upp permanent eller tillfälligt kommer du att förlora och Ubisoft kan radera, din profil och tillhörande information som du vidarebefordrat till Ubisoft, tillsammans med allt innehåll (däribland användarskapat innehåll) som du har publicerat, laddat eller gjort tillgängligt på tjänsterna, i synnerhet ditt användarnamn och avatarer.

 2. Ubisoft förbehåller sig rätten att lagra dina personuppgifter i din profil under en rimlig tidsperiod.

 3. I händelse av att ditt konto sägs upp måste du omedelbart upphöra att använda tjänsterna och förstöra all tillhörande dokumentation på alla media.

 4. I händelse av att ditt konto sägs upp kommer du inte att kunna delta i tjänster som kräver ett konto utan uttryckligt medgivande från Ubisoft. Kontakta https://support.ubi.com för att kunna använda tjänsterna igen.

 5. I händelse av att ditt konto, eller en tjänst eller tjänster som är knutna till ditt konto, sägs upp kommer inga krediter (till exempel oanvända tjänster, poäng eller krediter) att tillskrivas dig eller omvandlas till kontanter eller någon annan återbetalning, och du kommer inte längre att ha tillgång till ditt konto eller till rättigheter knutna till ditt konto eller till den berörda tjänsten/de berörda tjänsterna (till exempel poäng, krediter, jetonger eller virtuella föremål).

17. UPPDATERING AV TJÄNSTER OCH VILLKOR

17.1 Ändrade villkor

 1. Vi kan när som helst revidera dessa villkor av säkerhets-, rättsliga eller regleringsskäl och till följd av bästa praxis.

 2. Vi kommer inte att använda denna rätt för att göra betydande ändringar av villkoren till din nackdel utan att ge dig en möjlighet att godkänna ändringarna.

 3. Vi kommer att underrätta dig om dessa villkor revideras genom att lägga upp ett revisionsmeddelande på den berörda tjänstens webbplats. En revision träder i kraft inom fem (5) dagar efter att meddelandet lagts upp. Om du inte godkänner ändringarna av dessa villkor kan du avsluta ditt konto på det sätt som beskrivs i artikel 14.

 4. Du förväntas att regelbundet kontrollera om villkoren har reviderats eftersom de bindande för dig. All användning av tjänsterna efter att revideringen av villkoren har trätt i kraft sker under förutsättning av att du har godkänt de reviderade villkoren.

17.2 Ändring av priser och tjänster

 1. Ubisoft förbehåller sig rätten att (i) ändra priserna på webbplatserna för de berörda tjänsterna, och (ii) ändra en tjänst från att vara en betaltjänst till att bli en kostnadsfri speltjänst. Det nya priset gäller endast för order som lagts in efter att det nya priset trätt i kraft.

 2. Under ditt abonnemang förbehåller Ubisoft sig rätten att, efter eget gottfinnande, ändra priser för att abonnera på våra tjänster, och/eller ta bort abonnemangspriset för sina spel och tjänster. I detta fall, och utöver andra meddelanden som Ubisoft kan välja efter eget gottfinnande, kommer Ubisoft att ange ändringarna på de berörda tjänsternas webbplatser före prisändringen. Ändringen träder i kraft endast för de nya abonnemangsförlängningarna.

 3. Om du inte accepterar prisändringen kan du säga upp ditt abonnemang eller ditt konto enligt förfarandet i artikel 16 i villkoren. Lägg märke till att uppsägningen måste ske innan ditt abonnemang förlängs (oavsett om det sker på begäran eller implicit). Vid en förlängning av ditt abonnemang måste det ändrade priset godkännas.

17.3 Ändring av tillgången till tjänster och av innehåll

 1. Ubisoft kan när som helst ändra innehållet oberoende av vilket skäl det sker, framför allt av tekniska skäl som till exempel uppdateringar, underhåll och/eller återställningar för att förbättra och/eller optimera tjänsterna.

 2. Sådana ändringar riskerar att påverka tjänsterna och/eller dina förvärvade rättigheter eller leda till nederlag i spelmiljön. Produkterna som uppdateras eller ändras enligt denna artikel är föremål för begränsningar av skadeståndsansvaret enligt artikel 15 ovan.

17.4 Kompletterande innehåll

Under ditt abonnemang på vissa tjänster förbehåller vi oss rätten att, efter eget gottfinnande, göra kompletterande innehåll tillgängligt till alla abonnenter i form av uppdateringar.

Sådant kompletterande innehåll skiljer sig från tillägg av tjänster som distributeras och/eller säljs separat från den ursprungliga tjänsten och köp av den ursprungliga tjänsten ger inte automatiskt rätt till tillägget.

18. SEKRETESS OCH INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

Ditt privatliv är mycket viktigt för oss och vi kommer inte att avslöja dina personuppgifter till utomstående parter utom efter ett uttryckligt medgivande från dig eller under särskilda omständigheter.

Läs noga igenom vår policy för skydd av personuppgifter för mer information om vår användning av personuppgifter. Vår policy för skydd av personuppgifter utgör en integrerande del av dessa villkor och kan revideras enligt artikel 17. Du kan när som helst läsa igenom vår policy för skydd av personuppgifter på legal.ubi.com

19. VIDEOSPELANVÄNDARNAS HÄLSA

19.1 Vi rekommenderar dig att alltid vidta följande försiktighetsåtgärder när du använder tjänsterna och framför allt videospel.

Du bör

 1. undvika att spela om du är trött och/eller har sovit för lite,

 2. se till att du spelar i ett väl upplyst rum och justerar skärmens ljusstyrka,

 3. när du spelar ett videospel som kräver en skärmanslutning, spela på avstånd från skärmen, så långt som kopplingssladden medger, och

 4. ta 10-15 minuters paus varje timme.

19.2 Epilepsivarning:

En del individer riskerar att få epileptiska anfall, i vissa fall förlora medvetandet, framför allt när de utsätts för ljusstarka stimuleringar (snabb följd av bilder eller repetition av enkla geometriska figurer, blixtrar eller exponeringar). Sådana individer kan drabbas av anfall när de spelar vissa videospel som innehåller ljusstimuleringar och bör rådfråga en läkare innan de använder tjänsterna.

Föräldrar och vårdnadshavare måste vara särskilt uppmärksamma på sina barn när de spelar videospel. Sluta omedelbart att spela om du misstänker att du eller ditt barn har ett av följande symtom: yrsel, synrubbningar, ögon- eller muskelkontraktion, desorientering, ofrivilliga rörelser eller krampanfall eller tillfälligt förlorat medvetande.

20. PROGRAMVARA, HJÄLPPROGRAM OCH VERKTYG

20.1 Tjänsterna är optimerade för en skärmresolution på 1024 x 768 pixlar. Ubisoft förbehåller sig rätten att optimera sina tjänster för andra resolutioner och/eller bläddrare.

20.2 Tjänsterna kan be dig eller göra det möjligt för dig att ladda hem programvara, programfix och/eller andra hjälpprogram och verktyg från Ubisoft eller dess licensgivare (nedan kallade Ubisoft-program) till din dator eller annat medium som godkänns av Ubisoft. Ubisoft ger dig en personlig, icke överlåtbar och icke exklusiv licens så att du kan använda Ubisoft-program för att använda tjänsterna över hela världen och under Ubisoft-programmets rättsliga skyddsperiod enligt den immateriella äganderätten. Ubisoft kan fastställa villkor för användningen av detta Ubisoft-program vid den tidpunkt du får tillgång till det.

20.3 Datorprogram och kringutrustning är inte kompatibla med alla datorplattformar och media. Dessutom kan Ubisoft-programmets prestanda och de tillhörande tjänsterna variera beroende på din dator och annan utrustning.

20.4 Ubisoft kan från tid till annan tillhandahålla uppdateringar eller ändringar till Ubisoft-program. Uppdatering och ändringar kan vara nödvändiga för att kunna fortsätta att använda Ubisoft-program och tjänsterna.

20.5 Din bläddrare kan vara konfigurerad för att blockera popup-fönster. En del innehåll visas i popup-fönster. Se till att avaktivera blockeringen av popup-fönster.

20.6 Användningsvillkoren av varje konsol tillverkare fortsätter att gälla i sin helhet och styra ditt beteende när du har tillgång till tjänsterna via den berörda plattformen. I händelse av att en konsol tillverkare’s användningsvillkor står i strid med dessa villkor, har de förstnämnda företräde. Ubisoft är inte ansvarig för nagon konsol tillverkare och andra förstapartstjänster. Ubisoft ansvarar endast för att tillhandahålla kundstöd och fakturering för sina tjänster. 

21. SÄRSKILDA VILLKOR FÖR KOMPATIBLA MOBILA TERMINALER

21.1 Utrycket "kompatibel mobil terminal" betecknar en bärbar enhet som kan kopplas till internet för att få tillgång till tjänsterna. Termen kompatibel mobil terminal omfattar framför allt mobila enheter som t.ex., utan att begränsa sig till, telefoner, smarta telefoner, surfplattor och derivat av dessa.

21.2 Tillgång till mobila tjänster

Ubisoft gör det möjligt för sina användare att få tillgång till vissa tjänster via en kompatibel mobil terminal (nedan kallade mobila tjänster).

För att få tillgång till de mobila tjänsterna från din kompatibla mobila terminal måste du ha (i) en kompatibel mobil terminal, (ii) tillåtelse från den som betalar räkningen för nämnda kompatibla mobila terminal, (iii) tillgång till internet via den kompatibla mobila terminalen.

21.3 Kostnad för anslutning till mobila tjänster

Användningen av en kompatibel mobil terminal innebär framför allt anslutningskostnader som Ubisoft inte ska hållas ansvarig för. Ubisoft kan debitera avgifter för anslutning till helt eller delvis mobila tjänster, inklusive köp i spel och eventuella mikrotransaktioner.

21.4 De mobila tjänsternas kvalitet

När användaren ansluter sig till de mobila tjänsterna kan Ubisoft inte garantera samma komfort som vid anslutning till tjänsterna via en dator eller en spelkonsol, framför allt vad gäller visningskvalitet, reaktionstid eller tillgång till vissa funktioner som att lyssna på musik eller se videofilmer. Du erkänner att de mobila tjänsternas användarkomfort beror på din kompatibla mobila terminals kapacitet, tjänster, visningskvalitet, svarstid eller tillgång till vissa funktioner och det elektroniska kommunikationsnätet som du använder. Ubisoft kan under inga omständigheter hållas ansvarig för minskad användarkomfort för mobila tjänster.

Nedladdning, installering och användning av vissa mobila tjänster som tillhandahålls via din kompatibla mobila terminal kan förbjudas eller begränsas av din internetleverantör. Det är möjligt att de mobila tjänsterna inte fungerar alls med någon nätleverantör eller enhet. Du måste kontakta din internetleverantör för att ta reda på om de mobila tjänsterna är tillgängliga för din enhet och vilka eventuella restriktioner som gäller för användningen av nämnda tjänster för mobila enheter.

22. ALLMÄNT

22.1 Titlar och rubriker

Rubrikerna i dessa villkor är endast till för att underlätta läsningen och förståelsen och påverkar inte tolkningen av dessa villkor.

22.2 Splittring

Om en domstol eller en behörig myndighet förklarar att någon bestämmelse (eller en del av en bestämmelse) i dessa villkor är ogiltig, lagstridig eller inte kan göras gällande, ska den bestämmelsen eller den delen av en bestämmelse i den utsträckning som krävs betraktas som utesluten och de andra bestämmelsernas giltighet i dessa villkor ska inte påverkas.

Om en ogiltig, lagstridig bestämmelse eller en bestämmelse som inte kan göras gällande i dessa villkor, skulle vara giltig, laglig och kunna göras gällande om en del skulle uteslutas, ska bestämmelsen gälla efter att ha ändrats så lite som möjligt så att den blir giltig, laglig och kan göras gällande i syfte att avspegla Ubisofts ursprungliga avsikter.

22.3 Uppger ingen rätt

Ubisofts underlåtenhet eller försening i att ta en rättighet eller en kompensation i anspråk enligt dessa villkor eller enligt lag, innebär inte att Ubisoft uppger en rätt eller avstår från en kompensation, och hindrar eller begränsar inte heller rätten att senare ta den eller andra rättigheter eller kompensationer i anspråk. Ett enstaka eller delvis ianspråktagande av en sådan rättighet eller kompensation hindrar eller begränsar inte rätten att senare ta den eller andra rättigheter eller kompensationer i anspråk.

En rätt eller en kompensation ska anses har givits upp endast efter att en skriftlig förklaring undertecknats i det syftet av Ubisoft eller av användaren.

22.4 Avtalet i sin helhet

 1. När avtal ingås om dessa villkor (inklusive Ubisofts policy och skydd av personuppgifter som du hittar på legal.ubi.com) har ingen part utgått från eller utgår från andra förklaringar, framställningar (oavsett det sker god tro eller av försumlighet), försäkring eller garanti (nedan kallat framställning) (oavsett om de är skriftliga eller muntliga) från någon (oavsett om denne är part i detta avtal eller inte) annat än vad som uttryckligen fastställs i dessa villkor.

 2. Parterna är överens om att de rättigheter och kompensationer som står till buds i eller står i samband med en framställning endast kan tas i anspråk vid kontraktsbrott.

 3. Dessa villkor (inklusive Ubisofts policy om skydd av personuppgifter som du hittar på legal.ubi.com) och alla regler eller anvisningar som publiceras på nätet för ett särskilt spel, aktivitet, tävling, lotteri eller betaltjänst omfattar hela avtalet mellan Ubisoft och dig med avseende på innehållet däri samt ersätter och upphäver alla föregående, samtidiga muntliga eller skriftliga överenskommelser, förhandlingar och avtal.

 4. Du bör lägga denna sida till dina bokmärken i din bläddrare och gå till sidan regelbundet för att ta reda på om villkoren eventuellt har uppdaterats.

 5. Ingenting i denna artikel begränsar eller utesluter skadeståndsansvaret vid bedrägeri eller bedrägligt beteende.

22.5 Lag och domsrätt

I den utsträckning det tillåts enligt gällande lag regleras dessa villkor, ditt konto och alla tvister eller krav som härrör från dessa eller står i samband med dem eller innehållet eller utformningen (inklusive utomobligatoriska tvister eller krav) regleras av och har utformats enligt engelsk lagstiftning. Du samtycker oåterkalleligen till att domstolarna i England har exklusiv domsrätt vid tvister eller krav som härrör från eller står i samband med villkoren, dess innehåll eller utformning (inklusive utomobligatoriska tvister eller krav).

22.6 Force majeure

Ubisoft har inget ansvar enligt dessa villkor om Ubisoft hindras från eller dröjer med att uppfylla sina skyldigheter eller driva sin verksamhet på grund av handlingar, händelser, försummelser eller olyckor som rimligen ligger utanför dess kontroll, inklusive strejker, lockout eller andra arbetskonflikter (om Ubisofts eller någon annan parts arbetsstyrka är inblandad), avsaknaden av en samhällstjänst, transport eller telekommunikationsnät, force majeure, krig, uppror, inbördeskrig, skadegörelse, överensstämmelse med lag eller regeringsorder, bestämmelse, reglering eller riktlinje, olycka, fabriksstopp eller maskinstopp, brand, översvämning, storm eller uteblivna leverantörer eller underleverantörer.

22.7 Kontakter

Dessa villkor återfinns alltid på https://legal.ubi.com.

Kontakta gärna Ubisoft på adressen https://support.ubi.com om du har frågor om dessa villkor.

DESSA VILLKOR ÄR ENDAST TILLÄMPLIGA ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING.

ALL ANVÄNDING AV TJÄNSTERNA SKER UNDER FÖRUTSÄTTNING AV ATT DU UTAN RESERVATION GODKÄNNER DESSA VILLKOR OCH UBISOFTS POLICY OM SKYDD AV PERSONUPPGIFTER.