WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG UBISOFT

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG UBISOFT

WITAMY W USŁUGACH UBISOFT

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z OGÓLNYMI WARUNKAMI KORZYSTANIA Z USŁUG

1. OPIS USŁUG

Niniejsze Ogólne Warunki Korzystania („Warunki”) regulują korzystanie online z gier, aplikacji oraz usług włączając w to funkcje multimedialne, produkty oraz strony internetowe (łącznie zwane „Usługami”) świadczone obecnie lub w przyszłości przez UBISOFT ENTERTAINMENT S.A., lub jakikolwiek podmioty powiązane lub filie, w tym także bez ograniczeń przez UBISOFT EMEA SAS, oraz UBISOFT GmbH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oddział w Polsce (łącznie zwane dalej „UBISOFT”).

Korzystanie przez użytkownika („Użytkownik”) z jakichkolwiek lub niektórych Usług lub zawartości (zdefiniowanych poniżej) wymaga pełnej akceptacji niniejszych Warunków oraz naszej Polityki Prywatności i innych stosownych warunków w zależności od Usługi, z jakiej korzysta Użytkownik, w tym m.in. warunków sprzedaży („Warunki Sprzedaży”), Umowy Licencyjnej z Użytkownikiem Końcowym („EULA”) i innych „zasad gry” (w tym w nieograniczonym zakresie „zasad gry”) i jakichkolwiek informacji, które Użytkownik otrzyma w czasie tworzenia swojego konta oraz w trakcie korzystania z konkretnych usług.

"Zawartość" odnosi się w szczególności do wszystkich elementów tekstowych, graficznych, muzycznych lub dźwiękowych, wszystkich wiadomości, wszystkich tytułów, postaci fikcyjnych, nazw, tematów, obiektów, dekoracji, kostiumów, efektów, tekstów, dialogów, sloganów, miejsc, wzorów, diagramów, koncepcji, projektów, grafiki, animacji, dźwięków, kompozycji muzycznych, choreografii, filmów video, elementów audiowizualnych i wszelkich innych elementów, występujących w ramach Usług, razem ze wszystkimi związanymi z nimi prawami własności intelektualnej, znakami towarowymi, nazwami domen internetowych, akronimami, logo i rysunkami (łącznie zwane dalej „Zawartością”). Jeżeli z okoliczności wynika, iż za Zawartość w rozumieniu niniejszych Warunków należy uznać także Zawartość Stworzoną przez Użytkownika („UGC”) lub Dodatkową Zawartość, o której mowa w art. 6 lub zawartość Testową, o której mowa w art. 14, do nich wszystkich zastosowanie znajdą postanowienia niniejszych Warunków.

Regulamin poufności UBISOFT jest integralną częścią niniejszych Warunków i stanowi jego załącznik. Użytkownik powinien przeczytać go z należytą starannością w celu zapoznania się z procedurą postępowania z jego danymi osobowymi.

UBISOFT zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji, dodania lub usunięcia postanowień do niniejszych Warunków w dowolnym czasie, zgodnie z procedurą opisaną w artykule 14 poniżej.

2. KONTO

2.1. Utworzenie konta.

Korzystanie z dodatkowych funkcjonalności i opcji Usług wymaga stworzenia konta UBISOFT (dalej zwanego „Kontem”). W przypadku, gdy Użytkownik nie posiada jeszcze konta w UBISOFT, można je utworzyć tutaj http://www.ubi.com lub na stronie http://www.uplay.com.

Aby założyć Konto użytkownik musi dysponować adresem e-mail oraz podać prawdziwe i dokładne informacje. Użytkownik musi być także uprawniony do korzystania z Usług co, do których się zarejestrował, w szczególności spełniać kryteria wieku. Niektóre Usługi mogą wymagać stworzenia "Nazwy użytkownika" lub "awatara", które będą powiązane z Kontem Użytkownika. Nie można używać nazwy użytkownika lub awatara, która jest już wykorzystywana przez kogoś innego, która jest sprzeczna z Warunkami, lub zasadami netykiety, lub która jest obraźliwa, wulgarna, obsceniczna, zniesławiająca lub w jakikolwiek inny sposób narusza prawa osób trzecich (w szczególności, bez ograniczeń, prawa do nazwy/nazwiska i wizerunku). Za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wyraźnie dozwolone w ramach Usługi, Użytkownik potwierdza, iż nie powinien tworzyć kilku Kont Użytkownika, oraz że dokona zamknięcia dodatkowych Kont Użytkownika niezwłocznie po otrzymaniu żądania UBISOFT, UBISOFT rekomenduje, aby nie wykorzystywać własnego nazwiska w Nazwie użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie Nazwy Użytkownika w związku z korzystaniem z Usług. Aby dowiedzieć się, jakie inne informacje mogą być wyświetlane publicznie, należy zapoznać się z naszą Polityką Prywatności.

Użytkownik nie powinien ujawniać hasła do Konta osobom trzecim. UBISOFT nigdy nie żąda ujawnienia hasła i nigdy nie będzie kontaktować się z Użytkownikiem w celu podania pytań pomocniczych do hasła (podawanych w przypadku jego zapomnienia). Korzystanie z Konta za pomocą hasła, a w szczególności zakup Usług, będzie uznawane jako korzystanie z Konta przez Użytkownika.

2.2. Dokładność i Korzystanie z Danych dotyczących Konta.

Użytkownik zobowiązuje się do dostarczania prawdziwych, dokładnych, aktualnych i kompletnych danych osobowych (zwłaszcza, w przypadku przekazania danych z Konta wcześniej założonego), oraz zobowiązuje się uaktualniać je na bieżąco, zgodnie z wytycznymi UBISOFT podczas rejestracji.

Podczas procesu rejestracji Użytkownik nie powinien podszywać się pod inne osoby ani powoływać się na powiązania z jakąkolwiek inną osobą, zwłaszcza poprzez użyciu Nazwy użytkownika, hasła lub innych informacji odnoszących się do cudzego Konta lub nazwy, wizerunku, głosu, obrazu lub zdjęcia innej osoby ani przedstawiać nieprawdziwych informacji dotyczących rodzica lub opiekuna prawnego.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że UBISOFT może podjąć działania w celu sprawdzenia dokładności podanych informacji, zwłaszcza poprzez sprawdzenie każdego numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego lub, wskazanego adresu e-mail do rodzica lub opiekuna prawnego. W celu ochrony innych Użytkowników i w celu zlikwidowania ryzyka wystąpienia nadużyć lub oszustwa, na żądanie UBISOFT Użytkownik zgadza się wysłać e-mailem, faksem lub pocztą niezbędne upoważnienia oraz niezbędne dokumenty do UBISOFT, w tym kopię dowodu osobistego lub paszportu.

Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować UBISOFT za pośrednictwem emea-email-support@ubisoft.com o każdym zauważonym nieupoważnionym użyciu Nazwy użytkownika, hasła lub innych informacji dotyczących Konta lub innym naruszeniu zabezpieczeń dotyczących lub związanych z Usługami.

3. KORZYSTANIE Z USŁUG I ZASADY KORZYSTANIA

3.1 Korzystanie z Usług.

Usługi są przeznaczone tyko do użytku osobistego i w żadnym wypadku nie należy ich w jakikolwiek sposób używać w celach komercyjnych. Użytkownik zobowiązuje się bezpośrednio lub pośrednio nie sprzedawać, użyczać lub inny sposób wprowadzać na rynek Zawartości. Użytkownik również zobowiązuje się nie modyfikować, dekompilować lub odtwarzać kodu źródłowego ani nie tłumaczyć, przystosowywać, powielać, rozprowadzać, rozpowszechniać lub przekazywać jakichkolwiek informacji, jakiegokolwiek oprogramowania, jakiegokolwiek produktu ani jakiegokolwiek innego elementu Zawartości lub Usług. Kopiowanie lub automatyczne ściąganie albo wykorzystywanie dużej ilości Zawartości lub przenoszenie jakiejkolwiek Zawartości na inny komputer lub inne urządzenie przenośne jest zabronione.

Użytkownik zobowiązuje się korzystania z Usług w każdym czasie w sposób zgodny (i) z obowiązującym krajowym i międzynarodowym prawem oraz innymi regulacjami oraz (ii) z postanowieniami niniejszych Warunków. UŻYTKOWNIK ZOBOWIĄZUJE SIĘ NIE UŻYWAĆ USŁUG (W TYM, PRZEZ TWORZENIE I KORZYSTYNIE Z JAKIEJKOLWIEK ZAWARTOŚCI STWORZONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA) DO CELÓW NIEZGODNYCH Z PRAWEM LUB NIEETYCZNYCH LUB W CELACH SPRZECZNYCH Z FUNKCJONOWANIEM USŁUG.

W zależności od rodzaju Usługi, Użytkownik jest upoważniony przez UBISOFT do kopiowania Zawartości, o których mowa na jeden lub więcej komputerów lub na urządzenie przenośne i do drukowania stron, o ile to możliwe, pod warunkiem, że:

 1. pozostawi nienaruszone informacje o prawach autorskich, znakach towarowych oraz innych informacji dotyczących własności,
 2. nie będzie kopiować (za wyjątkiem utworzenia pojedynczej kopii zapasowej dla użytku własnego) lub tworzyć dokumentów opartych całkowicie lub częściowo na Zawartości, i
 3. nie będzie wykorzystywać Zawartości w sposób, który mógłby sugerować powiązanie z jednym z produktów, usługami (w tym w całości z Usługami) lub nazwami marki UBISOFT.

Korzystanie z Usług nie oznacza konieczności dostarczenia przez UBISOFT jakiegokolwiek sprzętu lub urządzeń albo usług niezbędnych do ich stosowania. Korzystanie z Usług wymaga posiadania własnych środków telekomunikacji i dostępu do Internetu przez Użytkownika.

3.2 Zasady Postępowania.

Użytkownik zobowiązuje się w szczególności, iż w ramach Usług bezpośrednio lub pośrednio nie będzie:

 1. wykorzystywać jakiegokolwiek elementu lub treści, które naruszają prawa własności intelektualnej i prawa własności przemysłowej, prawo do prywatności lub prawa do wizerunku lub jakichkolwiek innych praw osób trzecich;
 2. tworzyć, używać, udostępniać lub publikować w jakikolwiek sposób (na forum, w profilu publicznym lub w inny sposób) jakiegokolwiek materiału (tekst, słowa, obrazy, dźwięki, filmy itp.) lub treści, który jest agresywny, zawiera groźby, złośliwy, oszczerczy, nieprawdziwy, pornograficzny, z elementami pedofilii, obsceniczny, wulgarny, rasistowski, ksenofobiczny, który może podsycać nienawiść, pornografię, przemoc, sprzeczny z moralnością lub w inny sposób nie do przyjęcia;
 3. tworzyć, używać, udostępniać lub publikować w jakikolwiek sposób (na forum, w profilu publicznym lub w inny sposób) jakiegokolwiek materiału (tekst, słowa, obrazy, dźwięki, filmy itp.), który stanowiłby naruszenie zobowiązania do zachowania poufności lub który zachęcałby do popełnienia czynu bezprawnego (takiego jak piractwo, łamanie zabezpieczeń lub dystrybucja nieoryginalnego oprogramowania);
 4. podejmować działania mające na celu uzyskanie dostępu do elementów lub funkcji Usług, których używanie nie zostało zaaprobowane przez UBISOFT;
 5. modyfikować, tłumaczyć, przystosowywać, powielać, kopiować lub wydobywać informacje, elementy oprogramowania, produkty lub inne części Zawartości w jakikolwiek sposób bez uprzedniej wyraźnej zgody UBISOFT;
 6. modyfikować, zakłócać, blokować, nadmiernie obciążać, zakłócić, spowalniać lub w podobny sposób zakłócać normalne funkcjonowanie całości lub części Usług, lub ich dostępności dla innych Użytkowników lub funkcjonowania sieci partnerskich Usług, lub próbować powyższych czynności;
 7. przekazywać lub rozprzestrzeniać wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby, uszkodzone pliki lub podobne destrukcyjne urządzenia lub uszkadzające dane w ramach Usług i / lub organizować, uczestniczyć lub brać udział w jakikolwiek sposób w ataku na serwery UBISOFT i / lub Usługi i / lub jej dostawców usług i partnerów;
 8. tworzyć, używać lub rozpowszechniać "auto" lub "makro" programów komputerowych lub innych oszukańczych programów, w tym m.in. modów, hacków, botów i trainerów, lub aplikacje, i / lub korzystania z Usług za pośrednictwem lustrzanych ston;
 9. tworzyć lub dostarczać inne środki umożliwiające korzystanie z Usług przez osoby trzecie, na przykład emulatory serwera;
 10. nękać innych Użytkowników Usług, wysyłać niezamówionych komunikatów handlowych w celach komercyjnych, korzystać z Usług dla celów badań, konkursów, sprzedaży lawinowej lub czynności podobnych, lub do wysyłania masowych e-maili, spamu lub niepożądanych ogłoszeń reklamowych lub promocyjnych, w celach komercyjnych lub w inny sposób;
 11. używać nieprawdziwych informacji, użyć Konta innego Użytkownika, podszywać się pod tożsamość innej osoby lub przedstawiać nieprawdziwe powiązania w stosunkach z jakąkolwiek osobą fizyczną lub osobą prawną w ramach Usług lub podczas korzystania z Usług;
 12. stosować środków, które nie zostały wyraźnie dozwolone przez UBISOFT do gromadzenia lub przechowywania danych wymienianych przez innych Użytkowników w ramach Usług lub nazw / pseudonimów Użytkowników lub haseł innych Użytkowników;
 13. usiłować uzyskać hasła, informacje dotyczące Konta lub innych informacji o charakterze prywatnym dotyczących innego Użytkownika z Usług lub sprzedawać, używać, udostępniać, wypożyczać i / lub w jakikolwiek inny sposób udostępniać osobom trzecim Konta Użytkownika i / lub środków umożliwiających dostęp lub w jakikolwiek inny sposób dozwalać na korzystanie z Konta przez osoby trzecie;
 14. korzystać w sposób nieprawidłowy z pomocy w ramach gry lub przycisków skarg lub wysłać nieprawdziwe raporty do członków personelu UBISOFT;
 15. udostępniać, używać, pobierać z Usług lub w inny sposób odtwarzać lub dostarczać do osób trzecich (bezpłatnie lub odpłatnie) jakiegokolwiek katalogu Użytkowników Usług lub innych informacji dotyczących Użytkowników lub korzystania z Usług;
 16. fałszywie zaświadczać, iż Użytkownik jest pracownikiem lub przedstawicielem UBISOFT, jego partnerów albo agentów.

3.3 Kontrola Usług przez UBISOFT

UBISOFT nie ponosi odpowiedzialności za oraz nie popiera ani zatwierdza opinii, porad lub rekomendacji udostępnianych lub wysyłanych przez Użytkowników Usług, w szczególności na jakimkolwiek publicznym forum oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym zakresie.

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, UBISOFT nie jest zobowiązana do kontrolowania Zawartości, wiadomości i innych informacji udostępnianych podczas korzystania z Usług przez Użytkowników. Jednakże, UBISOFT zastrzega sobie prawo do przeglądania niektórych elementów umieszczonych online, zwłaszcza na stronach i forach, oraz usuwania elementów udostępnionych do publicznej wiadomości lub do wiadomości innych Użytkowników za pomocą Usług, które mogą naruszać postanowienia niniejszych Warunków.

UBISOFT zastrzega sobie prawo do nie wyrażenia zgody na używanie nazwy Użytkownika, pseudonimu lub hasła wybranego przez Użytkownika, w szczególności, gdy zostały one już zarejestrowana przez innego Użytkownika Usług lub, gdy nazwa, pseudonim lub hasło mogą naruszać niniejsze Warunki. UBISOFT zastrzega sobie również prawo do usunięcia z Usług jakiegokolwiek elementu (tekst, słowa, obrazy, dźwięki, filmy itp.) który jest sprzeczny z wyżej wymienionymi zasadami postępowania.

UBISOFT również zastrzega sobie prawo do określenia dodatkowych reguł korzystania oraz do ograniczenia możliwości korzystania z Usług. UBISOFT może, na przykład, określić:

 1. maksymalną liczbę dni, w których wiadomości lub inne treści pobrane będą przechowywane w ramach Usług;
 2. maksymalną liczbę lub wielkość wiadomości, które mogą być wysyłane lub odbierane poprzez Konto założone w ramach Usług;
 3. maksymalną pojemność pamięci na serwerach, która zostanie przeznaczona dla Konta;
 4. maksymalną ilość razy, w których Użytkownik może mieć dostęp do Usług, wraz z maksymalnym czasem trwania każdego dostępu w danym okresie.

4. DOSTĘP I WARUNKI SZCZEGÓLNE DLA MAŁOLETNICH.

Jeśli Użytkownik jest niepełnoletni, musi zapoznać się z Warunkami z pomocą rodziców lub opiekunów prawnych.

UBISOFT zaleca rodzicom i opiekunom prawnym monitorowanie działalności on-line ich dzieci. Aby chronić prywatność dzieci, UBISOFT zaleca rodzicom i opiekunom dzieci sprawdzanie, czy nie ujawniają one swoich danych osobowych bez ich zgody.

Z powyższych powodów UBISOFT może ograniczyć dostęp do niektórych Usług ze względu na wiek, w odniesieniu do niektórych Usług, Usług i funkcji Rozszerzonych, zwraca się do rodziców o zatwierdzenie czynności, gdy użytkownik jest niepełnoletni i ma poniżej 13 lat ("Małoletni") i chce zarejestrować się do korzystania z Usług udostępnionych Małoletnim. Gdy Małoletni rejestruje się, musi bezwzględnie podać adres e-mail rodziców lub opiekunów prawnych, a UBISOFT skontaktuje się ze wskazana osobą w celu uzyskania potwierdzenia, odrzucenia lub zmiany rejestracji dokonanej przez Małoletniego. UBISOFT zastrzega sobie prawo do ograniczenia okresu, w którym Małoletni może grać do czasu potwierdzenia aktywacji przez jego rodziców lub opiekunów prawnych. UBISOFT zastrzega sobie prawo żądania pisemnego potwierdzenia zgody rodziców w stosunku do każdego Użytkownika lub potencjalnego Użytkownika które może być Małoletnie. Zgoda rodziców odnosi się wyłącznie do Usług, za które została przyznana.

Niektóre Usługi zostały specjalnie zaprojektowane dla dzieci i umożliwiają dzieciom tworzenie własnych darmowych kont w stosunku, do których UBISOFT gromadzi nazwę Użytkownika, hasło, datę urodzenia, nazwę kraju i adres e-mail rodzica lub opiekuna prawnego.

Takie Usługi czasem dają możliwość opłacenia abonamentu lub opłacenia niektórych funkcji gier, które umożliwiają dzieciom skorzystanie z większej ilości Usług. Płacenie abonamentu za usługi umożliwia również rodzicom lub opiekunom prawnym zarządzanie kontem ich dzieci oraz tworzenie własnych nowych kont gracza.

Niektóre Usługi pozwalają dzieciom na tworzenie spersonalizowanych awatarów, które mogą wykorzystać do różnych czynności w ramach Usług, w tym do mini-gier i wirtualnych światów. Dzieci mogą również korzystać z innych funkcji Usług, takich jak "Poleć znajomemu", w calu zachęcenia przyjaciela do skorzystania z Usług. Funkcja "Poleć znajomemu" pozwala dzieciom na wysłanie do swoich znajomych pojedynczej wiadomości z zaproszeniem do odwiedzenia internetowej powiązanego Serwisu. UBISOFT będzie gromadzić imię i adres e-mail Twojego dziecka (lub w jego braku e-mail do rodzica lub opiekuna prawnego) a także adres e-mail przyjaciela wyłącznie w celu wysłania pojedynczej wiadomości. W takim przypadku informacja ta nie jest ani przechowywana ani wykorzystywana do żadnych innych celów, zaś adres e-mail dziecka nie jest udostępniany odbiorcy.

Niektóre Usługi pozwalają dzieciom na otrzymywanie newsletterów. Kiedy Małoletni ma dostęp do forum, Małoletni będą widzieć wiadomości widoczne dla każdego na ogólnodostępnym forum. Na niektórych forach UBISOFT może jednak zaproponować system "bezpieczny czat”, który albo cenzuruje słowa i ustala zwroty uznane przez UBISOFT za nieodpowiednie dla Małoletnich (w celu filtrowania treści o charakterze szkodliwym lub obraźliwym) albo ogranicza Użytkownikom możliwość wyboru tylko spośród wyrażeń zaproponowane na liście zdefiniowanych wcześniej zwrotów. Gdy Usługa forum jest dostępna, udostępnione są także linki "Zgłoś nadużycie" w celu zagwarantowania, że Usługi są bezpieczne w użytkowaniu.

Rodzice mogą usunąć Konto swojego dziecka w dowolnym momencie poprzez utworzenie konta rodziców lub przez wysłanie wiadomości e-mail do odpowiedniego administratora, którego dane kontaktowe podane są w Regulaminie Poufności.

We wszystkich przypadkach korzystanie z Usług przez Małoletnich może odbywać się wyłącznie pod nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych, oraz przyjmuje się, iż korzystanie z Usług ma miejsce za ich zgodą. W TAKIM ZAKRESIE, NA JAKI POZWALAJĄ ODPOWIEDNIE PRZEPISY PRAWA, UBISOFT NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK DZIAŁANIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PODJĘTE PRZEZ OSOBY MAŁOLETNIE BEZ ZGODY ICH RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Poufności dostępnym w na legal.ubi.com dla uzyskania dalszych szczegółów.

5. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Usługi są zaprojektowane, opublikowane i zarządzane przez UBISOFT.

Usługi i cała Zawartość oraz wszelkie prawa własności intelektualnej związane z ich stworzeniem, wyborem elementów, ich prezentacją i organizacją należą do UBISOFT lub jego licencjodawców oraz przedstawicieli, z wyjątkiem treści stworzonych przez Użytkownika (opisane w artykule 6 poniżej).

Znaki towarowe, oznaczenia handlowe, nazwy domen, akronimy, loga, wzory, rysunki, patenty, dobra niematerialne, prawa do baz danych i inne elementy, które pojawiają się w Usługach są wyłączną własnością UBISOFT lub jego partnerów, którzy udzielili mu licencji na korzystanie z nich w ramach Usług.

Usługi i cała Zawartość są chronione prawami autorskimi, prawem dotyczącym patentów, baz danych, rysunków i modeli oraz znaków towarowych, umowami międzynarodowymi oraz inne prawami własności intelektualnej oraz związanymi z nimi prawami wyłącznymi. Powielanie lub przedstawienie tych elementów albo całości lub części Usług w jakikolwiek sposób i z jakiegokolwiek powodu jest zabronione bez uprzedniej zgody UBISOFT lub, w niektórych przypadkach, jego licencjodawców lub przedstawicieli.

Użytkownik potwierdza, że jest upoważniony do używania takich elementów i informacji zawartych w Usługach i Zawartości tylko w granicach wyraźnie zdefiniowanych przez UBISOFT. Użytkownik ponadto uznaje i akceptuje fakt, że żaden z niniejszych Warunków nie powoduje przeniesienia prawa własności do jakiegokolwiek prawa autorskiego, znaku towarowego lub nazwy handlowej lub jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej lub własności przemysłowej dotyczącego Usług lub części Usług i Zawartości na Użytkownika lub jakąkolwiek osobę trzecią. Użytkownik zobowiązuje się nie robić niczego, co będzie sprzeczne z niniejszym artykułem lub co w tym zakresie może być szkodliwe w jakikolwiek sposób.

6. TREŚCI TWORZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA ("UGC”)

6.1 UBISOFT oferuje Użytkownikowi możliwość: (i) tworzenia treści, które mogą być oryginalne lub nie być przedmiotem żadnych praw ("Treści Tworzone przez Użytkowników" lub „UGC”) przy użyciu narzędzi lub w niektórych przypadkach także Zawartości udostępnionych Użytkownikowi przez UBISOFT w ramach niektórych Usług, oraz (ii) publikowania tych UGC w ramach Usług lub na innych stronach internetowych lub w innych mediach na warunkach wskazanych poniżej.

Jeśli Użytkownik stworzy UGC, zobowiąże się do przestrzegania postanowień niniejszych Warunków w każdym przypadku w czasie oraz po stworzeniu UGC. Niniejsze Warunki będą nadal obowiązywały także po usunięciu Konta.

UGC powstałe z wcześniej istniejącej Zawartości UBISOFT:

6.2 Użytkownik przyznaje, iż UGC mogą być rozwijane i tworzone przy użyciu narzędzi lub na podstawie wcześniej istniejącej Zawartości należącej do UBISOFT, takiej jak w szczególności i bez ograniczeń, tytuły, fikcyjne postaci, nazwy, motywy, obiekty, dekoracje, kostiumy, efekty, teksty, dialogi, slogany, miejsca, postacie, schematy, koncepcje, projekty, grafiki, animacje, dźwięki, kompozycje muzyczne, choreografie i inne występy, wideo, efektów audiowizualnych, przyjazne dla Użytkownika funkcje i inne elementy gry lub Usługi.

6.3 W odniesieniu do tego, Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę, aby UBISOFT stał się jedynym właścicielem wszystkich praw związanych z UGC, które Użytkownik stworzy z istniejącej wcześniej Zawartości UBISOFT, kiedy tylko powstaną. Akceptując niniejsze Warunki, Użytkownik zgadza się jednocześnie na przeniesienie nieodwołalnie na UBISOFT, bezpłatnie i bez ograniczeń, wszystkich praw, które Użytkownik może posiadać w stosunku do UGC, w tym m.in. praw do znaków towarowych, patentów, tajemnic handlowych, praw autorskich, praw pokrewnych i powiązanego prawa do prywatności, w celu umożliwienia UBISOFT swobodnego korzystania z następujących praw, w szczególności takich jak:

 1. prawo do kopiowania, stale lub czasowo, w jakikolwiek sposób lub formie, za pomocą wszystkich znanych lub jeszcze nieznanych środków, w szczególności:
  • prawo do połączenia UGC w całości lub w części z wszystkimi produktami oraz Usługami UBISOFT;
  • prawo do wgrywania i pobierania, wyświetlania, wykonywania, przekazywania lub przechowywania w jakikolwiek sposób, w jakimkolwiek miejscu i na dowolnym nośniku, UGC i wszystkich produktów zawierających całość lub część UGC;
  • prawo do zorganizowania, poprawiania, opracowania, tłumaczenia, digitalizacji, kodowania lub w jakikolwiek inny sposób modyfikowania UGC i do rozpowszechniania wyników jakiegokolwiek z powyższych działań, za pomocą wszelkich środków i na wszystkich nośnikach istniejących lub przyszłych;
  • prawo do dokonywania kopii całości lub części UGC i wszystkich produktów zawierających całość lub część UGC, w tym zmodyfikowanych lub przetłumaczone wersji, w liczbie egzemplarzy, o których zdecyduje UBISOFT, w dowolny sposób i na wszystkich nośnikach (zwłaszcza mediów cyfrowych, CD, CD-ROM, DVD, kaset gry, telefonach komórkowych, PDA, Internet, itp.);
  • prawo wprowadzania do obrotu, w zamian za wynagrodzenie lub nieodpłatnie, i do rozpowszechniania (włączając w to wynajem, sprzedaż i użyczenie) całości lub części UGC, włączając w to modyfikowane lub przearanżowane wersje, i wszystkie produkty zawierające UGC, za pomocą jakiegokolwiek procesu i na dowolnych nośnikach znanych lub jeszcze nieznanych;
  • prawo do powielania UGC w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie i na dowolnym nośniku, jak okaże się to niezbędne do wykonywania praw do korzystania, o których mowa poniżej;
 2. prawo do reprezentowania i nadawania UGC we wszystkich miejscach dostępnych dla publiczności i we wszystkich miejscach prywatnych, jakimikolwiek środkami w jakikolwiek sposób i za pomocą jakichkolwiek znanych lub nieznanych jeszcze środków (w szczególności za pomocą stacji naziemnej, przekazu satelitarnego i kablowy, za pomocą światłowodów, płatnej lub darmowej telewizji, komputera, drogą elektroniczną, sieci Internet, ADSL, platform wideo, telewizji internetowej i strumienia wideo, streakingu, MMDS TV, TV na telefony komórkowe, catch-up TV);
 3. prawo do korzystania z UGC w jakikolwiek sposób w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, w celu prezentacji, promocji i reklamy dla wszystkich produktów i Usług UBISOFT;
 4. prawo do udostępniania publiczności UGC lub innego produktu zawierającego UGC w jak najszerszym zakresie, zwłaszcza poprzez transfer, licencję lub jakąkolwiek umowę, czasowo lub na stałe, w zamian za opłatę lub bezpłatnie, wszelkimi środkami znanymi lub nieznanymi w chwili obecnej, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub jakiejkolwiek sieci cyfrowej, płatnej telewizji, płatnych systemów gier lub transmisji telewizyjnej, ogólnie przez wszystkie media lub sieci (zwłaszcza analogowe i cyfrowe sieci i media, telekomunikacyjne sieci i media i komputerowe sieci i media);
 5. prawa do produkcji lub zlecenia produkcji jakichkolwiek nowych produktów lub usług na podstawie UGC lub na podstawie jakiegokolwiek produktu obejmującego UGC, reprodukowanych w dotychczasowej formie lub zmodyfikowanych przez UBISOFT lub przez dowolny wybrany podmiot trzeci;
 6. prawo wykorzystywania UGC z innymi produktami zawierającymi UGC, tj. w szczególności:
  • prawo do stosowania lub wykorzystania całości lub części UGC i jakichkolwiek produktów zawierających UGC w jakiejkolwiek formie, z lub bez dostosowania do korzystania w formie towarów handlowych, w szczególności w celu: publikowania lub produkcji książek i komiksów, przewodników po grach lub książek powstałych w oparciu o scenariusz lub grafikę gry lub Usługi, recenzji, kalendarzy, artykułów piśmiennych, naklejek, plakatów, materiałów biurowych, akcesoriów do komputerów lub konsoli do gier, tapet komputera, wygaszaczy ekranu, figurek, gier, zabawek w jakichkolwiek materiałach, tkanin, naczyń, rysunków, materiałów reklamowych (w szczególności wyświetlanych w Internecie maili), reprodukcji dźwiękowych i wizualnych i przedstawień (w szczególności filmów, raportów, filmów dokumentalnych, pokazów scenowych, parków rozrywki, itp.), i wszystkich innych obiektów, które zawierają wszystkie lub część UGC w swojej treści lub w formie dekoracji, opakowania lub prezentacji;
  • Prawo do produkcji "sequeli", "prequeli", "dodatków", kontynuacji typu "spin-off" oraz konwersji jakiejkolwiek gry lub innych materiałów zawierających UGC na dowolnej platformie, w każdym języku i w jakiejkolwiek formie, według wyboru UBISOFT;
 7. i ogólnie wszystkich uprawnień autora w związku z jego własnością dzieła.

To przeniesienie praw następuje na całym świecie oraz w okresie ochrony każdego UGC w obowiązujących przepisach.

UBISOFT, lub jakakolwiek osoba trzecia, do której prawa dotyczące UGC zostały przekazane zgodnie z niniejszym artykułem, może zgłosić lub zarejestrować wszelkie wnioski o prawa własności intelektualnej odnoszące się do UGC we własnym imieniu, we wszystkich krajach na świecie. Użytkownik zobowiązuje się do (i) podpisanie i dostarczenie wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przez UBISOFT, lub przez stronę, na którą prawa zostały przeniesione do wszystkich celów rejestracji, a w szczególności do podpisania jakiejkolwiek prośby/żądania, aktu przeniesienia własności lub innego dokumentu, który może być konieczny w celu umożliwienia UBISOFT lub osobie trzeciej, na którą prawa do rejestracji zostały przeniesione i do uzyskania patentów, praw własności, ochrony znaków i innych form ochrony, odnoszących się do UGC i do bycia postrzeganym jako posiadacz wszystkich majątkowych praw i własności praw związanych z UGC oraz (ii) do zapewnienia wszelkiej niezbędnej pomocy UBISOFT lub osobie trzeciej, na którą prawa zostały przeniesione, na koszt UBISOFT lub wspomnianą osobą trzecią, w każdej czynności, procedurze lub jakiekolwiek kroki skierowane na zastosowanie zapisów niniejszego artykułu, zarówno w Polsce jak i za granicą.

6.4 W przypadku wydania orzeczenia przez właściwy sąd, że wszystkie lub niektóre prawa dotyczące UGC utworzone przez Użytkownika nie mogą być skutecznie przeniesione na UBISOFT zgodnie z artykułem 6.3 powyżej, Użytkownik udzieli UBISOFT, nieodpłatnie, na stałe lub na cały okres prawnej ochrony UGC zgodnie z prawem własności intelektualnej, nieodwołalne i zbywalne prawo do użytkowania, reprodukcji, przedstawiania, zmiany, wyświetlania, dystrybucji i ogólnie wykorzystania UGC zgodnie z artykułem 6.3, za pomocą dowolnych środków, na wszystkich znanych lub nieznanych jeszcze nośnikach, do wszystkich celów (zarówno komercyjnych jak i niekomercyjnych) na całym świecie, bez konieczności wspominania o Użytkowniku jako o twórcy UGC, z zastrzeżeniem ograniczeń technicznych lub eksploatacyjnych.

Podobnie, Użytkownik udziela bezpłatnie innym Użytkownikom przedmiotowych Usług i gier, na stałe lub na cały okres prawnej ochrony UGC zgodnie z prawem własności intelektualnej, niewyłącznego nieodwołalnego prawa do korzystania z UGC utworzonego i opublikowanego przez Użytkownika, w celu korzystania z gier i Usług oferowanych przez UBISOFT, na całym świecie, w granicach dozwolonych przez UBISOFT, a w szczególności do korzystania, wyświetlania, kopiowania, adaptacji i modyfikacji tych UGC i tworzenia dzieł pochodnych w ramach Usług. Licencja ta będzie obowiązywać również po każdym częściowym unieważnieniu licencji udzielonej Użytkownikowi przez UBISOFT do korzystania z Usług lub niniejszych Warunków.

6.5 Korzystanie przez Użytkownika z UGC opracowanych na podstawie wcześniej istniejących Zawartości UBISOFT

Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z UGC opracowanych na podstawie wcześniej istniejącej Zawartości UBISOF w sposób niezgodny z warunkami ściśle określonymi poniżej.

UBISOFT niniejszym udziela Użytkownikowi niewyłącznej i niezbywalnej licencji osobistej, odwoływalnej w każdym czasie, do korzystania z UGC stworzonych przez Użytkownika na podstawie wcześniej istniejących Zawartości UBISOFT, na całym świecie i na czas korzystania z Usług, w celu:

 1. nagrania ich na konsoli, komputerze, telefonie komórkowym lub innym nośniku Użytkownika używanym do korzystania Usług,
 2. przekazanie ich przyjaciołom Użytkownika korzystającym z Usługi, oraz
 3. wgrania i korzystanie z nich w ramach Usługi lub innych usług UBISOFT lub sieci partnerskiej, dozwolonej przez UBISOFT.

Inni Użytkownicy Usługi udzielają Użytkownikowi osobistej licencji, odwoływalnej w każdym czasie, niewyłącznej i niezbywalnej, do korzystania z UGC, które stworzyli w ramach Usługi zgodnie z niniejszymi Warunkami. Warunki takiej licencji są określone w Artykule 6.4 powyżej.

6.6 UGC przedstawiające wizerunek:

Jeśli UGC, które stworzył i opublikował Użytkownik przedstawia jego wizerunek, Użytkownik udziela UBISOFT prawa do korzystania z jego wizerunku w zakresie umożliwiającym UBISOFT dalsze świadczenie Usługi z tym wizerunkiem, na całym świecie i przez cały czas trwania przedmiotowych Usług. Użytkownik wyraża w tym celu zgodę, aby UGC zawierające wizerunek Użytkownika były wykorzystywane przez UBISOFT na warunkach opisanych w Artykule 6.3 i 6.4. Jeśli UGC, które opublikował Użytkownik w ramach Usług przedstawia wizerunek jakiejkolwiek innej osoby, Użytkownik zapewnia, że otrzymał wcześniej zgodę tej osoby do używania jej wizerunku przez UBISOFT zgodnie z postanowieniami niniejszej Artykuł 6, oraz zobowiązuje się zapłacić pełne odszkodowanie za wszelkie szkody, które mogą być poniesione przez UBISOFT w przypadku uzasadnionego powództwa, reklamacji, działań lub roszczeń ze strony jakiejkolwiek osoby trzeciej, dotyczących korzystania z wizerunku tej osoby przez UBISOFT.

6.7 UGC, które nie powstały na podstawie wcześniej istniejącej Zawartości UBISOFT

Dla każdego UGC stworzonego przez Użytkownika za pośrednictwem Usług, niezależnie od istniejących wcześniej Treści UBISOFT, Użytkownik zgadza się udzielić nieodpłatnie UBISOFT i jego licencjobiorcom, dystrybutorom, agentom, przedstawicielom i innym autoryzowanym Użytkownikom, licencji, która będzie niewyłączna, nieodwołalna, zbywalna (w całości lub w części) i nieograniczona w czasie (lub ważna przez cały okres prawnej ochrony UGC zgodnie z prawem własności intelektualnej) na korzystanie z UGC, jego kopiowanie, wyrażanie, transmisję, podkreślanie, wystawienie, dystrybucję, indeksowanie, adaptację, korektę, opracowanie, tłumaczenie, cyfryzację, kodowanie i inne modyfikacje (w tym bez ograniczeń, dodawanie komentarzy, usuwanie tekstów i muzyki lub zastąpienie ich słowami i muzyką wybraną przez UBISOFT), tworzenie produktów pochodnych na podstawie UGC w szczególności towarów handlowych (zgodnie z definicją w artykule 6.3 powyżej), ich prezentację oraz wykorzystanie w innym zakresie, w całości lub w części, na wszystkich nośnikach i przy zastosowaniu wszelkich sposobów i procesów znanych i nieznanych w chwili obecnej i na całym świecie, w każdym celu, w tym włączając, bez ograniczeń, rozrywkę, informacje, reklamy, promocję i sprzedaż wszystkich Usług UBISOFT lub produktów, dla celów handlowych lub reklamowych (zwaną dalej "licencją UGC"). Przyjmuje się niniejszym, że licencja UGC obejmuje udzielenie licencji co do wszystkich praw majątkowych Użytkownika dotyczących UGC, jego znaków towarowych, patentów, tajemnic handlowych i innych intelektualnych praw własności przemysłowej i praw pokrewnych oraz zawartych w UGC.

6.8 We wszystkich przypadkach:

 1. użycie przez Użytkownika jakichkolwiek UGC w celach komercyjnych jest całkowicie niedozwolone;
 2. możliwość tworzenia UGC lub publikowania jakichkolwiek Zawartości przez Użytkownika jest elementem Usługi oferowanej przez UBISOFT, co nie uprawnia Użytkownika do jakiegokolwiek wynagrodzenia, w tym w sytuacjach, gdy UGC jest udostępniane innym Użytkownikom gier lub Usługi;
 3. Użytkownik zapewnia UBISOFT, że Zawartość (UGC lub inna), którą Użytkownik publikuje w trakcie korzystania z Usługi nie narusza praw jakiejkolwiek osoby trzeciej (praw do wizerunku, prawa do prywatności lub innych praw), w szczególności nie stanowi naruszenia prawa własności lani nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, także w odniesieniu do sytuacji, gdy zawartość jest wykorzystywana przez UBISOFT w ramach świadczenia Usług;
 4. Użytkownik zobowiązuje się nie tworzyć, korzystać, udostępniać i publikować w ramach Usługi jakiegokolwiek elementu (tekstu, obrazu, dźwięku, filmu itp.), które mogą być uznane w dowolnym momencie za oczywiście niezgodne z prawem, agresywne, oszczercze, pornograficzne, obsceniczne, wulgarne, rasistowskie, mogą wzniecać nienawiść, pornograficzne, okrutne lub niosące zagrożenie dla porządku publicznego;
 5. Użytkownik jest osobiście odpowiedzialny za tworzenie, wykorzystywanie i publikację swoich Zawartości w ramach Usługi i zobowiązuje się do pokrycia szkody UBISOFT, a w stosownych przypadkach, jego licencjodawców, licencjobiorców, cesjonariuszy i następców prawnych oraz ich pracowników, kierowników i dyrektorów (zwanych dalej łącznie „partnerami”) w razie apelacji, pozwów, roszczeń lub wniosków złożonych przeciwko UBISOFT lub jego Partnerów w wyniku użytkowania lub publikacji Treści Użytkownika. UBISOFT zastrzega sobie prawo do prowadzenia własnej obrony na własny koszt i zachowuje wyłączną kontrolę wszelkich działań mogących prowadzić do odszkodowania po stronie Użytkownika. Użytkownik wyrażą zgodę do pełnej współpracy z UBISOFT w takich przypadkach, na życzenie w obronie swoich interesów.
 6. Użytkownik rozumie i akceptuje fakt, że, z wyjątkiem przypadku wycofania przez UBISOFT UGC, które zostały opublikowane przez Użytkownika w ramach Usługi po tym jak UBISOFT został poinformowany o oczywistej niezgodności z prawem UGC lub naruszeniu przez niego praw do wizerunku lub prawa do prywatności lub innych praw osób trzecich, UGC zostanie powiązany z daną nazwą użytkownika i dane te będą dostępne dla wszystkich użytkowników usług przez cały okres wykonywania Usługi.

6.9 W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a jeśli prawa autorskie osobiste oraz inne podobne prawa (zwane dalej "autorskimi prawami osobistymi") istnieją w stosunku do UGC i nie są wyłączną własnością UBISOFT, Użytkownik zobowiązuje się nie powoływać na ani korzystać autorskich praw osobistych do UGC w stosunku do UBISOFT lub jej Partnerów i innych autoryzowanych Użytkowników i odpowiada za uzyskanie tego samego zobowiązania od innej osoby, która może skorzystać z autorskich praw osobistych do UGC.

7. ZGŁASZANIE NIEZGODNYCH Z PRAWEM TREŚCI

W przypadku uznania, że Zawartość udostępniona w ramach Usługi przez Użytkowników jest niezgodna z niniejszymi Warunkami (w tym zasadami postępowania określonymi w artykule 3.2), Użytkownik może zgłosić ten fakt do UBISOFT za pomocą opcji "Raportu" dostępnego w ramach każdej Usługi lub wysyłać e-mail, faks lub list na następujący adres email, wskazując poniższe informacje:

emea-email-support@ubisoft.com

 1. Wskazać datę swojego zawiadomienia;
 2. Podać nazwisko, imię, numer telefonu i adres e-mail;
 3. Zidentyfikować i opisać Zawartość, która jest, jego zdaniem, niezgodna z niniejszymi Warunkami, wskazując jej dokładne umiejscowienie;
 4. Wskazać powody, dla których uważa, że Zawartość jest niezgodna z niniejszymi Warunkami i powinna zostać usunięta;
 5. Zgłaszając naruszenie praw autorskich, zidentyfikować dzieło chronione prawem autorskim, w stosunku do którego chce zgłosić naruszenie i dostarczyć wszystkie niezbędne informacje potwierdzające istnienie tych praw autorskich oraz wykazać, że jest upoważniony do interwencji w imieniu posiadacza praw autorskich;
 6. Dołączyć oświadczenie, że wszystkie informacje przekazywane UBISOFT są prawdziwe.

Po otrzymaniu pełnego zgłoszenia, UBISOFT zastrzega sobie prawo do działania, w zakresie jaki uzna za stosowne i wyłącznie według własnego uznania.
Użytkownik przyjmuje niniejszym do wiadomości, iż informowanie o treściach sprzecznych z prawem, w celu ich usunięcia lub wstrzymania ich rozpowszechniania w ramach Usług, w sytuacji gdy Użytkownik zdaje sobie sprawę, że ta informacja jest nieprawdziwa, jest karalne.

UBISOFT zastrzega sobie prawo żądania od Użytkownika zaprzestania używania jakiejkolwiek Zawartości, którą uważa za sprzeczną z postanowieniami Warunków, lub usunięcia lub wyłączenia takiej Zawartości.

W przypadku, gdy UBISOFT usunie lub wyłączy stosowanie jakiejkolwiek Zawartości opublikowanej przez Użytkownika, uznawanej za oczywiście niezgodną z prawem i sprzeczną z niniejszymi Warunkami, UBISOFT zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub usunięcia Konta Użytkownika, zgodnie z Artykułem 13 poniżej.

8. TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONNE – Cyfrowe Zarządzanie Prawami Dostępu (DRM)

NIEKTÓRE GRY UBISOFT I USŁUG MOGĄ BYĆ CHRONIONE PRZEZ TECHNICZNE ZABEZPIECZENIA I CYFROWE ZARZĄDZANIE PRAWAMI DOSTĘPU, W SZCZEGÓLNOŚCI, BEZ OGRANICZEŃ, POPRZEZ ZABEZPIECZENIA FIZYCZNE, OZNACZANIE (ZNAKI WODNE), KLUCZE CYFROWE I AKTYWACJĘ ONLINE.

SZEROKOPASMOWE POŁĄCZENIE INTERNETOWE I UTWORZENIE KONTA UBISOFT SĄ NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA DOSTĘPU DO FUNKCJONALNOŚCI ON-LINE I DO GRANIA ON-LINE, ORAZ, W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH, DO ODBLOKOWANIA DOSTĘPU DO WYBRANYCH TREŚCI. TAKIE WYŁĄCZNE TREŚCI MOGĄ ZOSTAĆ ODBLOKOWANE WYŁĄCZNIE RAZ, PRZY POMOCY UNIKALNEGO KLUCZA.

SZEROKOPASMOWE POŁĄCZENIE INTERNETOWE I UTWORZENIE KONTA UBISOFT MOGĄ BYĆ NIEZBĘDNE DO GRANIA ORAZ KORZYSTANIA Z PEWNYCH USŁUG ZAWIERAJĄCYCH TECHNOLOGIĘ CYFROWE ZARZĄDZANIE PRAWAMI DOSTĘPU.

UBISOFT może anulować dostęp do jednej lub więcej funkcji online, z zastrzeżeniem zawiadomienia z 30 dniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej UBISOFT dotyczącej tej gry lub usługi w przypadku, gdy:

 1. UBISOFT utraci licencję do obsługiwania internetowych funkcji danej Usługi;
 2. UBISOFT z powodów technicznych lub biznesowych podejmie uzasadnioną decyzję albo nie będzie mógł dłużej obsługiwać internetowych funkcji danej Usługi;
 3. wynikać będzie to z przepisów prawa lub orzeczenia sądowego.

9. KREDYTY, SUBSKRYPCJE I PUNKTY UBISOFT

W ramach niektórych Usług UBISOFT może oferować Użytkownikowi możliwość zamówienia określonych subskrypcji, używanej w grze wirtualnej waluty lub dodatkowych treści, takich jak używane w grze przedmioty, elementy służące do personalizacji, mapy, przyspieszenia budowy, awatary, które, po dodaniu do Konta Użytkownika, mogą być wykorzystywane do maksymalizowania wrażeń z gry lub aplikacji.

W celu nabywania i wykorzystywania takich subskrypcji, używanej w grze wirtualnej waluty lub dodatkowych treści, Użytkownik musi posiadać Konto. W takiej sytuacji Warunki Sprzedaży dostępne na stronie Usługi lub pod adresem legal.ubi.com będą miały zastosowanie i zostaną włączone do tych Warunków.

Dodatkowo możemy oferować system umożliwiający Użytkownikowi zdobywanie punktów za korzystanie z Usług po pobraniu Dodatkowych Treści (określonych poniżej) lub w przypadku udziału w określonych grach i wydarzeniach proponowanych przez Usługi („System Punktowy”). Punkty można wymieniać na dodatkowe treści oferowane w ramach Systemu Punktowego.

UBISOFT zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków lub usunięcia części lub całości Systemu Punktowego w każdym czasie według własnego uznania, zgodnie z postanowieniami Artykułu 16 poniżej.

10. USŁUGI HANDLOWE (UBISHOP)

Sklep UBISOFT umożliwia Użytkownikowi nabycie produktów UBISOFT poprzez sklep internetowy on-line znajdujący się pod adresem; http://shop.ubi.com. W tym zakresie zastsowanie znajdą szczególne warunki sprzedaży dostępne na stronie sklepu.

11. FORUM I MIEJSCA WYMIANY OPINII UDOSTĘPNIONE W RAMACH USŁUG

Usługi mogą zawierać forum, grupy informacyjne lub inne miejsca kolektywnej wymiany informacji on-line (zwane łącznie „Forum”), które nie są moderowane lub są moderowane post factum, co oznacza, iż wiadomości Użytkownika nie są sprawdzane przed ich zamieszczeniem na stronach UBISOFT.

Gdy Użytkownik korzysta z tych Usług, powinien pamiętać iż jego nazwa Użytkownika i wiadomości zostaną opublikowane i mogą być widoczne dla każdego Użytkownika korzystającego z Usług. Użytkownik zamieszcza wiadomości na własną odpowiedzialność i ryzyko i odpowiada za ich publikację i rozpowszechnienie,

Uzytkownik powinien działac zgodnie z zasadami postępowania I standardami dotyczącymi Zawartości określonymi w artykule 3 niniejszych Warunków, a ponadto zobowiązuje się iż nie będzie:

 • ograniczać lub uniemożliwiać korzystanie z Forum innym Użytkownikom Usług;
 • zamieszczać on-line lub ujawniać za pośrednictwem Usług jakichkolwiek danych osobowych dotyczących Użytkownika;
 • zamieszczać lub ujawniać informacji które nie są związane z danym tematem lub motywem na publicznym Forum; lub
 • zamieszczać lub ujawniac informacji które są niestosowne lub lekceważące w stosunku do jakichkolwiek użytkowników Forum.
 • nękał ani obrażał innych użytkowników Forum za pośrednictwem wiadomości prywatnych lub publicznych.

UBISOFT zastrzega sobie prawo skontaktowania się z Użytkownikiem w celu uzyskania informacji dotyczących wiadomości rozpowszechnionych przez Użytkownika, w szczególności w celu weryfikacji prawa do ich zamieszczenia lub prawa własności (tekstów, zdjęć, dźwięków, filmów, etc.) w nich zawartych.

W żadnym przypadku, UBISOFT nie będzie ponosił odpowiedzialności ani nie utożsamia się z opiniami, radami, lub rekomendacjami zamieszczonymi przez Użytkowników w Usługach, w szczególności na Forum.

12. KONKURSY, LOTERIE I PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE

Okresowo, UBISOFT lub jej partnerzy organizują konkursy, gry, losowania nagród i promocji w ramach Usług. Będą one przedmiotem szczególnych regulacji, które będą przekazywane Użytkownikowi w czasie organizacji tych gier i konkursów.

Dodatkowo UBISOFT może oferować określone programy lojalnościowe i/lub okresowe promocje za pośrednictwem swoich Usług Handlowych, dla których obowiązują odrębne warunki. Należy się dokładnie zapoznać z takimi dodatkowymi warunkami na stronach Usług Handlowych

13. REKLAMA I PROMOCJA PRODUKTÓW

UBISOFT może, wedle własnego uznania, i zgodnie z własną polityką redakcyjnej dla każdego typu Usługi, wyróżnić niektóre produkty lub usługi osób trzecich poprzez umieszczenie linków promocyjnych, banerów reklamowych lub innych elementów reklamowych i promocyjnych, a także może przeprowadzić wspólne działania marketingowe z jakimkolwiek partnerem według własnego wyboru.

UBISOFT nie ponosi odpowiedzialności za produkty innych firm lub usług w ten sposób wyróżnione.

14. BETA TESTY

UBISOFT może, według własnego uznania, skontaktować się z Użytkownikiem w celu zaproponowania mu przetestowania lub oceny albo skomentowania jednej lub więcej gier i Usług, elementów gry lub Treści możliwej do pobrania, zanim zostaną one wprowadzone do obrotu lub uruchomione, w celu wykrycia błędów w programach lub poprawy ich funkcjonowania ("beta-testy").

Jeśli Użytkownik zgadza się na testowanie gry i Usług, UBISOFT zastrzega sobie prawo do poproszenia Użytkownika o podpisanie umowy o poufności dla każdego testu beta i odesłania jej do UBISOFT zanim zostanie uprawniony do testowania i zanim oprogramowanie zostanie dostarczane do Użytkownika lub udostępnione.

Po otrzymaniu podpisanej umowy o poufności, UBISOFT może następnie przekazać Użytkownikowi wersję beta gry lub gier, Zawartości lub Usług lub powiązaną dokumentację dotyczącą gry lub wszelkie inne informacje związane z nimi a także, o ile znajdzie to zastosowanie, zezwolenia na dostęp do stron internetowych UBISOFT (znanych jako "Zawartość Testowa"), wyłącznie w celu umożliwienia testowania, oceny lub skomentowania gry.

Użytkownik zobowiązany jest wykonać Beta-testy osobiście i nie nikomu innemu na dostęp do Zawartości Testowej. Konto Beta testu nie może w żadnym przypadku być przekazywane. Użytkownik zostanie poproszony o poinformowanie UBISOFT (i tylko UBISOFT) o jego reakcje i sugestie wynikające z zapoznania się z Zawartością Testową. Wszystkie komentarze, opinie, sugestie, pomysły, uwagi krytyczne i inne informacje (łącznie określane jako "Komentarze") przekazane, ujawnione lub udostępnione UBISOFT w trakcie beta testów, lub, bardziej ogólnie, w trakcie korzystania z Usług, będą wyłączną własnością UBISOFT. Użytkownik zobowiązuje się zatem nie wykorzystywać ani publikować swoich komentarzy i udostępniać ich w jakikolwiek sposób jakiejkolwiek osobie innej niż UBISOFT. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że o ile nie jest to zakazane przez obowiązujące przepisy prawa, UBISOFT może używać, sprzedawać, promować i wykorzystać Komentarze w dowolny sposób, bez ograniczeń i bez zapłaty wynagrodzenia Użytkownikowi, w takim przypadku zastosowanie znajda odpowiednie postanowienia dotyczące przeniesienia praw autorskich na UBISOFT.

Użytkownik potwierdza i przyznaje, że Zawartości Testowe, dostarczone Użytkownikowi są całkowicie poufne i stanowią informacje należące wyłącznie do UBISOFT.

UBISOFT może chronić niektóre Zawartości Testowe przez wprowadzenie technicznych środków ochrony, aby zapobiec niezgodnym z prawem reprodukcjom lub modyfikacji Zawartości Testowej. W szczególności każda Zawartość Testowa jest skierowana do Użytkownika imiennie i UBISOFT może korzystać z cyfrowego oznaczania ("znak wodny) w ramach procesu identyfikacji naruszenia przepisów dotyczących testów beta.

Wersje beta gier i ogólnie wszelkie Treści Testowe są dostarczane do Użytkownika w aktualnym stanie i "w zależności od dostępności" bez wyraźnej lub dorozumianej gwarancji jakiegokolwiek rodzaju. Użytkownik gra w wersje beta wyłącznie na własne ryzyko. Użytkownik zgadza się, iż (i) gra może zawierać znane i nieznane błędy i że (ii) gry mogą być dostępne tylko w subskrypcji po zakończeniu fazy beta lub w terminie późniejszym. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że UBISOFT nie jest zobowiązany zezwalać Użytkownikowi na granie za darmo w dowolnym okresie, ani zezwalać na dostęp do tych gier. Użytkownika wyraża zgodę, aby wszystkie jego dane, w szczególności bonusy, punktów w grze, kredyty, status zaawansowania i osiągnąć w trakcie gry mogą zostać usunięte lub zresetowane w dowolnej chwili. W tym przypadku postępy i dane Użytkownika zostaną usunięte i nastąpi powrót do stanu początkowego.

Użytkownik przyznaje, iż naruszenie zobowiązań wynikających z niniejszego artykułu wyrządzi UBISOFT nieodwracalne szkody oraz że UBISOFT będzie uprawniony do podjęcia wszelkich działań w celu zapobieżenia naruszeniu lub przeciwdziałaniu groźbie niedochowania obowiązków Użytkownika lub uzyskania odszkodowania wyrządzone szkody, bez uszczerbku dla prawa zamknięcia konta Użytkownika, zgodnie z Artykułu 16 poniżej.

Pod koniec okresu trwania testu, lub w dowolnym momencie na żądanie UBISOFT Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić wszystkie cała Zawartość Testową otrzymaną od UBISOFT.

Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie może być interpretowane jako przyznanie Użytkownikowi prawo lub przywileju w stosunku do Treści Testowych. Warunki znajdują zastosowanie w całości do używania przez Użytkownika gier w fazie beta testów.

15. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, GWARANCJA I ODSZKODOWANIE

OGRANICZENIE i WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE PRZYZNAJE, ŻE KORZYSTA Z USŁUG I GIER NA WŁASNE RYZYKO.

USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE "W TAKIM STANIE W JAKIM SĄ". UBISOFT NIE CZYNI ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ DOTYCZĄCYCH SKUTKÓW KORZYSTANIA Z USŁUG W ZAKRESIE ZGODNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚĆ, WIARYGODNOŚĆ. UBISOFT NIE GWARANTUJE, ŻE USŁUGI I GRY, W TYM SERWERY I OPROGRAMOWANIA KONIECZNE DO ICH FUNKCJONOWANIA, BĘDZIE WOLNE OD PRZERW LUB BŁĘDÓW, WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW LUB, ŻE BŁĘDY, WIRUSY LUB INNE SZKODLIWE ELEMENTY BĘDĄ POPRAWIONE. WRESZCIE, UBISOFT NIE GWARANTUJE, ŻE INFORMACJE, TREŚCI LUB ELEMENTY DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM USŁUG I GIER SĄ DOKŁADNE, KOMPLETNE I AKTUALNE. W SZCZEGÓLNOŚCI, UBISOFT NIE SPRAWDZA WYCZERPUJĄCO ZAWARTOŚĆ WSZELKIEGO RODZAJU, ZWŁASZCZA UGC (W ROZUMIENIU ARTYKUŁU 6) ANI SŁÓW, KTÓRE UŻYTKOWNIK LUB INNI UŻYTKOWNICY PUBLIKUJĄ W RAMACH USŁUG, ANI DZIAŁAŃ UŻYTKOWNIKA PODEJMOWANYCH W RAMACH USŁUG. DLATEGO TEŻ UBISOFT NIE GWARANTUJE I NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI W STOSUNKU DO UŻYTKOWNIKA W ODNIESIENIU DO JEGO WŁASNYCH DZIAŁAŃ LUB DZIAŁAŃ INNYCH UŻYTKOWNIKÓW USŁUG.

UŻYTKOWNIK PONOSI NA ZASADACH OGÓLNYCH RYZYKO ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUG. RYZYKO ZWIĄZANE ZE STRATĄ CZASU I WYSIŁKU, UTRATY DANYCH (SZCZEGÓLNIE DANYCH ZWIĄZANYCH Z GRĄ), BŁĘDY LUB UTRATĘ INFORMACJI HANDLOWYCH LUB INNYCH INFORMACJI WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA Z USŁUG I GIER.

UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY WYRZĄDZONE UBISOFT, JEGO PARTNEROM, INNYM UŻYTKOWNIKOM GRY I USŁUG LUB INNYM OSOBOM FIZYCZNYM LUB PRAWNYM, BĘDĄCE REZULTATEM KORZYSTANIA Z CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI USŁUG LUB GRY Z NARUSZENIEM PRAWA LUB OBOWIĄZKÓW, JAKIE PRZEWIDZIANO W NINIEJSZYCH WARUNKACH NA ZASADACH OGÓLNYCH.

W PRZYPADKU NARUSZENIA ZOBOWIĄZAŃ PRAWNYCH LUB UMOWNYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA, UBISOFT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO (I) DO USUNIĘCIA KONTO I WYPOWIEDZENIA LICENCJI NA KORZYSTANIE Z GIER I USŁUG ORAZ (II) DO PODJĘCIA KROKÓW PRAWNYCH Z UWAGI NA CYWILNĄ LUB KARNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ W CELU POWSTRZYMANIA NARUSZENIA I UZYSKANIA ODSZKODOWANIA ZA STRATY. W SZCZEGÓLNOŚCI, NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO, UBISOFT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA PRAWNEGO WOBEC KAŻDEGO UŻYTKOWNIKA, KTÓRY CELOWO USZKODZIŁ LUB PRÓBOWAŁ USZKODZIĆ USŁUGI LUB PRZESZKODZIŁ W UPRAWNIONYM FUNKCJONOWANIU USŁUGI LUB POMAGAŁ PRZY TAKIEJ DZIAŁALNOŚCI.

W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH UBISOFT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WYPOWIEDZENIA CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI DOSTĘPNYCH USŁUG W DOWOLNYM CZASIE, ZA WYPOWIEDZENIEM

UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I WYRAŻA ZGODĘ NA TO, ŻE W GRANICACH DOZWOLONYCH PRZEZ PRAWO, W PRZYPADKU SPORU Z UBISOFT LUB JEGO LICENCJIODAWCAMI UŻYTKOWNIK MOŻE (i) ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA Z USŁUG I USUNĄĆ KONTO ORAZ, (ii) WSZCZĄĆ POSTĘPOWANIE SĄDOWE W CELU UZYSKANIA ODSZKODOWANIA ZA STRATY. DODATKOWO, STOSOWNIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA, KTÓRE ZNAJDUJĄ ZASTOSOWANIE, PEŁNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ UBISOFT BĘDZIE OGRANICZONA DO WYMIANY OPŁACONYCH ELEMENTÓW, KTÓRE ZOSTAŁY NABYTE PRZEZ UŻYTKOWNIKA, I KTÓRE ZOSTANĄ UZNANE PRZEZ, UBISOFT JAKO BEZUŻYTECZNE PO ANALIZIE ROSZCZENIA UŻYTKOWNIKA, NA TĘ SAMĄ ILOŚĆ ELEMENTÓW WYBRANYCH PRZEZ UBISOFT.

UBISOFT, WŁĄCZAJĄC W TO JEJ LICENCJODAWCÓW, LICENCJOBIORCÓW, PARTNERÓW I NASTĘPCÓW PRAWNYCH ORAZ ODPOWIEDNIO ICH PRACOWNIKÓW, ZARZĄDCÓW LUB DYREKTORÓW (ZWANYCH DALEJ ŁĄCZNIE "WSPÓŁPRACOWNIKAMI") ODPOWIADA W STOSUNKU DO UŻYTKOWNIKA NA ZASADACH OGÓLNYCH.

NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZEGO, PRZEPISY NINIEJSZEGO ARTYKUŁU 15 W ŻADNYM PRZYPADKU NIE OGRANICZAJĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI UBISOFT WOBEC UŻYTKOWNIKA W PRZYPADKU NIEPRAWDZIWYCH OŚWIADCZEŃ LUB ŚMIERCI LUB USZKODZENIA CIAŁA SPOWODOWANEGO NIEDBALSTWEM UBISOFT.

GWARANCJA I ODSZKODOWANIE

Użytkownik ponosi na zasadach ogólnych odpowiedzialność za naruszenie niniejszych Warunków oraz za skutki tego naruszenia wobec UBISOFT. Dotyczy to w szczególności stworzonych przez Użytkownika UGC w ramach usług. Nie ograniczając ogólnego charakteru powyższego postanowienia, Użytkownik zobowiązuje się do pokrycia szkód UBISOFT i zwolnienia go z odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego lub niezgodnego z prawem korzystania z Konta, włączając w to nielegalne lub niewłaściwe wykorzystania przez osobę nieuprawnioną do korzystania z Konta Użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na ponoszenie osobiście odpowiedzialności za swoje korzystanie z Usługi oraz wszelką komunikację i działania w ramach Usług.

UBISOFT zastrzega sobie prawo do przyjęcia odpowiedzialności, na własny koszt, za prowadzenie obrony i kontroli wszelkich innych przypadków, w których Użytkownik byłby normalnie zobligowany do jej zapewnienia. W takim przypadku, Użytkownik nie ma już żadnego obowiązku zagwarantowania UBISOFT działania w zakresie omawianego przypadku.

Postanowienia niniejszego artykułu pozostają w mocy po wygaśnięciu niniejszych Warunków lub usunięciu Konta.

16. ROZWIĄZANIE

Usunięcie Konta z inicjatywy UBISOFT.

UBISOFT może zawiesić lub zamknąć Konto Użytkownika i zakończyć możliwość korzystania przez Użytkownika z jednej lub większej liczby Usług lub części Usługi, w każdym czasie, automatycznie i bez konieczności uzyskania w tym zakresie decyzji sądu, po wysłaniu e-mailem lub pocztą formalnego wezwania do zaprzestania naruszeń lub przedstawienia dowodu, iż wezwanie do zaniechania zostało zlekceważone przez okres piętnastu (15) dni kalendarzowych, lub bez wypowiedzenia jeżeli obiektywnie naruszenie nie może zostać usunięte, jeżeli zostanie potwierdzone lub jeżeli UBISOFT posiada uzasadnione podstawy, aby sądzić, iż:

 • Użytkownik twierdzi, że jest inną osobą lub podmiotem lub mylnie przedstawia swoją tożsamość,
 • Użytkownik nie przestrzega Warunków lub innych specjalnych warunków odnoszących się do konkretnej Usługi lub Usług,
 • Użytkownik narusza obowiązki prawne lub umowne;
 • Użytkownik narusza prawa autorskie,
 • Użytkownik zachowuje się niewłaściwie lub niezgodnie z przyjętymi normami w ramach Usług, włączając w to, bez ograniczeń, zachowanie na Forach,
 • konto Użytkownika było nieaktywne przez okres dłuższy niż sześć miesięcy i Użytkownik nie ma dostępu do płatnych funkcjonalności.
 • Użytkownik wykorzystuje, tworzy, udostępnia, wprowadza do obiegu niedozwolone programy stron trzecich, które ingerują w jedną z Usług.

Jeśli Użytkownik ma więcej niż jedno Konto, UBISOFT zastrzega sobie prawo do usunięcia wszystkich utworzonych kont.

Usunięcie Konta lub subskrypcji na wniosek Użytkownika.

Użytkownik może usunąć swoje Konto lub subskrypcję dla konkretnej Usługi lub Usług w każdym czasie, automatycznie i bez konieczności uzyskania orzeczenia sądu, wysyłając w tym celu wniosek pocztą email do działu obsługi klienta UBISOFT na następujący adres: emea-email-support@ubisoft.com.

Jeśli Użytkownik nie akceptuje niniejszych Warunków, nie może korzystać z Usług i powinien wysłać do UBISOFT wniosek o usunięcie Konta.

Jeżeli Użytkownik podejmie decyzję o zakończeniu subskrypcji, wówczas całkowita lub częściowa refundacja kwot uiszczonych już za bieżący okres subskrypcji nie będzie dokonana.

UBISOFT zastrzega sobie prawo do odzyskania kosztów, dodatków i opłat poniesionych przed rezygnacją z Konta lub abonamentu na daną Usługę. Użytkownik powinien także pokryć wszelkie należności sprzedawców lub dostawców Zawartości przed usunięciem Konta. Wszystkie zaległości lub nieopłacone koszty i inne nierozwiązane problemy związane z Usługą powinny zostać rozliczone przed otwarciem nowego Konta.

Stosownie do procedury usunięcia wskazanej powyżej, usunięcie Konta lub subskrypcji wejdzie w życie po otrzymaniu wiadomości email Użytkownika przez dział obsługi klienta UBISOFT.

Konsekwencje Usunięcia Konta.

W przypadku zamknięcia lub zawieszenia Konta, Użytkownik utraci, zaś UBISOFT może usunąć, profil Użytkownika oraz związane z nim informacje, przekazane UBISOFT, wraz ze wszelką Zawartością (w tym bez ograniczeń także UGC), jaka została opublikowana, przesłana lub udostępniona przez Użytkownika w ramach Usług, w szczególności, nie ograniczając się do, nazw Użytkownika i awatarów. Jednakże UBISOFT zastrzega sobie prawo do przechowywania profilu i jakiejkolwiek z wyżej wymienionych Zawartości na swoich serwerach, po ich anonimizacji, przez rozsądny okres.

W przypadku usunięcia Konta, Użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania z Usług i zniszczyć wszystkie dokumenty związane z Usługą zapisane na jakichkolwiek nośnikach.

W przypadku usunięcia Konta Użytkownik nie będzie mógł skorzystać z Usług ponownie bez wyraźnej zgody UBISOFT. Aby skorzystać z Usług ponownie, Użytkownik powinien skontaktować się z emea-email-support@ubisoft.com.

W przypadku usunięcia Konta lub wypowiedzenia Usługi albo Usług związanych z Kontem, Użytkownikowi nie zostanie przyznany żaden okres korzystania z usług on-line lub jakikolwiek inny rodzaj kredytów (na przykład punktów w grze online) ani przekształcony w pieniądze lub w inny sposób zrefundowany. Użytkownik nie będzie miał także dostępu do Konta ani jakiegokolwiek praw powiązanych z Kontem lub wspomnianymi Usługami (takich jak punkty, Kredyty, tokeny lub wirtualne obiekty).

17. AKTUALIZACJA USŁUGI I WARUNKÓW

Zmiany w Ogólnych Warunkach

UBISOFT zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji, dodania lub usunięcia postanowień do niniejszych Warunków oraz innych zawiadomień zawartych w ramach Usług UBISOFT w każdym czasie, czasowo lub na stałe i według własnego uznania.

UBISOFT poinformuje Użytkownika o każdej zmianie, modyfikacji, dodaniu lub skreśleniu dokonanych w niniejszych Warunkach poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Usług, których dotyczą niniejsze Warunki, zawiadomienia informującego Użytkownika o zaistniałych zmianach, modyfikacji, dodaniu lub usunięciu. Każda zmiana, modyfikacja, dodanie lub usunięcie wejdzie w życie w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych po opublikowaniu tego zawiadomienia. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zmiany wprowadzone do niniejszych Warunków, może zamknąć swoje konto, zgodnie z art. 16.

Użytkownik zobowiązuje się do sprawdzania na bieżąco wszelkich zmian Warunków oraz do ścisłego ich przestrzegania. Jakiekolwiek korzystanie z Usługi po aktualizacji lub modyfikacji oznacza akceptację Warunków zaktualizowanych i modyfikowanych.

Zmiana cen i zmiana Usług

UBISOFT zastrzega sobie prawo do (i) zmiany cen Usług wskazanych na stronach internetowych takich Usług oraz (ii) zmienienia Usługi bezpłatnej w Usługę typu free to play. Nowa cena będzie stosowana tylko do zamówień złożonych po tym, jak (ewentualna) zmiana ceny wejdzie w życie.

Podczas okresu trwania subskrypcji UBISOFT zastrzega sobie prawo do zmiany według własnego uznania cen subskrypcji swoich Usług i/lub wycofania cen za subskrypcje swoich gier i Usług. W takim przypadku, oprócz innych powiadomień, na jakie UBISOFT zdecyduje się według własnego uznania, UBISOFT wskaże te zmiany na co najmniej dwa (2) tygodnie przed zmianą cen. Nowe ceny wejdą w życie tylko wtedy, gdy subskrypcja zostanie przedłużona.

Jeśli Użytkownik nie zaakceptuje zmiany cen, może zrezygnować z Konta zgodnie z procedurą określoną w artykule 16 niniejszych Warunków. Taka rezygnacja musi być przeprowadzona przed dokonaniem przedłużenie subskrypcji. W przeciwnym bowiem przypadku przyjmuje się, że Użytkownik zaakceptował zmiany.

Modyfikacja dostępu do Usług i Zawartości

UBISOFT może modyfikować Zawartość w dowolnym czasie w szczególności z powodów spowodowanych zmianami technicznymi takimi jak aktualizacje, prace konserwatorskie, resetowanie w celu poprawy i optymalizacji Usług.

UBISOFT zastrzega sobie prawo do: a) ograniczenia dostępu do całości lub części Usługi Użytkownikowi, który naruszy niniejsze Warunki i/lub (b) skasowania całości lub części Usługi: (i) w przypadku, gdy UBISOFT utracił licencję do obsługiwania lub dostarczania Usług, (ii) w przypadku, gdy UBISOFT z powodów technicznych lub biznesowych podejmie uzasadnioną decyzję albo nie będzie mógł dłużej dostarczać Usług, (iii) zgodnie z obowiązującym prawem lub orzeczeniem sądu, pod warunkiem poinformowania o tym (30) z trzydziestodniowym wyprzedzeniem poprzez wyświetlenie powiadomienia w ramach danej Usługi lub Usług.

Treści uzupełniające

Podczas okresu trwania subskrypcji Użytkownika do niektórych Usług, UBISOFT zastrzega sobie prawo, do tworzenia według własnego uznania dodatkowych Zawartości dostępnych dla wszystkich posiadaczy subskrypcji w postaci aktualizacji. Jednakże subskrypcja nie daje Użytkownikowi żadnych uprawnień dotyczących rozszerzeń, które są dystrybuowane lub sprzedawanych oddzielnie od oryginalnej wersji gry video, która została zakupionej przez Użytkownika.

18. POUFNOŚĆ I GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH

UBISOFT przykłada bardzo dużą wagę do prywatności Użytkownika i zobowiązuje się nie ujawniać jego danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy ujawnienie jest obowiązkowe zgodnie z prawomocnym orzeczeniem sądu, gdy wynika z żądania organów władzy publicznej lub w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych przez prawo.

Zasady Poufności

W celu uzyskania dalszych informacji na temat wykorzystania danych osobowych przez UBISOFT, Użytkownik powinien zapoznać się dokładnie z Regułami Poufności UBISOFT ("Regulamin Poufności"). Regulamin Poufności stanowi dodatek do niniejszych Warunków i jest przez nie regulowany, a zatem jest przedmiotem modyfikacji i aktualizacji zgodnie z Artykułem 17. Użytkownik może w każdej chwili zapoznać się z Regulaminem Poufności tutaj: legal.ubi.com

19. ZDROWIE UŻYTKOWNIKÓW GRY

UBISOFT doradza Użytkownikowi podjęcie poniższych środków ostrożności we wszystkich przypadkach korzystania z gier wideo. Użytkownik powinien unikać grania, jeśli jest zmęczony lub niewyspany. Użytkownik powinien się upewnić, że gra w dobrze oświetlonym pokoju i korzysta z umiarkowanie jasnego ekranu. Gdy Użytkownik gra w grę wideo, która wymaga połączenia z ekranem, powinien grać w odpowiedniej odległości od ekranu i tak daleko, jak połączenie na to pozwala. Podczas korzystania z gry, Użytkownik powinien co godzinę robić dziesięcio (10) – piętnasto (15) minutowe przerwy.

Ostrzeżenie w związku z Padaczką:

Niektóre osoby mogą mieć napady padaczki, włączając w to w niektórych przypadkach, utratę przytomności, szczególnie, gdy narażone są na silne bodźce świetlne (szybko następujące po sobie obrazy lub powtarzanie prostych figur geometrycznych, błysków lub wyświetleń). Osoby, które są narażone na ryzyko wystąpienia drgawek podczas grania w niektóre gry wideo zawierające takie bodźce świetlne, powinny skonsultować się z lekarzem przed jej użyciem.

Rodzice muszą również zwrócić szczególną uwagę na swoje dzieci, podczas gdy grają one w gry wideo. Jeśli u Użytkownika lub jego dziecka wystąpi jeden z następujących objawów: zawroty głowy, zaburzenia wzroku, skurcze oczu lub mięśni, dezorientacja, ruchy mimowolne lub drgawki lub chwilową utrata przytomności, należy natychmiast przerwać grę i skonsultować się z lekarzem.

20. OPROGRAMOWANIA, PROGRAMY NARZĘDZIOWE I NARZĘDZIA

Usługi są zoptymalizowane dla rozdzielczości 1024 x 768 pikseli. UBISOFT zastrzega sobie prawo do optymalizacji jakichkolwiek Usług dla innych rozdzielczości lub przeglądarek.

Usługi mogą wymagać lub umożliwiać Użytkownikowi pobranie oprogramowania, aktualizacji, uzupełnień lub innych programów narzędziowych lub narzędzi dostarczanych przez UBISOFT lub jej licencjodawców (dalej "Oprogramowanie UBISOFT") na komputer Użytkownika lub inny nośnik zatwierdzony przez UBISOFT. UBISOFT udziela Użytkownikowi osobistej, niezbywalnej i niewyłącznej licencji pozwalającej mu na korzystanie z Oprogramowania UBISOFT wyłącznie w celu korzystania z Usług, na całym świecie i na okres ustawowej ochrony Oprogramowania UBISOFT zgodnie z prawem własności intelektualnej. UBISOFT może określić warunki korzystania z tego Oprogramowania UBISOFT w chwili, w której udostępnia je Użytkownikowi.

Informujemy, że rozwój technologii komputerowej nie jest kompatybilny ze wszystkimi platformami i nośnikami i że działanie Oprogramowania UBISOFT oraz związanych z nimi Usług może się różnić w zależności od rodzaju komputera i innych urządzeń Użytkownika.

UBISOFT może co pewien czas dostarczyć Użytkownikowi aktualizacje lub modyfikacje Oprogramowania UBISOFT. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niektóre aktualizacje i modyfikacje mogą być niezbędne w celu dalszego korzystać z oprogramowania UBISOFT i Usług.

Informacje na temat blokowania wyskakujących okienek (pop-up).

Przeglądarka Użytkownika może być skonfigurowana tak, aby uniemożliwić wyświetlanie pop-up. Część Zawartości jest wyświetlane w formie pop-up. Aby zoptymalizować korzystanie należy upewnić się, że funkcja blokowania pop-up jest wyłączona.

Warunki korzystania z Konsola producent obowiązują w całości i regulują zachowanie Użytkownika podczas korzystania z Usług odpowiednio za pośrednictwem Konsola producent. W przypadku sprzeczności między warunkami korzystania z usług Konsola producent lub innych podmiotów z niniejszymi Warunkami, te pierwsze warunki użytkowania mają pierwszeństwo. UBISOFT nie ponosi odpowiedzialności za usługi Konsola producent lub innych podmiotów. UBISOFT jest odpowiedzialny jedynie za udzielenie pomocy klientom i fakturowanie usług uzyskanych za pośrednictwem Usług.

21. SZCZEGÓLNE WARUNKU DLA KOMPATYBILNYCH URZĄDZEŃ PRZENOŚNYCH

Definicja Kompatybilnego Urządzenia Przenośnego.

Termin „Kompatybilny Terminal Przenośny” oznacza każde przenośne urządzenie zdolne do połączenia się z Internetem w celu skorzystania z Usług. Termin Kompatybilne Terminale Przenośne obejmuje w szczególności, ale nie wyłącznie, takie urządzenia przenośne, jak telefony, smartfony, tablety i ich odmiany.

Dostęp do usług mobilnych

UBISOFT zezwala użytkownikom na dostęp do niektórych Usług za pośrednictwem Kompatybilnego Urządzenia Przenośnego Użytkownika ("Usługi Mobilne").

Aby uzyskać dostęp do Usług Mobilnych z Kompatybilnego Urządzenia Przenośnego Użytkownik musi (i) posiadać Kompatybilne Urządzenie Przenośne, (ii) posiadać zgodę osoby, która płaci rachunek za przedmiotowy Kompatybilny Terminal Przenośny, (iii) posiadać dostęp do Internetu za pośrednictwem Kompatybilnego Urządzenia Przenośnego.

Koszty dostępu do Usług Mobilnych.

Korzystanie z Kompatybilnego Terminalu Przenośnego wiąże się w szczególności z opłatami za połączenia, za które UBISOFT nie ponosi odpowiedzialności. UBISOFT może obciążać Użytkownika opłatami za dostęp do jakichkolwiek Usług Mobilnych w całości lub w części, w tym za zakupy dokonywane w grze i wszelkie mikropłatności.

Jakość usług mobilnych

UBISOFT nie może zagwarantować Użytkownikowi korzystającemu z Usług Mobilnych komfortu użytkowania porównywalnego do korzystania z Usług za pośrednictwem komputera lub konsoli do gier, w szczególności w odniesieniu do jakości obrazu, czasu reakcji i dostępu do niektórych funkcji, takich jak słuchanie muzyki czy oglądanie wideo. Użytkownik potwierdza, że komfort Użytkownika Usług Mobilnych uzależniony jest od wydajności, Usług, jakości wyświetlania, czasu reakcji lub dostępu do pewnych funkcji Kompatybilnego Terminalu Przenośnego i możliwości sieci komunikacji elektronicznej, z której korzysta Użytkownik. UBISOFT w żadnym przypadku nie odpowiada za zmniejszenie komfortu użytkownika przy korzystaniu z Usług Mobilnych.

Pobieranie, instalowanie i korzystanie z niektórych Usługi Mobilnych dostarczonych poprzez Kompatybilne Urządzenie Przenośne może być zakazane lub ograniczone przez dostawcę usług internetowych, możliwe także jest, że nie wszystkie Usługi Mobilne będą funkcjonować u wszystkich dostawców usług sieciowych i urządzeń. Należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych w celu uzyskania informacji czy Usługi Mobilne są dostępne dla danego urządzenia Użytkownika oraz jakie ograniczenia, jeśli istnieją, znajdą zastosowanie do korzystania z Usług dla urządzeń mobilnych.

22. POSTANOWIENIA RÓŻNE

Tytuły i nagłówki

Nagłówki artykułów służą wyłącznie ułatwieni lektury i zrozumienia niniejszych Warunków i nie mogą w żadnym wypadku prowadzić do założeń odnośnie wykonania treści postanowień i sposobu, w jaki postanowienia te mogą być interpretowane.

Klauzula salwatoryjna

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków okaże się zbędne lub nieistotne lub zostanie uznane za nieważne lub nie będzie miało zastosowania, (i) postanowienie to będzie interpretowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w taki sposób, aby jak najlepiej odzwierciedlać początkowe intencje UBISOFT oraz (ii) pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną bez zmian i nadal będą obowiązywać, tak, jakby niepotrzebne, nieistotne, nieważne lub niemożliwe do zastosowania przepisy nie stanowiły już części Warunków.

Zrzeczenie się praw

Fakt, że UBISOFT lub Użytkownik nie wykonuje lub nie dochodzi jakiegokolwiek prawa lub nie korzysta z postanowienia niniejszych Warunków, lub nie korzysta z nich niezwłocznie, nie może być uznawany za odstąpienie od tego prawa lub przepisu. Odstąpienie od stosowania jednego z postanowień niniejszych Warunków może zostać uznane za obowiązujące dopiero po podpisaniu pisemnego oświadczenia w tej sprawie przez UBISOFT lub przez Użytkownika.

Całość umowy.

Warunki (w tym Regulamin Poufności UBISOFT) oraz wszystkie zasady i instrukcje opublikowane on-line dotyczące gier, aktywności, konkursów lub loterii lub usług handlowych, stanowią w szczególności całość umowy pomiędzy Użytkownikiem a UBISOFT dotyczącą jego praw i obowiązków dotyczących korzystania z Usług.

Użytkownik powinien dodać legal.ubi.com do zakładek i sprawdzać tę stronę regularnie, aby dowiedzieć się o wszelkich aktualizacjach Warunków.

Prawo i jurysdykcja

Niniejsze Warunki i Konto/Konta podlegają prawu polskiemu.

Siła wyższa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, UBISOFT nie może być pociągnięty do odpowiedzialności w przypadku działania siły wyższej w rozumieniu polskiej doktryny prawa i orzecznictwa.

Kontakty

Niniejsze Warunki są w każdej chwili dostępne pod legal.ubi.com

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków, prosimy o kontakt z UBISOFT pod następującym adresem emea-email-support@ubisoft.com