REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG UBISOFT
REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG UBISOFT

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG UBISOFT

 

 

„Wszyscy gramy na tych samych zasadach”

 

WITAMY W ŚWIECIE UBISOFT!

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM.

 

Zespół Ubisoft zapewnia graczom autentyczne i zapadające w pamięć wrażenia. Dzięki grom, aplikacjom, witrynom i usługom internetowym (które nazywamy dalej naszymi „Usługami”) nasi gracze mogą dobrze się bawić, dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi oraz rozwijać swoje umiejętności. Aby każdy użytkownik mógł w pełni korzystać z naszych Usług, ustaliliśmy zasady regulujące każdy aspekt funkcjonowania naszej społeczności i obowiązujące całą naszą społeczność – użytkownika, innych graczy, jak również nas samych. Korzystanie z Usług i Treści, których definicje podano poniżej, jest równoznaczne z akceptacją niniejszego „Regulaminu”.

 

1           Czym są usługi i Treści Ubisoft? 

1.1        Usługi Ubisoft („Usługi”) obejmują gry, treści do pobrania, przepustki sezonowe oraz inne oprogramowanie do gier (zapisane na płycie lub innym nośniku fizycznym bądź dostępne do pobrania lub streamingu), jak również inne oprogramowanie oraz usługi internetowe i mobilne, w tym ich funkcje internetowe i inne funkcjonalności, wraz z ich aktualizacjami i nowymi wersjami, powiązane witryny internetowe, platformę Ubisoft Connect i każdą inną platformę Ubisoft, usługę UBISOFT+, organizowane wydarzenia na żywo, serwery, oprogramowanie i infrastrukturę, za pomocą których są one obecnie lub w przyszłości udostępniane użytkownikowi przez spółkę UBISOFT ENTERTAINMENT S.A. lub którąkolwiek ze spółek zależnych lub powiązanych z powyższą spółką, w szczególności UBISOFT EMEA SAS oraz UBISOFT GmbH (łącznie „Ubisoft” lub „my”).

1.2        Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady dostępu i korzystania z powyższych Usług przez użytkownika („użytkownik”). Korzystanie z Usług i Treści (zgodnie z definicjami podanymi poniżej) jest równoznaczne z akceptacją i zobowiązaniem się przez użytkownika do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących kryteriów wiekowych i terytorialnych. Do poszczególnych Usług mogą mieć zastosowanie dodatkowe warunki, np. Regulamin sprzedaży Ubisoft Store, Umowa licencyjna użytkownika końcowego oraz kodeks postępowania („Kodeks postępowania”). Ponadto nasza Polityka Prywatności pozwoli użytkownikowi zrozumieć, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe, które możemy gromadzić, gdy użytkownik korzysta z naszych Usług. Prosimy o zapoznanie się z treścią powyższych dokumentów przed uzyskaniem dostępu do Usług.

„Treści” oznaczają wszystkie elementy, które stanowią część Usług, w szczególności elementy występujące w grach, elementy personalizacji, mapy, awatary, akcję rozgrywki, grafikę, muzykę i dźwięki, tekst, wszystkie komunikaty i elementy informacyjne, nazwy, motywy, przedmioty, oprawę, kostiumy, efekty, dialogi, hasła, miejsca, postaci, wykresy, pojęcia, choreografie, nagrania wideo, efekty audiowizualne, domeny. Treściami są również elementy opracowane przez użytkownika lub innych użytkowników, które stanowią Treści tworzone przez użytkowników (zgodnie z definicją podaną w p. 11); Wirtualna warluta Ubisoft (zgodnie z definicją podaną w p. 3.3) oraz Treści testowe (zgodnie z definicją podaną w p. 12).

1.3        Usługi i Treści nie są przedmiotem sprzedaży i są udostępniane użytkownikowi na podstawie licencji. Oznacza to, że udzielamy użytkownikowi osobistej, ograniczonej, nieprzenoszalnej i odwołalnej licencji na korzystanie z Usług i dostęp do Treści do celów rozrywkowych, niekomercyjnych, z zastrzeżeniem przestrzegania przez niego postanowień niniejszego Regulaminu. 

 

2           Jak utworzyć Konto i co należy wiedzieć przed jego utworzeniem? 

2.1        Aby uzyskać dostęp i móc korzystać z niektórych Usług, w tym opcji grania online, konieczne może być utworzenie konta Ubisoft („Konto”). Użytkownik może utworzyć Konto, podając prawidłowe, kompletne i aktualne dane, w tym aktywny adres e-mail.

Możliwe, że będziemy musieli zweryfikować prawidłowość danych użytkownika, w tym numeru telefonu i adresu e-mail, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób niepełnoletnich i innych użytkowników oraz ograniczenia ryzyka popełnienia oszustwa. Użytkownik zobowiązuje się przesłać niezbędne dokumenty (np. kopię dowodu osobistego lub paszportu) na nasze żądanie, w dowolny sposób.

W przypadku wątpliwości lub pytań dotyczących Konta użytkownika, proszę wejść na stronę https://support.ubi.com/Account lub https://account.ubisoft.com.

2.2        Bezpieczeństwo Konta. Wszelkie czynności podejmowane na Koncie przy użyciu hasła użytkownika, w szczególności zakup Usług, uznaje się za czynności dokonane przez użytkownika.

Aby zapewnić bezpieczeństwo Konta należy:

a)     Ustalić silne hasło alfanumeryczne. Ze względów bezpieczeństwa mamy prawo odrzucić hasło, które nie jest wystarczająco silne, aby zabezpieczyć Konto użytkownika.

b)     Ustalić hasło, które różni się od wszystkich pozostałych haseł, z których korzysta użytkownik, i regularnie je zmieniać.

c)     Aktywować weryfikację 2-etapową oraz inne zabezpieczenia dostępne w ustawieniach Konta.

d)     Nigdy nie należy udostępniać danych swojego Konta (nazwy użytkownika, hasła itp.) innym osobom. Nigdy nie prosimy użytkowników o ujawnienie ustalonego hasła. 

e)     Nigdy nie należy upoważniać innych osób do dostępu i/lub korzystania z Konta użytkownika.

2.3        Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić nas o każdym przypadku nieuprawnionego użycia nazwy użytkownika, hasła lub innych danych Konta lub o naruszeniu bezpieczeństwa związanym z Usługami, za pośrednictwem strony: https://support.ubi.com .

2.4        Ustalanie awatara/nazwy użytkownika. Aby uzyskać dostęp do niektórych Usług i móc z nich korzystać, konieczne może być utworzenie nazwy użytkownika i/lub hasła. Elementy te będą powiązane z Kontem użytkownika i widoczne dla innych użytkowników. W związku z tym zalecamy, aby nie podawać w nazwie użytkownika swojego prawdziwego imienia i nazwiska.

Wybrana nazwa użytkownika lub awatar (i) nie mogą być takie same, jak nazwa lub awatar powiązane z Kontem innego użytkownika, oraz (ii) nie mogą zawierać w sobie nazwy „Ubi” lub „Ubisoft” ani logo Ubisoft. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia wybranej przez użytkownika nazwy użytkownika i/lub awatara według naszego wyłącznego uznania.

2.5        Posiadanie więcej niż jednego Konta. Użytkownik nie może utworzyć więcej niż jednego Konta, chyba że wyrazimy na to zgodę. W takim przypadku użytkownik zobowiązuje się zamknąć dodatkowe Konto na nasze żądanie lub wyraża zgodę na jego zamknięcie przez nas.

 

3           Jakie są warunki korzystania z naszych Usług? 

3.1        Fora. W skład Usług mogą wchodzić fora, grupy informacyjne, czaty i inne rodzaje internetowych forów dyskusyjnych (zwane łącznie „Forami”). Korzystając z Forów, użytkownik powinien mieć świadomość, że jego awatar, nazwa użytkownika i wiadomości są publiczne i widoczne dla innych użytkowników obecnych na Forach (chyba, że jest to Forum prywatne). Użytkownik przesyła wiadomości na własną odpowiedzialność. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich przesyłanie, publikację i rozpowszechnianie.

Podczas kontaktów z innymi użytkownikami na Forach należy przestrzegać poniższych środków bezpieczeństwa:

 • Nigdy nie należy udostępniać informacji, na podstawie których użytkownik może zostać zidentyfikowany w prawdziwym życiu.
 • Nigdy nie należy umawiać się na spotkania z osobami poznanymi na czacie, zwłaszcza jeżeli osoba ta prosi o zachowanie rozmów lub spotkania w tajemnicy; nie należy przyjmować zaproszeń do aplikacji i kanałów poza Usługami. 
 • Należy zgłaszać zachowania i treści, które wydają się podejrzane lub niestosowne, w tym rozmowy na czacie, przez które użytkownik poczuł się nieprzyjemnie.
 • Należy rozmawiać z osobami ze swojego otoczenia i korzystać z funkcji czarnej listy, jeżeli jest dostępna w Usłudze, aby nie otrzymywać niepożądanych wiadomości.

3.2        Ubisoft Store. Użytkownik może nabywać produkty w naszym sklepie internetowym dostępnym pod adresem https://store.ubi.com/ lub za pośrednictwem aplikacji Ubisoft Connect. Mamy prawo ograniczyć użytkownikowi możliwość nabywania produktów na podstawie różnych kryteriów m.in. wieku, ograniczonej dostępności danego produktu itp. Możemy oferować okresowe promocje, które będą podlegać odrębnym warunkom.

3.3        Punkty, wirtualna waluta. Mamy prawo udzielić użytkownikowi licencji na dostęp do lub korzystanie z elementów online lub offline naszych Usług, w tym wirtualnych punktów, monet lub walut (łącznie zwanych „Wirtualną walutą Ubisoft”). Otrzymanie od nas lub od naszego autoryzowanego partnera Wirtualnej waluty Ubisoft jest równoznaczne z udzieleniem użytkownikowi osobistej, ograniczonej, nieprzenoszalnej, niewyłącznej i odwołalnej licencji na dostęp do Wirtualnej waluty Ubisoft, która została w sposób wyraźny udostępniona użytkownikowi.

Wirtualna waluta Ubisoft nie ma żadnej wartości pieniężnej ani innej wartości poza Usługami. Wirtualnej waluty Ubisoft nie można sprzedać, przenieść ani wymienić na gotówkę. Można ją wymienić wyłącznie na Treści dostępne w ramach Usług. Wirtualna waluta Ubisoft nie podlega zwrotowi, a użytkownikowi nie przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystaną walutę z wyjątkiem przypadków, w których może to być wymagane prawem. Po wymienieniu Wirtualnej waluty Ubisoft na Treści, użytkownik nie ma prawa zwrócić ani wymienić otrzymanych Treści ani otrzymać zwrotu pieniędzy.

3.4        Portfel. Użytkownik może otrzymać na swoim Koncie dostęp do elektronicznego portfela („Portfel”). Portfel nie jest rachunkiem bankowym ani instrumentem płatniczym, a środki, które użytkownik w nim umieści:

 • nie stanowią osobistego majątku ruchomego,
 • mogą posłużyć wyłącznie do nabycia od nas Treści lub Usług,
 • poza Usługami nie mają żadnej wartości i nie można ich wymienić na gotówkę, oraz
 • nie podlegają zwrotowi ani przeniesieniu, chyba że jest to wymagane prawem.

Mamy prawo określić maksymalną kwotę środków:

 • jaką użytkownik może mieć w swoim Portfelu;
 • jaką użytkownik może zasilić swój Portfel w ciągu dnia/miesiąca; i/lub
 • jaką użytkownik może wydać, korzystając ze swojego Portfela.

Ustalone limity mogą być okresowo aktualizowane według naszego uznania.

3.5        Karty przedpłacone. Możemy umożliwić użytkownikowi nabywanie kart przedpłaconych i/lub wykorzystywanie kart przedpłaconych do nabywania Treści i/lub Usług i/lub zasilania Portfela. Jeżeli kwota w Portfelu użytkownika osiągnęła limity, o których mowa w p. 3.4, użytkownik nie będzie mógł zasilić swojego Portfela kartą przedpłaconą.

3.6        Techniczne środki ochrony, połączenie z Internetem, zarządzanie prawami cyfrowymi. Niektóre Usługi mogą być przez nas chronione poprzez techniczne środki ochrony oraz zarządzanie prawami cyfrowymi, w tym m.in. zabezpieczenia fizyczne, cyfrowe znaki wodne, cyfrowe klucze aktywacyjne, uprawnienia bezpośrednie. Aby uzyskać dostęp do funkcji online, możliwości grania online i korzystania z niektórych Treści, w tym Treści, które mogą zostać odblokowane tylko raz przy użyciu unikalnego kodu, oraz do niektórych Usług chronionych technologią zarządzania prawami cyfrowymi, użytkownik może potrzebować stałego połączenia z Internetem o wysokiej prędkości.

3.7        Usługi mobilne. Niektóre Usługi dostępne są również na telefonach komórkowych, smartfonach, tabletach i innych kompatybilnych urządzeniach mobilnych. Korzystanie z Usług na urządzeniach mobilnych wymaga zgody osoby, która opłaca rachunek za dane urządzenie mobilne oraz połączenia z Internetem. Korzystanie z Usług na urządzeniu mobilnym może wiązać się z naliczeniem opłat za połączenie, za które nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. W ramach niektórych Usług mobilnych użytkownik ma możliwość dokonywania zakupów i mikrotransakcji w grach. Wygoda korzystania z Usług może różnić się w zależności od możliwości i funkcji urządzenia mobilnego i sieci. Nie jesteśmy w stanie zagwarantować takiego komfortu korzystania z Usług, jaki oferują inne urządzenia.

 

4           W jaki sposób możemy modyfikować nasze Usługi? 

4.1        Informacje ogólne. Nie udzielamy żadnych gwarancji dotyczących dostępności naszych Usług przez cały czas, na całym świecie i/lub na każdym urządzeniu. Nie udzielamy żadnych gwarancji dotyczących minimalnego okresu czasu, przez jaki będzie dostępna dana Usługa. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania w każdej chwili wszystkich lub części Usług.

4.2        Zmiana cen Usług. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen Usług, w tym do przekształcenia Usługi płatnej na Usługę dostępną nieodpłatnie i odwrotnie. Zmiana będzie mieć zastosowanie wyłącznie do zamówień złożonych po jej wejściu w życie.

4.3        Zmiana dostępu do Usług i Treści.

a)     Mamy prawo w każdej chwili i z dowolnej przyczyny, w szczególności z przyczyn technicznych takich jak aktualizacje, prace konserwacyjne lub ponowne uruchomienie, modyfikować Treści w celu ulepszenia lub optymalizacji Usług.

b)     Możemy umożliwić użytkownikowi lub poprosić go o pobranie oprogramowania, aktualizacji, łat i/lub innych programów i narzędzi dostarczanych przez nas lub naszych licencjodawców („Oprogramowanie Ubisoft”). Niniejszym udzielamy użytkownikowi osobistej, nieprzenoszalnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z Oprogramowania Ubisoft, bez ograniczeń terytorialnych, przez okres ochrony praw własności intelektualnej związanych z Oprogramowaniem Ubisoft, wyłącznie w celu korzystania z Usług. Mamy prawo określić warunki korzystania z danego Oprogramowania Ubisoft w momencie udostępnienia go użytkownikowi. Właściwości użytkowe Oprogramowania Ubisoft i Usług mogą różnić się w zależności od wykorzystywanego sprzętu. Możemy udostępniać użytkownikowi okresowe aktualizacje lub modyfikacje Oprogramowania Ubisoft, które mogą być niezbędne do dalszego korzystania z Usług.

c)     Modyfikacje mogą mieć wpływ na funkcjonowanie Usług i/lub uprawnienia nabyte przez użytkownika bądź spowodować utratę postępu w grze.

d)     Mamy również prawo:

 • określić maksymalną liczbę dni, w których Treści będą zapisane w Usługach;
 • określić maksymalną objętość wiadomości, które można wysyłać i odbierać za pośrednictwem Konta;
 • określić maksymalną pojemność pamięci przypisanej przez nasze serwery do Konta użytkownika;
 • określić maksymalną liczbę dostępów użytkownika do Usług, wraz z określeniem maksymalnego czasu trwania każdego dostępu w danym okresie.

 

5           Jakie zasady stosujemy, aby zapewnić przyjazne, bezpieczne i uczciwe środowisko gry? 

5.1        Pragniemy zagwarantować każdemu użytkownikowi przyjazne, bezpieczne i oparte na szacunku środowisko gry, zarówno w trakcie rozgrywek, jak i w każdym innym momencie podczas korzystania z naszych Usług. Jest to dla nas szczególnie ważne, ponieważ wśród użytkowników naszych Usług są osoby w różnym wieku, w tym również osoby niepełnoletnie. Aby każdy użytkownik mógł poczuć się częścią takiej życzliwej, bezpiecznej i uczciwej społeczności, konieczne jest, aby użytkownicy przestrzegali poniższych zasad („Zasady postępowania”).

5.2        Użytkownik może korzystać z Usług wyłącznie w celach zgodnych z prawem i zgodnie z ich przeznaczeniem. Korzystanie z Usług z naruszeniem obowiązującego prawa lub przepisów jest zabronione.

5.3        Poniżej znajduje się niewyczerpująca lista zakazanych praktyk, które mogą skutkować wszczęciem dochodzenia przez nasz personel i nałożeniem kar (zgodnie z p. 6):

1.     Podanie nieprawdziwych danych podczas rejestracji Konta (adres e-mail, data urodzenia itp.).

2.     Utworzenie i korzystanie z niewłaściwej nazwy użytkownika lub awatara. Dotyczy to m.in. korzystania z nazw lub obrazów:

·       zawierających wulgaryzmy, odniesienia seksualne lub mowę nienawiści, przyzwalających na terroryzm, faszyzm, przemoc wobec dzieci; lub

·       zawierających jakiekolwiek odwołania do religii, poglądów politycznych lub mogących z łatwością wywoływać spory lub podziały.

3.     Podszywanie się pod innych użytkowników lub naszych przedstawicieli. Dotyczy to m.in.:

·       utworzenia Konta o dużym podobieństwie do istniejącego Konta lub użytkownika, z wyraźnym zamiarem podszycia się pod tego użytkownika bez jego/jej zgody;

·       publikowania komentarzy lub utworzenia Konta, które mogłyby sugerować, że pochodzą od naszych przedstawicieli lub osób o podobnych uprawnieniach.

4.     Znieważanie, prześladowanie lub zastraszanie użytkowników i/lub naszych przedstawicieli (tj. naszych pracowników, członków naszej społeczności (moderatorów, głównych graczy itd.)) przy użyciu dowolnej formy komunikacji (m.in. narzędzi do tworzenia Treści, Forów, czatów w grze lub czatów bądź komunikatorów głosowych), za pomocą jakiegokolwiek nośnika w ramach Usług i/lub na stronach podmiotów trzecich.

Dotyczy to m.in.:

·       Trollowania (zamieszczania wpisów, które celowo wywołują kontrowersje lub są nie na temat, aby sprowokować innych użytkowników),

·       Flejmów (ciągłego obrażania innych użytkowników),

·       Spamowania (zamieszczania absurdalnych lub niezwiązanych z tematem postów lub zamieszczania wielokrotnie takich samych lub podobnych wpisów),

·       Używania języka lub treści, które są niestosowne, nielegalne, niebezpieczne, zawierają groźby, są obelżywe, obraźliwe, nieprzyzwoite, o wyraźnie seksualnym charakterze, wulgarne, oszczercze, naruszające prywatność, propagujące nienawiść, rasistowskie, seksistowskie, homofobiczne, transfobiczne, niezgodne z zasadami etycznymi lub noszące cechy prześladowania.

5.     Stwarzanie zagrożenia dla osób niepełnoletnich oraz nieodpowiednie zachowanie względem osób niepełnoletnich, w tym:

·       uwodzenie (zachęcanie użytkowników do niestosownych lub niezgodnych z prawem czynów w ramach Usług i/lub poza nimi);

·       komentarze, wiadomości prywatne, Treści tworzone przez użytkowników, które nawiązują do nieodpowiedniego zachowania względem osób niepełnoletnich, m.in. przemocy fizycznej i wykorzystywania seksualnego, materiały pornograficzne i wszelkie inne nieprzyzwoite treści;

·       inne działania lub komentarze, o których mowa w Zasadach postępowania, skierowane do osób niepełnoletnich lub ich dotyczące.

6.     Korzystanie w ramach Usług z jakichkolwiek środków, które nie zostały przez nas wyraźnie dopuszczone, w celu gromadzenia lub przechwytywania danych innych użytkowników. Dotyczy to m.in.:

·       phishingu (prób wyłudzenia od innego użytkownika danych osobowych, danych Konta lub innych informacji o charakterze prywatnym);

·       doxingu (ujawniania, odtwarzania w inny sposób lub dostarczania komukolwiek danych osobowych innego użytkownika);

·       sniffingu (kradzieży lub przechwytywania danych poprzez śledzenie ruchu sieciowego).

7.     Wykorzystywanie elementów, które naruszają prawa własności intelektualnej lub inne prawa, przysługujące nam lub jakimkolwiek innym podmiotom.

8.     Nieuprawnione ujawnianie informacji, tj. tworzenie, wykorzystywanie, udostępnianie i/lub publikowanie przy użyciu jakichkolwiek środków, w obrębie Usług i/lub poza nimi, jakichkolwiek treści, które naruszają obowiązek zachowania poufności, prawo osoby fizycznej do prywatności lub które zachęcają do czynów niezgodnych z prawem (np. piractwo, cracking lub rozpowszechnianie nieoryginalnego oprogramowania).

9.     Sprzedaż, dzierżawa, wprowadzanie na rynek, aranżacja, modyfikacja, dekompilacja, deasemblacja, programowanie zwrotne, tłumaczenie, adaptacja, odtwarzanie, dystrybucja, rozpowszechnianie, repostowanie, przesyłanie, katalogowanie, kopiowanie, wypisywanie i/lub automatyzowanie jakichkolwiek informacji, programów, produktów lub innych elementów Treści i/lub Usług przy użyciu jakichkolwiek środków, bez naszej wyraźnej zgody.

10.  Modyfikowanie, zniekształcanie, blokowanie, obciążanie w nienaturalny sposób, zakłócanie, spowalnianie i/lub uniemożliwianie normalnego funkcjonowania wszystkich lub części Usług bądź dostępu innych użytkowników do nich lub funkcjonowania sieci partnerskich, a także usiłowanie któregokolwiek z powyższych działań.

Dotyczy to m.in. przeprowadzania ataków typu DDoS (ang. Distributed denial-of-service), których celem jest blokada usług.

11.  Przesyłanie lub rozpowszechnianie wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb, uszkodzonych plików i/lub innych szkodliwych narzędzi lub uszkodzonych danych i/lub organizacja ataków lub jakikolwiek udział w atakach na nasze serwery i/lub Usługi bądź też serwery i usługi naszych usługodawców i/lub partnerów.

12.  Wykorzystywanie lub wprowadzanie do obiegu programów komputerowych do automatyzacji i obsługi makr, w szczególności wykorzystywanie i/lub wprowadzanie do obiegu programów lub aplikacji typu cheaty, hacki, boty, skrypty lub trainery.

13.  Wykorzystywanie lub wprowadzanie Usług do obiegu za pośrednictwem serwisów bliźniaczych.

14.  Inny rodzaj manipulacji, który daje użytkownikowi (i/lub członkom zespołu) nieuczciwą przewagę (np. wallhacki, aimhacki) lub wpływa negatywnie na doświadczenia innych użytkowników.

15.  Wykorzystywanie transmisji na żywo innego streamera do zdobycia nieuczciwej przewagi lub prześladowania streamera w grze, np. stream sniping.

16.  Każde zachowanie, które zakłóca ogólny przebieg rozgrywki w samej grze, na Forum lub w jakiejkolwiek Usłudze, a w szczególności:

·       spamowanie,

·       stan AFK (ang. Away From Keyboard),

·       farming,

·       reklamowanie innych produktów lub zabieganie o nie,

·       prześladowanie w grze lub niesportowe zachowania, w szczególności zabijanie członków swojego zespołu, przedwczesne wyjście z gry z powodu gniewu spowodowanego jej przebiegiem, blokowanie interakcji pomiędzy graczami i/lub inne zachowania w grze, których celem jest zakłócenie lub przerwanie ogólnego przebiegu rozgrywki.

17.  Wykorzystywanie usterek lub błędów, które dają użytkownikowi nieuczciwą przewagę nad innymi użytkownikami lub zagrażają ogólnej równowadze lub ekonomice Usługi.

18.  Korzystanie z pomocy innych użytkowników lub oferowanie pomocy innym użytkownikom w celu zyskania nieuczciwej przewagi. Dotyczy to m.in.:

·       łączenia sił z oszukującymi użytkownikami;

·       łączenia sił z bardziej doświadczonymi użytkownikami w celu podniesienia swojego poziomu/statystyk w obszarach gry normalnie zarezerwowanych dla nowych użytkowników;

·       tworzenia alternatywnych Kont w celu połączenia sił z nowymi lub mniej doświadczonymi użytkownikami, aby pomóc im w sposób nieuczciwy podnieść poziom/statystyki.

19.  Nabywanie, wykorzystywanie i/lub promowanie niedozwolonych korzyści opracowanych przez podmioty trzecie, takich jak usługi dobierania graczy umożliwiające podniesienie rangi.

20.  Uzyskanie lub próba uzyskania nieuprawnionego dostępu do elementów Usług.

21.  Tworzenie, dostarczanie, wykorzystywanie alternatywnych metod korzystania z Usług, np. emulatorów serwerów.

22.  Ponowne zamieszczanie treści, które były już moderowane na Forach lub w innych Usługach.

23.  Blokowanie komunikacji głosowej, celowe wykorzystywanie dźwięków do zagłuszania rozmów głosowych innych osób.

24.  Omijanie ograniczeń regionalnych związanych z Usługą za pomocą serwerów pośredniczących, sieci VPN lub innych narzędzi.

25.  Nieprawidłowe korzystanie z opcji „Pomoc” lub funkcji „Zgłoś” bądź przesyłanie naszemu personelowi, w tym zespołowi ds. wsparcia klienta, fałszywych zgłoszeń.

26.  Oszustwo, wycofanie środków za transakcję dokonaną kartą kredytową lub „obciążenie zwrotne” skutkujące powstaniem ujemnego salda. Obciążenie zwrotne może nastąpić wskutek kradzieży karty kredytowej, kradzieży tożsamości lub korzystania z karty przez członków rodziny lub znajomych bez zgody jej posiadacza.

27.  Nadużycia finansowe, próby oszukania lub wprowadzenia w błąd innych osób w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

28.  Nabycie, sprzedaż, wydzierżawienie, udostępnienie, użyczenie, zamiana lub przeniesienie w jakikolwiek inny sposób własności Konta i/lub środków dostępu do Konta i/lub umożliwienie osobie trzeciej w jakikolwiek sposób korzystania z niego, w ramach Usług lub na stronie podmiotu trzeciego.

29.  Nieprzestrzeganie poleceń naszego przedstawiciela.

 

6           Jakie kary stosujemy w celu przeciwdziałania niedozwolonym praktykom i ich zwalczania? 

W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu i/lub Kodeksu postępowania mamy prawo nakładać na użytkowników kary. Kary określane są indywidualnie, na podstawie wielu różnych kryteriów, w szczególności powagi naruszenia, liczby naruszeń oraz ich wpływu na Usługi, innych użytkowników i/lub naszych przedstawicieli.

Poniżej przedstawiono niewyczerpującą listę stosowanych przez nas kar:

1.     Udzielenie ostrzeżenia,

2.     Dezaktywacja nazwy użytkownika, awatara lub hasła,

3.     Cofnięcie postępu w grze do poprzedniego stanu,

4.     Obniżenie poziomu Konta lub poziomu/liczby punktów w danej Usłudze,

5.     Ograniczenie dostępu do poszczególnych funkcji (np. czatów) w jednej lub kilku Usługach,

6.     Tymczasowa blokada dostępu Konta do jednej lub kilku Usług,

7.     Długoterminowa blokada dostępu Konta do jednej lub kilku Usług,

8.     Uniemożliwienie dostępu do określonej Usługi lub kilku Usług na danym urządzeniu, i/lub

9.     Zawieszenie lub zamknięcie Konta i/lub możliwości korzystania z jednej lub kilku Usług bądź części Usług zgodnie z p. 8.2.

W celu wykrywania niedozwolonych praktyk i/lub nakładania odpowiednich kar mamy prawo stosować własne i/lub zewnętrzne rozwiązania zabezpieczające przed oszukiwaniem.

W przypadku podejrzenia, że użytkownik postąpił niezgodnie z prawem w obrębie Usług lub poza nimi, mamy prawo ograniczyć dostęp użytkownika do wszystkich lub części Usług, aby zagwarantować naszym użytkownikom przyjazne, bezpieczne i uczciwe środowisko gry.

Ponadto zastrzegamy sobie prawo do podjęcia kroków prawnych na gruncie prawa cywilnego i karnego, aby zmusić użytkownika do zaprzestania naruszeń jego prawnych i umownych obowiązków i uzyskać odszkodowanie za poniesione przez nas straty. W szczególności zastrzegamy sobie prawo do pociągnięcia do odpowiedzialności użytkownika, który celowo uszkodził lub usiłował uszkodzić Usługi lub zakłócił prawidłowe funkcjonowanie Usług albo udzielił komuś wsparcia w takich działaniach.

 

7           W jaki sposób można zgłosić treści, które są niezgodne z prawem? 

7.1        Zgłaszanie Treści niezgodnych z Regulaminem.

Jeżeli użytkownik uważa, że Treści udostępnione w ramach Usług są niezgodne z niniejszym Regulaminem, może je zgłosić, korzystając z opcji „Zgłoś”, o ile jest dostępna w Usłudze, lub kontaktując się z zespołem ds. wsparcia klienta pod adresem https://support.ubi.com.

Abyśmy mogli szybko odpowiedzieć na zgłoszenie użytkownika, należy w nim zawrzeć jak najwięcej informacji:

 • Podać datę zgłoszenia;
 • Podać swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania i adres e-mail;
 • Wskazać i opisać Treści, które zdaniem użytkownika są niezgodne z Regulaminem, ze wskazaniem ich dokładnej lokalizacji;
 • Wyjaśnić, dlaczego zdaniem użytkownika Treści są niezgodne z Regulaminem i powinny zostać usunięte, wskazując odpowiedni punkt Regulaminu i w miarę możliwości dowody;
 • Zawrzeć oświadczenie o prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu.

7.2        Zgłaszanie Treści naruszających prawa własności intelektualnej.

Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób i oczekujemy tego samego od użytkowników. Jeżeli użytkownik uważa, że jakiekolwiek Treści udostępnione w ramach Usług naruszają jego prawa własności intelektualnej, może je zgłosić, wysyłając wiadomość e-mail na adres Copyright-infringement@ubisoft.com, ze wskazaniem informacji wymienionych poniżej:

 • Informacje wymienione w p. 7.1;
 • Dowód, że użytkownik jest uprawniony do występowania w imieniu posiadacza praw będących przedmiotem domniemanego naruszenia lub – jeżeli użytkownik występuje w imieniu swojego przedsiębiorstwa – rodzaj podmiotu, jego nazwa, siedziba oraz stanowisko, jakie użytkownik w nim zajmuje;
 • Wyraźne wskazanie utworu chronionego prawami własności intelektualnej użytkownika, będącego przedmiotem domniemanego naruszenia, a także wskazanie wszelkich okoliczności dowodzących istnienia praw użytkownika;
 • W stosownych przypadkach: informacje dotyczące rejestracji powyższych praw lub wniosków o ich rejestrację, w tym informacja o kraju rejestracji lub kraju, w którym złożono wniosek o ich rejestrację, okresie ochrony oraz numer rejestracyjny lub numer wniosku;
 • Kopia pisma wysłanego do autora spornych Treści z żądaniem usunięcia lub modyfikacji Treści bądź oświadczenie o braku możliwości nawiązania kontaktu z autorem.

7.3        Odpowiedzi na zgłoszenia.

Po otrzymaniu zgłoszenia użytkownika zastrzegamy sobie prawo do postępowania według naszego uznania. W szczególności zastrzegamy sobie prawo do usunięcia i/lub dezaktywacji zgłoszonych Treści oraz zobowiązania użytkowników do zaprzestania korzystania z takich Treści.

W przypadku usunięcia lub dezaktywacji Treści opublikowanych przez użytkownika z naruszeniem Regulaminu i/lub praw własności intelektualnej osób trzecich, zastrzegamy sobie prawo do nałożenia na użytkownika kar, o których mowa w p. 6.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że bezzasadne i świadome zgłoszenie Treści w celu doprowadzenia do ich usunięcia lub uniemożliwienia ich rozpowszechniania za pośrednictwem naszych Usług jest sprzeczne z prawem i karalne.

 

8           Czy Konto użytkownika może zostać zamknięte?  

TAK. Konto może zostać zamknięte z naszej inicjatywy lub z inicjatywy użytkownika.

8.1        Zamknięcie Konta z inicjatywy użytkownika.

Użytkownik może w każdej chwili zamknąć swoje Konto, wypełniając formularz dostępny pod adresem: https://support.ubi.com lub zamknąć konto na stronie: https://account.ubisoft.com, w zakładce „Informacje o koncie”, zwłaszcza jeżeli nie akceptuje Regulaminu lub wprowadzonych w nim zmian.

8.2        Zamknięcie Konta lub ograniczenie dostępu do Usług z naszej inicjatywy.

Mamy prawo w każdej chwili, automatycznie i według naszego wyłącznego uznania zawiesić lub zamknąć Konto użytkownika i uniemożliwić mu korzystanie z jednej lub kilku Usług lub ich części:

 • jeżeli użytkownik otrzymał od nas formalne żądanie przedstawienia dowodu tożsamości lub zaprzestania określonego działania, zachowania lub naruszania niniejszego Regulaminu;
 • jeżeli mamy uzasadnione podstawy, by sądzić, że użytkownik naruszył niniejszy Regulamin (w tym Zasady postępowania) lub warunki obowiązujące w odniesieniu do jakiejkolwiek Usługi;
 • z dowolnej innej przyczyny związanej z działalnością użytkownika w obrębie Usług lub poza nimi;
 • po zawiadomieniu użytkownika, jeżeli Konto użytkownika jest nieaktywne od co najmniej sześciu miesięcy.

Jeżeli użytkownik posiada więcej niż jedno Konto, zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia wszystkich Kont użytkownika po zawieszeniu lub zamknięciu przez nas jednego z nich zgodnie z opisaną procedurą.

8.3        Skutki zamknięcia/zawieszenia Konta.

 • Brak możliwości korzystania z Usług i Treści.
 • Utrata i możliwość usunięcia przez nas profilu użytkownika oraz powiązanych z nim informacji, które użytkownik nam przekazał, w tym Treści, które użytkownik opublikował, dodał lub udostępnił w Usługach, w szczególności nazwy użytkownika, awatara i Treści tworzonych przez użytkownika. 
 • Zastrzegamy sobie prawo do przechowywania danych osobowych powiązanych z profilem użytkownika przez uzasadniony okres czasu zgodnie z naszą Polityką prywatności.
 • Użytkownik nie będzie mógł ponownie utworzyć Konta bez naszej wyraźnej zgody, której możemy udzielić według swojego uznania i o którą można poprosić na https://support.ubi.com.
 • W przypadku zamknięcia Konta użytkownik straci dostęp do Konta oraz wszystkich zapisanych plików i postępów w grze związanych z Usługami.
 • W przypadku zamknięcia Konta lub ograniczenia dostępu do Usług związanych z Kontem użytkownikowi nie będzie przysługiwać zwrot żadnych środków (za niewykorzystane Usługi, niewykorzystaną część okresu subskrypcji, niewykorzystane punkty lub Wirtualną walutę Ubisoft) ani możliwość ich wymiany na gotówkę.

 

9           Czy osoby niepełnoletnie mogą korzystać z naszych Usług? 

9.1        Jeżeli zgodnie z prawem obowiązującym w kraju zamieszkania użytkownik jest osobą niepełnoletnią, użytkownik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem z pomocą rodzica lub opiekuna.

9.2        Zalecamy, aby rodzice lub opiekunowie kontrolowali grę swoich dzieci, zwłaszcza jeśli grają one online, i zapoznali się z udostępnionymi przez nas i/lub naszych partnerów rozwiązaniami w zakresie kontroli rodzicielskiej. Zachęcamy do odwiedzenia strony „Kącik rodzica” przygotowanej we współpracy z ekspertami, graczami i rodzicami, dostępnej pod adresem https://ubisoft.com/en-us/company/parents.aspx, gdzie odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania oraz udzielamy porad i wskazówek.

9.3        Mamy prawo ograniczyć dostęp do niektórych Usług na podstawie kryterium wiekowego, a w przypadku osób niepełnoletnich poniżej określonego roku życia możemy umożliwić im korzystanie z pewnych Usług wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna.

9.4        W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za działania osób niepełnoletnich podejmowane bez zgody ich rodzica lub opiekuna prawnego. W każdym wypadku to rodzice i opiekunowie prawni będą ponosić odpowiedzialność za korzystanie z Usług przez osoby niepełnoletnie. Udzielenie przez rodzica lub opiekuna prawnego zgody na rejestrację jego dziecka w celu korzystania z Usług jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu korzystania z Usług przez dziecko.

 

10        Jakie prawa własności intelektualnej są związane z naszymi Usługami i Treściami? 

10.1     Usługi i Treści są chronione krajowymi i międzynarodowymi przepisami prawa i traktatami. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień wyraźnie wskazanych w niniejszym Regulaminie, my, nasi licencjobiorcy oraz licencjodawcy zastrzegamy sobie prawa własności intelektualnej (zgodnie z poniższą definicją) do Usług i Treści. Powielanie lub odtwarzanie tych elementów w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek celu bez naszej uprzedniej zgody jest zabronione.

Prawa własności intelektualnej” oznaczają patenty, prawa do wynalazków, prawa autorskie i prawa pokrewne, znaki towarowe, nazwy handlowe, prawa pokrewne, prawo do wizerunku, tajemnice handlowe, domeny, prawa do innych oznaczeń handlowych, prawa do wartości firmy lub prawo do wystąpienia na drogę sądową w związku z bezprawnym używaniem marki, prawa wynikające z przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, prawa do wzorów, prawa do oprogramowania komputerowego, prawa do baz danych, prawa do topografii, autorskie prawa osobiste, prawa do informacji poufnych (w tym know-how i tajemnic handlowych) oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej, niezależnie od tego, czy zostały zarejestrowane bądź nie, w tym wnioski o przyznanie takich praw, jak również ich wznowienie lub rozszerzenie oraz wszelkie podobne lub równoważne prawa lub formy ochrony istniejące w jakimkolwiek miejscu na świecie.

10.2     Użytkownik ma prawo przesyłać w ramach Usług lub poza nimi recenzje, komentarze, sugestie, propozycje, materiały i opinie („Przesyłane treści”). Doceniamy taką formę zaangażowania, jednak użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie mamy żadnych zobowiązań odnośnie do Przesyłanych treści, które nie zostały przez nas zamówione, a w szczególności nie mamy obowiązku przyjmować, analizować, recenzować ani zwracać użytkownikom nadesłanych materiałów ani potwierdzać odbioru Przesyłanych treści. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że produkty, usługi i funkcjonalności przez nas opracowane lub opublikowane mogą wydawać się podobne lub takie same jak Przesyłane treści, które nie zostały przez nas zamówione. 

 

11        Jakie są warunki tworzenia/zamieszczania Treści w ramach naszych Usług? 

Ubisoft oferuje Użytkownikowi możliwość: (i) tworzenia treści, które mogą być oryginalne lub nie być przedmiotem żadnych praw ("Treści Tworzone przez Użytkowników" lub „UGC") przy użyciu narzędzi lub w niektórych przypadkach także Zawartości udostępnionych Użytkownikowi przez Ubisoft w ramach niektórych Usług, oraz (ii) publikowania tych UGC w ramach Usług lub na innych stronach internetowych lub w innych mediach na warunkach wskazanych poniżej. Jeśli Użytkownik stworzy UGC, zobowiąże się do przestrzegania postanowień niniejszych Warunków w każdym przypadku w czasie oraz po stworzeniu UGC. Niniejsze Warunki będą nadal obowiązywały także po usunięciu Konta.

11.1     UGC powstałe z wcześniej istniejącej Zawartości Ubisoft:

Użytkownik przyznaje, iż UGC mogą być rozwijane i tworzone przy użyciu narzędzi lub na podstawie wcześniej istniejącej Zawartości należącej do Ubisoft, takiej jak w szczególności i bez ograniczeń, tytuły, fikcyjne postaci, nazwy, motywy, obiekty, dekoracje, kostiumy, efekty, teksty, dialogi, slogany, miejsca, postacie, schematy, koncepcje, projekty, grafiki, animacje, dźwięki, kompozycje muzyczne, choreografie i inne występy, wideo, efektów audiowizualnych, przyjazne dla Użytkownika funkcje i inne elementy gry lub Usługi.

W odniesieniu do tego, Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę, aby Ubisoft stał się jedynym właścicielem wszystkich praw związanych z UGC, które Użytkownik stworzy z istniejącej wcześniej Zawartości Ubisoft, kiedy tylko powstaną. Akceptując niniejsze Warunki, Użytkownik zgadza się jednocześnie na przeniesienie nieodwołalnie na Ubisoft, bezpłatnie i bez ograniczeń, wszystkich praw, które Użytkownik może posiadać w stosunku do UGC, w tym m.in. praw do znaków towarowych, patentów, tajemnic handlowych, praw autorskich, praw pokrewnych i powiązanego prawa do prywatności, w celu umożliwienia Ubisoft swobodnego korzystania z następujących praw, w szczególności takich jak:

1.     prawo do kopiowania, stale lub czasowo, w jakikolwiek sposób lub formie, za pomocą wszystkich znanych lub jeszcze nieznanych środków, w szczególności:

·       prawo do połączenia UGC w całości lub w części z wszystkimi produktami oraz Usługami Ubisoft;

·       prawo do wgrywania i pobierania, wyświetlania, wykonywania, przekazywania lub przechowywania w jakikolwiek sposób, w jakimkolwiek miejscu i na dowolnym nośniku, UGC i wszystkich produktów zawierających całość lub część UGC;

·       prawo do zorganizowania, poprawiania, opracowania, tłumaczenia, digitalizacji, kodowania lub w jakikolwiek inny sposób modyfikowania UGC i do rozpowszechniania wyników jakiegokolwiek z powyższych działań, za pomocą wszelkich środków i na wszystkich nośnikach istniejących lub przyszłych;

·       prawo do dokonywania kopii całości lub części UGC i wszystkich produktów zawierających całość lub część UGC, w tym zmodyfikowanych lub przetłumaczone wersji, w liczbie egzemplarzy, o których zdecyduje Ubisoft, w dowolny sposób i na wszystkich nośnikach (zwłaszcza mediów cyfrowych, CD, CD-ROM, DVD, kaset gry, telefonach komórkowych, PDA, Internet, itp.);

·       prawo wprowadzania do obrotu, w zamian za wynagrodzenie lub nieodpłatnie, i do rozpowszechniania (włączając w to wynajem, sprzedaż i użyczenie) całości lub części UGC, włączając w to modyfikowane lub przearanżowane wersje, i wszystkie produkty zawierające UGC, za pomocą jakiegokolwiek procesu i na dowolnych nośnikach znanych lub jeszcze nieznanych;

·       prawo do powielania UGC w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie i na dowolnym nośniku, jak okaże się to niezbędne do wykonywania praw do korzystania, o których mowa poniżej;

2. prawo do reprezentowania i nadawania UGC we wszystkich miejscach dostępnych dla publiczności i we wszystkich miejscach prywatnych, jakimikolwiek środkami w jakikolwiek sposób i za pomocą jakichkolwiek znanych lub nieznanych jeszcze środków (w szczególności za pomocą stacji naziemnej, przekazu satelitarnego i kablowy, za pomocą światłowodów, płatnej lub darmowej telewizji, komputera, drogą elektroniczną, sieci Internet, ADSL, platform wideo, telewizji internetowej i strumienia wideo, streakingu, MMDS TV, TV na telefony komórkowe, catch-up TV);

3. prawo do korzystania z UGC w jakikolwiek sposób w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, w celu prezentacji, promocji i reklamy dla wszystkich produktów i Usług Ubisoft;

4. prawo do udostępniania publiczności UGC lub innego produktu zawierającego UGC w jak najszerszym zakresie, zwłaszcza poprzez transfer, licencję lub jakąkolwiek umowę, czasowo lub na stałe, w zamian za opłatę lub bezpłatnie, wszelkimi środkami znanymi lub nieznanymi w chwili obecnej, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub jakiejkolwiek sieci cyfrowej, płatnej telewizji, płatnych systemów gier lub transmisji telewizyjnej, ogólnie przez wszystkie media lub sieci (zwłaszcza analogowe i cyfrowe sieci i media, telekomunikacyjne sieci i media i komputerowe sieci i media);

5. prawa do produkcji lub zlecenia produkcji jakichkolwiek nowych produktów lub usług na podstawie UGC lub na podstawie jakiegokolwiek produktu obejmującego UGC, reprodukowanych w dotychczasowej formie lub zmodyfikowanych przez Ubisoft lub przez dowolny wybrany podmiot trzeci;

6. prawo wykorzystywania UGC z innymi produktami zawierającymi UGC, tj. w szczególności:

·       prawo do stosowania lub wykorzystania całości lub części UGC i jakichkolwiek produktów zawierających UGC w jakiejkolwiek formie, z lub bez dostosowania do korzystania w formie towarów handlowych, w szczególności w celu: publikowania lub produkcji książek i komiksów, przewodników po grach lub książek powstałych w oparciu o scenariusz lub grafikę gry lub Usługi, recenzji, kalendarzy, artykułów piśmiennych, naklejek, plakatów, materiałów biurowych, akcesoriów do komputerów lub konsoli do gier, tapet komputera, wygaszaczy ekranu, figurek, gier, zabawek w jakichkolwiek materiałach, tkanin, naczyń, rysunków, materiałów reklamowych (w szczególności wyświetlanych w Internecie maili), reprodukcji dźwiękowych i wizualnych i przedstawień (w szczególności filmów, raportów, filmów dokumentalnych, pokazów scenowych, parków rozrywki, itp.), i wszystkich innych obiektów, które zawierają wszystkie lub część UGC w swojej treści lub w formie dekoracji, opakowania lub prezentacji;

·       Prawo do produkcji "sequeli", "prequeli", "dodatków", kontynuacji typu "spin-off" oraz konwersji jakiejkolwiek gry lub innych materiałów zawierających UGC na dowolnej platformie, w każdym języku i w jakiejkolwiek formie, według wyboru Ubisoft;

i ogólnie wszystkich uprawnień autora w związku z jego własnością dzieła.

To przeniesienie praw następuje na całym świecie oraz w okresie ochrony każdego UGC w obowiązujących przepisach.

Ubisoft, lub jakakolwiek osoba trzecia, do której prawa dotyczące UGC zostały przekazane zgodnie z niniejszym artykułem, może zgłosić lub zarejestrować wszelkie wnioski o prawa własności intelektualnej odnoszące się do UGC we własnym imieniu, we wszystkich krajach na świecie. Użytkownik zobowiązuje się do (i) podpisanie i dostarczenie wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przez Ubisoft, lub przez stronę, na którą prawa zostały przeniesione do wszystkich celów rejestracji, a w szczególności do podpisania jakiejkolwiek prośby/żądania, aktu przeniesienia własności lub innego dokumentu, który może być konieczny w celu umożliwienia Ubisoft lub osobie trzeciej, na którą prawa do rejestracji zostały przeniesione i do uzyskania patentów, praw własności, ochrony znaków i innych form ochrony, odnoszących się do UGC i do bycia postrzeganym jako posiadacz wszystkich majątkowych praw i własności praw związanych z UGC oraz (ii) do zapewnienia wszelkiej niezbędnej pomocy Ubisoft lub osobie trzeciej, na którą prawa zostały przeniesione, na koszt Ubisoft lub wspomnianą osobą trzecią, w każdej czynności, procedurze lub jakiekolwiek kroki skierowane na zastosowanie zapisów niniejszego artykułu, zarówno w Polsce jak i za granicą.

W przypadku wydania orzeczenia przez właściwy sąd, że wszystkie lub niektóre prawa dotyczące UGC utworzone przez Użytkownika nie mogą być skutecznie przeniesione na Ubisoft zgodnie z artykułem 11.1 powyżej, Użytkownik udzieli Ubisoft, nieodpłatnie, na stałe lub na cały okres prawnej ochrony UGC zgodnie z prawem własności intelektualnej, nieodwołalne i zbywalne prawo do użytkowania, reprodukcji, przedstawiania, zmiany, wyświetlania, dystrybucji i ogólnie wykorzystania UGC zgodnie z artykułem 11.1, za pomocą dowolnych środków, na wszystkich znanych lub nieznanych jeszcze nośnikach, do wszystkich celów (zarówno komercyjnych jak i niekomercyjnych) na całym świecie, bez konieczności wspominania o Użytkowniku jako o twórcy UGC, z zastrzeżeniem ograniczeń technicznych lub eksploatacyjnych.

Podobnie, Użytkownik udziela bezpłatnie innym Użytkownikom przedmiotowych Usług i gier, na stałe lub na cały okres prawnej ochrony UGC zgodnie z prawem własności intelektualnej, niewyłącznego nieodwołalnego prawa do korzystania z UGC utworzonego i opublikowanego przez Użytkownika, w celu korzystania z gier i Usług oferowanych przez Ubisoft, na całym świecie, w granicach dozwolonych przez Ubisoft, a w szczególności do korzystania, wyświetlania, kopiowania, adaptacji i modyfikacji tych UGC i tworzenia dzieł pochodnych w ramach Usług. Licencja ta będzie obowiązywać również po każdym częściowym unieważnieniu licencji udzielonej Użytkownikowi przez Ubisoft do korzystania z Usług lub niniejszych Warunków.

Korzystanie przez Użytkownika z UGC opracowanych na podstawie wcześniej istniejących Zawartości Ubisoft:

Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z UGC opracowanych na podstawie wcześniej istniejącej Zawartości UBISOF w sposób niezgodny z warunkami ściśle określonymi poniżej.

Ubisoft niniejszym udziela Użytkownikowi niewyłącznej i niezbywalnej licencji osobistej, odwoływalnej w każdym czasie, do korzystania z UGC stworzonych przez Użytkownika na podstawie wcześniej istniejących Zawartości Ubisoft, na całym świecie i na czas korzystania z Usług, w celu:

 • nagrania ich na konsoli, komputerze, telefonie komórkowym lub innym nośniku Użytkownika używanym do korzystania Usług,
 • przekazanie ich przyjaciołom Użytkownika korzystającym z Usługi, oraz
 • wgrania i korzystanie z nich w ramach Usługi lub innych usług Ubisoft lub sieci partnerskiej, dozwolonej przez Ubisoft.

Inni Użytkownicy Usługi udzielają Użytkownikowi osobistej licencji, odwoływalnej w każdym czasie, niewyłącznej i niezbywalnej, do korzystania z UGC, które stworzyli w ramach Usługi zgodnie z niniejszymi Warunkami. Warunki takiej licencji są określone w Artykule 6.4 powyżej.

11.2     UGC przedstawiające wizerunek:

Jeśli UGC, które stworzył i opublikował Użytkownik przedstawia jego wizerunek, Użytkownik udziela Ubisoft prawa do korzystania z jego wizerunku w zakresie umożliwiającym Ubisoft dalsze świadczenie Usługi z tym wizerunkiem, na całym świecie i przez cały czas trwania przedmiotowych Usług. Użytkownik wyraża w tym celu zgodę, aby UGC zawierające wizerunek Użytkownika były wykorzystywane przez Ubisoft na warunkach opisanych w Artykulem 11.1. Jeśli UGC, które opublikował Użytkownik w ramach Usług przedstawia wizerunek jakiejkolwiek innej osoby, Użytkownik zapewnia, że otrzymał wcześniej zgodę tej osoby do używania jej wizerunku przez Ubisoft zgodnie z postanowieniami niniejszej Artykuł 11, oraz zobowiązuje się zapłacić pełne odszkodowanie za wszelkie szkody, które mogą być poniesione przez Ubisoft w przypadku uzasadnionego powództwa, reklamacji, działań lub roszczeń ze strony jakiejkolwiek osoby trzeciej, dotyczących korzystania z wizerunku tej osoby przez Ubisoft.

11.3     UGC, które nie powstały na podstawie wcześniej istniejącej Zawartości Ubisoft:

Dla każdego UGC stworzonego przez Użytkownika za pośrednictwem Usług, niezależnie od istniejących wcześniej Treści Ubisoft, Użytkownik zgadza się udzielić nieodpłatnie Ubisoft i jego licencjobiorcom, dystrybutorom, agentom, przedstawicielom i innym autoryzowanym Użytkownikom, licencji, która będzie niewyłączna, nieodwołalna, zbywalna (w całości lub w części) i nieograniczona w czasie (lub ważna przez cały okres prawnej ochrony UGC zgodnie z prawem własności intelektualnej) na korzystanie z UGC, jego kopiowanie, wyrażanie, transmisję, podkreślanie, wystawienie, dystrybucję, indeksowanie, adaptację, korektę, opracowanie, tłumaczenie, cyfryzację, kodowanie i inne modyfikacje (w tym bez ograniczeń, dodawanie komentarzy, usuwanie tekstów i muzyki lub zastąpienie ich słowami i muzyką wybraną przez Ubisoft), tworzenie produktów pochodnych na podstawie UGC w szczególności towarów handlowych (zgodnie z definicją w artykule 11.1 powyżej), ich prezentację oraz wykorzystanie w innym zakresie, w całości lub w części, na wszystkich nośnikach i przy zastosowaniu wszelkich sposobów i procesów znanych i nieznanych w chwili obecnej i na całym świecie, w każdym celu, w tym włączając, bez ograniczeń, rozrywkę, informacje, reklamy, promocję i sprzedaż wszystkich Usług Ubisoft lub produktów, dla celów handlowych lub reklamowych (zwaną dalej "licencją UGC"). Przyjmuje się niniejszym, że licencja UGC obejmuje udzielenie licencji co do wszystkich praw majątkowych Użytkownika dotyczących UGC, jego znaków towarowych, patentów, tajemnic handlowych i innych intelektualnych praw własności przemysłowej i praw pokrewnych oraz zawartych w UGC.

11.4     We wszystkich przypadkach:

 1. użycie przez Użytkownika jakichkolwiek UGC w celach komercyjnych jest całkowicie niedozwolone;

 2. możliwość tworzenia UGC lub publikowania jakichkolwiek Zawartości przez Użytkownika jest elementem Usługi oferowanej przez Ubisoft, co nie uprawnia Użytkownika do jakiegokolwiek wynagrodzenia, w tym w sytuacjach, gdy UGC jest udostępniane innym Użytkownikom gier lub Usługi;

 3. Użytkownik zapewnia Ubisoft, że Zawartość (UGC lub inna), którą Użytkownik publikuje w trakcie korzystania z Usługi nie narusza praw jakiejkolwiek osoby trzeciej (praw do wizerunku, prawa do prywatności lub innych praw), w szczególności nie stanowi naruszenia prawa własności lani nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, także w odniesieniu do sytuacji, gdy zawartość jest wykorzystywana przez Ubisoft w ramach świadczenia Usług;

 4. Użytkownik zobowiązuje się nie tworzyć, korzystać, udostępniać i publikować w ramach Usługi jakiegokolwiek elementu (tekstu, obrazu, dźwięku, filmu itp.), które mogą być uznane w dowolnym momencie za oczywiście niezgodne z prawem, agresywne, oszczercze, pornograficzne, obsceniczne, wulgarne, rasistowskie, mogą wzniecać nienawiść, pornograficzne, okrutne lub niosące zagrożenie dla porządku publicznego;

 5. Użytkownik jest osobiście odpowiedzialny za tworzenie, wykorzystywanie i publikację swoich Zawartości w ramach Usługi i zobowiązuje się do pokrycia szkody Ubisoft, a w stosownych przypadkach, jego licencjodawców, licencjobiorców, cesjonariuszy i następców prawnych oraz ich pracowników, kierowników i dyrektorów (zwanych dalej łącznie „partnerami") w razie apelacji, pozwów, roszczeń lub wniosków złożonych przeciwko Ubisoft lub jego Partnerów w wyniku użytkowania lub publikacji Treści Użytkownika. Ubisoft zastrzega sobie prawo do prowadzenia własnej obrony na własny koszt i zachowuje wyłączną kontrolę wszelkich działań mogących prowadzić do odszkodowania po stronie Użytkownika. Użytkownik wyrażą zgodę do pełnej współpracy z Ubisoft w takich przypadkach, na życzenie w obronie swoich interesów.

 6. Użytkownik rozumie i akceptuje fakt, że, z wyjątkiem przypadku wycofania przez Ubisoft UGC, które zostały opublikowane przez Użytkownika w ramach Usługi po tym jak Ubisoft został poinformowany o oczywistej niezgodności z prawem UGC lub naruszeniu przez niego praw do wizerunku lub prawa do prywatności lub innych praw osób trzecich, UGC zostanie powiązany z daną nazwą użytkownika i dane te będą dostępne dla wszystkich użytkowników usług przez cały okres wykonywania Usługi.

 7. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a jeśli prawa autorskie osobiste oraz inne podobne prawa (zwane dalej "autorskimi prawami osobistymi") istnieją w stosunku do UGC i nie są wyłączną własnością Ubisoft, Użytkownik zobowiązuje się nie powoływać na ani korzystać autorskich praw osobistych do UGC w stosunku do Ubisoft lub jej Partnerów i innych autoryzowanych Użytkowników i odpowiada za uzyskanie tego samego zobowiązania od innej osoby, która może skorzystać z autorskich praw osobistych do UGC.

 

12        Czy możesz wziąć udział w naszych testach? 

TAK. Mamy prawo zaproponować użytkownikowi udział w testowaniu Usług lub Treści, które nie zostały jeszcze wydane (np. w fazie alfa, beta, testach grywalności itp.) w celu wykrycia błędów i/lub usprawnienia ich funkcjonowania („Testy beta”). Jeżeli użytkownik kwalifikuje się do udziału w Testach beta i wyraża na to zgodę:

a)     Użytkownik w pierwszej kolejności zostanie zobowiązany do podpisania umowy o zachowaniu poufności i innych odpowiednich dokumentów.

b)     Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wersja beta Treści i Usług („Treści testowe”) stanowi informacje poufne, które należą do nas.

c)     Użytkownik może zostać poproszony o opisanie swoich wrażeń i sugestii. Wszystkie wrażenia i sugestie nadesłane w trakcie Testów beta będą stanowić naszą wyłączną własność.

d)     Treści testowe udostępniane są użytkownikowi w stanie takim, w jakim się znajdują, i zgodnie z dostępnością, bez jakichkolwiek wyraźnych czy dorozumianych gwarancji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzysta z Treści testowych na własną odpowiedzialność, że mogą one zawierać błędy oraz, że postęp i dane dotyczące Testów beta mogą zostać w każdej chwili usunięte.

e)     Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek naruszenie zobowiązań użytkownika związanych z Testami beta może skutkować nieodwracalnymi szkodami po naszej stronie i że uprawnia nas to do podjęcia kroków w celu zapobiegnięcia naruszeniu lub ryzyku naruszenia obowiązków użytkownika lub w celu uzyskania odszkodowania za powstałe szkody, bez wpływu na prawo do zamknięcia Konta użytkownika.

 

13        Czy monitorujemy nasze Usługi? 

Nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za opinie, porady i/lub rekomendacje publikowane lub przesyłane przez użytkowników za pośrednictwem Usług, w tym na Forach publicznych, i nie podpisujemy się pod nimi. Całkowitą odpowiedzialność za takie wiadomości ponoszą zamieszczający je użytkownicy.

Z zastrzeżeniem wymogów obowiązującego prawa, nie mamy obowiązku monitorowania Treści, Treści tworzonych przez użytkowników, wiadomości ani żadnych innych informacji udostępnianych przez użytkowników za pośrednictwem Usług. Mamy prawo, ale nie obowiązek, nadzorować, monitorować i moderować nasze Usługi, w szczególności na stronach głównych i Forach. Nie udzielamy żadnych gwarancji co do ważności, oryginalności, prawidłowości ani użyteczności jakichkolwiek Treści, wiadomości i/lub Treści tworzonych przez użytkowników.

 

14        Czy nasze Usługi są udostępniane przez podmioty trzecie i czy w ramach Usług wyświetlane są treści osób trzecich? 

TAK. Niektóre Usługi są dostępne w serwisach/na platformach podmiotów trzecich (tj. producentów konsoli, serwisów streamingowych itp.). W przypadku korzystania z Usług za pośrednictwem takich serwisów/platform, użytkownik ma obowiązek postępować zgodnie z ich regulaminem. W przypadku sprzeczności z niniejszym Regulaminem charakter nadrzędny będą mieć regulaminy obowiązujące dla serwisów/platform podmiotów trzecich.

Mamy również prawo wyświetlać pewne produkty, usługi i/lub treści podmiotów trzecich poprzez umieszczenie linków promocyjnych, banerów reklamowych lub innych elementów o charakterze reklamowym lub promocyjnym w naszych Usługach. Możemy również prowadzić promocję krzyżową we współpracy z wybranym przez nas partnerem.

W obydwu przypadkach nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za produkty, usługi i/lub treści podmiotów trzecich.

 

15        Jakie są zasady ustalania odpowiedzialności i odszkodowania w przypadku zaistnienia sporu? 

15.1     OGRANICZENIE i WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Użytkownik wyraźnie przyznaje, że korzysta z usług i gier na własne ryzyko.

Usługi są świadczone "w takim stanie w jakim są". Ubisoft nie czyni żadnych zobowiązań dotyczących skutków korzystania z usług w zakresie zgodności, dokładności, kompletność, wiarygodność. Ubisoft nie gwarantuje, że usługi i gry, w tym serwery i oprogramowania konieczne do ich funkcjonowania, będzie wolne od przerw lub błędów, wirusów lub innych szkodliwych elementów lub, że błędy, wirusy lub inne szkodliwe elementy będą poprawione. Wreszcie, Ubisoft nie gwarantuje, że informacje, treści lub elementy dostępne za pośrednictwem usług i gier są dokładne, kompletne i aktualne. W szczególności, Ubisoft nie sprawdza wyczerpująco zawartość wszelkiego rodzaju, zwłaszcza ugc (w rozumieniu artykułu 11) ani słów, które użytkownik lub inni użytkownicy publikują w ramach usług, ani działań użytkownika podejmowanych w ramach usług. Dlatego też Ubisoft nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do użytkownika w odniesieniu do jego własnych działań lub działań innych użytkowników usług.

Użytkownik ponosi na zasadach ogólnych ryzyko związane z korzystaniem z usług. Ryzyko związane ze stratą czasu i wysiłku, utraty danych (szczególnie danych związanych z grą), błędy lub utratę informacji handlowych lub innych informacji wynikających z korzystania z usług i gier.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Ubisoft, jego partnerom, innym użytkownikom gry i usług lub innym osobom fizycznym lub prawnym, będące rezultatem korzystania z całości lub części usług lub gry z naruszeniem prawa lub obowiązków, jakie przewidziano w niniejszych warunkach na zasadach ogólnych.

W przypadku naruszenia zobowiązań prawnych lub umownych przez użytkownika, Ubisoft zastrzega sobie prawo (i) do usunięcia konto i wypowiedzenia licencji na korzystanie z gier i usług oraz (ii) do podjęcia kroków prawnych z uwagi na cywilną lub karną odpowiedzialność w celu powstrzymania naruszenia i uzyskania odszkodowania za straty. W szczególności, nie ograniczając się do, Ubisoft zastrzega sobie prawo do wszczęcia postępowania prawnego wobec każdego użytkownika, który celowo uszkodził lub próbował uszkodzić usługi lub przeszkodził w uprawnionym funkcjonowaniu usługi lub pomagał przy takiej działalności.

W uzasadnionych przypadkach Ubisoft zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia części lub całości dostępnych usług w dowolnym czasie, za wypowiedzeniem

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że w granicach dozwolonych przez prawo, w przypadku sporu z Ubisoft lub jego licencjiodawcami użytkownik może (i) zaprzestać korzystania z usług i usunąć konto oraz, (ii) wszcząć postępowanie sądowe w celu uzyskania odszkodowania za straty. Dodatkowo, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, które znajdują zastosowanie, pełna odpowiedzialność Ubisoft będzie ograniczona do wymiany opłaconych elementów, które zostały nabyte przez użytkownika, i które zostaną uznane przez, Ubisoft jako bezużyteczne po analizie roszczenia użytkownika, na tę samą ilość elementów wybranych przez Ubisoft.

Ubisoft, włączając w to jej licencjodawców, licencjobiorców, partnerów i następców prawnych oraz odpowiednio ich pracowników, zarządców lub dyrektorów (zwanych dalej łącznie "współpracownikami") odpowiada w stosunku do użytkownika na zasadach ogólnych.

Niezależnie od powyższego, przepisy niniejszego artykułu 15 w żadnym przypadku nie ograniczają odpowiedzialności Ubisoft wobec użytkownika w przypadku nieprawdziwych oświadczeń lub śmierci lub uszkodzenia ciała spowodowanego niedbalstwem Ubisoft.

15.2     GWARANCJA I ODSZKODOWANIE

Użytkownik ponosi na zasadach ogólnych odpowiedzialność za naruszenie niniejszych Warunków oraz za skutki tego naruszenia wobec Ubisoft. Dotyczy to w szczególności stworzonych przez Użytkownika UGC w ramach usług. Nie ograniczając ogólnego charakteru powyższego postanowienia, Użytkownik zobowiązuje się do pokrycia szkód Ubisoft i zwolnienia go z odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego lub niezgodnego z prawem korzystania z Konta, włączając w to nielegalne lub niewłaściwe wykorzystania przez osobę nieuprawnioną do korzystania z Konta Użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na ponoszenie osobiście odpowiedzialności za swoje korzystanie z Usługi oraz wszelką komunikację i działania w ramach Usług.

Ubisoft zastrzega sobie prawo do przyjęcia odpowiedzialności, na własny koszt, za prowadzenie obrony i kontroli wszelkich innych przypadków, w których Użytkownik byłby normalnie zobligowany do jej zapewnienia. W takim przypadku, Użytkownik nie ma już żadnego obowiązku zagwarantowania Ubisoft działania w zakresie omawianego przypadku.

Postanowienia niniejszego artykułu pozostają w mocy po wygaśnięciu niniejszych Warunków lub usunięciu Konta.

 

16        Czy istnieją inne informacje, z którymi powinien zapoznać się użytkownik? 

TAK. Zobacz poniżej inne ogólne informacje dotyczące niniejszego Regulaminu. Jeżeli Regulamin nie zawiera poszukiwanych przez użytkownika informacji, można je znaleźć pod adresem https://legal.ubi.com.

16.1     Zmiany Regulaminu. Mamy prawo w każdej chwili wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie ze względu na bezpieczeństwo, kwestie prawne, najlepsze praktyki i/lub z przyczyn regulacyjnych. Nie wykorzystujemy tego prawa do wprowadzania znaczących zmian w Regulaminie, wpływających na prawa użytkownika, bez zapewnienia użytkownikowi możliwości zaakceptowania zmian. Jeżeli użytkownik nie akceptuje zmian Regulaminu, użytkownik powinien zamknąć swoje Konto zgodnie z procedurą przedstawioną w p. 8.1. Użytkownik powinien na bieżąco śledzić zmiany Regulaminu, ponieważ są one dla niego wiążące. Korzystanie z Usług po wejściu w życie zmian Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją zmian Regulaminu.

16.2     Rozdzielność postanowień. Jeżeli jakikolwiek sąd lub właściwy organ uzna jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu (lub część jakiegokolwiek postanowienia) za nieważne, nielegalne lub niewykonalne, postanowienie to lub jego część należy w koniecznym zakresie uznać za wykreślone, co nie będzie uchybiać ważności ani wykonalności pozostałych postanowień Regulaminu. Jeżeli postanowienie uznane za nieważne, nielegalne lub niewykonalne byłoby ważne, legalne i wykonalne po wykreśleniu jego części, po wprowadzeniu minimalnej zmiany wymaganej do jego legalności, ważności i wykonalności, postanowienie to będzie obowiązywać, odzwierciedlając nasze pierwotne intencje.

16.3     Brak zrzeczenia się praw. Zrzeczenie się praw lub środków prawnych może nastąpić wyłącznie w drodze podpisania przez nas i przez użytkownika pisemnego oświadczenia w tym zakresie. Niewykonanie lub nieterminowe wykonanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub środka prawnego przewidzianego Regulaminem lub prawem nie oznacza zrzeczenia się ich ani zrzeczenia się jakiegokolwiek innego prawa lub środka prawnego i nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości skorzystania w przyszłości z tego prawa lub środka prawnego bądź z jakiegokolwiek innego prawa lub środka prawnego. Pojedyncze lub częściowe wykonanie prawa lub środka prawnego nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości skorzystania w przyszłości z tego prawa lub środka prawnego bądź z jakiegokolwiek innego prawa lub środka prawnego.

16.4     Całość umowy.

a)    Przystępując do Regulaminu, żadna ze stron nie polegała i nie polega na oświadczeniach, zapewnieniach ani gwarancjach („Oświadczenia”) żadnych osób innych niż te wyraźnie opisane w niniejszym Regulaminie.

b)    Każda ze stron przyjmuje do wiadomości, że przysługują jej wyłącznie takie prawa i środki prawne wynikające z Oświadczeń lub powstałe w związku z nimi, które dotyczą naruszenia umowy.

c)     Niniejszy Regulamin oraz wszystkie zasady i instrukcje dotyczące Usługi publikowane online stanowią całość porozumienia pomiędzy stronami w odniesieniu do przedmiotu uregulowanego Regulaminem i zastępują wszelkie wcześniejsze lub równoczesne ustalenia, negocjacje i porozumienia stron, zarówno pisemne, jak i ustne.

d)    Żadne z postanowień niniejszego punktu nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności strony za oszustwo lub składanie fałszywych oświadczeń.

16.5     Rozwiązywanie sporów.

Alternatywne metody rozwiązywania sporów. W razie zaistnienia sporu lub roszczenia związanego z niniejszym Regulaminem Komisja Europejska udostępnia platformę, która ułatwia pozasądowe rozstrzyganie sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami, dostępną pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Prawo i jurysdykcja. Niniejsze Warunki i Konto/Konta podlegają prawu polskiemu.

16.6     Siła wyższa. Na mocy niniejszego Regulaminu nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie naszych zobowiązań lub działalności, jeżeli jest to spowodowane działaniem, zdarzeniem, zaniechaniem lub wypadkiem, na które nie mamy wpływu, a w szczególności strajkiem, awarią sieci telekomunikacyjnej, klęską żywiołową, działaniami wojennymi, zamieszkami, wybuchem pandemii, umyślnym zniszczeniem mienia, postępowaniem zgodnym z prawem lub rozporządzeniem rządowym, wypadkiem, pożarem, powodzią lub niewykonaniem zobowiązań przez podwykonawców.

16.7     Kontakt / Wsparcie klienta. Treść Regulaminu jest dostępna pod adresem https://legal.ubi.com. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego Regulaminu, Usług lub Treści można się z nami skontaktować pod adresem: https://support.ubi.com.

 

NINIEJSZY REGULAMIN OBOWIĄZUJE WYŁĄCZNIE W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO.