GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN UBISOFT SERVICES
GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN UBISOFT SERVICES

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN UBISOFT SERVICES

Inhoudsopgave:

 1. BESCHRIJVING VAN DIENSTEN

 2. ACCOUNT

 3. GEBRUIK VAN DIENSTEN EN GEDRAGSREGELS

 4. TOEGANG EN VOORWAARDEN VOOR MINDERJARIGEN

 5. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 6. USER GENERATED CONTENT

 7. MELDING VAN ONRECHTMATIGE INHOUD

 8. TECHNISCHE BESCHERMINGSMAATREGELEN – BEHEER DIGITALE RECHTEN

 9. CREDITS, ABONNEMENTEN EN UBISOFT PUNTEN

 10. HANDELAARSDIENSTEN (UBISHOP)

 11. FORUMS EN DISCUSSIEPLAATSEN GELEVERD DOOR DE DIENSTEN

 12. WEDSTRIJDEN, LOTERIJEN EN LOYALITEITSPROGRAMMA 'S

 13. ADVERTENTIES EN RECLAME VAN PRODUCTEN

 14. BÈTATESTS

 15. AANSPRAKELIJKHEID, SCHADEVERGOEDING EN COMPENSATIE

 16. BEËINDIGING

 17. UPDATING VAN DIENSTEN EN VOORWAARDEN

 18. VERTROUWELIJKHEID EN VERZAMELING VAN PERSOONSGEGEVENS

 19. GEZONDHEID VAN GEBRUIKERS VAN VIDEOGAMES

 20. SOFTWARE, VOORZIENINGEN EN TOOLS

 21. SPECIFIEKE VOORWAARDEN VOOR COMPATIBELE MOBIELE TERMINALS

 22. DIVERSEN

WELKOM BIJ UBISOFT SERVICES.

NEEM DEZE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN GOED DOOR.

1. BESCHRIJVING VAN DIENSTEN

1.1 Deze algemene gebruiksvoorwaarden (de "Voorwaarden") zijn van toepassing op uw gebruik van de online games en diensten, inclusief de online functies van multimediaproducten, websites, servers, software en het kader waarin deze producten worden geleverd (hierna gezamenlijk verder te noemen: "Diensten"), die nu verstrekt worden en in de toekomst verstrekt zullen worden door UBISOFT ENTERTAINMENT S.A., of één van haar dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen, inclusief UBISOFT EMEA SAS EN UBISOFT BV. (hierna gezamenlijk verder te noemen: "UBISOFT" of "Wij").

1.2 U dient deze Voorwaarden goed door te lezen aangezien hierin de grondslag uiteengezet is waarop wij de Diensten beschikbaar stellen.  Als gebruiker ("Gebruiker") verklaart u door uw gebruik van enige of alle Diensten en Inhoud (zoals gedefinieerd in artikel 1.3 hieronder) dat u de Voorwaarden, ons privacybeleid en overige voorwaarden accepteert, afhankelijk van de Dienst die u gebruikt, (inclusief, zonder beperking de verkoopvoorwaarden ("Verkoopvoorwaarden"), de Licentieovereenkomst van de Eindgebruiker ("EULA") en de overige "spelregels" en dat u akkoord gaat deze volledig in acht te nemen. Indien u hiermee niet akkoord gaat, dient u het gebruik van onze Diensten te staken.

1.3 Inhoud omvat alle tekst, grafische voorstellingen, muziek of geluid, alle berichten of informatie, fictieve karakters, namen, thema’s, objecten, decors, kostuums, effecten, dialogen, slogans, plaatsen, karakters, diagrammen, concepten, choreografieën, video’s, audiovisuele effecten, domeinnamen en alle overige elementen die deel uitmaken van de Diensten, afzonderlijk of gecombineerd, tezamen met alle gerelateerde Intellectuele Eigendomsrechten op voornoemde (hierna gezamenlijk verder te noemen: de "Inhoud")

Ter voorkoming van twijfel omvat het begrip Inhoud:

 1. door andere Gebruikers aangemaakte inhoud;

 2. Aanvullende Inhoud; en

 3. Testinhoud (zoals gedefinieerd in artikel 12 hieronder).

1.4 UBISOFT’s Privacy beleid is beschikbaar op https://legal.ubi.com en maakt integraal deel uit van deze Voorwaarden. Lees dit Privacybeleid goed door om inzicht te verwerven in onze meningen en praktijken met betrekking tot uw persoonsgegevens en in de manier waarop we daarmee omgaan.

1.5 UBISOFT behoudt zich het recht voor om bepalingen in deze Voorwaarden te allen tijde te veranderen, te wijzigen, daaraan toe te voegen of deze te verwijderen, in overeenstemming met de procedures zoals deze hieronder beschreven zijn in artikel 17.

2. ACCOUNT

2.1 Uw Account aanmaken.

 1. Toegang tot en gebruik van bepaalde aanvullende functies en/of voordelen van de Diensten zijn onderworpen aan de aanmaak van een account bij UBISOFT (hierna verder te noemen: "Account"). Indien u geen Account heeft, kunt u een Account aanmaken op https://www.ubi.com of op https://www.uplay.com.

 2. Om een Account aan te maken, moet u een e-mailadres hebben en dient u correcte, volledige en bijgewerkte informatie te verstrekken. U moet bevoegd zijn om gebruik te maken van de Diensten waarvoor u zich aanmeldt, en moet u met name voldoen aan de leeftijdscriteria.

 3. Voor bepaalde Diensten kan het nodig zijn een gebruikersnaam of een avatar aan te maken, die gekoppeld wordt aan uw Account en openbaar wordt weergegeven. Daarom adviseren wij u om uw achternaam niet in uw gebruikersnaam op te nemen. Raadpleeg ons privacybeleid voor overige informatie die openbaar kan worden weergegeven.

 4. Het is u niet toegestaan om:

  1. Een gebruikersnaam of avatar te selecteren of gebruiken die reeds door iemand anders gebruikt wordt of die geassocieerd is met een andere Account; of

  2. Een gebruikersnaam of avatar te selecteren of gebruiken die niet voldoet aan de vereisten van deze Voorwaarden, met name aan de gedragsregels zoals uiteengezet in artikel 3.2 en de normen voor de Inhoud zoals uiteengezet in artikel 3.3.

  3. meerdere accounts aan te maken, tenzij dit specifiek is toegestaan bij de betreffende Dienst door UBISOFT. In dat geval bent u verplicht om uw aanvullende Account op het verzoek van UBISOFT te sluiten. UBISOFT adviseert u om uw achternaam niet in uw gebruikersnaam op te nemen.

 5. Indien u kiest voor een gebruikersnaam, een wachtwoord of enige andere informatie of indien deze/dit aan u verstrekt wordt als onderdeel van onze veiligheidsprocedures, dient u deze informatie vertrouwelijk te behandelen, en is het u niet toegestaan deze aan derden openbaar te maken. We zullen u nooit vragen om uw wachtwoord te geven en we zullen nooit contact met u opnemen om u te vragen om de geheugensteuntjes die verband houden met uw wachtwoord. Elk gebruik, met name elke aankoop van Diensten, waarbij uw Account met uw wachtwoord gebruikt wordt, wordt geacht door u uitgevoerd te zijn. Wij behouden ons het recht voor om een gebruikersnaam of wachtwoord te blokkeren indien u, naar ons absolute oordeel, niet voldaan heeft aan enige bepalingen van deze Voorwaarden.

2.2 Nauwkeurigheid en gebruik van uw Accountgegevens.

 1. U komt hierbij overeen om de persoonsgegevens in verband met uw Account correct, volledig en bijgewerkt te leveren en te houden (inclusief in geval van gegevensoverdracht van een vooraf bestaande Account).

 2. U zult niet beweren enige andere persoon of entiteit te zijn en u zult uw identiteit of enige verbintenis met een andere persoon of entiteit niet op onjuiste wijze naar voren brengen, inclusief door gebruik te maken van de gebruikersnaam, het wachtwoord of enige andere informatie in verband met de Account van iemand anders of de naam, de gelijkenis, de stem, het beeld of de foto van een andere persoon of door valse informatie te verstrekken met betrekking tot een ouder of wettelijk voogd indien u tijdens het registratieproces gevraagd wordt om deze informatie.

 3. Wij kunnen actie ondernemen om de juistheid van de door u verstrekte gegevens te onderzoeken, waaronder een controle van de vaste of mobiele telefoonnummers, en/of het e-mailadres dat u heeft verstrekt voor uzelf of desgevallend voor een ouder of wettelijk voogd. Om minderjarigen en andere Gebruikers te beschermen en risico op fraude te vermijden, komt u hierbij overeen om de nodige autorisaties en ondersteunende documenten door te sturen naar UBISOFT op diens verzoek per e-mail, fax of post. De vereiste documenten omvatten eventueel een afschrift van uw nationale identiteitskaart of uw paspoort.

 4. U komt hierbij ook overeen om UBISOFT zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen op https://support.ubi.com van enig gebruik door onbevoegden van uw gebruikersnaam, wachtwoord of andere informatie met betrekking tot uw Account of enige andere schending van de veiligheid met betrekking tot de Diensten die onder uw aandacht komt.

3. GEBRUIK VAN DIENSTEN EN GEDRAGSREGELS

3.1 Gebruik van Diensten.

 1. U moet gerechtigd zijn om gebruik te maken van de Diensten waarvoor u zich aangemeld heeft in overeenstemming met deze Voorwaarden of enige andere voorwaarden die van toepassing zijn op de Diensten.

 2. De Diensten zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en u mag de Diensten in geen geval gebruiken voor commerciële doeleinden zonder daartoe een licentie te verkrijgen van ons en/of onze licentiegevers.

 3. Het is u niet toegestaan om direct of indirect:

  1. De Inhoud te verkopen, verhuren of verhandelen;

  2. Enig onderdeel van de Inhoud te herschikken, wijzigen, decompileren, ontmantelen, reverse engineeren, vertalen, aan te passen, reproduceren, distribueren, verspreiden, opnieuw te posten of over te dragen;

  3. De Inhoud op groot volume te automatiseren of te gebruiken;

  4. Enige Inhoud over te dragen tussen computers of mobiele apparatuur behoudens zoals dat behoort bij het normale gebruik van de Diensten.

 4. Indien dat beschikbaar is als onderdeel van de Diensten, bent u gerechtigd door UBISOFT om de betreffende Inhoud te downloaden op uw computer(s) of mobiele apparatuur en om de pagina’s af te drukken, indien van toepassing, op voorwaarde dat u:

  1. Alle indicaties met betrekking tot auteursrecht en handelsmerk en andere aanwijzingen omtrent de maker en de oorsprong van de informatie ongewijzigd laat;

  2. De Inhoud, of afschriften of afgeleide documenten die geheel of gedeeltelijk gebaseerd zijn op de Inhoud niet verveelvoudigt (behoudens verveelvoudiging zoals behoort bij het normale gebruik van de Diensten; en de aanmaak van een enkele kopie voor backupdoeleinden); en

  3. De Inhoud niet gebruikt op een manier die enig verband met een van de producten, diensten en/of merknamen van UBISOFT suggereert.

 5. Indien u enig onderdeel van onze Diensten afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze Voorwaarden, wordt uw recht op het gebruik van onze Diensten onmiddellijk gestaakt en dient u alle kopieën van de materialen die u gemaakt heeft, te retourneren of te vernietigen, hetgeen door ons bepaald zal worden.

 6. U bent exclusief verantwoordelijk voor enige schade die berokkend wordt aan UBISOFT, haar partners, andere Gebruikers van de games en Diensten of enige andere natuurlijke persoon of rechtspersoon ten gevolge van het gebruik van alle of een gedeelte van de Diensten in strijd met de wet of van uw verplichtingen zoals uiteengezet in deze Voorwaarden.

3.2 Gedragsregels.

U verklaart hierbij dat u zich zult houden aan onze gedragsregels zoals uiteengezet in onderhavig artikel 3.2.

 1. U mag de Diensten uitsluitend gebruiken voor rechtmatige doeleinden en in overeenstemming met het voorziene gebruik van de Diensten.

 2. Het is u niet toegestaan om:

  1. De Diensten te gebruiken op enige manier die met enige toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving strijdig is;

  2. Enig onderdeel van de Diensten of de Inhoud te gebruiken waarbij de Intellectuele Eigendomsrechten van derden en/of van UBISOFT geschonden worden;

  3. Enig materiaal (tekst, woorden, beelden, geluiden, video’s, enz.) aan te maken, te gebruiken, te delen en/of openbaar te maken door enig middel (forum, openbaar profiel of andere middelen) in verband met de Diensten, waarbij een vertrouwelijkheidsplicht geschonden wordt, een privacyrecht van een natuurlijke persoon geschonden wordt of aangezet wordt tot het plegen van een onrechtmatige daad (in het bijzonder piraterij, kraken of verspreiding van namaaksoftware);

  4. Toegang te krijgen of te proberen te krijgen tot delen van de Diensten voor het gebruik waarvan geen toestemming is gegeven door UBISOFT;

  5. Enige informatie, software, producten of ander elementen of onderdelen van de Inhoud door enige middelen te herschikken, wijzigen, vertalen, aan te passen, te reproduceren, indexeren, kopiëren en/of extraheren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande goedkeuring daartoe van UBISOFT zoals uiteengezet in deze Voorwaarden of anderszins;

  6. De normale functionering van alle of een gedeelte van de Diensten, of de toegankelijkheid daarvan voor andere Gebruikers, of de functionering van de partnernetwerken van de Diensten te wijzigen, verstoren, blokkeren, abnormaal te belasten, te onderbreken, vertragen en/of hinderen, of een poging te doen tot voornoemde;

  7. Enig virus, Trojaans paard, worm, bom, beschadigd bestand en/of een vergelijkbaar vernietigend systeem of beschadigde data in verband met de Diensten over te zenden of te verspreiden, en/of om op enige wijze een aanval op de servers en/of de Diensten van UBISOFT en/of die van haar serviceproviders en partners te organiseren, daaraan deel te nemen of daarbij betrokken te zijn;

  8. "Auto" of "macro" computerprogramma’s inclusief en onbeperkt "cheats",  "mods", "hacks", "bots" en "trainers" programma’s of softwareapplicaties te creëren, gebruiken en/of verspreiden, en/of de Diensten via een spiegelsite te gebruiken;

  9. Alternatieve methoden van gebruik van de Diensten, bijvoorbeeld server emulatoren, te creëren, te leveren of te gebruiken;

  10. Onjuiste informatie te gebruiken, de Account van een andere Gebruiker te gebruiken, de identiteit van een andere persoon aan te nemen of valse geloofsbrieven te presenteren in verband met een natuurlijke persoon of een rechtspersoon met betrekking tot de Diensten;

  11. Enige middelen te gebruiken die niet uitdrukkelijk toegestaan zijn door UBISOFT om gegevens die door andere Gebruikers uitgewisseld zijn in het kader van de Diensten, of de namen/gebruikersnamen en/of wachtwoorden van een andere Gebruiker te vergaren of te onderscheppen;

  12. Te proberen een wachtwoord, informatie met betrekking tot een Account of andere informatie van persoonlijke aard van een andere Gebruiker van de Diensten te verkrijgen, en/of uw Account en/of de middelen van toegang daartoe te verkopen, te verhuren, te delen, uit te lenen en/of op enige andere wijze over te dragen aan een derde partij, en/of op enige andere wijze enige derde partij toe te staan gebruik te maken van uw Account;

  13. Oneigenlijk gebruik te maken van de helpdienst of van de knoppen voor het indienen van klachten, of onware rapporten te sturen naar UBISOFT personeelsleden;

  14. Toegang te hebben tot enige directory van Gebruikers van de Diensten of enige andere informatie met betrekking tot Gebruikers of gebruik van de Diensten, daarvan gebruik te maken, voornoemde gegevens te downloaden of anderszins te reproduceren of te leveren aan derden (gratis of tegen betaling);

  15. Te weigeren gehoor te geven aan de instructies van enige vertegenwoordiger van UBISOFT, en/of valselijk te beweren een werknemer of vertegenwoordiger van UBISOFT of haar partners en/of gemachtigden te zijn.

3.3 Normen voor de Inhoud

Het is u in verband met de Diensten niet toegestaan om:

 1. Enig materiaal (tekst, woorden, beelden, geluiden, video's, enz.) of Inhoud door enige middelen te creëren, te gebruiken, te delen en/of openbaar te maken dat, naar UBISOFT’s eigen goeddunken, onrechtmatig, agressief, bedreigend, kwaadwillig, lasterlijk, onwaar, pornografisch, pedofiel, obsceen, vulgair, racistisch, xenofobisch is, of aan kan zetten tot haat, of dat seksueel expliciet, beledigend, gewelddadig, strijdig met de moraliteit of op enige andere wijze onacceptabel is; of

 2. Andere Gebruikers te pesten of hen ongewenste reclame- of promotionele artikelen of berichten voor commerciële doeleinden te sturen, de Diensten te gebruiken voor doeleinden van onderzoek, wedstrijden, kettingverkoop of vergelijkbare transacties, of voor het verzenden van massale e-mails of spam.

3.4 Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om de gedragsregels en de normen voor de Inhoud zoals uiteengezet in artikelen 3.2 en 3.3 te wijzigen om het gebruik van de Diensten te beperken. Zo kunnen wij bijvoorbeeld het volgende definiëren:

 1. Een maximum aantal dagen gedurende welke berichten of enige andere gedownloade Inhoud opgeslagen wordt als onderdeel van de Diensten;

 2. Een maximum aantal of volume berichten dat verzonden of ontvangen kan worden door een aan de Diensten gerelateerde Account;

 3. Een maximum geheugencapaciteit die door onze servers aan uw Account toegekend kan worden; en/of

 4. Een maximum aantal keren dat u toegang heeft tot de Diensten, met een maximum duur voor elke toegang gedurende een bepaalde periode.

3.5 Bewaking van Diensten door UBISOFT

 1. We zijn niet aansprakelijk voor en onderschrijven geen meningen, adviezen en/of aanbevelingen die weergegeven of verzonden zijn door Gebruikers van de Diensten, inclusief op openbare forums. Deze kennisgevingen zijn de uitsluitende verantwoordelijkheid van de desbetreffende Gebruiker.

 2. Behoudens de toepasselijke wettelijke vereisten, verbinden wij ons niet om de Inhoud, berichten en overige informatie die door de Gebruikers beschikbaar gesteld worden bij de Diensten te bewaken. We kunnen, doch zijn niet verplicht om onze Diensten te controleren, te bewaken of te matigen, met name op homepages van websites en forums. Verdere gegevens met betrekking tot het bewaken van de Diensten door UBISOFT in verband met minderjarigen zijn uiteengezet in artikelen 4 en 6.

 3. We behouden ons het recht voor om, desgewenst, een gebruikersnaam, schermnaam en/of wachtwoord die/dat u gekozen heeft, te weigeren.

4. TOEGANG EN VOORWAARDEN VOOR MINDERJARIGEN

4.1 Indien u minderjarig bent, dient u deze Voorwaarden door te nemen met de hulp van uw ouders of voogden.

4.2 Indien u een ouder of voogd bent, beveelt UBISOFT aan dat u de online activiteiten van uw kinderen bewaakt en controleert of uw kinderen hun persoonsgegevens nooit openbaarmaken zonder uw voorafgaande toestemming daartoe.

4.3 We kunnen toegang beperken tot bepaalde Diensten op grond van leeftijd. We vragen om de goedkeuring van een ouder of voogd indien een kind onder 16 jaar (hierna verder te noemen: "Minderjarige") gebruik wil maken van de Diensten. Wanneer een Minderjarige zich aanmeldt, dient hij/zij het e-mailadres van een ouder of wettelijk voogd te verstrekken waarmee wij contact zullen opnemen om de toegang tot de Diensten van hun kind te bevestigen, te weigeren of te wijzigen. UBISOFT behoudt zich het recht voor om de periode te beperken gedurende welke een Minderjarige toegang heeft tot de Diensten in afwachting van een bevestiging en de activering [van de desbetreffende Account] door hun ouder of voogd.

4.4 We behouden ons het recht voor om te vragen om schriftelijk bewijs van toestemming van een ouder of voogd voor een Gebruiker of potentiële Gebruiker van de Diensten waarvan wij vermoeden dat hij/zij een Minderjarige is. De toestemming van ouders is uitsluitend van toepassing op de Dienst waarvoor deze is toegekend.

4.5 Bepaalde Diensten zijn speciaal ontworpen voor kinderen en stellen kinderen in staat om hun eigen gratis Account aan te maken waarbij UBISOFT hun gebruikersnaam, wachtwoord, geboortedatum (of leeftijd), land en het e-mailadres van ouder of voogd vergaart.

4.6 Deze Diensten bieden soms de mogelijkheid om te betalen voor een abonnement of voor bepaalde gamefuncties die kinderen in staat stellen om deel te nemen aan meer aan de Diensten gerelateerde activiteiten. De abonnementsdiensten kunnen ouders of voogden ook de mogelijkheid bieden om de Account van hun kinderen te beheren en hun eigen Account als nieuwe speler aan te maken.

4.7 Sommige Diensten stellen kinderen in staat om gepersonaliseerde avatars aan te maken die zij kunnen gebruiken bij alle Diensten, inclusief minigames en virtuele werelden. Kinderen kunnen ook andere functies van de Diensten gebruiken zoals "tip aan een vriend" om een vriend uit te nodigen om de Diensten te ontdekken. Uitnodigingsfuncties stellen kinderen in staat om hun vrienden een enkel bericht te sturen om hen uit te nodigen de gerelateerde Dienst te bezoeken. We zullen de voornaam en het e-mailadres van uw kind verzamelen (of, bij gebreke daaraan, het e-mailadres van de ouder of voogd) en het e-mailadres van hun vriend exclusief teneinde voornoemd bericht te verzenden. Deze informatie wordt niet opgeslagen of gebruikt voor enige andere doeleinden en we maken het e-mailadres van uw kind niet bekend bij de ontvanger.

4.8 Sommige Diensten stellen kinderen in staat om nieuwsbrieven te ontvangen. Minderjarigen met toegang tot een forum zullen in staat zijn de berichten van andere Gebruikers op het forum te zien. Op bepaalde forums kan UBISOFT werken met een ‘veilig chatten’-systeem dat ofwel woorden filtert en zinnen die we onacceptabel achten voor Minderjarigen blokkeert, ofwel Gebruikers beperkt tot een lijst vooraf gedefinieerde zinnen. Het doel hiervan is om inhoud van een kwetsende of beledigende aard te beperken. Wanneer er een forumdienst beschikbaar is, worden "meld misbruik"-koppelingen geboden.

4.9 Ouders of voogden kunnen op elk moment de Account van hun kind deactiveren door een ouderlijke Account aan te maken of door een e-mail naar de administrator van het Privacybeleid te sturen. Zijn contactgegevens worden in het Privacybeleid gegeven.

4.10 In alle gevallen valt elk gebruik van de Diensten door Minderjarigen onder de verantwoordelijkheid van hun ouders of wettelijk voogden van wie we aannemen dat zij hun gebruik van de Diensten hebben goedgekeurd en akkoord gaan met deze Voorwaarden.

4.11 Voor zover dat is toegestaan bij de wet, aanvaardt UBISOFT geen aansprakelijkheid met betrekking tot enige activiteiten die door Minderjarigen uitgevoerd worden zonder de toestemming van hun ouders of wettelijk voogden. Indien u een ouder of wettelijk voogd bent en u uw kind toestemming heeft gegeven om zich aan te melden voor één of meerdere Diensten, gaat u akkoord met de Gebruiksvoorwaarden van de Diensten door uw kind. Raadpleeg ons Privacybeleid dat beschikbaar is op legal.ubi.com voor verdere informatie.

5. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

5.1 Intellectuele Eigendomsrechten zijn gedefinieerd als "octrooien, rechten op uitvindingen, auteursrechten en gerelateerde rechten, handelsmerken, handelsnamen, domeinnamen, rechten op presentatie, rechten op goodwill of rechten om te vervolgen wegens passing-off, oneerlijke concurrentierechten, rechten op ontwerpen, rechten op computersoftware, databaserechten, topografierechten, morele rechten, rechten op vertrouwelijke informatie (inclusief knowhow en handelsgeheimen) en alle overige intellectuele eigendomsrechten, in alle gevallen ongeacht of deze gedeponeerd zijn of niet, en inclusief alle applicaties voor en verlenging of uitbreiding van deze rechten, en alle vergelijkbare of equivalente rechten of vormen van bescherming overal ter wereld".

5.2 De Diensten en Inhoud zijn beschermd door nationale en internationale wetten en verdragen. Behoudens zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze Voorwaarden, behouden wij, onze licentiegevers en licentienemers ons onze respectievelijk Intellectuele Eigendomsrechten op de Diensten en de Inhoud voor. Elke reproductie of representatie van deze onderdelen op enige wijze en om welke reden dan ook is verboden zonder onze voorafgaande toestemming en, indien van toepassing, die van onze licentiegevers en vertegenwoordigers.

5.3 Behoudens zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze Voorwaarden, worden er geen Intellectuele Eigendomsrechten van welke aard dan ook aan u overgedragen of gelicentieerd.

5.4 De Diensten, Inhoud en alle Intellectuele Eigendomsrechten daarop behoren tot UBISOFT of haar licentiegevers en vertegenwoordigers, met uitzondering van enige inhoud die door de Gebruiker gegenereerd is (hetgeen in artikel 6 hieronder behandeld is).

6. USER GENERATED CONTENT

6.1 UBISOFT geeft u de mogelijkheid om (i) materiaal of informatie van ofwel originele inhoud of, indien van toepassing, Inhoud en/of tools die door UBISOFT aan u beschikbaar zijn gesteld bij bepaalde Diensten aan te maken, te bewerken, te wijzigen en aan te passen, en (ii) dit materiaal of deze informatie via de Diensten te uploaden, openbaar te maken of in te dienen (hierna verder te noemen: "User Generated Content" (letterlijk: door gebruiker gegenereerde inhoud) of "UGC").

Indien u UGC aanmaakt, verbindt u zich om de bepalingen van deze Voorwaarden te allen tijde gedurende en na de aanmaak van deze UGC na te leven. De Voorwaarden zullen van toepassing blijven na de beëindiging van uw Account.

U begrijpt dat alle UGC, ongeacht of deze openbaar gepost is op een forum of particulier doorgezonden is naar een andere Gebruiker van de Dienst, uitsluitend onder uw aansprakelijkheid valt. Hoewel de Diensten ontworpen zijn als een veilige plaats om deze UGC te delen, kan UBISOFT niet garanderen dat andere Gebruikers geen misbruik zullen maken van de UGC die u deelt. Indien u UGC heeft die u vertrouwelijk wilt houden en/of die u niet wilt dat anderen gebruiken (inclusief zonder beperking foto's, persoonlijke informatie, naam, thuisadres, telefoonnummer, enz.), publiceer deze UGC dan niet bij de Diensten. ONDER GEEN OMSTANDIGHEDEN ZAL UBISOFT AANSPRAKELIJK ZIJN OP ENIGE WIJZE VOOR ENIGE UGC, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING ENIGE FOUTEN OF WEGLATINGEN IN UGC, OF VOOR ENIG VERLIES OF ENIGE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK TEN GEVOLGE VAN HET GEBRUIK VAN EVENTUELE GEPOSTE, GEMAILDE OF ANDERSZINS VIA DE DIENSTEN DOORGESTUURDE UGC. UBISOFT IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR MISBRUIK OF VERDUISTERING DOOR EEN GEBRUIKER VAN UGC DIE U BIJ DE DIENSTEN GEPOST HEEFT.

6.2 UGC afgeleid van vooraf bestaande Inhoud van UBISOFT ("Afgeleide UGC")

U verklaart hierbij dat u accepteert dat UGC ontwikkeld en aangemaakt kan worden door gebruik te maken van tools en/of op basis van Inhoud die behoort tot UBISOFT, zoals, met name en zonder beperking, titels, fictieve karakters, namen, thema’s, objecten, decors, kostuums, effecten, teksten, dialogen, slogans, plaatsen, karakters, diagrammen, concepten, ontwerpen, grafische voorstellingen, animaties, geluiden, muziekcomposities, video’s, audiovisuele effecten, gebruikersvriendelijke eigenschappen en alle andere onderdelen van games of van de Diensten. UGC die aangemaakt is met deze Inhoud van UBISOFT zal beschouwd worden als "Afgeleide UGC" zoals hieronder gedefinieerd en onderhavig artikel 6 zal hierop van toepassing zijn.

6.3 Met betrekking tot deze Afgeleide UGC verklaart u dat u accepteert dat UBISOFT de enige eigenaar zal zijn van alle rechten met betrekking tot de Afgeleide UGC die u aanmaakt vanuit voorafbestaande Inhoud van UBISOFT, zoals en wanneer deze aangemaakt wordt. Door deze Voorwaarden te accepteren, komt u overeen om alle gebruiksrechten die u eventueel heeft op de desbetreffende UGC inclusief maar niet beperkt tot rechten over handelsmerken, octrooien, commerciële geheimen, auteursrechten, aanverwante rechten en reclamerechten gratis en onherroepelijk over te dragen aan UBISOFT, waarbij u UBISOFT toestaat vrij gebruik te maken van de volgende rechten, waarbij de lijst uitsluitend ter illustratie dient en niet uitputtend is:

 1. Het recht om, permanent of tijdelijk, te reproduceren door alle middelen en in elke vorm, op alle bekende of nog onbekende media, en in het bijzonder:

  • Het recht om de Afgeleide UGC geheel of gedeeltelijk op te nemen in alle producten en diensten van UBISOFT, inclusief zonder beperking andere online of offline games, films of andere audiovisuele inhoud;

  • Het recht om de Afgeleide UGC en alle producten waarin alle of een gedeelte van de Afgeleide UGC is opgenomen door alle middelen, op elke plaats en op elk medium te laden en te downloaden, weer te geven, uit te voeren, door te sturen en/of op te slaan;

  • Het recht om de Afgeleide UGC in te richten, te corrigeren, te ontwikkelen, te vertalen, te digitaliseren, te coderen of anderszins te wijzigen, en om de resultaten van deze handelingen te reproduceren, door alle middelen en op alle bestaande of toekomstige media;

  • Het recht om een kopie te maken van alle of een gedeelte van de Afgeleide UGC en van alle producten waarin alle of een gedeelte van de Afgeleide UGC is opgenomen, inclusief gewijzigde, vertaalde of aangepaste versies, in een door UBISOFT te bepalen aantal, door alle processen en op alle media (inclusief zonder beperking digitale media, CD's, CD-ROM's, DVD's, spelcartridges, mobiele telefoons, PDA's, Internet, enz.);

  • Het recht om, tegen betaling of gratis, alle of een gedeelte van de Afgeleide UGC te verhandelen en te distribueren (inclusief verhuur, verkoop en uitleen), inclusief gewijzigde of aangepaste versies, en alle producten waarin de Afgeleide UGC is opgenomen, door alle processen en op alle bekende of nog onbekende media; en

  • Het recht om de Afgeleide UGC door alle middelen, in elke vorm en op elk medium te reproduceren, zoals nodig is voor de hieronder vermelde gebruiksrechten.

 2. Het recht om de Afgeleide UGC weer te geven en uit te zenden op alle plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek en op alle particuliere plaatsen, door alle middelen of processen en op alle bekende of nog onbekende media (en in het bijzonder ether-, satelliet- en kabeluitzendingen, glasvezel, betaalde of gratis televisie, computertransmissie, Internet, ADSL, videoplatforms, web-TV en videostream, streaming, MMDS-TV, mobiele telefoon-TV en catch-up TV).

 3. Het recht om de Afgeleide UGC op enige wijze te gebruiken voor commerciële of niet-commerciële doeleinden van demonstratie, promotie en advertenties voor alle producten en diensten van UBISOFT.

 4. Het recht om de Afgeleide UGC of elk product waarin de Afgeleide UGC is opgenomen beschikbaar te stellen aan het publiek, en zulks zo breed mogelijk, met name via een overdracht, licentie of enige overeenkomst, tijdelijk of definitief, tegen betaling of gratis, door alle middelen die momenteel al dan niet bekend zijn, en met name via Internet of enig digitaal netwerk, pay per view, pay per play of televisie-uitzending, en over het algemeen via alle media en/of netwerken (in het bijzonder analoge of digitale netwerken en media, telecommunicatienetwerken en media- en computernetwerken en media).

 5. Het recht om een nieuw product of een nieuwe dienst vanuit de Afgeleide UGC of vanuit enig product waarin de Afgeleide UGC is opgenomen, te produceren of de productie daarvan te gelasten, ofwel als waarachtige reproductie ofwel gewijzigd door UBISOFT of door enige externe partij van haar keuze.

 6. Het recht om de Afgeleide UGC te exploiteren met producten waarin de Afgeleide UGC is opgenomen, d.w.z. met name:

  • Het recht om alle of een gedeelte van de Afgeleide UGC en enig product waarin de Afgeleide UGC is opgenomen, te gebruiken en/of exploiteren in enige vorm, met of zonder aanpassing, voor gebruik in de vorm van afgeleide "merchandising" producten, ten einde in het bijzonder (waarbij de opsomming als voorbeeld dient en niet uitputtend is): Boeken en stripboeken, beleidsgidsen en boeken gebaseerd op scenario’s en/of de grafische voorstellingen van de games en/of Diensten, reviews, kalenders, kantoorbenodigdheden, stikkers, posters, accessoires voor computers of gameconsoles, computer wallpapers, screensavers, figuurtjes, games, speelgoed in alle materialen, textiel, aardewerk, tekeningen, reclamematerialen (in het bijzonder door weergave of mail op het Internet), hoorbare of visuele reproductie en representatie (in het bijzonder films, verslagen, documentaires, shows, themaparken, enz.), en alle overige objecten waarin alle of een gedeelte van de Afgeleide UGC in hun inhoud en vorm, decoratie, verpakking of presentatie is opgenomen, te publiceren of te produceren;

  • Het recht om ‘sequels’, ‘prequels’, ‘add-ons’, ‘spin-offs’ en alle conversies van spellen of alle overige materialen waarin de Afgeleide UGC voor platforms is opgenomen, te produceren in alle talen en vormen, een en ander naar keuze van UBISOFT; en

  • Over het algemeen alle rechten die behoren tot het eigendomsrecht van de auteur op zijn/haar werk.

Deze overdracht van rechten wordt op wereldwijde basis en voor de wettelijke beschermingsperiode van elke Afgeleide UGC.

UBISOFT, of een derde partij aan wie de rechten met betrekking tot de Afgeleide UGC overgedragen zijn in overeenstemming met dit artikel, kan een aanvraag voor intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Afgeleide UGC indienen of deponeren in eigen naam, voor alle landen ter wereld. De Gebruiker verbindt zich om (i) alle noodzakelijke documenten te ondertekenen en te verstrekken die door UBISOFT of een externe partij aan wie de rechten zijn overgedragen, vereist worden, voor alle doeleinden van registratie, en met name alle verzoeken, overdrachtsinstrumenten of andere documenten die nodig zijn om UBISOFT of de derde partij aan wie de rechten zijn overgedragen in staat te stellen om octrooien, handelsmerken, auteursrechten, eigendomsrechten, het deponeren van tekeningen en enige andere vorm van bescherming met betrekking tot de Afgeleide UGC te verwerven en erkend te worden als de houder van alle vermogensrechten en eigendomsrechten met betrekking tot de Afgeleide UGC en (ii) alle nodige medewerking te verlenen aan UBISOFT of de betreffende derde partij, bij elke vordering, procedure of maatregel gericht op de toepassing van de bepalingen van dit artikel zowel binnen als buiten de Verenigde Staten.

6.4 Mocht een bevoegde rechtbank oordelen dat alle of een gedeelte van de rechten met betrekking tot de Afgeleide UGC die door u aangemaakt is, niet rechtsgeldig overgedragen kan worden aan UBISOFT zoals hierboven beschreven, verleent u UBISOFT hierbij, gratis, permanent of gedurende de gehele wettelijke beschermingsperiode van de Afgeleide UGC krachtens intellectuele eigendomsrechten, een onherroepelijke en overdraagbaar recht van gebruik, reproductie, representatie, wijziging, weergave, distributie en, over het algemeen, van exploitatie van deze Afgeleide UGC zoals uiteengezet in dit artikel 6, door alle middelen, op alle bekende of nog onbekende media, voor alle doeleinden (ongeacht of dat commercieel is of niet) en op wereldwijde basis, zonder dat het noodzakelijk is dat u vermeld wordt als de bron van deze Afgeleide UGC, met het oog op de technische en operationele voorwaarden.

6.5 Op vergelijkbare wijze verleent u andere betrokken Gebruikers van de Diensten en games gratis, permanent of gedurende de gehele wettelijke beschermingsperiode van de Afgeleide UGC krachtens intellectuele eigendomsrechten, een niet-exclusief onherroepelijk recht om de Afgeleide UGC die u aangemaakt en openbaar gemaakt heeft, te gebruiken voor de doeleinden van de producten en diensten die door UBISOFT aangeboden worden, wereldwijd en binnen de door UBISOFT toegestane grenzen, en in het bijzonder om voornoemde Afgeleide UGC te openen, weer te geven, te kopiëren, aan te passen en te wijzigen en om afgeleide werken te creëren binnen het kader van de Diensten. Deze licentie zal van toepassing blijven na enige gedeeltelijke beëindiging van de licentie die UBISOFT u verleent om de Diensten en/of deze Voorwaarden te gebruiken.

U bent door UBISOFT geautoriseerd om een kopie van de betreffende Inhoud te downloaden op één of meerdere computers of mobiele apparatuur en om de pagina’s af te drukken, indien van toepassing, op voorwaarde dat u:

 1. Alle meldingen met betrekking tot auteursrecht en handelsmerk en andere aanwijzingen omtrent de eigendom ongewijzigd laat;

 2. Geen afgeleide documenten geheel of gedeeltelijk gebaseerd op de Inhoud verveelvoudigt (behoudens aanmaak van een enkele kopie voor uw eigen backupdoeleinden) of creëert; en

 3. De Inhoud niet gebruikt op een manier die enig verband met een van de producten, diensten en/of merknamen van UBISOFT suggereert.

6.6 Uw gebruik van Afgeleide UGC

UBISOFT verleent u hierbij een niet-exclusieve en niet-overdraagbare persoonlijke licentie, die te allen tijde herroepen kan worden, om de Afgeleide UGC die u aangemaakt heeft vanuit de Inhoud van UBISOFT, wereldwijd en gedurende de duur van uw gebruik van de Diensten te gebruiken, ten einde:

 1. Deze Afgeleide UGC op te slaan op uw console, uw computer, uw mobiele telefoon of enig ander medium dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten;

 2. Deze Afgeleide UGC te delen met uw vrienden die gebruikmaken van de Diensten; en

 3. Deze Afgeleide UGC te downloaden op de Diensten en te gebruiken in het kader van de Diensten en/of enige andere dienst van UBISOFT of partnernetwerk, zoals toegestaan door UBISOFT.

De overige Gebruikers van de Diensten hebben u ook een persoonlijke licentie verleend, welke licentie te allen tijde herroepen kan worden en niet-exclusief en onoverdraagbaar is, ten einde de Afgeleide UGC te gebruiken die zij aangemaakt hebben in het kader van de Diensten en in overeenstemming met deze Voorwaarden. De voorwaarden van de licentie zijn in artikel 6 hieronder gespecificeerd.

6.7 UGC die u heeft aangemaakt onafhankelijk van vooraf bestaande Inhoud van UBISOFT ("Originele UGC")

Door enige Originele UGC bij de Diensten te posten, verleent u UBISOFT hierbij een royaltyvrije, volledig betaalde, eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-exclusieve en volledig sublicentieerbare licentie en recht om deze Originele UGC (geheel of gedeeltelijk) wereldwijd te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, te combineren met andere werken, afgeleide werken daaruit te creëren inclusief zonder beperking merchandising producten, te distribueren, uit te voeren, te bewerken en weer te geven en/of om deze op te nemen in andere werken in enige vorm, media of technologie die nu bekend zijn of later ontwikkeld worden om welke reden dan ook, inclusief zonder beperking entertainment, informatie, advertenties, promotie en marketing van alle Diensten of producten van UBISOFT, om commerciële of reclamedoeleinden (hierna verder te noemen: «UGC-licentie»). Overeengekomen wordt dat de Originele UGC-licentie verlening van een licentie met zich meebrengt voor alle rechten op de Originele UGC inclusief zonder beperking handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen, auteursrechten en rechten tot openbaarmaking. U doet in het bijzonder afstand van enige "morele rechten" in en op de Originele UGC. Voornoemde verlening van rechten omvat, zonder beperking, alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten in en op uw Originele UGC. U verkaart en garandeert dat: u de eigenaar bent van de Originele UGC die door u op of door de Diensten gepost is of anderszins het recht heeft om de in dit artikel uiteengezette licentie te verlenen; en dat het posten van uw Originele UGC op of door de Diensten geen schending vormt van de privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, contractrechten of enige andere rechten van derden. U komt overeen om alle royalty’s, vergoedingen en alle overige gelden te betalen die verschuldigd zijn aan derden vanwege Originele UGC die u op of door de Diensten gepost heeft.

6.8 UGC die een afbeelding van u bevat

Indien UGC die u aanmaakt en publiceert een afbeelding van u bevat, verklaart u hierbij dat UBISOFT het recht heeft om uw afbeelding te gebruiken als onderdeel van de Diensten, en zulks wereldwijd en gedurende de gehele duur van de betreffende Diensten. U gaat ermee akkoord dat UGC die uw afbeelding bevat door UBISOFT gebruikt wordt zoals uiteengezet in artikelen 6.2 en 6.7. Indien de UGC die u publiceert bij de Diensten de afbeelding van een andere persoon dan uzelf bevat, verklaart u hierbij dat u de toestemming van deze persoon heeft ontvangen voor het gebruik van zijn/haar afbeelding door UBISOFT in overeenstemming met de bepalingen van dit artikel 6, en vrijwaart u UBISOFT tegen alle schade die UBISOFT zou kunnen lijden in geval van een gegronde klacht, procedure of vordering door een derde met betrekking tot het gebruik door UBISOFT van een afbeelding van een derde, die afgeleid is van de UGC die u creëert en/of openbaar maakt.

6.9 In alle gevallen:

 1. Verlenen wij u geen licentie om UGC voor commerciële doeleinden te gebruiken;

 2. Maakt het vermogen om UGC aan te maken onderdeel uit van de Dienst die wij bieden en geeft dat u niet het recht op enige betaling, inclusief indien de UGC beschikbaar wordt gesteld voor andere Gebruikers van de Diensten;

 3. Verzekert u UBISOFT dat alle Inhoud (ongeacht of deze UGC betreft of anderszins) die u creëert en/of openbaar maakt tijdens gebruikmaking van de Diensten niet strijdig is met de rechten van enige derde, en met name geen inbreuk vormt op Intellectuele Eigendomsrechten of een handeling van oneerlijke concurrentie vormt, inclusief indien de Inhoud door UBISOFT gebruikt wordt tijdens het leveren van de Diensten;

 4. Verklaart u dat u persoonlijk aansprakelijk bent voor alle Inhoud die u aanmaakt, gebruikt en/of openbaar maakt tijdens gebruikmaking van de Diensten, en komt u overeen om UBISOFT, inclusief haar licentiegevers, licentienemers, sublicentienemers, rechtverkrijgenden en rechtsopvolgers in titel en hun respectievelijke werknemers, managers of directeuren in titel te verdedigen, te vrijwaren en gevrijwaard te houden tegen enige vordering of beweerdelijke vordering, rechtszaak of procedure die ingesteld is tegen UBISOFT en/of haar dochterondernemingen, met betrekking tot het gebruik of de publicatie van inhoud die u aanmaakt, gebruikt en/of publiceert tijdens gebruikmaking van de Diensten; In dergelijke gevallen behoudt UBISOFT zich het recht voor om haar eigen verdediging op eigen kosten te voeren en de exclusieve controle te behouden over enige vordering die aanleiding zou kunnen geven tot een schadevergoeding van uw zijde. U komt, in dergelijke gevallen, overeen om volledig met UBISOFT samen te werken op diens verzoek ter verdediging van haar belangen;

 5. Zal, ter voorkoming van twijfel, en tenzij en totdat deze Inhoud verwijderd is door UBISOFT, UGC die u openbaar heeft gemaakt in verband met de Diensten geassocieerd worden met uw gebruikersnaam en zal deze beschikbaar gesteld worden aan Gebruikers van de Dienst; en

 6. Doet u volledig afstand van uw morele rechten op alle Inhoud die u creëert of openbaar maakt (ongeacht of dit UGC is of anderszins), welke rechten voortvloeien uit de Britse Copyright, Designs and Patents Act 1998 en, voor zover dat wettelijk mogelijk is, van alle in de breedste zin van het woord equivalente rechten die u heeft op enig grondgebied waarook in de wereld; en

 7. Verklaart u hierbij dezelfde overeenkomst te zullen verwerven van enige andere persoon die morele rechten over de UGC kan inroepen.

 8. U verklaart en komt overeen dat UBISOFT enige UGC mag behouden en openbaar maken indien zulks bij de wet vereist is of indien UBISOFT te goeder trouw gelooft dat dit behoud of deze openbaarmaking in redelijkheid noodzakelijk is om: te voldoen aan rechtsvervolging; deze Voorwaarden ten uitvoer te leggen; te reageren op vorderingen dat enige UGC strijdig is met de rechten van derden; of de rechten, eigendom of persoonlijke veiligheid van UBISOFT, haar gebruikers en het publiek te beschermen. U begrijpt dat de technische verwerking en transmissie van de Diensten, waaronder uw UGC, het volgende met zich mee kunnen brengen: transmissies over verschillende netwerken; en veranderingen voor bevestiging en aanpassing aan technische vereisten die netwerken of apparatuur verbinden. UBISOFT kan UGC voor een onbepaalde tijd opslaan. UBISOFT heeft echter niet de verplichting om UGC op te slaan of aan u ter beschikking te stellen in de toekomst.

Voor zover dat is toegestaan in de toepasselijke wetgeving en indien er morele rechten of andere vergelijkbare rechten (hierna verder te noemen: "morele rechten") in en op de UGC bestaan en niet de exclusieve eigendom van UBISOFT zijn, komt u overeen uw morele rechten op de UGC niet in te roepen tegen UBISOFT of haar Dochterondernemingen en andere bevoegde Gebruikers en verklaart u dat u dezelfde overeenkomst zult verkrijgen van enige andere persoon die morele rechten over de UGC kan inroepen.

7. MELDING VAN ONRECHTMATIGE INHOUD

7.1 Indien u van mening bent dat enige Inhoud die beschikbaar is op de Diensten niet in overeenstemming is met deze Voorwaarden (inclusief de gedragsregels of gedragsnormen zoals uiteengezet in artikelen 3.2 en 3.3), dan kunt u dit aan UBISOFT melden door gebruik te maken van de optie "Melding" die beschikbaar is bij elke Dienst of door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres waarin u de hieronder genoemde gegevens vermeld.

https://support.ubi.com

7.2 Om ons te helpen zo snel mogelijk op uw melding te reageren, is het nuttig dat u zoveel mogelijk het volgende bij uw melding vermeldt:

 1. De datum van uw melding;

 2. Uw achternaam, voornaam, geboortedatum en -plaats, adres, en een manier om contact met u op te nemen zoals een telefoonnummer of een e-mailadres;

 3. Een identificatie en beschrijving van de Inhoud die, volgens u, in strijd is met deze Voorwaarden, met vermelding van de exacte locatie daarvan;

 4. Een indicatie van de redenen waarom u van mening bent dat deze Inhoud niet in overeenstemming is met deze Voorwaarden en verwijderd zou moeten worden van de Diensten, met een citaat van het artikel uit deze Voorwaarden of de wettelijke bepaling met bewijsstukken indien dat mogelijk is;

 5. Bij melding van een auteursrechtschending, een identificatie van het werk dat door het auteursrecht beschermd is waarvan u schending wilt melden en alle nodige gegevens waaruit het bestaan van dit auteursrecht blijkt en dat aantoont dat u bevoegd bent om u zich in de zaak te mengen voor rekening van de auteursrechthouder; en

 6. Een verklaring waarin gespecificeerd is dat u van mening bent dat alle gegevens van de melding juist zijn.

7.3 Na ontvangst van een melding behoudt UBISOFT zich het recht voor om desgewenst te handelen zoals UBISOFT geschikt acht.

7.4 UBISOFT behoudt zich het recht voor om u te verzoeken het gebruik te staken van enige Inhoud waarvan zij van mening is dat deze in strijd is met de bepalingen van deze Voorwaarden e/of om de betreffende Inhoud te verwijderen of te blokkeren.

Indien UBISOFT enige Inhoud verwijdert of blokkeert die u openbaar heeft gemaakt en die geacht wordt in strijd te zijn met deze Voorwaarden, behoudt UBISOFT zich het recht voor deze Voorwaarden te beëindigen en/of uw Account op te schorten of te verwijderen, in overeenstemming met onderstaand artikel 14.

8. TECHNISCHE BESCHERMINGSMAATREGELEN – BEHEER DIGITALE RECHTEN

8.1 Sommige Diensten kunnen beschermd zijn door technische beschermingsmaatregelen en beheer van digitale rechten, met name, en zonder beperking, fysieke beveiliging, tatoeëring (watermerken), digitale sleutels en online activering.

8.2 Een breedband internetverbinding en het aanmaken van een Account zijn nodig om toegang te krijgen tot de online functies en om online games te spelen, alsook om toegang te krijgen tot bepaalde Inhoud, inclusief exclusieve Inhoud die eenmaal ontgrendeld kan worden met een unieke sleutel.

8.3 Voor bepaalde games en/of Diensten die Digital Right Management-technologie bevatten, zijn een permanente breedband internetverbinding en het aanmaken van een Account nodig om de games te spelen of toegang te krijgen tot de Dienst(en) op enig moment.

9. CREDITS, ABONNEMENTEN EN UBISOFT PUNTEN

Binnen bepaalde diensten, kan UBISOFT bieden u de mogelijkheid van het bestellen van bepaalde abonnementen, in-game virtuele valuta of extra inhoud zoals in-game items, aanpassing elementen, kaarten, gebouw acceleraties, avatars die, eenmaal toegevoegd aan uw Account, kunnen worden gebruikt voor het maximaliseren van uw ervaring binnen het spel of de toepassing. U moet een Account om de aankoop en het gebruik van dergelijke abonnementen, in-game virtuele valuta of extra inhoud te kunnen hebben. In dat geval zullen de verkoopvoorwaarden van toepassing zijn die toegankelijk zijn op de pagina voor de Dienst of op legal.ubi.com die bij deze Voorwaarden gevoegd worden.

We bieden bovendien een systeem waarmee u in staat gesteld wordt om punten te vergaren wanneer u gebruik maakt van de Diensten, Aanvullende Inhoud downloadt (zoals hieronder gedefinieerd) of deelneemt aan bepaalde games en activiteiten die via de Diensten aangeboden worden (hierna verder te noemen: het "Puntensysteem"). U kunt deze punten inwisselen voor Aanvullende Inhoud die we onder het Puntensysteem aanbieden. We behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen of een gedeelte of het gehele Puntensysteem te allen tijden te verwijderen, een en ander geheel naar eigen goeddunken, krachtens de voorwaarden die gespecificeerd zijn in artikel 17 hieronder.

10. HANDELAARSDIENSTEN (UBI SHOP)

UBISOFT’s winkel stelt u in de gelegenheid om een product van UBISOFT te kopen via haar webwinkel op https://shop.ubi.com. Er kunnen specifieke voorwaarden op de aankoop van toepassing zijn die ingezien kunnen worden op de UBISHOP website.

11. FORUMS EN DISCUSSIEPLAATSEN GELEVERD DOOR DE DIENSTEN

 1. De Diensten kunnen forums, informatiegroepen of andere soorten online discussieplaatsen (hierna gezamenlijk verder te noemen: "Forums") bevatten die niet bewaakt worden of die na een discussie pas gecontroleerd worden, hetgeen ertoe leidt dat uw berichten niet gecontroleerd worden voordat deze op de websites van UBISOFT weergegeven worden.

 2. Wanneer u gebruik maakt van deze Diensten, moet u zich bewust zijn van het feit dat uw gebruikersnaam en uw berichten openbaar zullen zijn en gezien kunnen worden door elke Gebruiker die toegang heeft tot de Diensten. U verstuurt uw berichten daarom op eigen risico. U bent uitsluitend verantwoordelijk voor indiening, openbaarmaking en verspreiding van deze berichten.

 3. U dient zich te houden aan alle gedragsregels en normen voor de Inhoud zoals uiteengezet in artikel 3 van deze Voorwaarden, en bovendien verbindt u zich:

  1. Het gebruik van het Forum door een andere Gebruiker van de Diensten niet te beperken of voorkomen;

  2. Geen werkelijke persoonlijke informatie met betrekking tot een Gebruiker online te posten of openbaar te maken via de Diensten;

  3. Geen informatie online te posten of openbaar te maken die niet algemeen verband houdt met het betreffende onderwerp of thema van het openbare Forum in kwestie;

  4. Geen informatie online te posten of openbaar te maken die ongeschikt of oneerbiedig is voor de gebruikelijke of bedoelde Gebruikers van het Forum; of

  5. andere gebruikers op het Forum pesten of kleineren bij wijze van private of publieke berichten.

 4. UBISOFT behoudt zich het recht voor om contact met u op te nemen om verdere gegevens te verkrijgen over de berichten die u verspreidt, met name om te controleren of u gerechtigd bent om deze berichten te verspreiden en/of u de eigenaar bent van de daarin vervatte onderdelen (tekst, woorden, beelden, geluiden, video’s, enz.).

 5. In geen geval is UBISOFT aansprakelijk voor de meningen, adviezen en/of aanbevelingen die door Gebruikers bij de Diensten weergegeven of verzonden worden en UBISOFT ondersteunt deze niet, met name waar het gaat om meningen, adviezen en/of aanbevelingen die weergegeven worden op een openbaar Forum; UBISOFT wijst hierbij elke aansprakelijkheid in dit opzicht van de hand.

12. WEDSTRIJDEN, LOTERIJEN EN LOYALITEITSPROGRAMMA 'S

Periodiek organiseert/organiseren UBISOFT en/of haar partners wedstrijden, games, vrije prijstrekkingen en promoties bij de Diensten. Deze zijn onderworpen aan bijzondere voorwaarden die aan u verstrekt zullen worden op het moment dat deze evenementen plaatsvinden.

UBISOFT kan bovendien bepaalde loyaliteitsprogramma's en/of periodieke aanbiedingsacties organiseren als handelaarsdiensten waarvoor afzonderlijke voorwaarden gelden. Bekijk deze aanvullende voorwaarden op de Handelaarsdiensten en lees ze zorgvuldig door

13. ADVERTENTIES EN RECLAME VAN PRODUCTEN

Geheel naar eigen goeddunken, en alleen behoudens haar redactionele beleid voor elke Dienst, kan UBISOFT bepaalde producten en/of diensten van derden weergeven door promotionele koppelingen, advertentiebanners of andere advertentie- en reclamematerialen op te nemen, en kan UBISOFT ook handelingen van crossmarketing uitvoeren met een partner van haar keuze.

UBISOFT is niet aansprakelijk voor de producten of diensten van derden die aldus weergegeven worden.

14. BÈTATESTS

 1. UBISOFT kan, geheel naar eigen goeddunken, contact met u opnemen om voor te stellen dat u één of meer games en Diensten, spelonderdelen en/of Inhoud die gedownload kan worden, test, beoordeelt of daarop commentaar geeft voordat deze verhandeld of op de markt gebracht worden, om zo bugs en fouten in de programma's te ontdekken en/of de werking daarvan te verbeteren (hierna verder te noemen: "Bètatests").

 2. Indien u ermee akkoord gaat om de games en Diensten te testen, behoudt UBISOFT het recht voor om u een vertrouwelijkheidovereenkomst te laten tekenen voor elke Bètatest en deze te retourneren aan UBISOFT voordat u geaccrediteerd bent en de software aan u geleverd wordt of voor u toegankelijk is.

 3. Na ontvangst van de ondertekende vertrouwelijkheidovereenkomst zal UBISOFT u een bètaversie van een game, Inhoud en/of Diensten verstrekken, alsook gerelateerde documentatie en/of andere daarmee verband houdende informatie, en, indien van toepassing, autorisatie om toegang te hebben tot de websites van UBISOFT (hierna gezamenlijk verder te noemen: "Testinhoud") met het uitsluitende doel om u in staat te stellen om de game(s) te testen, te beoordelen en/of daarop commentaar te leveren.

 4. U moet de Bètatest persoonlijk uitvoeren en niemand anders toegang geven tot de Testinhoud. Bètatestaccounts mogen in geen geval overgedragen worden. U wordt gevraagd om UBISOFT (en UBISOFT alleen) op de hoogte te stellen van uw reacties en suggesties naar aanleiding van uw ervaring met de Testinhoud in de Bètatest. "Commentaren") die doorgegeven, openbaargemaakt of aangeboden worden aan UBISOFT tijdens de Bètatests, of meer in het algemeen tijdens het gebruik van de Diensten, zullen de exclusieve eigendom van UBISOFT zijn. Derhalve verbindt u zich om uw Commentaren niet te exploiteren of te publiceren of deze toegankelijk te maken door enig middel of proces voor enige externe partij anders dan UBISOFT. Tenzij dat verboden is krachtens de toepasselijke wetgeving, verklaart u hierbij dat UBISOFT de Commentaren op elke manier, zonder beperking en zonder enige vergoeding aan u mag gebruiken, verkopen, promoten en exploiteren.

 5. U komt overeen en accepteert dat de Testinhoud die geleverd wordt aan u hoogst vertrouwelijk is en/of exclusieve informatie is die tot UBISOFT behoort.

 6. UBISOFT mag bepaalde Testinhoud beschermen door er technische beschermingsmaatregelen in op te nemen, om enige onwettige reproductie of wijziging van de Testinhoud te vermijden. In het bijzonder is elke Testinhoud u in uw naam geleverd en kan UBISOFT digitale tatoeëring ("watermerken") gebruiken om enige schending van deze bepalingen met betrekking tot Bètatests te identificeren.

 7. Bètaversies van games en meer in het algemeen enige Testinhoud worden u verstrekt "as is" en "naar beschikbaarheid" zonder enige expliciete of impliciete garantie van welke aard dan ook. U speelt op een bètaversie op eigen risico. U accepteert dat (i) de Testinhoud bekende of onbekende bugs kan bevatten en dat (ii) de games en/of andere Testinhoud uitsluitend beschikbaar zou kunnen zijn na het aangaan van een abonnement wanneer de bètafase eenmaal voltooid is of op enig later moment. U verklaart hierbij dat UBISOFT niet verplicht is om u toe te staan gratis te spelen gedurende een bepaalde periode, en zelfs niet om u te autoriseren tot toegang tot deze Testinhoud. U komt ook overeen dat al uw gegevens, met name eventuele bonussen, punten, Credits, overzichten van voortgang en status die verworven zijn in de loop van het spel, op elk moment verwijderd en/of gereset kunnen worden. In dat geval zullen uw voortgang en uw gegevens verwijderd worden en zult u naar de initiële status terugkeren.

 8. U komt overeen dat schending van uw verplichtingen krachtens dit artikel onherstelbare schade voor UBISOFT veroorzaakt en dat UBISOFT gerechtigd zal zijn om elke actie te ondernemen om enige schending of risico van schending van uw verplichtingen te voorkomen of om een schadevergoeding te verkrijgen voor de geleden schade, onverminderd het recht om uw Account te beëindigen in overeenstemming met onderstaand artikel 16

 9. Aan het einde van de Bètatestperiode, of op enig moment wanneer UBISOFT u daarom verzoekt, zult u alle Testinhoud die u van UBISOFT ontvangen heeft, aan UBISOFT retourneren.

 10. Niets in deze Voorwaarden kan zodanig geïnterpreteerd worden dat u enig recht of privilege zou hebben met betrekking tot de Testinhoud. Alle Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik dat u maakt van de games gedurende de Bètatestfase.

15. AANSPRAKELIJKHEID, SCHADEVERGOEDING EN COMPENSATIE

15.1 Beperking en uitsluiting van aansprakelijkheid

 1. U erkent hierbij uitdrukkelijk dat gebruik van de Diensten en games op uw eigen risico is.

 2. De Diensten worden "as is" geleverd, zonder enige garanties, voorwaarden, waarborgen of andere vereisten met betrekking tot:

  1. Hun conformiteit, nauwkeurigheid, actualiteit, volledigheid, betrouwbaarheid of veiligheid;

  2. Hun geschiktheid voor een bepaald gebruik;

  3. Hun marktwaarde;

  4. De afwezigheid van onderbrekingen of fouten, bugs, virussen of schadelijke onderdelen of dat fouten, bugs, virussen of schadelijke onderdelen gecorrigeerd zullen worden; en/of

  5. Uw tevredenheid.

 3. In het bijzonder controleert UBISOFT niet uitputtend de Inhoud, met name UGC (zoals gedefinieerd in artikel 6), of de woorden die u of andere Gebruikers publiceren via de Diensten, inclusief zonder beperking op de Forums, noch uw acties in het kader van de Diensten.

 4. Wij sluiten hierbij uitdrukkelijk het volgende uit:

  1. Alle voorwaarden, garanties en overige vereisten die anderszins geïmpliceerd zouden kunnen worden door de wetgeving, common law of equity-recht; en

  2. Elke aansprakelijkheid voor verlies of schade die geleden is in verband met het gebruik van de Diensten of enige gerelateerde dienst van derden. Dit omvat het volgende:

   1. Alle verlies van welke aard dan ook, ongeacht of dit wegens onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid of schending van wettelijke verplichtingen), contractbreuk, misleiding (ongeacht of dat bewust of onbewust gebeurt) of anderszins geschiedt;

   2. Direct verlies;

   3. accidentele schade,

   4. Incidenteel verlies;

   5. gevolgschade; en

   6. Indirect verlies.

  3. Niets van bovenstaande voorkomt vorderingen voor uw materiële schade.

 5. In geval van een geschil met UBISOFT of haar licentiegevers, is uw enige rechtsmiddel om:

  1. Gebruik van de Diensten te staken en uw Account te beëindigen; en

  2. Indien van toepassing, een schadevergoeding voor uw schade te vorderen.

 6. De aansprakelijkheid van UBISOFT is beperkt tot de vervanging van de aboneeInhoud die door UBISOFT onbruikbaar verklaard wordt na een vergelijkend onderzoek van uw vordering met equivalente Inhoud die door UBISOFT gekozen wordt.

 7. In ieder geval kan de volledige aansprakelijkheid van UBISOFT, inclusief haar Dochterondernemingen, ten aanzien van u nooit meer bedragen dan de prijs die u heeft betaald voor de Diensten gedurende de twaalf (12) maanden voorafgaande aan het ontstaan van het geschil.

 8. Niets van bovenstaande beïnvloedt onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel dat voortvloeit uit onze tekortkoming of onze aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze misleiding noch enige andere aansprakelijkheid die niet uitgesloten of beperkt kan worden krachtens de toepasselijke wetgeving.

15.2 Schadevergoeding en compensatie

 1. U komt overeen om UBISOFT en haar Dochterondernemingen (zoals hierboven gedefinieerd), hun onderaannemers en de leveranciers van Inhoud te verdedigen, te vrijwaren en gevrijwaard te houden tegen elke vordering of beweerdelijke vordering, elke aansprakelijkheid en schadevergoedingen en alle kosten, inclusief advocaatkosten, ten gevolge van en/of voortvloeiend uit een schending van deze Voorwaarden waarvoor u verantwoordelijk bent, of die gerelateerd zijn aan uw gedrag tijdens het gebruik van de Diensten.

 2. Zonder de algemeenheid van voornoemde te beperken, komt u overeen om UBISOFT en haar Dochterondernemingen te verdedigen, te vrijwaren en gevrijwaard te houden in geval van onpassend of onwettig gebruik van uw Account, inclusief in geval van onwettig of onpassend gebruik door een derde die u heeft toegelaten om uw Account te gebruiken. U komt overeen dat u persoonlijk aansprakelijk gesteld zult worden voor uw gebruik van de Diensten en voor alle communicatie en activiteiten tijdens het gebruik van de Diensten.

 3. UBISOFT behoudt zich het recht voor om, op eigen kosten, als enige vorderingen in behandeling te nemen waarvoor u normaal gesproken UBISOFT zou vrijwaren.

15.3 De bepalingen van dit artikel 13 blijven van kracht na beëindiging van deze Voorwaarden of van uw Account.

16. BEËINDIGING

16.1 We behouden ons het recht voor om te allen tijde alle of een gedeelte van de Diensten te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving.

16.1 Beëindiging van de Account of Diensten op initiatief van UBISOFT

 1. We kunnen uw Account en uw vermogen om één of meerdere Diensten of een gedeelte van de Diensten te gebruiken op elk moment automatisch en uitsluitend naar ons eigen goeddunken opschorten of sluiten, indien:

  1. Wij per e-mail of per post een formeel verzoek hebben verzonden om ons bewijs te verstrekken van uw geloofsbrieven of om een actie, gedrag of schending van deze Voorwaarden te staken;

  2. Er bevestigd is dat of we redelijke gronden hebben te geloven dat:

   • U niet voldoet aan deze Voorwaarden of enige specifieke voorwaarde met betrekking tot een bepaalde Dienst of bepaalde Diensten;

   • U uw wettelijke of contractuele verplichtingen schendt;

   • Uw Account inactief is gedurende meer dan zes maanden en u geen toegang heeft tot de abonneefuncties;

   • U niet-geautoriseerde programma's van derden gebruikt, deelt, verspreidt die in wisselwerking staan met een dienst; of

   • Vanwege enige andere reden in verband met uw gebruik of acties in verband met de Diensten.

 2. Indien u meer dan één Account heeft, behouden wij ons het recht voor om alle Accounts die u geopend heeft, op te schorten of te sluiten zodra één Account opgeschort of gesloten is krachtens dit artikel.

 3. In geval van een schending van uw wettelijke of contractuele verplichtingen, behouden wij ons het recht voor om een rechtsgeding in te stellen op gronden van civiel- of strafrechtelijke aansprakelijkheid ten einde de schending te stoppen en een vergoeding voor ons verlies te verkrijgen. In het bijzonder, en zonder beperking, behouden wij ons het recht voor om elke Gebruiker die opzettelijke de Diensten heeft beschadigd of geprobeerd heeft de Diensten te beschadigen of die de rechtmatige werking van de Diensten heeft verstoord of die zijn/haar medewerking daaraan heeft verleend, te vervolgen.

16.3 Beëindiging van de Account en/of een abonnement op uw initiatief.

 1. U kunt te allen tijde uw Account voor een bepaalde Dienst of Diensten beëindigen door het formulier in te vullen op: https://support.ubi.com.

 2. Indien u deze Voorwaarden niet accepteert, kunt u geen gebruik maken van de Diensten en dient u UBISOFT een verzoek te sturen om uw Account en/of de bijbehorende abonnementen te beëindigen.

 3. Opgemerkt dient te worden dat er geen gehele of gedeeltelijke terugbetaling van reeds betaalde bedragen voor de lopende abonnementsperiode zal zijn indien u besluit uw abonnement te beëindigen.

 4. UBISOFT behoudt zich het recht voor om de kosten, bijkomende kosten en lasten die gemaakt zijn vóór de beëindiging van uw Account of van een abonnement op een bepaalde Dienst of Diensten te verhalen. Bovendien is het uw verplichting om alle bedragen te betalen die verschuldigd zijn aan overige verkopers of leveranciers van Inhoud vóór de beëindiging van uw Account. Alle achterstallige betalingen of niet betaalde kosten en overige onopgeloste problemen met de Diensten moeten betaald en geregeld zijn voordat er een nieuwe Account geopend wordt.

 5. Behoudens nakoming van de beëindigingsprocedure zoals hierboven beschreven, zal de beëindiging van uw Account en/of uw abonnement van kracht worden binnen een redelijke periode na ontvangst van uw brief door de afdeling klantenservice van UBISOFT.

16.4 Gevolgen van beëindiging van de Account.

 1. In geval van beëindiging of opschorting van uw Account, verliest u uw profiel en de gerelateerde informatie die u aan UBISOFT heeft doorgegeven, tezamen met enige Inhoud (inclusief zonder beperking UGC) die u gepubliceerd heeft, geüpload heeft of beschikbaar heeft gesteld bij de Diensten, met name, zonder beperking, uw gebruikersnaam en avatar(s); en in dat geval kan UBISOFT voornoemde verwijderen.

 2. UBISOFT behoudt zich het recht voor om persoonlijke gegevens met betrekking tot uw profiel gedurende een redelijke periode op te slaan.

 3. In geval van beëindiging van uw Account, dient u elk gebruik van de Diensten onmiddellijk te staken en alle gerelateerde documenten op elk medium te vernietigen.

 4. In geval van beëindiging van uw Account, bent u niet langer in staat om deel te nemen aan de Diensten waarvoor een Account nodig is zonder de uitdrukkelijke toestemming van UBISOFT. Om weer van de Diensten gebruik te kunnen maken, kunt u contact opnemen met https://support.ubi.com.

 5. In geval van beëindiging van uw Account of van een Dienst of Diensten die verband houdt/houden met uw Account, zal er geen tegoed (bijvoorbeeld voor niet gebruikte Diensten of niet gebruikte punten of Credits) aan u teruggestort worden of omgezet worden in contanten of enige andere vorm van terugbetaling, en zult u geen toegang meer hebben tot uw Account of tot enig recht dat verband houdt met uw Account of de Dienst(en) in kwestie (zoals punten, Credits, tokens of virtuele objecten).

17. UPDATING VAN DIENSTEN EN VOORWAARDEN

17.1 Wijziging van Voorwaarden

 1. Wij kunnen deze Voorwaarden te allen tijde wijzigen om redenen van veiligheid of wettelijke beste praktijk of om regelgevende redenen.

 2. Wij zullen dit recht niet uitoefenen om substantiële veranderingen aan te brengen in de Voorwaarden ten laste van u zonder u in de gelegenheid te stellen daarmee akkoord te gaan.

 3. We zullen u informeren over eventuele revisie van deze Voorwaarden door op de website van de betreffende Dienst een kennisgeving van de revisie te posten. Elke revisie zal vijf (5) dagen na het posten van de kennisgeving van kracht worden. Indien u niet akkoord gaat met de in deze Voorwaarden aangebrachte wijzigingen, kunt u uw Account beëindigen zoals het in artikel 14 uiteengezet is.

 4. Er wordt van u verwacht dat u regelmatig controleert of er revisies van de Voorwaarden van kracht zijn aangezien de Voorwaarden bindend voor u zijn. Elk gebruik van de Diensten nadat de Voorwaarden gewijzigd zijn, houdt acceptatie van de herziene Voorwaarden in.

17.2 Wijziging van de prijzen en van de Diensten

 1. UBISOFT behoudt zich het recht voor om de prijzen van de Diensten, zoals aangegeven op de websites van de betreffende Diensten, (i) te wijzigen en (ii) om een Dienst te wijzigen van een betaalde Dienst in een gratis te spelen Dienst. De nieuwe prijs zal uitsluitend van toepassing zijn op orders die geplaatst zijn nadat de nieuwe prijs (indien van toepassing) van kracht is geworden.

 2. Gedurende uw abonnement, behoudt UBISOFT zich het recht voor, uitsluitend naar eigen goeddunken, om de prijs van abonnementen voor onze Diensten te wijzigen en/of de prijs van de abonnementen op zijn games en Diensten te schrappen. In dat geval zal UBISOFT, naast de andere kennisgevingen van UNISOFT uitsluitend naar eigen goeddunken, deze wijzigingen op de websites van de betreffende Diensten vermelden voordat de prijs gewijzigd wordt. De wijziging zal alleen van kracht worden in verband met nieuwe verlengingen van abonnementen.

 3. Indien u niet met deze prijswijziging akkoord gaat, kunt u uw abonnement of uw Account beëindigen in overeenstemming met de procedure die gedefinieerd is in artikel 16 van deze Voorwaarden. Opgemerkt dient te worden dat deze beëindiging plaats moet vinden voorafgaande aan de verlenging (ongeacht of daarom verzocht wordt of dat deze stilzwijgend plaatsvindt) van uw abonnement. Verlenging van uw abonnement houdt acceptatie van de gewijzigde prijs in.

17.3 Wijziging van toegang tot Diensten en Inhoud

 1. UBISOFT kan de Inhoud op elke moment wijzigen, om welke reden dan ook of zonder enige specifieke reden, met name om technische redenen zoals updates, onderhoud en/of resets ten einde de Diensten te verbeteren en/of te optimaliseren.

 2. Deze wijzigingen kunnen van invloed zijn op de Diensten en/of uw verworven rechten of leiden tot tegenslagen in de omgeving van de spellen. De producten die geüpdated of gewijzigd zijn in overeenstemming met dit artikel zijn onderworpen aan de aansprakelijkheidsbeperkingen zoals uiteengezet in artikel 15 hierboven.

17.4 Aanvullende Inhoud

Gedurende uw abonnement op bepaalde Diensten, behouden wij ons het recht voor, uitsluitend naar eigen goeddunken, om aanvullende Inhoud beschikbaar te stellen voor alle abonnementen in de vorm van updates.

Deze aanvullende Inhoud staat los van uitbreidingen van Diensten die afzonderlijk van de originele Dienst gedistribueerd en/of verkocht worden, en de aankoop van de originele Dienst geeft niet automatisch recht op de uitbreiding.

18. VERTROUWELIJKHEID EN VERZAMELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Uw privacy is zeer belangrijk voor ons en we zullen uw persoonlijke gegevens niet bekendmaken aan derden, tenzij dat uitdrukkelijk door u toegelaten is of in speciale omstandigheden.

Voor verdere informatie met betrekking tot ons gebruik van persoonlijke gegevens, verwijzen wij u naar ons Privacybeleid dat u goed door moet lezen. Ons Privacybeleid maakt onderdeel uit van deze Voorwaarden en kan derhalve gewijzigd worden zoals in artikel 17 uiteengezet is. U kunt ons Privacybeleid te allen tijde raadplegen op legal.ubi.com.

19. GEZONDHEID VAN GEBRUIKERS VAN VIDEOGAMES

19.1 We raden u aan om de volgende voorzorgsmaatregelen te treffen in alle gevallen wanneer u gebruik maakt van de Diensten, en in het bijzonder van de videogames.

Aanbevelingen:

 1. Maak geen gebruik van de Diensten als u moe bent en/of een slaaptekort heeft;

 2. Zorg ervoor in een goed verlichte ruimte te spelen en stel de helderheid van uw scherm in;

 3. Wanneer u een videogame speelt waarvoor een verbinding met een scherm nodig is, speel dan op een gerede afstand van dat scherm en zo ver mogelijk daar vandaan als het verbindingssnoer toelaat; en

 4. Neem elk uur een pauze van tien (10) tot vijftien (15) minuten.

19.2 Waarschuwing voor epilepsie:

Sommige individuen kunnen epileptische aanvallen hebben, inclusief, in bepaalde gevallen, bewustzijnsverlies, met name wanneer zij blootgesteld zijn aan krachtige lichtstimulatie (snelle opeenvolging van beelden of herhaling van geometrische figuren, flashes of blootstelling). Deze individuen worden blootgesteld aan een risico op aanvallen wanneer zij bepaalde videogames spelen die deze lichtstimulaties bevatten, en zij zouden hun arts moeten raadplegen voordat zij gebruik maken van de Diensten.

Ouders en wettelijk voogden moeten altijd in het bijzonder letten op hun kinderen wanneer zij videogames spelen. Indien u of uw kind één van de volgende symptomen aan de dag legt: duizeligheid, visuele problemen, samentrekking van de ogen of spieren, desoriëntatie, onwillekeurige bewegingen of spasmes of tijdelijk bewustzijnsverlies, dient u of dienen zij onmiddellijk te stoppen met spelen en een arts te raadplegen.

20. SOFTWARE, VOORZIENINGEN EN TOOLS

20.1 De Diensten zijn geoptimaliseerd voor een schermresolutie van 1024 x 768 pixels. UBISOFT behoudt zich het recht voor om haar Diensten te optimaliseren voor een andere resolutie en/of browser.

20.2 De Diensten kunnen u vragen of in staat stellen om software, updates, patches en/of andere voorzieningen en tools die door UBISOFT of haar licentiegevers geleverd worden (hierna verder te noemen: "Software van UBISOFT") te downloaden op uw computer of enig ander door UBISOFT geautoriseerd medium. UBISOFT verleent u een persoonlijke, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie die u in staat stelt om gebruik te maken van de Software van UBISOFT, en zulks uitsluitend ten behoeve van het gebruik van de Diensten, wereldwijd en gedurende de wettelijke beschermingsperiode van de Software van UBISOFT krachtens Intellectuele Eigendomsrechten. UBISOFT kan gebruiksvoorwaarden voor deze Software van UBISOFT specificeren op het moment waarop deze software aan u beschikbaar wordt gesteld.

20.3 Computersoftware en –randapparatuur zijn niet compatibel met alle computerplatforms en media en de prestaties van de Software van UBISOFT en de gerelateerde Diensten kan variëren afhankelijk van uw computer en overige apparatuur.

20.4 UBISOFT kan u van tijd tot tijd updates of wijzigingen van de Software van UBISOFT verstrekken. Updates en wijzigingen kunnen nodig zijn om de Software van UBISOFT en de Diensten te kunnen blijven gebruiken.

20.5 Uw webbrowser kan geconfigureerd worden om het verschijnen van pop-upvensters te voorkomen. Sommige Inhoud wordt weergegeven in pop-upvensters. Om het gebruik van de Diensten te optimaliseren, moet u eventuele functies die pop-upvensters blokkeren, uitschakelen.

20.6 De gebruiksvoorwaarden van de consolefabrikanten blijven in hun geheel van kracht en beheersen uw gedrag wanneer u toegang heeft tot de Diensten via de diensten van de consolefabrikanten. Indien er een tegenstrijdigheid is tussen de gebruiksvoorwaarden en overige first party diensten en deze Voorwaarden, zullen de eerste gebruiksvoorwaarden prevaleren. UBISOFT is niet aansprakelijk voor en overige first party diensten. UBISOFT is alleen verantwoordelijk voor het verlenen van assistentie aan de klant en facturering in verband met de Diensten.

21. SPECIFIEKE VOORWAARDEN VOOR COMPATIBELE MOBIELE TERMINALS

21.1 De term "Compatibele Mobiele Terminal" duidt elk draagbaar apparaat aan dat in staat is om verbinding te maken met het Internet om toegang te krijgen tot de Diensten. De term Compatibele Mobiele Terminals heeft betrekking op mobiele apparaten zoals, maar niet beperkt tot, telefoons, smartphones, tabletten en derivaten daarvan

21.2 Toegang tot Mobiele Diensten.UBISOFT staat zijn gebruikers toe om toegang te krijgen tot bepaalde Diensten met hun Compatibele Mobiele Terminal ("Mobiele Diensten"). Om toegang te hebben tot deze Mobiele Diensten met uw Compatibele Mobiele Terminal dient u (i) een Compatibele Mobiele Terminal te hebben, (ii) de toestemming te hebben van de persoon die de rekening voor voornoemde Compatibele Mobiele Terminal betaalt, (iii) voorzien te zijn van toegang tot het Internet via uw Compatibele Mobiele Terminal.

21.3 Toegangskosten Mobiele Diensten. Het gebruik van een Compatibele Mobiele Terminal zal met name verbindingskosten als gevolg hebben, waarvoor UBISOFT niet verantwoordelijk kan worden gehouden. UBISOFT kan u kosten doorberekenen voor Mobiele diensten, in hun geheel of gedeeltelijk, inclusief in-game aankopen en microtransacties.

21.4 Kwaliteit van Mobiele Diensten. Wanneer de Gebruiker verbinding maakt met de Mobiele Diensten, kan UBISOFT geen gebruiksgemak garanderen die gelijk is aan die welke ervaren wordt wanneer er verbinding gemaakt wordt met de Diensten via een computer of gameconsole, met name met betrekking tot weergavekwaliteit, reactietijd of toegang tot bepaalde functies zoals het luisteren naar muziek of het bekijken van video's. U erkent hierbij dat het gebruiksgemak van de Mobiele Diensten afhankelijk is van de capaciteit, de Diensten, de beeldkwaliteit, de reactietijd of de toegang tot bepaalde functies van uw Compatibele Mobiele Terminal en de capaciteit van het elektronische communicatienetwerk dat u gebruikt, en UBISOFT kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor een verminderd gebruiksgemak bij Mobiele Diensten.

Downloaden, installeren en gebruiken van bepaalde Mobiele Diensten die via uw Compatibele Mobiele Terminal geleverd worden, kunnen verboden of beperkt zijn door uw Internet serviceprovider, en het is mogelijk dat de Mobiele Diensten niet werken bij alle netwerkserviceproviders of apparatuur. U moet contact opnemen met uw Internet serviceprovider om uit te zoeken of de Mobiele Diensten voor uw apparatuur beschikbaar zijn en welke beperkingen, in voorkomend geval, van toepassing zijn op het gebruik van voornoemde Diensten voor mobiele apparatuur.

22. DIVERSEN

22.1 Titels en kopjes.

De kopjes in deze Voorwaarden zijn uitsluitend voor het leesgemak en begrip bedoeld en hebben geen invloed op de interpretatie van deze Voorwaarden.

22.2 Scheidbaarheid.

Indien een rechtbank of bevoegde autoriteit van mening is dat een bepaling van deze Voorwaarden (of een deel van een bepaling) ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar is, zal die bepaling of zal dat deel van die bepaling, voor zover vereist, geacht worden verwijderd te zijn, en zullen de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden niet getroffen worden.

Indien een ongeldige, onuitvoerbare of onwettige bepaling van deze Voorwaarden geldig, uitvoerbaar of wettig zou zijn indien daar een deel van verwijderd zou worden, zal de bepaling van toepassing zijn met een minimale wijziging voor zover nodig om deze bepaling wettig, geldig en uitvoerbaar te maken, waarbij de oorspronkelijke intenties van UBISOFT gereflecteerd worden.

22.3 Geen verklaring van afstand.

Geen nalaten of vertraging door UBISOFT om enig recht of rechtsmiddel uit te oefenen zoals voorzien krachtens deze Voorwaarden of bij de wet zal een verklaring van afstand vormen van dat of enig ander recht of rechtsmiddel, noch zal dat de verdere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel uitsluiten of beperken. Geen enkele of gedeeltelijke uitoefening van voornoemd recht of rechtsmiddel zal de verdere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel uitsluiten of beperken.

De afstand van een recht of rechtsmiddel kan uitsluitend plaatsvinden nadat een schriftelijke verklaring daartoe is ondertekend door UBISOFT of door de Gebruiker.

22.4 Volledige Overeenkomst.

 1. Bij het aangaan van deze Voorwaarden (inclusief het Privacybeleid van UBISOFT dat beschikbaar is op legal.ubi.com), is geen van de partijen uitgegaan van en gaat geen van de partijen uit van enige verklaring, vertegenwoordiging (bewust of onbewust), verzekering of garantie (hierna verder te noemen: "Vertegenwoordiging") (ongeacht of dat schriftelijk geschiedt of niet) van enige persoon (ongeacht of deze persoon een partij bij deze overeenkomst is of niet) anders dan zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze Voorwaarden.

 2. Elk van de partijen komt overeen dat de enige rechten en rechtsmiddelen die openstaan voor deze partij voortvloeiend uit of in verband met een Verklaring vanwege contractbreuk zullen bestaan.

 3. Deze Voorwaarden (inclusief het Privacybeleid van UBISOFT dat beschikbaar is op legal.ubi.com) en alle regels of instructies die online gepubliceerd zijn met betrekking tot een game, een activiteit, een wedstrijd of een loterij of handelaarsdienst vormen de volledige overeenkomst tussen UBISOFT en u met betrekking tot het onderwerp daarvan, en vervangen en annuleren alle voorafgaande of gelijktijdige mondelinge of schriftelijke afspraken, onderhandelingen en overeenkomsten.

 4. U dient deze pagina toe te voegen aan uw bladwijzers van uw browser en deze website regelmatig te raadplegen om te controleren of er updates van deze Voorwaarden zijn.

 5. Niets in dit artikel zal enige aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze misleiding beperken of uitsluiten.

22.5 Toepasselijk recht en jurisdictie

Voor zover toegestaan in de toepasselijke wetgeving zullen deze Voorwaarden en uw Account en eventuele geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of in verband staan met deze Voorwaarden en uw Account of het onderwerp of de vorming daarvan (inclusief niet-contractuele geschillen of vorderingen) beheerst worden door en geïnterpreteerd worden overeenkomstig het Engels recht. U komt onherroepelijk overeen dat de rechtbanken van Engeland de exclusieve jurisdictie hebben om enig geschil of enige vordering dat/die voortvloeit uit of in verband staat met de Voorwaarden of het onderwerp of de vorming daarvan (inclusief niet-contractuele geschillen of vorderingen) te beslechten.

22.6 Overmacht

UBISOFT is niet aansprakelijk krachtens deze Voorwaarden indien zij verhinderd of vertraagd is om haar verplichtingen te vervullen of om haar bedrijf te voeren door handelingen, gebeurtenissen, nalaten of ongevallen die buiten haar redelijke macht vallen, inclusief, zonder beperking, staking, lock-out of andere industriële geschillen (ongeacht of deze de werknemers van UBISOFT of van enige andere partij betreffen), tekortkoming van een nutsbedrijf of transport of telecommunicatienetwerk, force majeure, oorlog, oproer, binnenlandse onlusten, kwaadwillige schade, nakoming van een wet of overheidsbeschikking, -regel, -regelgeving of –aanwijzing, ongeval, uitvallen van fabriek of machines, brand, overstroming, storm, of de tekortkoming van leveranciers of onderaannemers.

22.7 Contact

Deze Voorwaarden kunnen te allen tijde ingezien worden op https://legal.ubi.com

Voor vragen met betrekking tot deze Voorwaarden, kunt u contact opnemen met UBISOFT op het volgende adres: https://support.ubi.com

DEZE VOORWAARDEN ZIJN UITSLUITEND VAN TOEPASSING VOOR ZOVER DAT IS TOEGESTAAN BIJ DE WET.

ELK GEBRUIK VAN DE DIENSTEN IMPLICEERT DE GOEDKEURING ZONDER VOORBEHOUD VAN DEZE VOORWAARDEN EN VAN HET PRIVACYBELEID VAN UBISOFT.