FÖRSÄLJNINGSVILLKOR – UBISOFT
FÖRSÄLJNINGSVILLKOR – UBISOFT

Försäljningsvillkor – UBISOFT

DESSA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR GÄLLER ENDAST FÖR DINA BESTÄLLNINGAR FRÅN EN PERSONDATOR. FÖR BESTÄLLNINGAR FRÅN EN KONSOL ELLER EN MOBIL ENHET, SE FÖRSÄLJNINGSVILLKOREN FÖR BERÖRD PLATTFORM.

Dessa försäljningsvillkor (nedan kallade Försäljningsvillkoren) ska reglera alla beställningar som du (nedan kallad Du eller Användaren) gör av abonnemangspaket för användning av Extra innehåll (enligt definitionen nedan) under en begränsad tid (Abonnemang), i en spelvaluta som till exempel mynt, jetonger, krediter (Krediter) eller på annat sätt, för att få tillgång till Extra innehåll. Krediter kallas den virtuella valuta som du får tillgång till för att använda inom en eller flera Ubisoft-Tjänster, inklusive utan att begränsa sig till videospel, applikationer eller annan media som förvaltas av Ubisoft. Oberoende av vilken terminologi som används ger Krediter och Extra innehåll begränsade licensrättigheter som endast regleras av dessa Försäljningsvillkor, enligt artikel 3 nedan, och har inget verkligt värde och kan aldrig överlåtas eller lösas in mot någon summa pengar eller penningvärde av Ubisoft.

Dessa Försäljningsvillkor har infogats genom hänvisning i Ubisofts Användningsvillkor (Användningsvillkor) som finns tillgängliga på http://legal.ubi.com/termsofuse/. Alla termer som anges med stor bokstav nedan har den innebörd som fastställs i Ubisofts Användningsvillkor.

I vissa Tjänster kan Ubisoft ge dig Extra innehåll, antingen kostnadsfritt eller i utbyte mot Krediter och/eller inom ett Abonnemang, som när de läggs till ditt Konto kan användas för att maximera din upplevelse av Spelet.

Allt sådant digitalt material, inklusive begränsningsobjekt i spelet, anpassade inslag, kartor, accelerationer, avatarer och andra inslag som Ubisoft kan göra tillgängligt för dig i en Tjänst kallas Extra innehåll.

1. Beställningsvillkor.

Du måste ha ett giltigt Konto för att kunna beställa Krediter, Abonnemang eller Extra innehåll.

2. Tillgång till och användning av Abonnemang, Krediter och/eller Extra innehåll

2.1 För vissa Tjänster kan Ubisoft ge dig möjligheten att beställa Abonnemang som kan användas inom Tjänsten. Du kan välja mellan Abonnemang med olika giltighetsperioder. Abonnemangstiden beror på vilket Abonnemang du väljer. För vissa Tjänster ger Ubisoft dig möjligheten att kumulera Krediter som kan användas inom Tjänsten. Du kan ha möjligheten att välja mellan olika Kreditbelopp vid beställningstillfället.

2.2 Du inser att Ubisoft efter eget gottfinnande kan fastställa och ändra tillgången till Abonnemang, Krediter och/eller Extra innehåll för en Tjänst på Tjänstebasis. Krediter kan även erhållas kostnadsfritt i vissa Tjänster. Du godkänner att Ubisoft har det absoluta rätten att minska, hantera, reglera, kontrollera, ändra och/eller ta bort Krediter, Abonnemang eller Extra innehåll, på det sätt som Ubisoft anser vara lämpligt, efter eget gottfinnande, och att Ubisoft inte har något ansvar gentemot dig inom ramen för utövandet av sådana rättigheter. Alla Krediter, Abonnemang eller Extra innehåll (inklusive resultat, avatarer, chat-bubblor m.m.) kan efter Ubisofts eget gottfinnande, avslutas eller förverkas och/eller kan ha ett utgångsdatum.

3. Beviljande av licens

3.1 När du har slutfört din beställning av ett Abonnemang, Krediter och/eller Extra innehåll, eller när Du på annat sätt förvärvar dessa, beviljar Ubisoft dig en personlig, privat, icke-kommercial och begränsad licens, som kan återkallas, för att erhålla och använda Extra innehåll, endast inom den eller de berörda Tjänsterna genom att lösa in ett visst Kredit-belopp eller på annat sätt använda Abonnemanget eller Abonnemangen. Du anses ha slutfört din beställning när Ubisoft tar emot betalningsbekräftelsen för beställningen från Ubisofts betaltjänstleverantör.

3.2 Giltighetstiden för en sådan licens inleds (i) för Krediterna, när du har slutfört beställningen av Krediter eller när du har förvärvat sådana Krediter; (ii) för ett Abonnemang, när du har slutfört beställningen av Abonnemanget; (iii) för Extra innehåll, när du har slutfört beställningen av Extra innehåll eller när du har förvärvat sådant Extra innehåll; och upphör den dagen din tillgång till Krediterna, Abonnemanget och/eller Extra innehåll dras in, avslutas eller upphör.

3.3 Du accepterar att Du inte har någon rätt eller äganderätt till något innehåll i Tjänsterna, inklusive Abonnemang, Krediter och Extra innehåll, antingen det förvärvats genom ditt utnyttjande av Tjänsterna eller beställts av dig från Ubisoft, eller andra attribut som är knutna till ett Konto eller lagras i Tjänsterna.

3.4 Överlåtelse av Krediter, Abonnemang eller Extra innehåll. Utom i de fall Tjänsterna tillåter överlåtelse och/eller utbyte genom en särskild funktion i Tjänsten, får du inte överlåta eller på annat sätt byta Krediter, Abonnemang eller Extra innehåll inom Tjänsten med andra användare. Ubisoft förbjuder och erkänner inte förmodade överlåtelser av Krediter, Abonnemang eller Extra innehåll som sker utanför Tjänsterna. Du får följaktligen under inga omständigheter överlåta, sälja eller på annat sätt in natura byta (eller försöka byta) Krediter mot ”riktiga” pengar inom eller utanför Tjänsten. UNDERLÅTENHET ATT UPPFYLLA DENNA BESTÄMMELSE UTGÖR EN ÖVERTRÄDELSE AV DESSA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR OCH UBISOFTS ANVÄNDNINGSVILLKOR OCH KAN LEDA TILL ATT DITT KONTO DRAS IN ENLIGT AVSNITTET OM UPPHÖRANDE I ANVÄNDNINGSVILLKOREN UTAN ATT DETTA PÅVERKAR UBISOFTS EVENTUELLA ANDRA ANSPRÅK FÖR SKADOR ELLER FÖRLUSTER, ELLER ANDRA TILLGÄNGLIGA KOMPENSATIONER. DU INSER ATT UBISOFT NÄR SOM HELST UTAN FÖRHANDSMEDDELANDE KAN RADERA KREDITER, EXTRA INNEHÅLL ELLER ABONNEMANG FRÅN DITT KONTO, SOM ERHÅLLITS (I) UTANFÖR TJÄNSTEN ELLER (II) SOM PÅ ANNAT SÄTT STRIDER MOT DESSA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR ELLER UBISOFTS ANVÄNDNINGSVILLKOR.

4. Prissättning

4.1 Kostnaden för ditt eller dina Abonnemang, Krediter eller Extra innehåll inkluderar inte kostnaden för den internetuppkoppling eller andra kommunikationsavgifter (inklusive kostnader för mobiltelefonsoperatörer och/eller transportörer) som krävs för att få tillgång till Tjänsterna, Extra innehåll eller Tjänstens andra produkter (inklusive virtuella objekt), som Du ska bära.

4.2 Ubisoft förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande ändra priset för Abonnemang, Krediterna och/eller Extra innehåll. Du kommer att få information om dessa ändringar genom att de nya priser som tillämpas för Abonnemang, Krediter och/eller Extra innehåll visas på Tjänstens eller Tjänsternas webbplats. Dessa nya priser kommer att tillämpas först när du förnyar ditt eller dina Abonnemang eller nästa gång du beställer Krediter eller Extra innehåll. Om du har valt automatisk förlängning av ditt eller dina Abonnemang kommer det nya priset för Abonnemanget att gälla vid tidpunkten för förlängningen. Du kan välja att förnya Abonnemanget till det nya priset eller avbryta ditt eller dina Abonnemang. Under alla omständigheter kommer du inte längre att få tillgång till Tjänsten om du inte godkänner dessa nya priser.

4.3 Under din Abonnemangsperiod förbehåller sig Ubisoft rätten att, efter eget gottfinnande, göra uppdateringar av Tjänsten eller Tjänsterna. Ditt Abonnemang ger dig rätt att använda dessa uppdateringar men Du kommer inte att få tillgång till uppdateringar, inklusive ”tillägg” och/eller ”utökningar”, som Ubisoft distribuerar och/eller säljer separat.

4.4 Du får information om dina beställningar inom en Tjänst (a) på säkra webbsidor på ditt Konto och/eller (b) i en bekräftelse som skickas till dig per e-post efter slutförd beställning.

4.5 Din beställning kan inkludera mervärdesskatt och/eller andra försäljningsskatter. Du ansvarar för betalningen av alla kostnader för din beställning, inklusive tillämpliga försäljningsskatter. Även om Ubisoft skulle försumma att fakturera tillämpliga försäljningsskatter, befrias du inte från ditt ansvar att betala dessa skatter. Ubisoft kan kräva dig på betalning för tillämpliga försäljningsskatter i samband med din eller dina beställningar på Tjänsten.

5. Betalningslösningar

5.1 Ubisoft erbjuder många olika betalningslösningar för en Tjänst på Tjänstebasis, varav en del sköts av utomstående betal- och faktureringstjänstleverantörer för vilka ytterligare villkor och kostnader kan tillkomma. Du bör noga gå igenom dessa ytterligare villkor och kostnader. Det kan också krävas att du skapar ett konto hos en utomstående tjänsteleverantör. Du inser att Ubisoft, efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande, kan fastställa och ändra tillgången till vissa betalningslösningar från tid till annan för en Tjänst på Tjänstebasis, utan någon skyldighet gentemot dig.

5.2 Du måste lämna riktiga, fullständiga och aktuella betalningsuppgifter till Ubisoft. När du beställer Krediter, Extra innehåll eller Abonnemang från vår eller våra Tjänster kan Ubisoft eller berörd utomstående part skicka ett bekräftelsemeddelande till dig (per e-post, pushmeddelande, textmeddelande eller på annat sätt) som innehåller information om de objekt som Du har beställt. Du bör så snart som möjligt kontrollera att all information i bekräftelsemeddelandet stämmer och spara en kopia för eget behov. Ubisoft för register över alla transaktioner för att kunna hantera senare frågor. Ubisoft ansvarar dock inte för meddelanden som Du har förlorat eller flyttat från känd plats. Ubisoft lagrar inga kredit- eller betalkortsuppgifter.

5.3 DU INSER ATT ALLA AVGIFTER FÖR ABONNEMANG, KREDITER OCH/ELLER EXTRA INNEHÅLL SKA BETALAS I FÖRVÄG NÄR DU BESTÄLLER ABONNEMANG, KREDITER OCH/ELLER EXTRA INNEHÅLLT OCH ATT AVGIFTERNA INTE, VARKEN HELT ELLER DELVIS, ÄR ÅTERBETALNINGSBARA.

5.4 Du måste betala alla beställningar som görs från ditt konto, inklusive de beställningar som görs av din familj eller dina vänner, eller en person som använder ditt konto oavsett om du har godkänt det eller inte. Du ansvarar för all användning av ditt Konto samt för alla beställningar, betalningar och kostnader som inträffar på ditt Konto. Du samtycker till att så snart som möjligt underrätta Ubisoft vid otillåten användning av ditt konto, lösenord eller andra uppgifter om ditt Konto eller vid annat brott mot säkerheten som avser eller berör Tjänsterna som du får kännedom om, genom att kontakta Tjänstens kundstöd .

5.5 I allmänhet får du tillgång till Abonnemanget eller Abonnemangen, Krediterna och Extra innehåll när du har slutfört din beställning.

5.6 Du inser att du inte har rätt att kräva eller få återbetalning, eller avbryta ditt Abonnemang, om du inte använder ditt Abonnemang under Abonnemangsperioden och/eller inte använder dina Krediter eller ditt Extra innehåll.

5.7 Betänketid. Om du är bosatt i Europeiska unionen har du rätt att dra dig ur ett avtal inom fjorton kalenderdagar räknat från dagen efter ingåendet av ett sådant avtal, utan att ge en förklaring (betänketid). Du inser emellertid att du kommer att förlora din rätt att häva köpet om du har börjat använda Tjänsterna före slutet av Betänketiden. Följaktligen inser du att du inte har någon ångerrätt för din beställning eftersom tillhandahållandet av våra Tjänster inleds omedelbart efter det att du har slutfört beställningen av ett Abonnemang, Krediter och/eller Extra innehåll.

6. Krediter och Abonnemang har inget verkligt värde.

Utan att det påverkar bestämmelserna i dessa Försäljningsvillkor eller Användningsvillkor, har Extra innehåll, Abonnemang och Krediter, eller andra termer som används för att beskriva dessa, inget monetärt eller ”verkligt” värde och kan under inga omständigheter bytas eller lösas in mot ”verklig” valuta eller in natura.

Ubisoft förbjuder och erkänner inte förmodad försäljning, gåva eller handel i den "verkliga världen" av något som förekommer eller har sitt ursprung i Tjänsterna. Du får följaktligen varken sälja eller överlåta Extra innehåll, Abonnemang eller Krediter, eller på något sätt köpa Extra innehåll, Abonnemang eller Krediter i annat syfte än att använda dem inom Tjänsten eller Tjänsterna. På liknande sätt kan Abonnemang eller Krediter inte användas i spel med andra Användare, utom i de fall en sådan funktion uttryckligen ingår och tillåts av Ubisoft i Tjänsten. Underlåtenhet att uppfylla denna artikel utgör en överträdelse av Ubisofts Användningsvillkor och kan leda till att ditt Konto dras in enligt avsnittet Upphörande i Användningsvillkoren, utan att detta påverkar Ubisofts eventuella andra anspråk för skador eller förluster, eller andra tillgängliga kompensationer.

7. Uppsägning och indragning.

Ubisoft kan efter eget gottfinnande och utan förhandsmeddelande, säga upp eller dra in din tillgång till ditt eller dina Abonnemang, dina Krediter och/eller Extra innehåll, om du inte iakttar dessa Försäljningsvillkor eller Användningsvillkoren, eller av vilken anledning det än må vara och utan anledning.

DU INSER ATT UBISOFT NÄR SOM HELST UTAN FÖRHANDSMEDDELANDE KAN RADERA KREDITER, EXTRA INNEHÅLL ELLER ABONNEMANG FRÅN DITT KONTO SOM ERHÅLLITS (I) UTANFÖR TJÄNSTEN ELLER (II) SOM PÅ ANNAT SÄTT STRIDER MOT DESSA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR ELLER UBISOFTS ANVÄNDNINGSVILLKOR.

Du kan när som helst avsluta ditt Konto eller ett Abonnemang för en särskild Tjänst eller särskilda Tjänster, automatiskt och utan juridisk formalitet, genom att kontakta Ubisofts kundtjänstavdelning i enlighet med Användningsvillkoren. Om du inte godkänner dessa Användningsvillkoren får du inte använda Tjänsterna och måste sända en förfrågan till Ubisoft om att avsluta ditt Konto och/eller tillhörande Abonnemang.

Om kraven i uppsägningsvillkoren ovan uppfylls kommer ditt Konto och/eller ditt eller dina Abonnemang att avslutas inom rimlig tid efter att Ubisofts kundtjänstavdelning har tagit emot din ansökan.

DU ERKÄNNER ATT UBISOFT INTE AV NÅGON ANLEDNING ÄR SKYLDIG ATT ÅTERBETALA, OCH ATT DU INTE KOMMER ATT ERHÅLLA PENGAR ELLER NÅGON ANNAN ERSÄTTNING, FÖR OANVÄNDA KREDITER, ABONNEMANG ELLER EXTRA INNEHÅLL NÄR ETT KONTO AVSLUTAS, ANTINGEN KONTOT AVSLUTAS FRIVILLIGT ELLER OFRIVILLIGT. UBISOFT FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT INDRIVA KOSTNADER, TILLÄGG ELLER AVGIFTER SOM DU ÅDROG DIG INNAN KONTOT ELLER ETT ABONNEMANG PÅ EN SÄRSKILD TJÄNST ELLER SÄRSKILDA TJÄNSTER, AVSLUTADES.

8. Upphörande av Abonnemang, Krediter och/eller Extra innehåll.

I tillämpliga fall kan Ubisoft efter eget gottfinnande, när som helst och utan skyldighet gentemot dig, upphöra att tillhandahålla Abonnemang, Krediter och/eller Extra innehåll för Tjänsten eller Tjänsterna. I så fall kommer Ubisoft att lämna dig ett förhandsmeddelande trettio (30) dagar innan Abonnemangen, Krediterna och/eller Extra innehåll sägs upp, på Tjänstens särskilda webbplats.

9. Revidering av Försäljningsvillkoren.

Ubisoft förbehåller sig rätten att när som helst, tillfälligt eller permanent och helt efter eget gottfinnande, ändra, lägga till eller ta bort artiklar i dessa Försäljningsvillkor och i andra tillkännagivanden om Ubisofts Tjänster. Ubisoft kommer att underrätta dig om eventuella ändringar av, tillägg till eller borttagningar i dessa Försäljningsvillkor genom att lägga upp nya Försäljningsvillkor på webbplatser för de Tjänster som berörs av dessa Försäljningsvillkor, och genom att lägga upp ett meddelande för att underrätta användaren om förekomsten av ändringar, tillägg eller borttagningar. Eventuella ändringar, tillägg eller borttagningar träder i kraft fem (5) arbetsdagar efter publikationen av nämnda meddelande. Om du inte godkänner ändringarna av dessa villkor kan du avsluta ditt konto på det sätt som beskrivs i artikel 7 i dessa Försäljningsvillkor.

Du förbinder dig därför att regelbundet kontrollera ändringar och iaktta dem fullt ut. All användning av Tjänsterna efter att uppdateringar och/eller ändringar innebär att du godtar de sålunda uppdaterade och ändrade Försäljningsvillkoren.