WARUNKI SPRZEDAŻY – UBISOFT
WARUNKI SPRZEDAŻY – UBISOFT

Warunki sprzedaży – UBISOFT

NINIEJSZE WARUNKI SPRZEDAŻY DOTYCZĄ WYŁĄCZNIE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW NA KOMPUTERY OSOBISTE. ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCE PRODUKTÓW NA KONSOLE I URZĄDZENIA PRZENOŚNE PODLEGAJĄ WARUNKOM SPRZEDAŻY WERSJI NA OKREŚLONĄ PLATFORMĘ.

Niniejsza dokumentacja warunków sprzedaży (zwana dalej „Warunkami Sprzedaży” lub „WS”) reguluje wszelkie złożone przez Państwa (dalej „Państwo” lub „Użytkownicy”) zamówienia na pakiet subskrypcyjny uprawniający do użytkowania Treści dodatkowych (jak określono poniżej) przez określony czas („Subskrypcja”) w dowolnej walucie gry takiej jak monety (ang. coins), tokeny lub kredyty („Kredyty”) lub pozostały dostęp do Treści dodatkowych. Kredyty to wirtualna waluta udostępniona Państwu do wykorzystania w ramach jednej lub kilku usług firmy UBISOFT, w tym między innymi w grach wideo, aplikacjach lub w dowolnym innym medium zarządzanym przez firmę UBISOFT. Niezależnie of użytej terminologii Kredyty i Treści dodatkowe przedstawiają ograniczone prawa licencyjne regulowane wyłącznie przez te Warunki sprzedaży, jak opisano w Artykule 3 poniżej, nie posiadają rzeczywistej wartości, nie są także zbywalne ani nie podlegają wymianie na żadną sumę pieniędzy lub wartość w pieniądzu przez firmę UBISOFT w żadnym momencie.

Niniejsze Warunki Sprzedaży stanowią element DOKUMENTACJI Warunków Użytkowania („Warunki użytkowania”) produktów firmy UBISOFT, dostępnej pod adresem: http://legal.ubi.com/termsofuse/ Wszystkie wyrażenia napisane drukowanymi literami, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym dokumencie, mają znaczenie określone w Warunkach Użytkowania produktów firmy UBISOFT.

W ramach niektórych Usług firma UBISOFT może Państwu udostępnić – bezpłatnie lub w zamian za określone Kredyty, lub w ramach Subskrypcji – Treści dodatkowe, które po umieszczeniu na Państwa Koncie mogą zostać wykorzystane dla uzyskania lepszych wrażeń podczas Gry.

Wszystkie tego rodzaju materiały cyfrowe, obejmujące bez żadnych ograniczeń przedmioty dostępne w ramach gry, elementy umożliwiające personalizację, mapy, przyspieszenie budowy, awatary oraz innego rodzaju elementy, które firma UBISOFT może Państwu udostępnić w ramach Usługi, są zwane dalej „Treściami dodatkowymi”.

1. Warunki złożenia zamówienia.

Aby móc zamówić odpowiednio Kredyty, Subskrypcję lub Treści dodatkowe, muszą Państwo dysponować ważnym Kontem.

2. Dostępność i sposób wykorzystywania Subskrypcji, Kredytów lub Treści dodatkowych.

2.1 W ramach niektórych Usług firma UBISOFT może zaoferować Państwu możliwość zamawiania niektórych Subskrypcji do wykorzystania w ramach Usługi. Może istnieć możliwość dokonania wyboru pomiędzy Subskrypcją na różne okresy. Długość okresu Subskrypcji zależy od wybranej Subskrypcji. W ramach niektórych usług firma UBISOFT może zaoferować Państwu możliwość gromadzenia Kredytów do wykorzystania w ramach Usługi. W chwili składania zamówienia mogą mieć Państwo możliwość dokonania wyboru różnej ilości Kredytów.

2.2 Przyjmują Państwo do wiadomości, że firma UBISOFT może wyłącznie według własnego uznania określać i zmieniać dostępność Subskrypcji lub Kredytów, lub Treści dodatkowych w odniesieniu do poszczególnych Usług. W stosownych przypadkach Kredyty można także w niektórych Usługach uzyskać bezpłatnie. Akceptują Państwo, że firma UBISOFT ma absolutne prawo do zmniejszenia, zarządzania, regulowania, kontrolowania, modyfikowania lub eliminowania Kredytów, Subskrypcji lub Treści dodatkowych, jak uzna to za stosowne i według własnego uznania oraz że firma UBISOFT nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Państwa ze względu na korzystanie z tych praw. Wszystkie Kredyty, Subskrypcje lub Treści dodatkowe (w tym bez ograniczeń osiągnięcia, awatary, okienka czatów, żarty) mogą zostać według własnego uznania firmy UBISOFT zamknięte, mogą zostać utracone lub mogą mieć datę ważności.

3. Przyznanie licencji.

3.1 W chwili zrealizowania przez Państwa zamówienia odpowiednio na Subskrypcję, Kredyty lub Treści dodatkowe, lub kiedy nabywają je Państwo w inny sposób, firma UBISOFT udziela Państwu osobistej, prywatnej, niekomercyjnej, odwołalnej i ograniczonej licencji, umożliwiającej uzyskanie Treści dodatkowych, wyłącznie w ramach odpowiednich Usług, poprzez wymianę pewnej kwoty Kredytów lub inne wykorzystanie Subskrypcji. Państwa zamówienie zostaje zrealizowane w chwili otrzymania przez firmę UBISOFT potwierdzenia wniesienia przez Państwa opłaty od dostawcy usług płatniczych firmy UBISOFT w związku z Państwa zamówieniem.

3.2 Obowiązywanie warunków takiej licencji rozpoczyna się (i) w odniesieniu do Kredytów – w chwili zrealizowania zamówienia na Kredyty lub odpowiednio nabycia tych Kredytów; (ii) w przypadku Subskrypcji – w chwili zrealizowania zamówienia na daną Subskrypcję; (iii) w przypadku Treści dodatkowych, w chwili zrealizowania zamówienia na Treści dodatkowe, lub odpowiednio, w chwili nabycia takich Treści dodatkowych i kończy się w dniu zawieszenia, zakończenia bądź wygaśnięcia Państwa dostępu do Kredytów, lub Subskrypcji, lub Treści dodatkowych.

3.3 Akceptują Państwo, że nie mają Państwo żadnego prawa, tytułu lub interesów majątkowych względem żadnych treści, jakie pojawiają się w Usługach, w tym między innymi względem żadnych Subskrypcji, Kredytów i Treści dodatkowych zdobytych z powodu użytkowania przez Państwa Usług lub zamówionych od firmy UBISOFT, lub dowolnych innych atrybutów związanych z dowolnym Kontem, lub przechowywanych w Usługach.

3.4 Przekazywanie Kredytów, Subskrypcji lub Treści dodatkowych. Poza sytuacjami, w których Usługa dopuszcza przekazanie lub wymianę Kredytów, Subskrypcji lub Treści dodatkowych za pomocą specjalnej funkcji w ramach Usługi, nie mogą Państwo przekazać lub w inny sposób wymieniać Kredytów, Subskrypcji lub Treści dodatkowych w ramach Usługi z innymi użytkownikami. Firma UBISOFT zabrania i nie uznaje żadnych przypadków rzekomego przekazania Kredytów, Subskrypcji lub Treści dodatkowych przeprowadzonych poza Usługami. Podobnie w żadnym przypadku nie mogą Państwo przekazać, sprzedać lub w dowolny inny sposób wymieniać Kredytów na rzeczywiste pieniądze, lub świadczenia rzeczowe w ramach Usługi oraz poza Usługą (ani podejmować prób w tej kwestii). BRAK PRZESTRZEGANIA TEGO POSTANOWIENIA STANOWI PRZYPADEK ISTOTNEGO NARUSZENIA TYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY I WARUNKÓW UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW FIRMY UBISOFT I MOŻE POCIĄGNĄĆ ZA SOBĄ ZAMKNIĘCIE PAŃSTWA KONTA W SPOSÓB OKREŚLONY W ROZDZIALE DOTYCZĄCYM WYPOWIEDZENIA WARUNKÓW W DOKUMENTACJI WARUNKÓW UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW FIRMY UBISOFT, BEZ USZCZERBKU DLA PRAW FIRMY UBISOFT WZGLĘDEM ROSZCZEŃ DOTYCZĄCYCH ODSZKODOWAŃ LUB STRAT, LUB INNYCH ŚRODKÓW PRAWNYCH DOSTĘPNYCH DLA FIRMY UBISOFT. PRZYJMUJĄ PAŃSTWO DO WIADOMOŚCI, ŻE FIRMA UBISOFT MOŻE USUNĄĆ Z PAŃSTWA KONTA BEZ USZCZERBKU, W DOWOLNYM MOMENCIE I BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA WSZELKIE KREDYTY, TREŚCI DODATKOWE LUB SUBSKRYPCJE UZYSKANE (I) POZA USŁUGĄ, (II) ZA POMOCĄ WSZELKICH ŚRODKÓW, KTÓRE NARUSZAJĄ NINIEJSZE WARUNKI SPRZEDAŻY LUB WARUNKI UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW UBISOFT.

4. Wycena.

4.1 Koszty Państwa Subskrypcji, Kredytów lub Treści dodatkowych nie obejmują kosztów połączeń internetowych koniecznych w celu uzyskania dostępu do Usług, Treści dodatkowych bądź innych produktów (w tym między innymi do elementów wirtualnych) związanych z Usługą, które ponoszą wyłącznie Państwo sami.

4.2 Firma UBISOFT ma prawo do zmodyfikowania cen Subskrypcji lub Kredytów, lub Treści dodatkowych tylko i wyłącznie na podstawie własnej decyzji. Zostaną Państwo poinformowani o wprowadzanych zmianach, zapoznając się z nowymi obowiązującymi cenami dla Subskrypcji, Kredytów i Treści dodatkowych na stronach internetowych Usług. Te nowe ceny będą Państwa obowiązywać dopiero od chwili przedłużenia Państwa Subskrypcji lub następnego zamówienia na Kredyty, lub Treści dodatkowe. W przypadku podjęcia decyzji o automatycznym przedłużaniu Subskrypcji nowa cena Subskrypcji zacznie obowiązywać w momencie jej odnowienia. Można podjąć decyzję o odnowieniu Subskrypcji po nowej cenie lub anulować swoje Subskrypcje. We wszystkich przypadkach, gdy nie akceptują Państwo nowych cen, nie będą mieć Państwo prawa dalszego dostępu do Usług.

4.3 Podczas całego okresu Subskrypcji firma UBISOFT ma prawo wprowadzania aktualizacji Usług tylko i wyłącznie na podstawie własnej decyzji. Państwa Subskrypcja będzie umożliwiać Państwu dostęp do tych aktualizacji, ale nie będą Państwo mogli korzystać z „rozszerzeń” lub „dodatków”, które firma UBISOFT rozpowszechnia lub sprzedaje osobno.

4.4 Informacje dotyczące Państwa zamówień w ramach usługi mogą być dostępne (a) na zabezpieczonych stronach internetowych Państwa Konta lub (b) na podstawie e-maila z potwierdzeniem wysłanego do Państwa po zrealizowaniu Państwa zamówienia.

4.5 Państwa zamówienie może obejmować podatek VAT lub inne podatki od sprzedaży. Mają Państwo obowiązek opłacenia wszelkich poniesionych kosztów, w tym odpowiednich podatków od sprzedaży związanych z Państwa zamówieniem. Niewystawienie przez firmę UBISOFT faktury dla Państwa uwzględniającej wszelkie odpowiednie podatki od sprzedaży nie zwalnia Państwa z obowiązku odprowadzenia takich podatków, a firma UBISOFT może wymagać od Państwa opłacenia takich odpowiednich podatków od sprzedaży w związku z Państwa zamówieniem (zamówieniami) na Usługę.

5. Rozwiązania w zakresie płatności.

5.1 Firma UBISOFT oferuje różne możliwości względem sposobu dokonywania płatności indywidualnie za poszczególne Usługi, z których niektóre są zarządzane przez innych dostawców usług płatniczych i rozliczeniowych. W takim przypadku obowiązują dodatkowe warunki i koszty. Prosimy o uważne sprawdzenie takich dodatkowych warunków i kosztów. Może być także konieczne utworzenie konta u takiego innego dostawcy. Zgadzają się Państwo, że firma UBISOFT okresowo może według własnego uznania i bez uprzedzenia określać i zmieniać dostępność niektórych rozwiązań w zakresie płatności, indywidualnie dla poszczególnych Usług, bez żadnych zobowiązań wobec Państwa.

5.2 Muszą Państwo przekazać firmie UBISOFT dokładne, kompletne i aktualne dane dotyczące dokonywania płatności. W przypadku złożenia zamówienia na Kredyty, Treści dodatkowe lub Subskrypcje w ramach naszej Usługi, firma UBISOFT lub odpowiedni zewnętrzny dostawca usług może wysłać do Państwa komunikat potwierdzający (poprzez e-mail, powiadomienia typu push, SMS-a lub w inny sposób) zawierający szczegółowe informacje dotyczące zamówionych pozycji. Należy jak najszybciej sprawdzić, czy dane w komunikacie potwierdzającym są poprawne i zachować kopię w swoim archiwum. Firma UBISOFT prowadzi rejestr transakcji w celu obsługi wszelkich późniejszych zapytań, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utracone lub zagubione przez Państwa komunikaty. Firma UBISOFT nie przechowuje żadnych informacji o kartach kredytowych lub debetowych.

5.3 PRZYJMUJĄ PAŃSTWO DO WIADOMOŚCI, ŻE WSZELKIE OPŁATY ZWIĄZANE Z PAŃSTWA SUBSKRYPCJĄ LUB KREDYTAMI, LUB TREŚCIAMI DODATKOWYMI SĄ PŁATNE Z GÓRY, W MOMENCIE SKŁADANIA ZAMÓWIENIA NA SUBSKRYPCJĘ LUB KREDYTY, LUB TREŚCI DODATKOWE I NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI, GDY WPŁACANE ZOSTAJĄ W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI.

5.4 Są Państwo zobowiązani do wniesienia opłaty za wszelkie złożone przez Państwa zamówienia w związku z Państwa Kontem, w tym zamówienia złożone przez członków Państwa rodziny oraz przyjaciół, a także wszelkie inne osoby, niezależnie od faktu, czy zostały one przez Państwa upoważnione do złożenia takiego zamówienia. Ponoszą Państwo pełną odpowiedzialność za sposób korzystania z Państwa Konta oraz wszystkie złożone zamówienia i dokonane płatności, oraz koszty poniesione za pośrednictwem Państwa Konta. Zobowiązują się Państwo do poinformowania firmy UBISOFT o nieautoryzowanym użyciu Państwa Konta, hasła lub innych informacji dotyczących Państwa Konta, lub o innych naruszeniach bezpieczeństwa dotyczących Usług, lub z nimi związanych, o jakich się Państwo dowiedzą, kontaktując się możliwie szybko z działem obsługi klienta firmy UBISOFT dla Usługi.

5.5 Ogółem Subskrypcje, Kredyty i Treści dodatkowe zostaną Państwu udostępnione natychmiast po zrealizowaniu Państwa zamówienia.

5.6 Przyjmują Państwo do wiadomości, że niekorzystanie z Subskrypcji w okresie obowiązywania Subskrypcji i niewykorzystanie Kredytów lub Treści dodatkowych nie upoważnia Państwa do żądania, lub otrzymania zwrotu kosztów, ani zawieszenia Państwa Subskrypcji.

5.7 Termin wycofania. Jeśli są Państwo obywatelami Unii Europejskiej, mają Państwo prawo wycofać się z umowy w terminie czternastu dni kalendarzowych bez podania przyczyny („Termin wycofania”), licząc od dnia następującego bezpośrednio po dacie zawarcia takiej umowy. Niemniej jednak tracą Państwo prawo do wycofania się z umowy, jeżeli zaczęli Państwo korzystać z usług przed zakończeniem obowiązywania Terminu wycofania. W związku z powyższym przyjmują Państwo do wiadomości, że nie mają Państwo prawa do wycofania się z zamówienia w przypadku, kiedy realizacja usług rozpoczyna się natychmiast po zrealizowaniu zamówienia na Subskrypcję lub Kredyty, lub Treści dodatkowe.

6. Kredyty i Subskrypcje nie mają realnej wartości.

Niezależnie od wszelkich innych postanowień niniejszych Warunków Sprzedaży lub Warunków użytkowania Treści dodatkowe, Subskrypcje i Kredyty (niezależnie od wykorzystanej do ich opisania terminologii) nie mają żadnej wartości pieniężnej ani żadnej wartości w świecie „rzeczywistym” i nie mogą w żadnym wypadku być wymieniane na „prawdziwe” pieniądze lub jakiekolwiek inne świadczenia rzeczowe.

Firma UBISOFT zabrania i nie uznaje rzekomej sprzedaży, darowizny lub transakcji w świecie „rzeczywistym” niczego, co pojawiło się w Usłudze lub z niej pochodzi. Odpowiednio nie mają Państwo prawa do sprzedaży lub przekazania Treści dodatkowych, Subskrypcji lub Kredytów w jakikolwiek sposób, ani też nabywania takich Treści dodatkowych, Subskrypcji lub Kredytów w innych celach, niż ich wykorzystanie w ramach Usługi. Podobnie Subskrypcje lub Kredyty nie mogą być używane w celu zawierania zakładów z innymi użytkownikami, z wyjątkiem funkcji, które są wyraźnie zawarte i dozwolone przez firmę UBISOFT w Usłudze. Brak przestrzegania postanowień tego artykułu stanowi przypadek istotnego naruszenia Warunków użytkowania produktów firmy UBISOFT i może pociągnąć za sobą zamknięcie Państwa Konta w sposób określony w rozdziale dotyczącym Wypowiedzenia warunków w dokumentacji Warunków Użytkowania, bez uszczerbku dla praw firmy UBISOFT względem roszczeń dotyczących odszkodowań lub strat, lub innych środków prawnych dostępnych dla firmy UBISOFT.

7. Anulowanie, zawieszenie

Firma UBISOFT może na podstawie własnej decyzji i bez jakiegokolwiek wcześniejszego zawiadomienia anulować lub zawiesić Państwa dostęp do Subskrypcji, lub Kredytów, lub Treści dodatkowych w razie stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszych Warunków Sprzedaży, lub Warunków użytkowania, lub z dowolnego innego powodu, niezależnie, czy istnieje po temu przyczyna.

PRZYJMUJĄ PAŃSTWO DO WIADOMOŚCI, ŻE FIRMA UBISOFT MOŻE USUNĄĆ Z PAŃSTWA KONTA BEZ USZCZERBKU, W DOWOLNYM MOMENCIE I BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA WSZELKIE KREDYTY, TREŚCI DODATKOWE LUB SUBSKRYPCJE UZYSKANE (I) POZA USŁUGĄ, (II) ZA POMOCĄ WSZELKICH ŚRODKÓW, KTÓRE NARUSZAJĄ NINIEJSZE WARUNKI SPRZEDAŻY LUB WARUNKI UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW UBISOFT.

Mogą Państwo zamknąć swoje Konto lub rozwiązać Subskrypcję względem określonej Usługi, lub Usług w dowolnym czasie, automatycznie i bez żadnych formalności sądowych, kontaktując się z działem obsługi klienta UBISOFT zgodnie z Warunkami użytkowania. Jeżeli nie akceptują Państwo tych WS, nie mogą Państwo korzystać z Usług i muszą Państwo wysłać firmie UBISOFT wniosek o zamknięcie Konta lub rozwiązanie odpowiednich Subskrypcji.

Z zastrzeżeniem zgodności z procedurą wypowiedzenia warunków wskazaną powyżej, zamknięcie Konta lub rozwiązanie Subskrypcji wejdzie w życie w rozsądnym terminie po otrzymaniu stosownego wniosku przez dział obsługi klienta firmy UBISOFT.

PRZYJMUJĄ PAŃSTWO DO WIADOMOŚCI, ŻE FIRMA UBISOFT NIE MA OBOWIĄZKU ZAPEWNIENIA ZWROTU KOSZTÓW Z ŻADNEGO POWODU ORAZ ŻE NIE OTRZYMAJĄ PAŃSTWO PIENIĘDZY LUB INNEJ REKOMPENSATY ZA NIEWYKORZYSTANE KREDYTY, SUBSKRYPCJE LUB TREŚCI DODATKOWE, W PRZYPADKU ZAMKNIĘCIA KONTA NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY MIAŁO ONO CHARAKTER DOBROWOLNY LUB PRZYMUSOWY. FIRMA UBISOFT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOCHODZENIA ZWROTU KOSZTÓW, DOPŁAT I OPŁAT PONIESIONYCH PRZED ZAMKNIĘCIEM PAŃSTWA KONTA LUB ANULOWANIEM SUBSKRYPCJI NA DANĄ USŁUGĘ BĄDŹ USŁUGI.

8. Wypowiedzenia warunków w zakresie Subskrypcji, Kredytów lub Treści dodatkowych.

W stosownych przypadkach firma UBISOFT może zrezygnować z oferowania Subskrypcji lub Kredytów, lub Treści dodatkowych związanych z Usługami na podstawie własnej decyzji, w dowolnej chwili i bez powstawania żadnych zobowiązań z tego tytułu wobec Państwa. W takim przypadku firma UBISOFT zawiadomi Użytkowników z 30-dniowym (trzydziestodniowym) wyprzedzeniem o wypowiedzeniu warunków w zakresie Subskrypcji lub Kredytów, lub Treści dodatkowych na dedykowanej stronie internetowej danej Usługi.

9. Nowe wersje Warunków Sprzedaży.

Firma UBISOFT zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji, dodania lub usunięcia klauzul do niniejszych Warunków Sprzedaży i innych zawiadomień znajdujących się w Usługach firmy UBISOFT, w dowolnym terminie, tymczasowo lub na stałe i całkowicie według własnego uznania. Firma UBISOFT poinformuje Państwa o każdej zmianie, modyfikacji, elementach dodanych do niniejszych WS lub z nich usuniętych poprzez opublikowanie nowych WS na stronach internetowych Usług, których dotyczą niniejsze WS oraz poprzez zamieszczenie zawiadomienia informującego Użytkownika o wystąpieniu zmian, modyfikacji, elementach dodanych lub usuniętych. Każda zmiana, modyfikacja, elementy dodane lub usunięte wejdą w życie po pięciu (5) dni roboczych od dnia opublikowaniu wspomnianego zawiadomienia. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na zmiany wprowadzone do niniejszych Warunków, mogą Państwo zamknąć swoje Konto, zgodnie z artykułem 7 niniejszych WS.

Dlatego też zobowiązani są Państwo regularnie sprawdzać ewentualne zmiany Warunków i w pełni ich przestrzegać. Korzystanie z Usług po wprowadzeniu w nich aktualizacji lub modyfikacji oznacza akceptację niniejszych Warunków Sprzedaży w ten sposób zaktualizowanych i zmodyfikowanych.