PRODEJNÍ PODMÍNKY - UBISOFT
PRODEJNÍ PODMÍNKY - UBISOFT

Prodejní podmínky - UBISOFT

TYTO PODMÍNKY PRODEJE SE VZTAHUJÍ NA VAŠE OBJEDNÁVKY NA POČÍTAČI. V PŘÍPADĚ OBJEDNÁVEK PROVEDENÝCH NA KONZOLI NEBO MOBILNÍM ZAŘÍZENÍ ČTĚTE PODMÍNKY PRODEJE PŘÍSLUŠNÉ PLATFORMY.

Tyto prodejní podmínky (dále „Prodejní podmínky“ nebo „PP“) se vztahují na všechny vaše objednávky (dále jen „vy“ nebo „uživatel“) balíčků předplatného pro použití dalšího obsahu (dle definice níže) na omezenou dobu („předplatné“) za jakoukoli měnu, jako jsou mince, žetony, kredity („kredity“) nebo jiný přístup k dalšímu obsahu. Kredity jsou virtuální měnou, která je vám zpřístupněna k použití v rámci jedné či více služeb UBISOFT včetně například ve videohrách, aplikacích nebo jakémkoli jiném médiu spravovaném společností UBISOFT. Bez ohledu na použitou terminologii představují kredity a další obsah práva omezeného oprávnění, které se řídí výlučně těmito prodejními podmínkami, viz článek 3 níže, nemají žádnou skutečnou hodnotu a jsou nepřenosné a nelze za ně požadovat žádnou peněžní částku nebo finanční hodnotu od společnosti UBISOFT.

Tyto prodejní podmínky jsou začleněny s odkazem na podmínky používání („Podmínky používání“) UBISOFT, které jsou k dispozici na adrese http://legal.ubi.com/termsofuse/. Veškeré termíny zde používané, ale nedefinované mají význam, který je jim přidělen v podmínkách používání společnosti UBISOFT.

V rámci některých služeb vám může UBISOFT zpřístupnit buď zdarma, nebo výměnou za určité kredity a/nebo s předplatným materiály dalšího obsahu, které po přidání na váš účet můžete používat k maximalizaci vašich zážitků ze hry.

Veškeré tyto digitální materiály včetně například herních prvků, prostředků pro úpravu, map, urychlovacích prvků výstavby, avatarů a dalších prvků, které vám může UBISOFT zpřístupnit v rámci služby, se označují jako „další obsah“.

1. Podmínky pro objednání.

Abyste si mohli objednat kredity, předplatné nebo další obsah, musíte mít platný účet.

2. Dostupnost a používání předplatného, kreditů a/nebo dalšího obsahu.

2.1 V rámci některých služeb vám může společnost UBISOFT nabídnout možnost objednat si konkrétní předplatné, které budete využívat v rámci služby. Můžete si vybrat mezi předplatným s různou délkou. Délka předplatného závisí na tom, jaké předplatné si zvolíte. V rámci některých služeb vám může společnost UBISOFT nabídnout možnost nahromadit kredity, které budete využívat v rámci služby. Můžete se rozhodnout pro různé množství kreditů v době zadávání objednávky.

2.2 Souhlasíte s tím, že společnost UBISOFT smí podle svého uvážení určit a změnit dostupnost předplatného a/nebo kreditů a/nebo dalšího obsahu na bázi službu od služby. Kredity lze případně získat i zdarma u některých služeb. Souhlasíte s tím, že společnost UBISOFT má absolutní právo omezit, spravovat, regulovat, kontrolovat, upravovat a/nebo odstraňovat kredity, předplatné či další obsah, pokud se k tomu dle svého vlastního uvážení rozhodne, a že společnost UBISOFT nemá žádnou odpovědnost vůči vám při uplatňování těchto práv. Veškeré kredity, předplatné nebo další obsah (včetně například úspěchů, avatarů, chatovacích bublin, žertů) lze podle rozhodnutí společnosti UBISOFT ukončit a propadnout a/nebo mohou mít omezené datum platnosti.

3. Poskytnutí oprávnění.

3.1 V době vyplnění své objednávky předplatného, kreditů a/nebo dalšího obsahu nebo v době, kdy je získáte, vám společnost UBISOFT uděluje osobní, soukromou, nekomerční, odvolatelné a omezené oprávnění k zisku a používání dalšího obsahu pouze v rámci příslušných služeb výměnou za určité množství kreditů nebo jiné hodnoty v rámci vašeho předplatného. Vaše objednávka se považuje za dokončenou, jakmile společnost UBISOFT obdrží potvrzení o vaší platbě od poskytovatele platebních služeb společnosti UBISOFT za vaši objednávku.

3.2 Platnost tohoto oprávnění se počítá (i) u kreditů od okamžiku dokončení objednávky kreditů, nebo až tyto kredity obdržíte; (ii) u předplatného od okamžiku dokončení objednávky takového předplatného; (iii) u dalšího obsahu od okamžiku dokončení objednávky dalšího obsahu nebo až tento další obsah obdržíte; a končí v den pozastavení, ukončení nebo uplynutí platnosti vašich kreditů a/nebo předplatného a/nebo dalšího obsahu.

3.3 Souhlasíte s tím, že nemáte žádné právo, titul nebo vlastnický zájem k žádnému obsahu, který se objevuje ve službách včetně například předplatného, kreditů a dalšího obsahu, ať už je získáte pomocí svého používání služeb nebo si je objednáte od společnosti UBISOFT, nebo k jakémukoli prvku v souvislosti s jakýmkoli účtem nebo uloženým u služeb.

3.3 Převod kreditů, předplatného nebo dalšího obsahu. Vyjma případů, kdy služba umožňuje převod a/nebo výměnu prostřednictvím zvláštních funkcí v rámci služby nesmíte převádět ani jinak směňovat kredity, předplatné nebo další obsah v rámci služby s jinými uživateli. UBISOFT zakazuje a neuznává žádný zamýšlený převod kreditů, předplatného nebo dalšího obsahu provedený mimo rámec služeb. V žádném případě tak nesmíte převést, prodat nebo jinak směnit za protihodnotu (ani se o tento postup pokusit) kredity za „skutečné“ peníze nebo mimo rámec služeb. NEDODRŽENÍ TOHOTO USTANOVENÍ PŘEDSTAVUJE ZÁSADNÍ PORUŠENÍ TĚCHTO PRODEJNÍCH PODMÍNEK A PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ SPOLEČNOSTI UBISOFT A MŮŽE VÉST K UKONČENÍ VAŠEHO ÚČTU, JAK JE UVEDENO V PODMÍNKÁCH POUŽÍVÁNÍ V ČÁSTI UKONČENÍ, BEZ OHLEDU NA JAKÉKOLI JINÉ NÁROKY NA ODŠKODNÉ ČI ZTRÁTU NEBO JINÉ NÁPRAVNÉ POSTUPY ZE STRANY SPOLEČNOSTI UBISOFT. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLEČNOST UBISOFT SMÍ Z VAŠEHO ÚČTU BEZ JAKÉHOKOLI DOPADU, KDYKOLI A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ ODEBRAT JAKÉKOLI KREDITY, DALŠÍ OBSAH NEBO PŘEDPLATNÉ ZÍSKANÉ (I) MIMO RÁMEC SLUŽBY, (II) JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM, KTERÝ PORUŠUJE TYTO PRODEJNÍ PODMÍNKY NEBO PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ SPOLEČNOSTI UBISOFT.

4. Stanovení cen.

4.1 Cena vašeho předplatného, kreditů nebo dalšího obsahu nezahrnuje poplatky za připojení k internetu ani jiné poplatky za komunikaci (včetně například nákladů mobilních operátorů a/nebo připojení) nutné k přístupu ke službám, dalšímu obsahu či jiným produktům (včetně například virtuálních položek) služeb; tyto náklady nesete výhradně vy.

4.2 UBISOFT si vyhrazuje právo podle svého rozhodnutí upravit cenu za předplatné, kredity a/nebo další obsah. O těchto změnách budete informováni zobrazením nové ceny u předplatného, kreditů a/nebo dalšího obsahu na webové stránce služeb. Tato nová cena se na vás bude vztahovat pouze při obnově vašeho předplatného nebo při další objednávce kreditů či dalšího obsahu. Pokud se rozhodnete pro automatickou obnovu předplatného, začne nová cena za předplatné platit v okamžiku obnovy. Můžete se rozhodnout pro obnovu za novou cenu nebo pro zrušení svého předplatného. V každém případě, pokud tuto novou cenu nepřijmete, nemůžete službu již dále využívat.

4.3 Během platnosti vašeho předplatného si společnost UBISOFT vyhrazuje právo podle svého vlastního uvážení služby aktualizovat. Vaše předplatné vám poskytne přístup k těmto aktualizacím, ale nebudete moci používat aktualizace obsahující „rozšíření“ a/nebo „doplňky“, které společnost UBISOFT distribuuje a/nebo prodává samostatně.

4.4 Informace o vašich objednávkách v rámci služby mohou být dostupné (a) na bezpečných webových stránkách vašeho účtu a/nebo (b) v souladu s potvrzovacím e-mailem, který obdržíte po dokončení vaší objednávky.

4.5 Vaše objednávka může obsahovat daň z přidané hodnoty a/nebo jakékoli jiné prodejní daně. Odpovídáte za úhradu všech vzniklých nákladů včetně příslušné prodejní daně související s vaší objednávkou. Pokud vám společnost UBISOFT nezašle fakturu za žádné příslušné prodejní daně, neznamená to zbavení odpovědnosti k úhradě těchto daní a společnost UBISOFT vás může vyzvat k úhradě těchto příslušných prodejních daní v souvislosti s vašimi objednávkami služeb.

5. Platební řešení.

5.1 UBISOFT nabízí různé možnosti plateb na bázi službu od služby, z nichž některé řídí poskytovatelé plateb a vyúčtování třetích stran, na které se mohou vztahovat další podmínky a poplatky. Pozorně si přečtěte tyto další podmínky a poplatky. Můžete být také vyzváni k vytvoření účtu u tohoto poskytovatele třetí strany. Souhlasíte s tím, že společnost UBISOFT může kdykoli a bez dalšího oznámení určit a změnit dostupnost některých platebních řešení na bázi službu od služby bez jakékoli odpovědnosti vůči vám.

5.2 Musíte společnosti UBISOFT poskytnout přesné, úplné a aktuální platební údaje. Když objednáváte kredity, další obsah nebo předplatné z našich služeb, společnost UBISOFT nebo příslušná služba třetí strany vám může poslat potvrzovací sdělení (prostřednictvím e-mailu, tlačítkového sdělení, textové zprávy či jinak), které bude obsahovat podrobnosti o objednaných položkách. Co nejdříve si zkontrolujte, zda jsou podrobnosti v potvrzovacím sdělení správné, a uložte si jeho kopii pro své záznamy. UBISOFT archivuje transakce za účelem řešení jakýchkoli následných dotazů, nenese však odpovědnost, pokud jakákoli sdělení ztratíte nebo přesunete. UBISOFT neukládá žádné informace o kreditních či debetních kartách.

5.3 SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE JAKÉKOLI POPLATKY SOUVISEJÍCÍ S VAŠÍM PŘEDPLATNÝM A/NEBO VAŠIMI KREDITY A/NEBO DALŠÍM OBSAHEM JSOU SPLATNÉ PŘEDEM, V OKAMŽIKU ZADÁNÍ VAŠÍ OBJEDNÁVKY PŘEDPLATNÉHO A/NEBO KREDITŮ A/NEBO DALŠÍHO OBSAHU A NELZE JE PO UHRAZENÍ VRÁTIT, AŤ UŽ CELÉ, NEBO JEJICH ČÁST.

5.4 Musíte zaplatit za všechny své objednávky zadané v souvislosti s vaším účtem včetně objednávek zadaných vaší rodinou či vašimi přáteli nebo jakoukoli jinou osobou z vašeho účtu, ať už je vy k tomu oprávníte či nikoli. Odpovídáte za jakékoli používání vašeho účtu a za všechny objednávky, platby a náklady vzniklé na vašem účtu. Zavazujete se informovat společnost UBISOFT pomocí podpory zákazníků co nejdříve o jakémkoli neoprávněném použití vašeho účtu, hesla či jiných údajů týkajících se vašeho účtu nebo o jakémkoli jiném porušení bezpečnosti, které se týká nebo souvisí se službami, o němž se dozvíte.

5.5 Obecně platí, že předplatné, kredity a další obsah vám budou zpřístupněny po dokončení objednávky.

5.6 Souhlasíte s tím, že pokud předplatné nevyužijete během doby předplatného a/nebo pokud kredity či další obsah nepoužijete, nevzniká vám nárok požadovat či obdržet jakékoli vrácení peněz ani na pozastavení předplatného.

5.7 Lhůta pro vrácení. Pokud máte bydliště na území Evropské unie, máte právo odstoupit od smlouvy během čtrnácti kalendářních dní bez udání důvodu („Lhůta pro vrácení“) počínaje dnem po datu uzavření takové smlouvy. Souhlasíte však s tím, že ztratíte toto právo na odstoupení, jakmile dojde k použití služeb před koncem lhůty pro vrácení. Souhlasíte rovněž s tím, že nemáte žádné právo na odstoupení s ohledem na vaši objednávku, jelikož používání našich služeb začíná okamžitě po dokončení objednávky předplatného a/nebo kreditů a/nebo dalšího obsahu.

6. Kredity a předplatné nemají žádnou skutečnou hodnotu.

Bez ohledu na jakékoli protichůdné ustanovení v těchto prodejních podmínkách nebo podmínkách používání nemá další obsah, předplatné a kredity ani žádný jiný termín sloužící k jejich popisu žádnou peněžní nebo „skutečnou“ hodnotu a nelze je v žádném případě vyměnit nebo směnit za „skutečnou“ měnu či protiplnění.

Společnost UBISOFT zakazuje a neuznává zamýšlený prodej, darování nebo směnu v „reálném světě“ v souvislosti s čímkoli, co se objevuje nebo začíná v rámci služeb. V souvislosti s tím nesmíte prodat nebo převést další obsah, předplatné nebo kredity žádným způsobem, ani si tento další obsah, předplatné či kredity zakoupit pro jiné účely, než pro jejich používání v rámci služeb. Obdobně platí, že předplatné nebo kredity nelze používat k hrám s jinými uživateli, pokud tato funkce není výslovně uvedena a povolena společností UBISOFT v rámci služeb. Při nedodržení tohoto článku jde o zásadní porušení podmínek používání společnosti UBISOFT a může vést k ukončení vašeho účtu ve smyslu podmínek používání, oddíl ukončení, bez ohledu na jakékoli další nároky na odškodné či náhradu ztráty ze strany společnosti UBISOFT nebo na jakékoli jiné dostupné nápravné možnosti.

7. Zrušení, pozastavení.

Společnost UBISOFT smí podle svého vlastního uvážení a bez předchozího upozornění zrušit nebo pozastavit váš přístup k vašemu předplatnému a/nebo kreditům a/nebo dalšímu obsahu, pokud nedodržíte tyto prodejní podmínky nebo podmínky používání nebo z jakéhokoli jiného důvodu s oprávněním či bez něho.

SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLEČNOST UBISOFT SMÍ Z VAŠEHO ÚČTU BEZ JAKÉHOKOLI DOPADU, KDYKOLI A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ ODEBRAT JAKÉKOLI KREDITY, DALŠÍ OBSAH NEBO PŘEDPLATNÉ ZÍSKANÉ (I) MIMO RÁMEC SLUŽBY, (II) JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM, KTERÝ PORUŠUJE TYTO PRODEJNÍ PODMÍNKY NEBO PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ SPOLEČNOSTI UBISOFT.

Můžete kdykoli ukončit platnost svého účtu nebo předplatného ke konkrétní službě či službám automaticky a bez jakékoli formality, pokud se obrátíte na oddělení služeb zákazníkům společnosti UBISOFT v souladu s podmínkami používání. Pokud s těmito PP nesouhlasíte, nesmíte služby používat a musíte zaslat společnosti UBISOFT požadavek na ukončení svého účtu a/nebo příslušného předplatného.

Při dodržení výše uvedeného postupu ukončení začne ukončení vašeho účtu a/nebo předplatného platit v rozumné lhůtě po obdržení vaší žádosti na oddělení služeb zákazníkům společnosti UBISOFT.

SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLEČNOST UBISOFT NEMUSÍ VRÁTIT PENÍZE Z ŽÁDNÉHO DŮVODU A ŽE NEOBDRŽÍTE PENÍZE ANI JINOU KOMPENZACI ZA NEVYUŽITÉ KREDITY, PŘEDPLATNÉ ANI DALŠÍ OBSAH, KDYŽ JE ÚČET UZAVŘEN, AŤ UŽ K TOMUTO UZAVŘENÍ DOŠLO DOBROVOLNĚ ČI NEDOBROVOLNĚ. SPOLEČNOST UBISOFT SI VYHRAZUJE PRÁVO POŽADOVAT NÁKLADY, DODATKY A PLATBY VZNIKLÉ PŘED ZRUŠENÍM VAŠEHO ÚČTU NEBO PŘEDPLATNÉHO PRO KONKRÉTNÍ SLUŽBU ČI SLUŽBY.

8. Ukončení předplatného, kreditů a/nebo dalšího obsahu.

Společnost UBISOFT může ukončit poskytování předplatného a/nebo kreditů a/nebo dalšího obsahu ke službám podle svého vlastního uvážení, kdykoli a bez jakékoli odpovědnosti vůči vám. V takovém případě vám společnost UBISOFT zašle upozornění 30 (třicet) dní před ukončením předplatného a/nebo kreditů a/nebo dalšího obsahu na vyhrazené webové stránce služby.

9. Změny prodejních podmínek.

Společnost UBISOFT si vyhrazuje právo měnit, upravovat, přidávat či odstraňovat ustanovení z těchto prodejních podmínek a dalších oznámení ke službám společnosti UBISOFT, kdykoli, dočasně či trvale a zcela podle svého vlastního rozhodnutí. Společnost UBISOFT vás bude informovat o jakékoli změně, úpravě, přidání či odstranění prvků v těchto PP tím, že na webové stránce služeb, jejíž adresa je uvedena v těchto PP, zveřejní nové PP a zveřejní upozornění, které uživatele informuje na provedenou změnu, úpravu, přidání či odstranění. Jakákoli změna, úprava, přidání či odstranění nabývají účinnosti pět (5) pracovních dní po zveřejnění zmíněného upozornění. Pokud nesouhlasíte se změnami těchto podmínek, můžete svůj účet uzavřít v souladu s článkem 7 těchto PP.

Proto se zavazujete pravidelně kontrolovat jakékoli úpravy a v plném rozsahu se jimi řídit. Jakékoli používání služeb po aktualizaci a/nebo úpravách znamená souhlas s takto aktualizovanými a upravenými prodejními podmínkami.