UBISOFT CONNECT FÖRMÅNSPROGRAM VILLKOR
UBISOFT CONNECT FÖRMÅNSPROGRAM VILLKOR

Ubisoft Connect förmånsprogram

Villkor

 

Ubisoft Connect förmånsprogram (nedan kallat Programmet) är ett lojalitetsprogram genom vilket Ubisoft erbjuder Användare möjligheten att skaffa sig vissa förmåner genom att lösa in lojalitetsenheter (nedan kallade Units) som förvärvas enligt villkoren i detta förmånsprogram för Ubisoft Connect (nedan kallade Programvillkor). Dessa Programvillkor är genom hänvisning införlivade i Ubisofts Användningsvillkor (nedan kallade Användningsvillkor) som finns på https://legal.ubi.com/termsofuse. Tillsammans utgör de hela avtalet mellan Ubisoft och Dig vad gäller Din medverkan i Programmet, och ersätter alla tidigare eventuella överenskommelser eller avtal (skriftliga eller muntliga) i detta sammanhang. Alla termer som anges med stor bokstav nedan har den innebörd som fastställs i Användningsvillkor. Alla frågor eller tvister som avser behörighet för Programmet, förvärvande eller inlösen av Units eller din efterlevnad av dessa Programvillkor kommer att hanteras av Ubisoft efter eget godtycke.

 

1. Behörighet. Programmet är öppet för fast bosatta i de länder för vilka Ubisoft gör Programmet tillgängligt, med undantag av Kanada. Programmet är ogiltigt där det är förbjudet eller begränsat enligt lag. För att delta i Programmet måste Du ha ett giltigt Konto och vidta Åtgärder (på det sätt som avses nedan). Lägg märke till att Programmet, Units, Åtgärder och Förmåner kan skilja sig åt beroende på en Användares bosättningsland. Företag eller andra grupperingar får inte delta i Programmet.

 

2. Förvärva Units. Under Programtiden låter Ubisoft dig förvärva Units för en rad åtgärder som beskrivs på Ubisoft Connect webbplats, som för närvarande finns på https://connect.ubisoft.com (nedan kallad Ubisoft Connect webbplats) och/eller genom att köpa godtagbara produkter på Ubisoft Store som för närvarande finns på https://store.ubi.com (nedan kallad Store-webbplatsen) (var för sig en Åtgärd). Du bör regelbundet kontrollera Ubisoft Connect webbplats och Store-webbplatsen eftersom Ubisoft periodiskt kan uppdatera de Åtgärder för vilka Enheter kan förvärvas och/eller lägga till, ta bort eller ändra hur många Units som beviljas för Åtgärder, när som helst under Programtiden. Dessa förändringar kan påverka din möjlighet att använda eller förvärva Units. Det kan ta upp till 48 timmar efter att Du har vidtagit en Åtgärd innan motsvarande Units visas på ditt Konto. Utan hinder av det ovanstående förbehåller sig Ubisoft rätten att efter eget godtycke tilldela Units vid en senare tidpunkt/datum av vilket skäl det än må vara, inklusive bland annat Ubisofts godkännande av sådana Åtgärder.

Lägg märke till att Units inte är giltiga om du inte har förvärvat Units (a) i enlighet med dessa Programvillkor, (b) i enlighet med Användningsvillkoren och/eller (c) på laglig väg. Du ansvarar för att säkerställa ditt Kontos riktighet. Om Du tror att Units inte tillgodoräknades ditt Konto på rätt sätt, måste du snarast kontakta Ubisofts kundtjänst efter att ha vidtagit Åtgärden, via https://support.ubi.com/. Ubisoft kan kräva rimlig dokumentering som stöd för din begäran. Units som Ubisoft senare fastställer som ogiltiga av något skäl, är föremål för diskvalificering och kommer att dras av från ditt Konto. Om Ubisoft drar av Units från ditt Konto, av något av de skäl som beskrivs i dessa Programvillkor, är Ubisoft inte skyldigt att återställa dem, såvida detta inte sker efter Ubisofts eget godtycke.

 

3. Lösa in Units för Förmåner. Du kan använda de Units som förvärvats under den aktuella Programtiden för att få de förmåner (nedan kallade Förmåner) som finns listade på Ubisoft Connect webbplats. Alla förmåner lyder under bestämmelserna om utgång och uppsägning i dessa villkor. Du bör regelbundet kontrollera Ubisoft Connect webbplats, eftersom Ubisoft kan uppdatera, lägga till, ta bort eller ändra de Förmåner för vilka Units kan lösas in. Dessa förändringar kan påverka din möjlighet att använda Units och/eller Förmåner.

 

4. Förmånsregler och restriktioner. Beroende på Förmånens beskaffenhet fastställer Ubisoft hur Förmånen ska delas ut till dig. Ubisoft kan till exempel skicka Förmånen till den e-postadress som är knuten till ditt Konto eller göra Förmånen direkt tillgänglig i det tillämpliga Ubisoft-spelet(-en) som är kopplade till ditt Konto. Se Ubisoft Connect webbplats för mer information. Om Förmånen är en rabatt i Ubisoft Store, kan du använda både Förmånen och en annan passande rabatt. Emellertid kommer endast den mest gynnsamma rabatten att tillämpas. Alla försök till annan användning än den som beskrivs i dessa villkor är ogiltiga och Ubisoft kommer, i enlighet med Programvillkoren, att efter eget godtycke fastställa vad som är giltig användning. Lägg märke till att det är möjligt att en Förmån inte kan användas efter Programtidens slut.

 

5. Begränsad licens. Utan hinder av motstridande bestämmelser i dessa villkor eller i Användningsvillkoren, och utan hänsyn till använd terminologi, utgör Units inte din egendom. De representerar begränsade licensrättigheter som endast styrs av dessa Programvillkor, och som saknar monetärt värde eller värde i ”verkligheten”. De kan aldrig överlåtas eller lösas in av Dig mot en summa pengar eller monetärt värde från Ubisoft.  

 

6. Programrestriktioner. PROGRAMMET TILLHANDAHÅLLS TILL DIG I EGENSKAP AV ENSKILD INDIVID. DU FÅR INTE KOMBINERA, ÖVERFÖRA ELLER BYTA UNITS ELLER FÖRMÅNER MED ELLER TILL ANDRA ANVÄNDARE ELLER KONTON AV VILKET SKÄL DET ÄN MÅ VARA. UNDERLÅTENHET ATT UPPFYLLA DENNA BESTÄMMELSE UTGÖR EN ÖVERTRÄDELSE OCH KAN LEDA TILL ATT DITT KONTO AVSLUTAS TILLFÄLLIGT ELLER PERMANENT. DU ÄR MEDVETEN OM ATT UBISOFT NÄR SOM HELST OCH UTAN FÖRHANDSMEDDELANDE KAN AVBRYTA DIN TILLGÅNG TILL ELLER TA UT UNITS ELLER FÖRMÅNER (ELLER ARTIKLAR SOM FÖRVÄRVATS MED HJÄLP AV FÖRMÅNEN) FRÅN DITT KONTO OM DESSA ERHÅLLITS PÅ ETT SÄTT SOM BRYTER MOT DESSA PROGRAMVILLKOR ELLER MOT ANVÄNDNINGSVILLKOREN.

Ubisoft kan dessutom säga upp eller dra in eller på annat sätt begränsa din användning av och/eller tillgång till dina Units, Programmet och/eller ditt Konto om vi misstänker bedräglig, oegentlig eller olaglig aktivitet, och/eller aktivitet som strider mot Programvillkoren eller Användningsvillkoren. Om Ubisoft vid något tillfälle inte reagerar på en sådan överträdelse av dessa Programvillkor, ska Ubisoft inte anses ha avstått från sin rätt att reagera på framtida eller liknande överträdelser.

 

7.  Förfallotid för Units. Såvida inte och fram till dess (i) Programmet avslutas i enlighet med Programvillkoren och/eller Användningsvillkoren eller (ii) ditt Konto stängs i enlighet med Programvillkoren och/eller Användningsvillkoren, kan de Units som du tillgodoräknats genom Programmet lösas in under två (2) år från det datum dem förvärvades. Efter detta datum kommer dessa förvärvade enheter på ditt Konto att löpa ut automatiskt utan förfång för dig. Du kan när som helst få en översikt över Units utgångsdatum på ditt konto eller på annat sätt enligt anvisningar från Ubisoft.

 

8. Programtid, revidering och uppsägning av programmet. Dessa Villkor gäller från och med den 1 april 2019 såvida de inte eller fram till de sägs upp (nedan kallad Programtiden). Ubisoft kan, efter eget godtycke, när som helst förlänga, förkorta, ändra eller avbryta Programtiden utan att bli skadeståndsskyldig till dig.

8.1. Ubisoft förbehåller sig rätten att, efter eget godtycke, när som helst ändra, lägga till eller radera bestämmelser i dessa Programvillkor. Ubisoft kommer att informera dig om ändringar, tillägg eller strykningar i dessa Programvillkor genom att lägga upp uppdaterade Programvillkor på Ubisoft Connect webbplats och/eller genom att lägga upp ett meddelande för att informera om att en ändring, ett tillägg eller en strykning har gjorts. Alla eventuella ändringar, tillägg eller strykningar träder i kraft fem (5) affärsdagar efter publikationen av nämnda meddelande. Om du inte godkänner ändringarna i dessa Programvillkor kan du välja att lämna Programmet vilket kan leda till att ditt Konto avslutas i enlighet med Användningsvillkoren och att du förlorar intjänade Units och andra Förmåner. Om du väljer att lämna och sedan komma tillbaka till Programmet, är det möjligt att du kommer att behandlas som en ny Användare.

8.2. Ubisoft kan efter eget godtycke och utan förhandsmeddelande, säga upp eller dra in hela Programmet av vilket skäl det än må vara. Indragningen kan påverka din möjlighet att förvärva eller använda Units. Ett meddelande och följande åtgärder vad gäller användningen av dina Units kan, efter Ubisofts godtycke, läggas upp på Ubisoft Connect webbplats. Det är därför rekommenderat att regelbundet kontrollera Ubisoft Connect webbplats och leta efter uppdateringar av Programmet och dessa Programvillkor.

DU ÄR MEDVETEN OM ATT DU INTE KOMMER ATT FÅ PENGAR ELLER ANNAN ERSÄTTNING FÖR OANVÄNDA ELLER UTGÅNGNA UNITS ELLER FÖRMÅNER I SLUTET AV PROGRAMMET ELLER NÄR ETT KONTO AVSLUTAS, OAVSETT OM DETTA SKER FRIVILLIGT ELLER OFRIVILLIGT.

 

9. Övrigt. Om en domstol förklarar att något av dessa Programvillkor är omöjligt att verkställa eller ogiltigt, ska det villkoret verkställas så långt detta tillåts enligt tillämplig lag, och övriga villkor ska förbli giltiga och verkställbara. Ingenting i dessa Programvillkor ska anses utesluta eller begränsa dina lagenliga rättigheter som konsument.