PROGRAM NAGRÓD UBISOFT CONNECT ZASADY I WARUNKI
PROGRAM NAGRÓD UBISOFT CONNECT ZASADY I WARUNKI

Program Nagród Ubisoft Connect

Zasady i warunki

 

Program Nagród Ubisoft Connect (zwany dalej „Programem”) jest programem lojalnościowym, w ramach którego firma Ubisoft oferuje Użytkownikom możliwość uzyskania określonych nagród w drodze wymiany punktów lojalnościowych (zwanych dalej „Units”) zdobytych zgodnie z niniejszymi Warunkami Programu Nagród Ubisoft Connect (zwanych dalej „Warunkami Programu”). Niniejsze Warunki Programu zostają włączone w odniesieniu do Warunków Użytkowania Ubisoft („Warunki Użytkowania”) dostępnych pod adresem https://legal.ubi.com/termsofuse, a łącznie tworzą pełną umowę pomiędzy firmą Ubisoft a Użytkownikiem dotyczącą jego udziału w Programie i zastępują wszelkie wcześniejsze porozumienia lub umowy (ustne lub pisemne) dotyczące takiego uczestnictwa. Wszystkie wyrażenia zapisane drukowanymi literami, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym dokumencie, mają znaczenie określone w Warunkach Użytkowania. Wszelkie pytania lub spory dotyczące kryteriów kwalifikacji do udziału w Programie, nabywania lub zbywania Units lub zgodności z niniejszymi Warunkami Programu będą rozstrzygane przez firmę Ubisoft według jej własnego uznania.

 

1.           Kryteria kwalifikacji. Program jest otwarty dla osób prawnie zamieszkałych w krajach, w których firma Ubisoft udostępnia program, z wyjątkiem Kanady. Oferta jest nieważna, jeżeli stanowi przedmiot zakazu lub ograniczenia nałożonego przez prawo właściwe. Aby wziąć udział w Programie, Użytkownik powinien posiadać ważne Konto i wykonywać Działania (zgodnie z poniższą definicją). Należy pamiętać, że Program, Units, Działania i Nagrody mogą się różnić w zależności od kraju zamieszkania Użytkownika. W Programie nie mogą uczestniczyć przedsiębiorstwa lub inne grupy.

 

2.           Nabywanie Units. W okresie obowiązywania Programu firma Ubisoft umożliwia nabywanie Units w zamian za różne działania opisane na witrynie Ubisoft Connect, obecnie znajdującej się pod adresem https://connect.ubisoft.com („Witryna Ubisoft Connect”) i/lub zakup kwalifikujących się produktów w Ubisoft Store, który obecnie znajduje się pod adresem https://store.ubi.com („Witryna Store”) (każde z tych działań jest dalej zwane „Działaniem”). Prosimy o regularne sprawdzanie Witryny Ubisoft Connect i Witryny Store, ponieważ firma Ubisoft może okresowo aktualizować Działania, w ramach których można nabyć Units i/lub dodawać, usuwać lub zmieniać liczbę Units przyznanych na Działania w dowolnym momencie w Okresie Obowiązywania Programu, nawet jeżeli zmiany te mogą mieć wpływ na zdolność do gromadzenia lub korzystania z Units. Oczekiwanie na pojawienie się Units na Koncie Użytkownika może potrwać do 48 godzin po wykonaniu Działania. Niezależnie od powyższego, firma Ubisoft zastrzega sobie prawo do przyznawania Units w późniejszym czasie według własnego uznania z jakiegokolwiek powodu, w tym bez ograniczeń, zatwierdzania takich Działań przez firmę Ubisoft.

Należy pamiętać, że Units nie są ważne, jeżeli: Użytkownik nie zdobył Units (a) zgodnie z niniejszymi Warunkami Programu; (b) zgodnie z Warunkami Użytkowania i/lub (c) uprawnionymi kanałami. Użytkownik pozostaje odpowiedzialny za zapewnienie dokładności danych powiązanych z jego Kontem. Jeżeli Użytkownik uzna, że Units nie zostały prawidłowo zaksięgowane na jego Koncie, powinien skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Ubisoft niezwłocznie po wykonaniu działania pod adresem https://support.ubi.com/. Firma Ubisoft może zażądać odpowiedniej dokumentacji na poparcie jego roszczenia. Units, które zostaną następnie uznane przez firmę Ubisoft za nieważne z jakiegokolwiek powodu, podlegają dyskwalifikacji i zostaną usunięte z Konta Użytkownika. Jeżeli firma Ubisoft usunie Units z Konta Użytkownika z powodów opisanych w niniejszych Warunkach Programu, firma Ubisoft nie będzie w żaden sposób zobowiązana do ich przywrócenia, z wyjątkiem własnego uznania.

 

3.           Nabywanie nagród w zamian za Units. Units zdobyte w Okresie Obowiązywania Programu mogą być wykorzystywane w celu uzyskania nagród („Nagrody”) wymienionych na Witrynie Ubisoft Connect, z zastrzeżeniem niniejszych postanowień o wygaśnięciu i rozwiązaniu Umowy. Prosimy o regularne sprawdzanie Witryny Ubisoft Connect, ponieważ firma Ubisoft może aktualizować, dodawać, usuwać lub zmieniać nagrody, na które można wymienić Units, nawet jeżeli zmiany te mogą wpłynąć na możliwość wykorzystania Units i/lub Nagród.

 

4.           Zasady i ograniczenia dotyczące Nagród. W zależności od charakteru Nagrody, firma Ubisoft określi, w jaki sposób przekazać Nagrodę Użytkownikowi. Na przykład firma Ubisoft może wysłać Nagrodę na adres e-mail powiązany z kontem Użytkownika lub bezpośrednio udostępnić mu Nagrodę w ramach odpowiedniej gry (gier) Ubisoft, związanej z jego Kontem. Proszę zapoznać się z treścią Witryny Ubisoft Connect, aby uzyskać szczegółowe informacje. Jeżeli Nagrodą będzie zniżka w Ubisoft Store, Użytkownik będzie mógł skorzystać zarówno z Nagrody, jak i z innej kwalifikującej się zniżki, jednak zastosowanie będzie miała tylko najkorzystniejsza stopa zniżki. Wszelkie próby jej wykorzystania w sposób inny niż opisany w niniejszym dokumencie będą nieważne, a firma Ubisoft określi według własnego uznania, co stanowi prawidłowe wykorzystanie, zgodnie z Warunkami Programu. Po zakończeniu Okresu Obowiązywania Programu nie będzie można wykorzystać Nagrody.

 

5.           Ograniczona licencja. Niezależnie od odmiennych postanowień zawartych w niniejszym dokumencie lub w Warunkach użytkowania i niezależnie od używanej terminologii, Units nie stanowią własności Użytkownika. Stanowią one ograniczone prawa licencyjne regulowane wyłącznie niniejszymi Warunkami Programu, nie posiadają wartości pieniężnej lub „rzeczywistej” i nie podlegają zbyciu lub wymianie przez Użytkownika z firmą Ubisoft za jakąkolwiek sumę pieniędzy lub wartość pieniężną w żadnym momencie.

 

6.           Ograniczenia Programu. PROGRAM JEST ŚWIADCZONY NA RZECZ UŻYTKOWNIKA WYSTĘPUJĄCEGO W CHARAKTERZE OSOBY FIZYCZNEJ. UŻYTKOWNIK NIE MOŻE ŁĄCZYĆ, PRZEKAZYWAĆ LUB WYMIENIAĆ UNITS LUB NAGRÓD Z INNYMI UŻYTKOWNIKAMI LUB KONTAMI Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU. NIEPRZESTRZEGANIE TEGO POSTANOWIENIA STANOWI ISTOTNE NARUSZENIE I MOŻE SKUTKOWAĆ ZAWIESZENIEM LUB ZAMKNIĘCIEM KONTA. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE FIRMA UBISOFT MOŻE ZAWIESIĆ DOSTĘP DO JEGO KONTA LUB USUNĄĆ Z NIEGO BEZ USZCZERBKU W DOWOLNYM MOMENCIE I BEZ UPRZEDZENIA WSZELKIE UNITS LUB NAGRODY (LUB PRZEDMIOTY NABYTE Z UŻYCIEM NAGRODY) UZYSKANE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB, KTÓRY NARUSZA NINIEJSZE WARUNKI PROGRAMU LUB WARUNKI UŻYTKOWANIA.

Ponadto firma Ubisoft może anulować, zawiesić lub w inny sposób ograniczyć użycie przez Użytkownika i/lub dostęp Użytkownika do jego Units, Programu i/lub jego Konta w przypadku podejrzenia o oszustwo, nadużycie lub działalność niezgodną z Warunkami Programu lub Warunkami użytkowania. Jeżeli firma Ubisoft nie podejmie działań w odniesieniu do takiego naruszenia niniejszych Warunków Programu w jakiejkolwiek sytuacji, nie będzie się uważać, że firma Ubisoft zrzekła się swojego prawa do działania w odniesieniu do przyszłych lub podobnych naruszeń.

 

7.           Wygaśnięcie Units. O ile i dopóki (i) Program nie zostanie zakończony zgodnie z Warunkami Programu i/lub Warunkami użytkowania lub (ii) Konto Użytkownika nie zostanie zamknięte zgodnie z Warunkami Programu i/lub Warunkami użytkowania, Units zgromadzone w ramach Programu będą mogły zostać umorzone w terminie dwóch (2) lat od daty ich nabycia. Po upłynięciu tej daty Punkty zgromadzone na koncie Użytkownika wygasną automatycznie bez uszczerbku dla Użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie uzyskać globalny wgląd w daty ważności jego Units na jego Koncie lub w inny sposób zalecany przez firmę Ubisoft.

 

8.           Termin, rewizja i zakończenie programu. Niniejsze Warunki obowiązują od 1 kwietnia 2019 roku, o ile i dopóki nie zostaną rozwiązane („Okres Obowiązywania Programu”). Firma Ubisoft może przedłużyć, zmniejszyć, zmodyfikować lub przerwać Okres Obowiązywania Programu, według własnego uznania, w dowolnym momencie i bez żadnej odpowiedzialności wobec Użytkownika.

8.1.        Firma Ubisoft zastrzega sobie prawo do modyfikowania, dodawania lub usuwania wszelkich postanowień niniejszych Warunków Programu w dowolnym momencie i według własnego uznania. Firma Ubisoft poinformuje Użytkownika o wszelkich modyfikacjach, uzupełnieniach lub usunięciu niniejszych Warunków Programu poprzez opublikowanie zaktualizowanych Warunków Programu na Witrynie Ubisoft Connect i/lub poprzez opublikowanie powiadomienia informującego Użytkownika o wystąpieniu modyfikacji, uzupełnienia lub usunięcia. Każda modyfikacja, elementy dodane lub usunięte wejdą w życie po pięciu (5) dniach roboczych od dnia opublikowaniu wspomnianego zawiadomienia. Jeżeli Użytkownik nie zgodzi się na zmiany wprowadzone do niniejszych Warunków Programu, może zdecydować się na rezygnację z udziału w Programie, co może skutkować rozwiązaniem jego Konta zgodnie z Warunkami użytkowania oraz utratą wszystkich zgromadzonych Units i innych Nagród. Jeżeli Użytkownik zrezygnuje, a następnie zaloguje się z powrotem do Programu, będzie traktowany jak nowy Użytkownik.

8.2.        Firma Ubisoft może, według własnego uznania i bez uprzedzenia, anulować lub zawiesić Program z jakiegokolwiek powodu z lub bez przyczyny nawet, jeżeli rozwiązanie może mieć wpływ na zdolność Użytkownika do gromadzenia lub korzystania z Units. Według uznania firmy Ubisoft, na Witrynie Ubisoft Connect może zostać zamieszczona informacja i kolejne wytyczne dotyczące wykorzystania z Units przez Użytkownika. W związku z tym prosimy o regularne sprawdzanie Witryny Ubisoft Connect, aby uzyskać informacje na temat aktualizacji Programu i niniejszych Warunków Programu.

UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE NIE OTRZYMA PIENIĘDZY LUB INNEGO WYNAGRODZENIA ZA NIEWYKORZYSTANE LUB WYGASŁE UNITS LUB NAGRODY PO ZAKOŃCZENIU PROGRAMU LUB PO ZAMKNIĘCIU KONTA, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY TAKIE ZAMKNIĘCIE BĘDZIE DOBROWOLNE CZY NIEUMYŚLNE.

 

9.           Postanowienia różne. Jeżeli sąd uzna którykolwiek z niniejszych Warunków Programu za niewykonalny lub nieważny, warunek ten będzie egzekwowany w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a pozostałe warunki pozostaną ważne i wykonalne. Żadne z postanowień niniejszych Warunków Programu nie będzie uważane za wyłączające lub ograniczające jakiekolwiek ustawowe prawa Użytkownika jako konsumenta.