UBISOFT CONNECT BELONINGSPROGRAMMA VOORWAARDEN
UBISOFT CONNECT BELONINGSPROGRAMMA VOORWAARDEN

Ubisoft Connect Beloningsprogramma

Voorwaarden

 

 

Het Ubisoft Connect Beloningsprogramma (hierna het "Programma” genoemd) is een loyaliteitsprogramma waarmee Ubisoft Gebruikers de mogelijkheid biedt om bepaalde beloningen te winnen door het inwisselen van loyaliteitseenheden (hierna „Units” genoemd) die werden verdiend in overeenstemming met de voorwaarden van dit Ubisoft Connect Beloningsprogramma (de "Programmavoorwaarden"). Deze Programmavoorwaarden zijn aan de hand van verwijzingen opgenomen in de Gebruiksvoorwaarden van Ubisoft ("Gebruiksvoorwaarden") die kunnen worden gedownload van https://legal.ubi.com/termsofuse. Deze vormen samen de volledige overeenkomst tussen Ubisoft en U met betrekking tot Uw deelname aan het Programma en vervangen alle eerdere afspraken of overeenkomsten (mondeling of schriftelijk) die hierop betrekking hebben. Alle termen met een hoofdletter die in deze tekst zijn gebruikt maar niet gedefinieerd, zullen dezelfde betekenis hebben als in de Gebruiksvoorwaarden. Alle vragen of geschillen met betrekking tot verkiesbaarheid voor het Programma, het verdienen of inruilen van Units of uw naleving van deze Programmavoorwaarden zullen naar eigen goeddunken door Ubisoft worden opgelost.

 

1.           Verkiesbaarheid. Het Programma staat open voor wettelijke ingezetenen van de landen waar Ubisoft het Programma beschikbaar stelt, met uitzondering van Canada. Nietig waar dit bij wet verboden is. Om deel te nemen aan het Programma moet u een geldige Account hebben en Acties verrichten (zoals hieronder gedefinieerd). Houd er rekening mee dat het Programma, de Units, de Acties en de Beloningen kunnen verschillen naar gelang van het land van verblijf van een Gebruiker. Bedrijven of andere groepen mogen niet deelnemen aan het Programma.

 

2.           Units verdienen. Tijdens de Programmaperiode stelt Ubisoft U in staat om Units te verdienen voor verschillende Acties die worden beschreven op de Ubisoft Connect website die zich momenteel bevindt op https://connect.ubisoft.com (de „Ubisoft Connect-website") en/of door een selectie producten te kopen in de Ubisoft Store die zich momenteel bevindt op https://store.ubi.com (e „Store-website") (elk een "Actie"). Controleer de Ubisoft Connect-website en de Store-website regelmatig, aangezien Ubisoft de Acties waarmee men Eenheden kan verdienen regelmatig bijwerkt en/of op elk moment tijdens de Programmaperiode het bedrag van de voor de Acties toegekende Units kan toevoegen, verwijderen of wijzigen, ook al kunnen deze wijzigingen invloed hebben op uw vermogen om Units te verzamelen of te gebruiken. Het kan maximaal 48 uur duren na het verrichten van een Actie voordat de overeenkomstige Units in Uw Account verschijnen. Niettegenstaande het voorgaande behoudt Ubisoft zich het recht voor om naar eigen goeddunken, ongeacht om welke reden, Units toe te kennen op een later tijdstip/latere datum inclusief maar niet beperkt tot, het goedkeuren van dergelijke Actie(s) door Ubisoft.

Houd er rekening mee dat de Units niet geldig zijn indien: U de Units niet hebt verdiend (a) in overeenstemming met deze Programmavoorwaarden; (b) in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden en/of (c) via legitieme kanalen. U bent verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens van uw Account. Als U van mening bent dat de Units niet op de juiste wijze aan uw Account werden toegevoegd, dient U na het verrichten van de Actie onmiddellijk contact op te nemen met de klantenservice van Ubisoft op https://support.ubi.com/. Ubisoft mag in dat geval redelijke documentatie opvragen om uw claim te onderbouwen. Units waarvan Ubisoft achteraf vaststelt dat ze ongeldig waren, ongeacht om welke reden, kunnen worden gediskwalificeerd en verwijderd van uw Account. Indien Ubisoft Units van uw Account verwijdert om een van de redenen die in deze Programmavoorwaarden staan beschreven, is Ubisoft niet verplicht de Eenheden te herstellen, behalve op eigen beslissing van Ubisoft.

 

3.           Units gebruiken voor Beloningen. U kunt de tijdens de huidige Programmaperiode verdiende Units gebruiken om de beloningen („Beloningen”) die worden vermeld op de Ubisoft Connect-website te verkrijgen, waarvoor de in deze bepalingen vermelde datums van verval en beëindiging gelden. Controleer de Ubisoft Connect-website regelmatig, aangezien Ubisoft deze regelmatig bijwerkt en Beloningen toevoegt, verwijdert of wijzigt, waarvoor de Eenheden kunnen worden ingeruild, ook al kunnen deze wijzigingen invloed hebben op uw vermogen om Units en/of Beloningen te gebruiken.

 

4.           Regels en Beperkingen voor Beloningen. Afhankelijk van de aard van de Beloning zal Ubisoft bepalen hoe deze Beloning aan u zal worden verstrekt. Ubisoft kan bijvoorbeeld de Beloning sturen naar het e-mailadres dat aan uw Account is gekoppeld of de Beloning rechtstreeks aan U beschikbaar stellen in de desbetreffende Ubisoft games die aan uw Account zijn gekoppeld. Kijk op de Ubisoft Connect-website voor specifieke informatie. In geval de Beloning een korting is in de Ubisoft Store, mag U zowel de Beloning als een andere eventuele korting gebruiken waarop U recht hebt, maar zal alleen de meest gunstige korting wordt toegepast. Alle pogingen die niet hierin worden beschreven zijn nietig en Ubisoft bepaalt met inachtneming van de Programmavoorwaarden en op eigen beslissing, wat een geldig gebruik is.  Let op: na het einde van de Programmaperiode kan een Beloning mogelijk niet meer bruikbaar zijn.

 

5.           Beperkte licentie. Ongeacht eventuele andersluidende bepalingen in deze Voorwaarden of in de Gebruiksvoorwaarden en ongeacht de gebruikte terminologie zijn de Units niet uw eigendom; het zijn beperkte licentierechten waarop uitsluitend deze Programmavoorwaarden van toepassing zijn, die geen monetaire of „werkelijke” waarde hebben en op geen moment kunnen worden overgedragen of ingeruild door U voor enig geldbedrag of geldwaarde van Ubisoft.

 

6.           Programmabeperkingen. HET PROGRAMMA WORDT U PERSOONLIJK TER BESCHIKKING GESTELD. U MAG OM GEEN ENKELE REDEN UNITS OF BELONINGEN COMBINEREN, OVERDRAGEN AAN OF RUILEN MET ANDERE GEBRUIKERS OF ACCOUNTS. HET NIET IN ACHT NEMEN VAN DEZE BEPALING VORMT EEN WEZENLIJKE INBREUK EN KAN LEIDEN TOT SCHORSING EN BEËINDIGING VAN UW ACCOUNT. U BEGRIJPT DAT UBISOFT GERECHTIGD IS OM OP ELK MOMENT, ZONDER BERICHT VOORAF EN ZONDER ENIGE AANSPRAKELIJKHEID, ALLE UNITS OF BELONINGEN (OF MET DE BELONING VERKREGEN ITEMS) IN MINDERING TE BRENGEN OP UW ACCOUNT, DIE VERKREGEN WERDEN DOOR MIDDELEN DIE IN STRIJD ZIJN MET DEZE VOORWAARDEN OF GEBRUIKSVOORWAARDEN.

Daarnaast kan Ubisoft uw gebruik van en/of toegang tot uw Units, het Programma en/of uw Account annuleren, opschorten of anderszins beperken, indien wij vermoeden dat er sprake is van frauduleuze, beledigende of onwettige activiteiten en/of activiteiten die in strijd zijn met de Programmavoorwaarden of de Gebruiksvoorwaarden. Indien Ubisoft in dat geval niet optreedt bij een dergelijke inbreuk van deze Programmavoorwaarden, wordt Ubisoft niet geacht afstand te hebben gedaan van haar recht om op te treden met betrekking tot toekomstige of soortgelijke inbreuk.

 

7.           Vervaldatum van de Units.  Tenzij en totdat (i) het Programma wordt beëindigd, met inachtneming van de Programmavoorwaarden en/of de Gebruiksvoorwaarden of (ii) uw Account wordt gesloten met inachtneming van de Programmavoorwaarden en/of de Gebruiksvoorwaarden, blijven de Units die via het Programma zijn verkregen twee (2) jaar lang inwisselbaar vanaf de datum van verwerving.  Na deze datum zullen de aldus verkregen Eenheden op Uw Account automatisch vervallen, zonder dat U hiervan enig nadeel ondervindt. U hebt op elk moment een globaal overzicht van de vervaldatums van uw Units op Uw Account of op andere wijze op aanwijzingen van Ubisoft.

 

8.           Voorwaarden, Herziening en Beëindiging van het Programma.  Deze Voorwaarden gaan van kracht op 1 april 2019, tenzij en totdat het Programma is beëindigd  (de „Programmavoorwaarde"). Ubisoft mag naar eigen oordeel en op elk moment zonder enige verantwoordelijkheid tegenover U de Programmaperiode verlengen, verkorten, wijzigen of beëindigen. 

8.1.        Ubisoft behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment en naar eigen goeddunken bepalingen van deze Programmavoorwaarden te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen. Ubisoft zal U informeren over elke wijziging, toevoeging of verwijdering van deze Programmavoorwaarden door het plaatsen van de nieuwe Programmavoorwaarden op de Ubisoft Connect-website en/of door het plaatsen van een mededeling waarin U op de hoogte gebracht wordt van de wijziging, toevoeging of verwijdering. Elke wijziging, aanvulling of verwijdering zal binnen vijf (5) werkdagen na de bekendmaking van de hierboven bedoelde kennisgeving van kracht zijn. Als U het niet eens bent met de wijzigingen in deze Programmavoorwaarden, kunt u afzien van het Programma wat kan leiden tot het beëindigen van uw Account, in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden, en tot het verlies van alle vergaarde Units en andere Beloningen. Als U zich afmeldt en vervolgens opnieuw aanmeldt bij het Programma, wordt U mogelijk behandeld als een nieuwe Gebruiker.

8.2.        Ubisoft kan op eigen beslissing het Programma om enige reden annuleren of opschorten, met of zonder reden, zelfs als het beëindigen invloed kan hebben op uw kans bepaalde Units te verkrijgen of gebruiken.  Ubisoft kan op eigen beslissing een kennisgeving en de volgende stappen met betrekking tot het gebruik van uw Units op de Ubisoft Connect-website plaatsen. Kijk daarom regelmatig op de Ubisoft Connect-website voor wijzigingen in het Programma en deze Programmavoorwaarden.

U ERKENT DAT U GEEN GELD OF ANDERE COMPENSATIE ZULT ONTVANGEN VOOR ONGEBRUIKTE OF VERVALLEN UNITS OF BELONINGEN AAN HET EINDE VAN HET PROGRAMMA OF WANNEER EEN ACCOUNT GESLOTEN WORDT, ONGEACHT OF DEZE SLUITING VRIJWILLIG OF ONVRIJWILLIG WAS.

 

9.           Diversen. Als een rechtbank van mening is dat een van deze Programmavoorwaarden niet afdwingbaar of ongeldig is, zal die voorwaarde worden gehandhaafd voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving en zullen de andere voorwaarden geldig en afdwingbaar blijven. Niets in deze Programmavoorwaarden wordt geacht Uw wettelijke rechten in Uw hoedanigheid van consument uit te sluiten of te beperken.