UBISOFT CONNECT FORDELSPROGRAM REGLER OG BETINGELSER
UBISOFT CONNECT FORDELSPROGRAM REGLER OG BETINGELSER

Ubisoft Connect Fordelsprogram

Regler og betingelser 

 

 

Ubisoft Connect Fordelsprogram (heretter kalt “programmet”) er et kundelojalitetsprogram der Ubisoft gir brukerne mulighet til å tjene opp visse fordeler, ved innløsing av lojalitetsenheter (heretter kalt “Units”) som brukerne samler opp i overensstemmelse med betingelsene som gjelder for Ubisoft Connect Fordelsprogram (“programbetingelser”). Disse programbetingelsene er innlemmet som referanse i Ubisofts bruksbetingelser (“bruksbetingelser”) som er tilgjengelige på https://legal.ubi.com/termsofuse, og disse utgjør sammen hele avtalen mellom Ubisoft og deg når det gjelder deltakelse i programmet, og erstatter enhver tidligere (skriftlige eller muntlige) betingelser eller avtaler om dette.  Alle begreper som er uthevet, men ikke definert i dette dokumentet, har den betydningen som er gitt i bruksbetingelsene.  Alle spørsmål eller tvister når det gjelder berettigelse til programmet, oppsamling eller innløsning av Units, eller din overensstemmelse med programbetingelsene, vil bli behandlet og løst av Ubisoft etter eget forgodtbefinnende. 

 

1.           Berettigelse. Programmet er åpent for personer som er lovlig bosatt i de land der Ubisoft gjør programmet tilgjengelig, bortsett fra i Canada. Programmet er ugyldig dersom det er forbudt eller begrenset av lov. For å kunne delta i programmet må du ha en gyldig konto, og du må foreta (en) viss(e) handling(er) (som definert under). Merk at programmet, Units, handlinger og fordeler kan variere fra et land til et annet. Bedrifter eller andre grupper kan ikke delta i programmet.

 

2.           Tjene opp Units.  Under programperioden gjør Ubisoft det mulig for deg å tjene opp Units for en rekke forskjellige handlinger som beskrives på Ubisoft Connect nettsted, som per i dag finnes på https://connect.ubisoft.com (heretter kalt “Ubisoft Connect-nettstedet”) og/eller ved kjøp av berettigede produkter på Ubisoft Store som per i dag finnes på https://store.ubi.com (heretter kalt “Store-nettstedet”) (hver av disse utgjør en “handling”). Du bes om regelmessig å sjekke Ubisoft Connect-nettstedet og Store-nettstedet, da Ubisoft periodisk oppdaterer handlinger som kan gi rett til opptjening av enheter, og/eller føyer til, fjerner eller endrer mengden Units som gis for de forskjellige handlingene. Dette kan gjøres på et hvilket som helst tidspunkt under programperioden, selv om disse endringene kan gå ut over din mulighet til å samle inn eller bruke Units. Det kan ta opptil 48 timer fra du utfører en handling til de(n) tilsvarende Units vises på din konto. Til tross for det foregående forbeholder Ubisoft seg retten til, etter eget forgodtbefinnende, å tildele Units på et senere tidspunkt/en senere dato, og det uansett grunn, inkludert ubegrenset bekreftelse av slike handlinger av Ubisoft.

Merk at Units ikke er gyldige dersom: Du ikke har tjent opp disse Units (a) i overensstemmelse med programbetingelsene, (b) i overensstemmelse med bruksbetingelsene (c) og/eller via berettigede kanaler. Du er selv ansvarlig for å følge med på at din konto er korrekt.  Dersom du er av den oppfatning at Units ikke har blitt riktig tildelt din konto, må du kontakte Ubisofts kundesupport-team omgående etter at du har gjennomført handlingen, på https://support.ubi.com/. Ubisoft kan kreve fremlegging av dokumentasjon som kan støtte opp om ditt krav. Units som på et senere tidspunkt av en eller annen grunn blir ansett av Ubisoft som ugyldige, vil føre til diskvalifisering, og vil bli fjernet fra din konto. Dersom Ubisoft fjerner Units fra din konto av grunner som beskrives i disse programbetingelsene, vil ikke Ubisoft kunne pålegges å gjeninnsette dem, med mindre Ubisoft selv finner det for godt.

 

3.           Innløsing av Units mot fordeler.  Under den pågående programperioden kan du bruke Units til å oppnå fordeler (“fordeler”) som er listet opp på Ubisoft Connect-nettstedet. Alle disse er underlagt bestemmelser om opphør og avslutning. Du bør regelmessig sjekke Ubisoft Connect-nettstedet, i det Ubisoft kan oppdatere, føye til, fjerne eller endre fordeler som Units kan byttes inn mot, selv om disse endringene kan gå ut over dine muligheter til å bruke Units og/eller fordeler. 

 

4.           Regler og restriksjoner om fordeler.  Avhengig av hvilken type fordel det er snakk om, vil Ubisoft bestemme hvordan denne fordelen skal gis deg.  Ubisoft kan for eksempel sende fordelen til e-postadressen som er knyttet til din konto, eller gjøre fordelen tilgjengelig for deg direkte i den/de Ubisoft-spillet/spillene som er knyttet til din konto.  Sjekk Ubisoft Connect-nettstedet for spesifikasjoner. Dersom fordelen er en rabatt på Ubisoft Store, kan du bruke både fordelen og en annen berettiget rabatt, men kun den mest gunstige rabatten vil bli anvendt. Enhver annen bruk enn det som beskrives her er ugyldig, og Ubisoft vil, i overensstemmelse med programbetingelsene og etter eget forgodtbefinnende, bestemme hva som er gyldig bruk.  Merk at ingen fordel kan brukes etter at programperioden er over.

 

5.           Begrenset lisens.  Uavhengig av enhver annen bestemmelse her eller i bruksbetingelsene, og uavhengig av terminologien som brukes, utgjør ikke Units din eiendom: De utgjør begrensede lisensrettigheter som utelukkende styres av disse programbetingelsene, har ingen pengeverdi eller “reell” verdi, og du kan på ikke noe tidspunkt overføre eller innløse dem i pengebeløp eller pengeverdier hos Ubisoft.  

 

6.           Programrestriksjoner. DETTE PROGRAMMET STILLES TIL DISPOSISJON FOR DEG UT FRA DIN INDIVIDUELLE KAPASITET. DU KAN UNDER INGEN OMSTENDIGHETER KOMBINERE, OVERFØRE ELLER SKIFTE UT UNITS ELLER FORDELER MED ELLER TIL ANDRE BRUKERE ELLER KONTOER.  DERSOM DU IKKE OVERHOLDER DENNE FORHOLDSREGELEN, UTGJØR DET ET MATERIELT BRUDD SOM KAN RESULTERE I OPPHØR ELLER OPPSIGELSE AV DIN KONTO. DU ER INNEFORSTÅTT MED AT UBISOFT PÅ ET HVILKET SOM HELST TIDSPUNKT OG UTEN FORVARSEL KAN FJERNE FRA DIN KONTO ALLE UNITS ELLER FORDELER (ELLER GJENSTANDER SOM ER TILEGNET MED FORDELEN) SOM ER OPPNÅDD PÅ EN HVILKEN SOM HELST MÅTE SOM BRYTER MED DISSE PROGRAMBETINGELSENE ELLER BRUKSBETINGELSENE.

I tillegg kan Ubisoft kansellere, innstille eller på annen måte begrense din bruk og/eller din tilgang til Units, programmet og/eller din konto dersom vi mistenker en uredelig, lyssky eller ulovlig aktivitet som ikke er i overensstemmelse med programbetingelsene eller bruksbetingelsene.  Dersom Ubisoft under en hvilken som helst omstendighet ikke handler når det gjelder slike brudd på programbetingelsene, kan allikevel ikke Ubisoft ansees å ha gitt avkall på sin rett til å handle i forbindelse med tilsvarende eller fremtidige brudd.

 

7.           Utløp av Units.  Med mindre og inntil (i) programmet avsluttes i samsvar med programbetingelsene og/eller bruksbetingelsene eller (ii) din konto avsluttes i samsvar med programbetingelsene og/eller bruksbetingelsene, vil Units som du har tjent opp i programmet forbli innløsbare i to (2) år fra og med den dato de ble tildelt.  Etter den dato vil slike enheter som er samlet opp i din konto automatisk utløpe uten andre skader for deg. Du kan på et hvilket som helst tidspunkt få en global oversikt over utløpsdatoen for dine Units på din konto eller ellers som oppgitt av Ubisoft.

 

8.           Periode, revisjon og avslutning av programmet. Disse betingelsene gjelder fra 1. april 2019 med mindre eller til de avsluttes (”programperiode”). Ubisoft kan på et hvilket som helst tidspunkt og uten ansvar overfor deg, utvide, redusere, endre eller avslutte programperioden. 

8.1.        Ubisoft forbeholder seg retten til på et hvilket som helst tidspunkt og etter eget forgodtbefinnende, å endre, tilføye eller slette enhver bestemmelse i disse programbetingelsene. Ubisoft vil informere deg om enhver endring, tilføyelse eller sletting i programbetingelsene ved å publisere endrede programbetingelser på Ubisoft Connect-nettstedet og/eller ved å publisere en melding som informerer deg om endringen, tilføyelsen eller slettingen. Ethvert skifte eller enhver endring, tilføyelse eller sletting vil tre i kraft 5 (fem) virkedager etter publiseringen av nevnte melding. Dersom du ikke er enige med de endringene som er gjort i programbetingelsene, kan du velge å trekke deg fra programmet, noe som fører til opphør av din konto ifølge bruksbetingelsene og til tap av alle de Units eller andre fordeler du måtte ha samlet opp. Dersom du trekker deg fra programmet og så melder deg inn igjen, kan du bli behandlet som en ny bruker.

8.2.        Ubisoft kan etter eget forgodtbefinnende og uten forvarsel kansellere eller innstille programmet i sin helhet, og det uansett årsak eller uten grunn, selv om denne avslutningen kan gå ut over din mulighet til å samle opp eller bruke Units.  Etter Ubisofts forgodtbefinnende kan det på Ubisoft Connect-nettstedet gis en melding og forklaring om trinn som skal følges i forbindelse med bruk av Units.  Du må i denne forbindelse regelmessig sjekke Ubisoft Connect-nettstedet for å se etter oppdateringer i programmet og i programbetingelsene. 

DU ERKJENNER AT DU IKKE VIL MOTTA PENGER ELLER ANNEN KOMPENSASJON FOR UBRUKTE ELLER UTGÅTTE UNITS ELLER FORDELER NÅR PROGRAMMET AVSLUTTES, ELLER NÅR KONTOEN LUKKES, UANSETT OM DENNE LUKKINGEN SKJER MED VILJE ELLER IKKE. 

 

9.           Diverse.   Dersom en domstol skulle anse at en at en hvilken som helst av de gjeldende programbetingelsene ikke kan håndheves eller er ugyldig, vil denne betingelsen håndheves i den grad det lar seg gjøre i overensstemmelse med gjeldende lov, og alle de andre betingelsene vil forbli gyldige og håndhevbare. Ingenting i disse programbetingelsene kan ansees å ekskludere eller begrense dine lovbestemte rettigheter som forbruker.