PROGRAM ODMĚN UBISOFT CONNECT PODMÍNKY
PROGRAM ODMĚN UBISOFT CONNECT PODMÍNKY

Program odměn Ubisoft Connect

Podmínky

 

Program odměn Ubisoft Connect (dále jen „Program“) je věrnostní program, v němž společnost nabízí uživatelům příležitost získat jisté odměny po uplatnění věrnostních bodů (dále jen „Units“) získaných v souladu s těmito Podmínkami programu odměn Ubisoft Connect („Podmínky programu“). Tyto podmínky programu jsou vloženy do Podmínek používání Ubisoft („Podmínky používání“) a dostupné na https://legal.ubi.com/termsofuse, a společně tvoří celou dohodu mezi společností Ubisoft a Vámi týkající se Vaší účasti v Programu, a nahrazují jakékoli předchozí dohody či smlouvy (ústní či písemné) s tím související. Všechny zde použité, ale nikoli definované termíny uvedené velkým písmenem musí mít význam stanovený v Podmínkách používání. Veškeré dotazy či spory ohledně oprávněnosti Programu, získávání nebo vyplacení Units nebo Vašeho dodržování Podmínek programu bude řešit společnost Ubisoft na základě vlastního uvážení.

 

1. Oprávněnost. Program je otevřen pro uživatele s trvalým bydlištěm v zemích, kde společnost Ubisoft Program zpřístupňuje, kromě Kanady. Neplatí tam, kde ho zákony zakazují nebo omezují. Pro účast v Programu musíte mít platný Účet a podniknout Krok(y) (jak je stanoveno níže). Nezapomeňte prosím, že Program, Units, Kroky a Odměny se mohou lišit podle země. Společnosti či jiné skupiny se nemohou Programu účastnit.

 

2. Získávání Units. Po dobu trvání programu Vám společnost Ubisoft umožňuje získávání Units za různé kroky popsané na webové stránce Ubisoft Connect momentálně umístěné na adrese https://connect.ubisoft.com („Webová stránka Ubisoft Connect“) a/nebo za nákupy vhodných výrobků v obchodě Ubisoft Store nacházejícím se momentálně na https://store.ubi.com („Webová stránka obchodu“) (samostatně jako „Akce“). Kontrolujte prosím pravidelně Webovou stránku Ubisoft Connect a Webovou stránku Obchodu, neboť společnost Ubisoft může pravidelně aktualizovat Akce, za něž lze získávat Body, a/nebo přidávat, odstraňovat nebo měnit množství Units udělených za Akce, kdykoli po dobu trvání programu, ačkoli tyto změny mohou mít vliv na vaši možnost zvýšení či použití Units. Po provedení Kroku může trvat až 48 hodin, než se na Vašem Účtu objeví příslušné Units, po provedení nějakého kroku. Bez ohledu na výše uvedené si společnost Ubisoft vyhrazuje právo přidělovat Units na základě vlastního uvážení později či v budoucnu z jakéhokoli důvodu, včetně mimo jiné potvrzení takového(vých) kroku(ů) společností Ubisoft.

Pamatujte, že Units neplatí, pokud: Jste Units nezískali (a) v souladu s těmito Podmínkami programu; (b) v souladu s Podmínkami používání a/nebo (c) prostřednictvím legitimních kanálů. Jste odpovědný za zajištění správnosti Vašeho Účtu. Pokud si myslíte, že Units nebyly správně navýšeny na Váš účet, musíte kontaktovat týmy zákaznické podpory společnosti Ubisoft neprodleně po provedení Kroku na https://support.ubi.com/. Společnost Ubisoft může požadovat přiměřenou dokumentaci na podporu Vaší reklamace. Units, které jsou následně společností Ubisoft určeny z nějakého důvodu jako neplatné, jsou znehodnoceny a budou z Vašeho účtu odstraněny. Pokud společnost Ubisoft odstraní Units z Vašeho účtu z některého z důvodů popsaných v těchto Podmínkách programu, společnost Ubisoft je nemusí obnovit, kromě podle jejího uvážení.

 

3. Výměna Unit za Odměny. Units získané po dobu trvání Programu můžete použít k získání cen („Ceny“), uvedených na webové stránce Ubisoft, v rámci doby platnosti a v souladu s ustanoveními o ukončení uvedenými zde. Kontrolujte prosím pravidelně Webovou stránku Ubisoft Connect, neboť společnost Ubisoft může aktualizovat, přidávat, odstraňovat nebo měnit Odměny, které lze získat výměnou za Units, ačkoli tyto změny mohou mít vliv na vaši možnost použití Unit a/nebo odměn.

 

4. Pravidla a omezení odměn. V závislosti na povaze Odměny společnost Ubisoft určí, jak Vám odměnu poskytne. Společnost Ubisoft může například zaslat Odměnu na e-mailovou adresu spjatou s Vaším účtem nebo Vám odměnu zpřístupnit přímo ve vhodné hře/hrách Ubisoft připojené(ých) k Vašemu účtu. Podrobnosti najdete na Webové stránce Ubisoft Connect. V případě, že Odměnou je sleva v obchodě Ubisoft Store, musíte použít Odměnu i jinou příslušnou slevu, ale bude použita pouze nejvýhodnější sleva. Jakýkoli pokus o použití jiné než zde popsané je neplatný a společnost Ubisoft v souladu s Podmínkami programu, určí na základě vlastního uvážení, co znamená platné použití. Pamatujte prosím, že Odměnu nebude možno použít po vypršení doby trvání programu.

 

5Omezená licence. Bez ohledu na protikladná ustanovení uvedená zde nebo v Podmínkách používání a bez ohledu na použitou terminologii nepředstavují Units Vaše vlastnictví; představují práva omezené licence řídící se pouze těmito Podmínkami programu, nemají žádnou měnovou hodnotu ani hodnotu „ve skutečném světě“ a nemůžete je nikdy převádět ani směňovat za nějakou sumu peněz nebo měnovou hodnotu od společnosti Ubisoft.

 

6. Omezení programu. PROGRAM JE VÁM POSKYTOVÁN INDIVIDUÁLNĚ. NESMÍTE Z JAKÉHOKOLI DŮVODU KOMBINOVAT, PŘEVÁDĚT ANI MĚNIT UNITS ANI ODMĚNY S JINÝMI UŽIVATELI NEBO ÚČTY. NEDODRŽENÍ TOHOTO PŘEDPISU ZNAMENÁ PORUŠENÍ A MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK POZASTAVENÍ ČI UKONČENÍ VAŠEHO ÚČTU. CHÁPETE, ŽE SPOLEČNOST UBISOFT MŮŽE POZASTAVIT PŘÍSTUP K NEBO ODEBRAT Z VAŠEHO ÚČTU BEZ PŘEDSUDKŮ, KDYKOLI A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ JAKÉKOLI UNITS NEBO ODMĚNY (NEBO POLOŽKY ZÍSKANÉ S POUŽITÍM ODMĚNY) ZÍSKANÉ JAKÝKOLI ZPŮSOBEM, KTERÝ PORUŠUJE TYTO PODMÍNKY PROGRAMU NEBO PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ.

Kromě toho může společnost Ubisoft zrušit, pozastavit nebo jinak omezit Vaše používání a/nebo přístup k Vašim Units, Programu a/nebo Vašemu účtu, pokud máme podezření na podvodnou, hanlivou nebo nezákonnou činnost, a/nebo činnost, která je v rozporu s Podmínkami programu či Podmínkami používání. Pokud společnost Ubisoft nezasáhne při jakékoli příležitosti proti tomuto porušení těchto Podmínek programu, neznamená to, že se zříká práva zasáhnout proti budoucím nebo podobným porušením.

 

7. Vypršení platnosti Units. Pokud a dokud (i) Program neskončí v souladu s Podmínkami programu a/nebo Podmínkami používání nebo (ii) pokud Váš účet není uzavřen v souladu s Podmínkami programu a/nebo Podmínkami používání, Units navýšené prostřednictvím programu musí zůstat vyplatitelné po dobu dvou (2) let od data jejich získání. Po tomto datu takové body navýšené na Vašem účtu automaticky vyprší bez předchozího upozornění. Celkový přehled o datech vypršení Units můžete získat na svém účtu nebo kdykoli jindy podle rozhodnutí společnosti Ubisoft.

 

8. Doba, revize a ukončení programu. Tyto podmínky platí od 1. dubna 2019, pokud a dokud neskončí („Doba trvání programu“). Společnost Ubisoft může prodloužit, zkrátit, upravit nebo přerušit kdykoli na základě vlastního uvážení a bez jakékoli odpovědnosti vůči Vám.

8.1. Společnost Ubisoft si vyhrazuje právo na úpravu, přidání či odstranění jakéhokoli ustanovení těchto Podmínek programu zcela na základě vlastního uvážení. Společnost Ubisoft Vás bude informovat o jakékoli úpravě, přidání nebo odstranění z těchto Podmínek programu zveřejněním aktualizovaných Podmínek programu na Webové stránce Ubisoft Connect a/nebo zveřejněním oznámení informujícího Vás o výskytu úpravy, přidání nebo odstranění. Jakákoli úprava, přidání či odstranění vejde v platnost pět (5) pracovních dní po zveřejnění uvedeného oznámení. Pokud nesouhlasíte se změnami provedenými v těchto Podmínkách programu, můžete zvolit odstoupení od Programu, které může mít za následek zrušení Vašeho účtu podle Podmínek používání a ztrátu všech nashromážděných Units a jiných Odměn. Pokud odstoupíte a pak se znovu do Programu přihlásíte, může s Vámi být nakládáno jako s novým Uživatelem.

8.2. Společnost Ubisoft může podle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění zcela zrušit či pozastavit program z jakéhokoli důvodu a s příčinou či bez ní, ačkoli ukončení může mít vliv na Vaši možnost zvýšení či použití Units. Upozornění a další kroky s ohledem na používání Vašich Units mohou být zveřejněny na Webové stránce Ubisoft Connect podle uvážení společnosti Ubisoft. Proto pravidelně kontrolujte Webovou stránku Ubisoft Connect kvůli případným aktualizacím Programu a těchto Podmínek programu.

POTVRZUJETE, ŽE NEOBDRŽÍTE PENÍZE ANI JINÉ KOMPENZACE ZA NEPOUŽITÉ NEBO PROŠLÉ UNITS ANI ODMĚNY NA KONCI PROGRAMU NEBO PO UZAVŘENÍ VAŠEHO ÚČTU, AŤ BYLO TOTO UZAVŘENÍ DOBROVOLNÉ ČI NEDOBROVOLNÉ.

 

9. Různé. Pokud soud shledá kteroukoli z těchto Podmínek programu nevymahatelnou či neplatnou, bude tato podmínka vymáhána do maximální možné míry umožněné platným zákonem a ostatní podmínky zůstanou platné a vymahatelné. Žádná z těchto Podmínek programu nesmí vylučovat ani omezovat žádné z Vašich zákonných práv spotřebitele.