Terms of Sale

Verkoopvoorwaarden – UBISOFT

Deze Verkoopvoorwaarden (hierna verder te noemen: "Verkoopvoorwaarden") zijn van toepassing op elke aankoop door u ("u" of de "Gebruiker") van een abonnement voor het gebruiken van Aanvullende Inhoud (zoals hieronder gedefinieerd) voor een bepaalde periode ("Abonnement"), met virtueel geld zoals credits of tokens (de "Credits"), of om toegang te krijgen tot de Aanvullende Inhoud. De Credits zijn virtueel geld dat voor u beschikbaar is gesteld voor het gebruik van een of meerdere Diensten van UBISOFT, met inbegrip van, zonder beperking, videogames, applicaties of andere media die in het beheer van UBISOFT zijn. Ongeacht de gebruikte terminologie worden de Credits en Aanvullende Inhoud slechts geleverd onder licentie en onderworpen aan deze Verkoopvoorwaarden, zoals bepaald in paragraaf 3 hieronder, en ze hebben geen enkele echte waarde, kunnen niet worden overgedragen of tegen een geldbedrag of om het even welke echte monetaire waarde door UBISOFT worden uitgewisseld.

Deze Betalingsvoorwaarden maken door verwijzing integraal deel uit van de Algemene Gebruiksvoorwaarden van UBISOFT ("Algemene Gebruiksvoorwaarden"), beschikbaar op het volgende adres: http://legal.ubi.com/termsofuse/. Alle termen met een hoofdletter die in deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn gebruikt maar niet gedefinieerd, zullen de betekenis hebben die er aan werd gegeven in de Algemene Gebruiksvoorwaarden van UBISOFT.

Afhankelijk van de Diensten biedt UBISOFT u de mogelijkheid om toegang te krijgen tot gratis, of in ruil voor Credits en/of via een Abonnement, Aanvullende Inhoud die u, eenmaal toegevoegd aan uw Account, zal helpen uw ervaring met het gebruik van de Diensten te verrijken.

Naar al deze materialen, zoals in het bijzonder en zonder beperking de objecten, klant specifieke elementen, kaarten, bouwversnellers, avatars en alle overige elementen die UBISOFT aan u beschikbaar kan stellen bij de Dienst, wordt verwezen met “Aanvullende Inhoud”.

1. Voorwaarden op de aankoop.

U dient een geldige Account te hebben om, in voorkomend geval, Credits, Abonnementen of Aanvullende Inhoud te kunnen aanschaffen.

2. Beschikbaarheid en gebruik van Abonnementen, Credits en/of Aanvullende Inhoud.

2.1 Afhankelijk van de Diensten biedt UBISOFT u de mogelijkheid om bepaalde Abonnementen aan te schaffen die bij de Dienst te gebruiken zijn. U kunt kiezen tussen Abonnementen met een verschillende looptijd. De looptijd van uw Abonnement is afhankelijk van de formule die u hebt gekozen. Afhankelijk van de Diensten biedt UBISOFT u de mogelijkheid om Credits te verzamelen die bij de Dienst te gebruiken zijn. U hebt op het moment van de bestelling de keuze uit verschillende Credit-bedragen.

2.2 U bent ervan op de hoogte dat UBISOFT, naar eigen goeddunken, de beschikbaarheid van Abonnementen, Credits en/of Aanvullende Inhoud, en wel per Dienst kan bepalen en wijzigen. Voor sommige Diensten kunnen de Credits kosteloos worden verkregen. U gaat ermee akkoord dat UBISOFT het absoluut recht heeft om de Abonnementen, Credits en/of Aanvullende Inhoud te verminderen, beheren, regulariseren, controleren, wijzigen en/of verwijderen naar haar enige goeddunken, zonder op enige wijze aansprakelijk tegen u te kunnen zijn. De Abonnementen, Credits en/of Aanvullende Inhoud (met inbegrip van, en zonder beperking, niveaus, prestaties, prijzen, avatars, grapjes) kunnen, naar goeddunken van UBISOFT, worden geschrapt en/of een vervaldatum hebben.

3. Licentie.

3.1 Door uw aankoop van Credits, Abonnementen en/of Aanvullende Inhoud, of wanneer u deze verkrijgt, verleent UBISOFT u een beperkte, herroepbare, persoonlijke, eigen, niet-commerciële en beperkte licentie voor toegang tot en gebruik van de Aanvullende Inhoud alleen voor de bijbehorende Dienst(en) in ruil voor een bepaald aantal Credits of via uw Abonnement(en). Uw aankoop wordt als definitief beschouwd zodra UBISOFT een bevestiging van uw betaling van uw aankoop ontvangt via haar betalingspartners.

3.2 De looptijd van de aan u verleende licentie begint: (i) voor de Credits, wanneer u uw aankoop hebt verricht, of, in voorkomend geval, wanneer u de Credits verkrijgt; (ii) voor een Abonnement, wanneer u de aankoop van het Abonnement hebt verricht; (iii) voor de Aanvullende Inhoud, wanneer u uw aankoop voor de Aanvullende Inhoud hebt verricht; en eindigt op de dag wanneer uw toegang tot Credits en/of het Abonnement en/of Aanvullende Inhoud wordt opgeschort, beëindigd of komt te vervallen.

3.3 U erkent dat u over geen (eigendoms)rechten beschikt op om het even welke inhoud die vertoond wordt bij de Diensten, met inbegrip van, zonder beperking, op Abonnementen, Credits en Aanvullende Inhoud, die mogelijk zijn gewonnen als gevolg van uw gebruik van de Diensten of die door u zijn aangeschaft.

3.4 Overdracht van Credits, Abonnementen of Aanvullende Inhoud. Uitgezonderd in gevallen waarin de Dienst een mechanisme omvat waarmee een overdracht en/of uitwisseling kan worden uitgevoerd, bent u niet toegestaan om Credits, Abonnementen of Aanvullende Inhoud bij de Dienst aan andere gebruikers over te dragen en/of anderszins uit te wisselen. UBISOFT verbiedt en erkent geen beweerde overdracht van Credits, Abonnementen of Aanvullende Inhoud die buiten de Diensten zijn uitgevoerd. Derhalve mag u onder geen enkel geval de Credits overdragen, verkopen of anderszins uitwisselen (of pogingen daartoe ondernemen) tegen "echt" geld, binnen of buiten de Dienst. NIET-NALEVING VAN DEZE BEPALING VORMT EEN WEZENLIJKE SCHENDING VAN DEZE VERKOOPVOORWAARDEN EN VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN UBISOFT, EN KAN LEIDEN TOT DE BEËINDIGING VAN UW ACCOUNT ZOALS VOORZIEN IN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, ONVERMINDERD ENIGE ANDERE VORDERINGEN TOT SCHADEVERGOEDING VAN UBISOFT. U BENT ERVAN BEWUST DAT UBISOFT TE ALLEN TIJDE, ZONDER U TE BENADELEN EN ZONDER KENNISGEVING VOORAF, CREDITS, ABONNEMENTEN OF AANVULLENDE INHOUD VERKREGEN (I) BUITEN DE DIENST, (II) VIA MIDDELEN DIE IN STRIJD ZIJN MET DEZE VERKOOPVOORWAARDEN OF DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN UBISOFT, KAN INHOUDEN VAN UW ACCOUNT.

4. Prijsstelling

4.1 De prijs van uw Abonnement(en), Aanvullende Inhoud of Credits omvat niet de internetaansluiting of andere communicatiekosten (met inbegrip van en , zonder beperking, de kosten van telefoondiensten) die nodig zijn om toegang te krijgen tot de Diensten, de Aanvullende Inhoud of andere producten (met inbegrip van en zonder beperking, de virtuele objecten) van de Dienst. Deze kosten zijn uitsluitend voor uw rekening.

4.2 UBISOFT behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de prijs van de Abonnementen, Credits en/of Aanvullende Inhoud te wijzigen. U wordt over deze wijzigingen geïnformeerd zodra de nieuwe toegepaste tarieven voor Abonnementen, Credits en/of Aanvullende Inhoud op de website(s) m.b.t. de Dienst(en) online zijn. In ieder geval zal deze nieuwe prijs alleen voor uw van toepassing zijn als u uw Abonnement(en) vernieuwt of bij uw volgende aankoop van Credits. Indien u voor een Abonnement hebt gekozen met automatische verlenging zal de nieuwe Abonnementsprijs worden toegepast bij de verlenging van het betreffend Abonnement. U hebt de mogelijkheid om dit Abonnement te verlengen met de nieuwe prijs of uw Abonnement op te zeggen. In alle gevallen zult u bij weigering van de nieuwe prijsstelling geen toegang meer hebben tot de betreffende Dienst.

4.3 Gedurende de looptijd van uw Abonnement behoudt UBISOFT zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, updates van de Dienst(en) ter beschikking stellen. Met het Abonnement krijgt u toegang tot deze updates, maar het verleent u geen rechten op "extensions" en/of "add-ons" die UBISOFT afzonderlijk distribueert en/of verkoopt.

4.4 Alle informatie met betrekking tot de facturatie voor de betreffende Diensten zijn beschikbaar (a) op de beveiligde webpagina's van uw Account en/of (b) in een bevestiging per e-mail die u wordt gezonden nadat uw aankoop is voltooid.

4.5 De vermelde prijzen zijn inclusief alle heffingen en inclusief Btw. U bent verantwoordelijk voor de betaling van de Btw naar aanleiding van uw aankopen op de Diensten.

5. Betaalmiddelen.

5.1 UBISOFT biedt per Dienst verschillende betaalmogelijkheden, waarvan sommige worden beheerd door partners en aanbieders van betalingsdiensten waarvoor bijzondere voorwaarden en extra kosten kunnen gelden. Wij verzoeken u deze specifieke voorwaarden en extra kosten zorgvuldig te controleren voordat u tot aankoop overgaat. Mogelijk moet u ook een account aanmaken bij deze betalingsdienst. U erkent dat UBISOFT per Dienst, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, de beschikbaarheid van bepaalde betaalmiddelen kan vaststellen en wijzigen, zonder enige aansprakelijkheid jegens u.

5.2 U dient aan UBISOFT nauwkeurige, volledige en actuele factuurgegevens te verstrekken. Wanneer u een bestelling plaatst voor Credits, Abonnement(en) of Aanvullende Inhoud via onze Dienst(en), dan kan UBISOFT, of de relevante derde partner, u een bevestiging (per e-mail, push notification, SMS of op een andere wijze) sturen die de gegevens bevatten van de door u bestelde artikelen. Wij verzoeken u te controleren of de gegevens in deze bevestiging correct zijn en een kopie van deze bevestiging te bewaren. UBISOFT behoudt een tracering van transacties om alle daarmee verband houdende vragen te behandelen, maar is niet verantwoordelijk voor bevestigingen die u bent kwijtgeraakt. UBISOFT slaat geen informatie op met betrekking tot credit- of debetcards.

5.3 U BENT ERVAN BEWUST DAT ALLE KOSTEN VERBONDEN AAN UW ABONNEMENT, EN/OF CREDITS EN/OF AANVULLENDE INHOUD VOORAF, OP HET MOMENT VAN UW AANKOOP VAN EEN ABONNEMENT, CREDITS EN/OF AANVULLENDE INHOUD, BETAALD DIENEN TE WORDEN EN DAT DEZE KOSTEN NA BETALING NIET GEHEEL OF GEDEELTELIJK WORDEN TERUGBETAALD.

5.4 U dient alle door u gemaakte bestellingen waarmee u zich hebt verbonden via uw Account te betalen, in het bijzonder alle aankopen van u of iemand anders die uw Account gebruikt, inclusief uw gezinsleden of uw vrienden of iedere andere persoon aan wie u al dan niet toestemming hebt verleend. Dit betekent dat, tenzij de gegevens van uw Account of uw betaling op onrechtmatige of frauduleuze wijze zijn verkregen, u de verantwoordelijkheid op u neemt voor ieder gebruik van uw Account en voor alle aankopen en uitgaven die via uw Account hebben plaatsgevonden. U dient zo snel als mogelijk contact op te nemen met de klantenservice van de betreffende Dienst van UBISOFT in geval van onrechtmatig of ongeoorloofd gebruik van uw Account, uw wachtwoord, alle andere gegevens m.b.v. uw Account of bij enige andere inbreuk op de veiligheid van de betreffende Dienst.

5.5 Over het algemeen staan Credits, Abonnement(en) of Aanvullende Inhoud ter u beschikking zodra uw aankoop voltooid is.

5.6 De niet-gebruikmaking van uw Abonnement tijdens de looptijd ervan of de niet-gebruikmaking van uw Credits of uw Aanvullende Inhoud, geeft u noch het recht op terugbetalingen, noch de mogelijkheid om de looptijd van uw Abonnement op te schorten.

5.7 Herroepingsrecht. Als u in de Europese Unie woont, beschikt u over een herroepingsrecht binnen veertien kalenderdagen vanaf de datum van de aankoop van het betreffende product en/of dienst. Bij wijze van uitzondering beschikt u niet over een herroepingsrecht als de uitvoering van de dienst vóór het einde van de periode van herroeping is begonnen. In het geval dat de aanvang van de uitvoering van de diensten gelijktijdig is met de aankoop ervan, kan geen herroepingsrecht worden uitgeoefend voor de aankoop van Abonnementen en/of Credits en/of Aanvullende Inhoud zodra uw aankoop is verricht.

6. Afwezigheid van waarde bij Credits en Abonnement.

Onverminderd de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden en ongeacht de gebruikte terminologie, hebben Credits, Abonnement en Aanvullende Inhoud geen enkele geldwaarde en kunnen in geen enkel geval worden geruild, ingewisseld of teruggevorderd tegen echt geld of anderszins in natura worden uitgewisseld.

UBISOFT verbiedt en erkent in geen enkel geval de verkoop, het geven van geschenken of het uitwisselen van de inhoud die bij de Diensten voorkomen. Als gevolg hiervan bent u niet toegestaan om de Aanvullende Inhoud, het Abonnement of de Credits te verkopen of over te dragen, noch deze op enigerlei wijze te kopen voor andere doeleinden dan voor het gebruik ervan bij de Dienst. Evenzo kunnen de Abonnementen en de Credits niet worden gebruikt voor weddenschappen of inzetten met andere gebruikers, behalve in het geval waarin een functionaliteit specifiek voor dit doel door UBISOFT bij de betreffende Dienst is voorzien. Het niet naleven van deze bepaling vormt een wezenlijke schending van deze Gebruiksvoorwaarden en kan leiden tot de beëindiging van uw Account zoals bepaald in de Gebruiksvoorwaarden, onverminderd enige andere vorderingen tot schadevergoeding bij UBISOFT.

7. Annulering of opschorting.

UBISOFT behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, uw toegang tot Credits en Abonnementen en/of Aanvullende Inhoud te annuleren of op te schorten, indien u zich niet houdt aan deze Verkoopvoorwaarden of de Gebruiksvoorwaarden, of om welke reden dan ook met of zonder motivatie.

U BENT ERVAN BEWUST DAT UBISOFT TE ALLEN TIJDE, ZONDER U TE BENADELEN EN ZONDER KENNISGEVING VOORAF, CREDITS, ABONNEMENTEN OF AANVULLENDE INHOUD VERKREGEN (I) BUITEN DE DIENST, (II) VIA MIDDELEN DIE IN STRIJD ZIJN MET DEZE VERKOOPVOORWAARDEN OF DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN UBISOFT, KAN INHOUDEN VAN UW ACCOUNT.

U hebt te allen tijde de mogelijkheid om uw Account of Abonnement op een of meerdere Diensten automatisch en zonder enige bijzondere formaliteit te beëindigen door contact op te nemen met de klantenservice van UBISOFT in overeenstemming met de bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden. Indien u deze Verkoopvoorwaarden niet aanvaardt, zult u geen toegang meer krijgen tot de Diensten en dient u een verzoek naar UBISOFT te sturen om uw Account en uw Abonnementen te beëindigen.

Met inachtneming van de hierboven genoemde beëindigingsprocedure zal de beëindiging van uw Account en/of uw Abonnementen binnen een redelijke termijn na ontvangst van uw verzoek door de klantenservice van UBISOFT worden geregeld.

U ERKENT DAT UBISOFT NIET VERPLICHT IS OM U, ONGEACHT DE OORZAAK, TERUG TE BETALEN EN U ZULT GEEN GELD OF EEN ANDERE VORM VAN VERGOEDING VOOR DE NIET GEBRUIKTE CREDITS, ABONNEMENTEN OF AANVULLENDE INHOUD ONTVANGEN BIJ DE SLUITING VAN UW ACCOUNT, ONGEACHT OF DEZE SLUITING VRIJWILLIG OF ONVRIJWILLIG IS. UBISOFT BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM ALLE KOSTEN TE INNEN DIE VOORAFGAAND AAN DE BEËINDIGING VAN UW ACCOUNT OF UW ABONNEMENT VOOR EEN OF MEER BETREFFENDE DIENSTEN ZIJN GEMAAKT.

8. Stopzetting van de beschikbaarheid van Abonnementen, Credits en/of Aanvullende Inhoud.

In sommige gevallen behoudt UBISOFT zich het recht voor om te allen tijde de beschikbaarstelling van Abonnementen en/of Credits en/of Aanvullende Inhoud voor de Dienst(en) stop te zetten, zonder enige aansprakelijkheid jegens u. In dit geval zal UBISOFT dit 30 (dertig) dagen voorafgaand aan de beëindiging van de Abonnementen en/of Credits en/of Aanvullende Inhoudt op de website van de betreffende Dienst bekendmaken.

9. Wijziging van de Verkoopvoorwaarden.

UBISOFT behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment en naar eigen goeddunken bepalingen van deze Verkoopvoorwaarden of specifieke informatie over de UBISOFT Diensten tijdelijk of permanent te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen. UBISOFT zal u informeren over wijzigingen, toevoegingen of verwijderingen in deze Verkoopvoorwaarden door het plaatsen van de nieuwe Verkoopvoorwaarden op de interne website van de betreffende Dienst en door online een bericht te plaatsen waarmee de Gebruiker over veranderingen, toevoegingen of verwijderingen wordt geïnformeerd. Elke wijziging, aanvulling of verwijdering zal binnen vijf (5) dagen na de bekendmaking van de hierboven bedoelde kennisgeving van kracht zijn. Indien u niet akkoord gaat met de wijzigingen van de Verkoopvoorwaarden, hebt u de mogelijkheid om uw Account te sluiten overeenkomstig artikel 7 van deze Verkoopvoorwaarden.

U verplicht zich om regelmatig de wijzigingen in deze Verkoopvoorwaarden te verifiëren en u hieraan te houden. Elk gebruik van de Diensten na mogelijke updates houdt de volledige aanvaarding van de bijgewerkte en gewijzigde Verkoopvoorwaarden in.